آثار مالی انحلال نکاح از دیدگاه فقه و حقوق

آثار مالی انحلال نکاح از دیدگاه فقه و حقوق انحلال نکاح موجبات انحلال نکاح آثار مالی انحلال نکاح احکام مالی انحلال نکاح آثار مالی انحلال نکاح از دیدگاه فقه آثار مالی انحلال نکاح از دیدگاه حقوق پایان نامه انحلال نکاح پایان نامه آثار مالی انحلال نکاح

دانلود

هدف این پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی آثار مالی انحلال نکاح می‌باشد انحلال عقد، اصولاً سبب از بین رفتن تمامی روابط ناشی از آن می شود، لیکن در مورد عقد نکاح روابط مالی زوجین در مواردی حتی پس از انحلال نیز ادامه پیدا می-کند. این پایان نامه در صدد بررسی آثار مالی انحلال نکاح می باشد. این آثار را می توان در مهریه، نفقه، تنصیف دارایی شوهر، اجرت المثل، نحله، جهیزیه و توارث پی گرفت و در هر یک از موارد مذکور بررسی نمود که انحلال نکاح چه تأثیری در موارد فوق الذکر می گذارد.        در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی به این نتیجه رسیدیم که روابط مالی زوجین پس از انحلال نکاح نه تنها قطع نمی شود بلکه منتفع اصلی این بقاء، زنان می باشند و شارع مقدس در عدم انقطاع روابط مالی زوجین پس از انحلال نکاح، در صدد تأمین منافع ضروری زنان بوده است. هم چنین، ضمن بررسی کلیه آثار مالی انحلال نکاح در فقه و سیستم حقوقی ایران و نتیجه گیری از مطالب عنوان شده در نهایت به ارائه ی پیشنهادهایی برای هر چه بهتر وکامل ترشدن حقوق ایران جهت حل مسائل و مشکلات مالی خانواده پرداختیم.               فهرست مطالب مقدمه    1  1- بیان مسئله    2 2- پیشینه تحقیق    5 3- ضرورت و نوآوری تحقیق    6 4- سوالات تحقیق    7 5- فرضیات تحقیق    7 6- هدف و کاربرد های تحقیق..    7 7-روش و نحوه ی انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه    8 8-ساماندهی طرح تحقیق.    8     فصل اول:کلیات    9 بخش اول: نکاح وانواع آن    10 مبحث اول: مفهوم نکاح    11 مبحث دوم: انواع نکاح    14 بخش دوم: انحلال نکاح و موجبات آن    18 مبحث اول: انحلال نکاح    18 مبحث دوم: موجبات انحلال نکاح دائم    19 گفتار اول: طلاق    20 1 – مفهوم طلاق    20 2- انواع طلاق    21 گفتاردوم: فسخ نکاح    24 1- مفهوم فسخ نکاح    24 2- قواعد عمومی فسخ نکاح    25 3- عوامل فسخ نکاح    27 گفتار سوم: انفساخ    28 1- مفهوم انفساخ    28 2- عوامل انفساخ    29 الف: کفر    29 ب: لعان    30 گفتارچهارم: فوت    31 مبحث سوم: موجبات انحلال نکاح منقطع    31 گفتاراول: انقضاء مدت    32 گفتار دوم: بذل مدت    32 گفتار سوم: فسخ نکاح    33 گفتار چهارم: فوت    34         فصل دوم: آثار و احکام مالی انحلال نکاح    36 بخش اوّل: مهریه    37 مبحث اول: مفهوم مهریه وانواع آن    38 گفتار اول: مفهوم وماهیت مهریه    39 گفتار دوم: انواع مهریه    41 1- مهرالمسمی    41 2- مهرالمثل    42 3-  مهرالمتعه    44 مبحث دوم: اثرانحلال نکاح در مهریه    45 گفتار اول: اثر انحلال نکاح در مهر المسمی    45 1- تأثیر طلاق در مهر المسمی    46 الف: تأثیر طلاق در مهر المسمی بعد از زناشویی    46 ب: تأثیر طلاق در مهر المسمی پیش از زناشویی    46 یک: مهر در هنگام طلاق در ملکیت زن قرار دارد    47 دو: مهر در هنگام طلاق در ملکیت زن قرار ندارد    52 2- تأثیر فسخ  در مهر المسمی    58 الف:  فسخ نکاح قبل از زناشویی    58 ب: فسخ نکاح بعد از زناشویی    59 3- تاثیر فوت در مهر المسمی    59 گفتار دوم: اثر انحلال نکاح در فرض عدم تعیین مهر    60 1- مهر در انحلال نکاح مفوضه البضع    61 الف: تأثیر طلاق در فرض عدم تعیین مهر    61 یک: تأثیر طلاق قبل از زناشویی    62 دو: تأثیر طلاق بعد از زناشویی    62 ب: تاثیر فسخ نکاح در فرض عدم تعیین مهر    62 یک:  فسخ نکاح قبل از زناشویی    63 دو:  فسخ نکاح بعد از زناشویی    63 ج: تأثیر فوت در فرض عدم تعیین مهر    63 یک:  قبل از زناشویی    63 دو:  بعد از زناشویی    64 2- مهردر انحلال نکاح مفوضه المهر    64 الف: مهریه پس از توافق یا تعیین آن از طرف داور    64 ب: مهریه قبل از توافق یا تعیین آن از طرف داور    65 مبحث سوم: مهردر انحلال نکاح منقطع    65 گفتار اول: مهر در مورد انقضاء مدت    66 گفتار دوم: مهر در مورد بذل مدت    66 ا- مهر در مورد بذل تمام مدت پیش از نزدیکی    66 2- مهر در مورد بذل تمام مدت بعد از نزدیکی    66 گفتار سوم: مهر در مورد فسخ نکاح منقطع    67 گفتار چهارم: مهر در مورد فوت    67   بخش دوم: نفقه وجهیزیه    68 مبحث اول: نفقه    68 گفتار اول: مفهوم و ماهیت حق زن بر نفقه    69 1- مفهوم نفقه    69 2- ماهیت حق زن بر نفقه    70 گفتار دوم: نفقه پس از انحلال عقد دائم    72 1- نفقه در عده ی طلاق رجعی    73 2- نفقه زمان حمل در طلاق بائن وفسخ نکاح    74 3- نفقه زن باردار در عده وفات شوهر    77 گفتار سوم: نفقه درعقد منقطع    81 1-مبنای حقوقی ومیزان نفقه در عقد منقطع    81 2-نفقه پس از انحلال نکاح منقطع    82 مبحث دوم: جهیزیه    83 گفتار اول: جهیزیه و ماهیت آن    83 گفتاردوم: جهیزیه و مسئولیت شوهر    85 گفتار سوم: اختلاف در مالکیت جهیزیه واثبات آن    88 گفتار چهارم: جهیزیه پس از انحلال نکاح    90 1- تکلیف جهیزیه پس از فوت    91 2- چگونگی استرداد جهیزیه هنگام طلاق    91   بخش سوم: تنصیف دارایی شوهر، اجرت المثل و نحله    97 مبحث اول: تنصیف دارایی شوهر    97 گفتار اول: مفهوم شرط و اقسام آن    98 1- مفهوم شرط    98 2- اقسام شرط    98 گفتار دوم: شرایط تحقق شرط انتقال تا نصف دارایی    99 گفتار سوم: استیفای شرط انتقال تا نصف دارایی    103 گفتار چهارم: نقد وبررسی شرط تنصیف    104 مبحث دوم: اجرت المثل    108 گفتار اول: مفهوم اجرت المثل    109 گفتار دوم: شرایط استحقاق اجرت المثل    110 گفتار سوم: شرایط مطالبه ی اجرت المثل    116 گفتار چهارم: زمان تأدیه ی اجرت المثل    119 مبحث سوم: نحله    120 گفتار اول: مفهوم نحله    120 گفتار دوم: شرایط وملاک های استحقاق نحله    122 1- شرایط استحقاق    122 2- ملاک های تعیین میزان بخشش    123 گفتار سوم: نقد وبررسی    124   بخش چهارم: ارث    125 مبحث اول: ارث پس از فوت    126 گفتاراول: شرایط لازم جهت توارث    126 1- دائم بودن نکاح    127 2- وجود زوجیت هنگام فوت همسر    130 گفتار دوم: سهم الارث هر یک از زوجین    130 1- ارث شوهر از زن    130 2- ارث زن از شوهر    130 3- ارث زوجات متعدد    132 4- ارث زن یا شوهر که وارث منحصر به فرد باشد    132 گفتار سوم: اموال مورد ارث زوج وزوجه    133 1- شرح اموال مورد ارث زوجه    133 الف: اموال منقول    134 ب: قیمت ابنیه و اشجار    134 2- نظرات فقهی در محرومیت یا عدم محرومیت زوجه از بعض اموال    135 گفتارچهارم: مبنای فقهی قانون اصلاح مواد 946و948 ق.م    136 1- آیات    139 2- روایات موافق ارث بردن زوجه از کلیه ی ما ترک    140 گفتار پنجم: ارث زن وشوهر از حقوق    142 1- حق شفعه    142 2- حق خیار    143 3- حق قصاص    143 مبحث دوم: ارث پس از طلاق    144 گفتار اول: توارث در زمان عده ی طلاق رجعی    144 گفتار دوم: توارث در طلاق در حال مرض    145 نتیجه    147 منابع    149 Abstract    157  
 • پاورپوینت آموزش حجم ریاضی پنجم ابتدایی
 • پاورپوینت آموزش حجم ریاضی پنجم ابتدایی دانلود دانلود پاورپوینت آموزش ریاضی پنجم ابتدایی مبحث حجم در قالب 20 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش           طرح درس آموزش حجم…

 • دانلود پاورپوینت فناوری نانو در صنعت ساختمان
 • دانلود پاورپوینت فناوری نانو در صنعت ساختمان دانلود دانلود پاورپوینت فناوری نانو در صنعت ساختمان جهت رشته عمران در 18 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       فناوری نانو صنعت ساختمان…

 • دانلود تحقیق مفهوم سلامت سازمانی و تاریخچه ی آن با فرمت ورد
 • دانلود تحقیق مفهوم سلامت سازمانی و تاریخچه ی آن با فرمت ورد دانلود هدف از این تحقیق بررسی مفهوم سلامت سازمانی و تاریخچه ی آن با فرمت docx در قالب 26 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت…

 • پاورپوینت اقدام پژوهی (Action Research)
 • پاورپوینت اقدام پژوهی (Action Research) کلمات کلیدی : پاورپوینت اقدام پژوهی Action Research اقدام پژوهی Action Research تعریف اقدام پژوهی مقاله اقدام پژوهی تحقیق اقدام پژوهی بررسی اقدام پژوهی تحلیل اقدام پژوهی زمینه های اقدام پژوهی راهنمای کامل نگارش اقدام…

 • پاورپوینت اصول سرمايه گذاری
 • پاورپوینت اصول سرمايه گذاری دانلود دانلود پاورپوینت اصول سرمايه گذاری جهت رشته اقتصاد در قالب 98 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش         ريسك واقعي :   ريسك واقعي زماني است…

 • پروپوزال راهکارهای بهبود وصول مطالبات معوق بانکی بر اساس ویژگی ها و الگوهای مشتریان
 • پروپوزال راهکارهای بهبود وصول مطالبات معوق بانکی بر اساس ویژگی ها و الگوهای مشتریان مطالبات بانکی چیست راهکارهای وصول مطالبات عوامل موثر در وصول موفق مطالبات بانکی وصول مطالبات چیست وصول مطالبات بانک الگوی مناسب جهت وصول مطالبات بانکی راهکارهایی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *