ارزیابی تطبیقی بستر زیرساخت های دستگاه های اجرایی برای استقرار مدیریت دانش

ارزیابی تطبیقی بستر زیرساخت های دستگاه های اجرایی برای استقرار مدیریت دانش مدیریت دانش زیرساخت های مدیریت دانش پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان زیرساختهای مورد نیاز پیاده سازی مدیریت دانش هدف از پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان پیاده سازی مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی وضعیت دستگاه های اجرایی برای پیاده سازی مدیریت دانش

دانلود

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی ارزیابی تطبیقی بستر زیرساخت های دستگاه های اجرایی برای استقرار مدیریت دانش           چکیده در این پژوهش به بررسی مقایسه ای آمادگی دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان در زمینه ی زیرساخت های پیاده سازی مدیریت دانش پرداخته شد. ابزار مورد استفاده برای گردآوری داده‌ها یک پرسش نامه ۳۶ سوالی بود که وضعیت زیرساخت‌های مدیریت دانش را در سه زیرساخت فرهنگ سازمانی، فرایندهای مدیریت دانش و فناوری اطلاعات می سنجید. این پژوهش تعداد ۲۸ دستگاه  ستادی استان  را مورد مطالعه قرار داد . طبق آمار رسمی دستگاه های فوق الذکر  تعداد جامعه آماری ۲۳۱۱ نفر بود که از این تعداد و با استفاده از روش نمونه گیری جدول مورگان نمونه آماری ۳۳۱ نفر به دست آمد که در نهایت با توزیع پرسش نامه بیشتر تعداد ۳۹۰ پرسش نامه قابل استفاده جمع آوری گردید.    نتایج آزمون آلفای کرونباخ نشان داد که پرسش نامه از پایایی قابل قبولی برخوردار است. به منظور روایی سنجی نیز از روایی محتوا و صوری استفاده و روایی پرسش نامه به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی مانند تی استیودنت و آزمون واریانس استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که همه ۲۸ دستگاه مورد مطالعه از وضعیت مطلوبی در زمینه زیرساخت ها برخوردار هستند. نتایج حاصل از رتبه بندی دستگاه ها نیز نشان داد که به صورت کلی سازمان انتقال خون بالاترین و اداره راه و شهرسازی جنوب  پایین ترین رتبه را در زیرساخت های مدیریت دانش دارا هستند.    در نهایت نیز پیشنهاداتی مانند بهبود فرهنگ تسهیم دانش، توسعه سیستم ارزیابی و سازماندهی دانش و چند پیشنهاد عملیاتی و کاربردی دیگر برای بهبود وضعیت زیرساخت های مدیریت دانش ارایه گردید.         کلمات کلیدی: مدیریت دانش فرهنگ سازمانی فناوری اطلاعات فرایندهای مدیریت دانش زیرساخت های مدیریت دانش          مقدمه عصر حاضر، عصر اقتصاد دانش محور نامیده شده است. در این دوران توجه مدیران سازمان‌ها بیشتر به مقوله‌هایی همچون دانش و خلاقیت جلب شده است و در پی آن انسان‌های دانش‌گرا نسبت به انسان های عمل‌گرا اهمیت بیشتری پیدا كرده‌اند. صاحب‌نظران معتقدند دهه 80 دهه جنبش كیفیت و دهه 90 دهه مهندسی مجدد بوده است و دهه كنونی دهه مدیریت دانش است. به گفته پیتر دراكر چالش 50 سال اول هزاره سوم بهره‌وری دانش در سازمان‌هاست كه جز با مدیریت درست و مؤثر آن امكان‌پذیر نیست (افرازه، 1386). از این‌رو جای تعجب ندارد كه دانش قواعد قدیمی مربوط به رقابت و استراتژی را دگرگون كرده است، به‌طوریكه پایه و اساس اقتصادهای صنعتی از منابع مادی به سمت دارایی‌های فكری سوق داده شده است. این امر محققان را بر آن داشته است تا درباره چگونگی مدیریت این سرمایه ارزشمند تحقیق كنند.    علی‌رغم تحقیقات قابل توجهی که تاکنون در حوزه مدیریت دانش صورت گرفته است، کمتر پژوهشی به‌طور جامع به بررسی کلیه مولفه‌های زیر ساختی مدیریت دانش پرداخته است. لذا این تحقیق سعی دارد تا مولفه‌های مربوط به زیرساخت های پیاده سازی مدیریت دانش را به‌طور جامع و یکپارچه در بین دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان مورد بررسی و  تجزیه و تحلیل قرار دهد. در این فصل قصد داریم تا اهمیت، سوالات پژوهشی و مسیر انجام تحقیق را به اختصار تبیین نموده تا تصویری کلّی از آن حاصل گردد.       1-2- بیان مسأله تحقیق الزامات مدیریت دانش، سازوكاری است كه سازمان از طریق آن دانش را مدیریت می كند و افراد در بخش های متفاوت آن، دانش خود را از طریق این زیرساخت تسهیم می كنند، به طوری كه اعضا بتوانند از آن دانش به طور كاملاً اثربخش استفاده كنند. این زیرساخت باعث می شود، فرآیندهای ضروری دانش با حداكثر كارآیی صورت گیرند، از فناوری ها اعم از سخت افزار و نرم افزار كارآمدتر استفاده شود و خلق، تسهیم و به  كارگیری دانش انجام پذیرد. هدف اصلی این زیرساخت، چیزی جز جریان دادن دانش در رگ-های فرآیندهای كاری سازمان نیست. الزامات مدیریت دانش شامل الزامات فرهنگی، الزامات فرایندهای دانشی و الزامات فناوری اطلاعات می باشد.    یك زیرساخت قوی دانش بر اساس مبانی قوی ایجاد می شود و این مبانی به استفاده كامل از دانش می انجامد. در این میان، مدیریت دانش بر افراد و تعاملات آنها تمركز دارد. خلق و تسهیم دانش، حاصل تعاملات انسان ها در حین كار است، لذا در مدیریت دانش ابتدا باید افراد را به اطلاعات مرتبط كرد. این ارتباط شامل فرایندها و تشویق لازم است؛ نه صرفاً برای ایجاد اعتماد و استفاده از اطلاعات موجود، بلكه به دنبال آن، برای سهیم شدن در منبع جهانی اطلاعات. سپس افراد باید با هم مرتبط شوند. آنها باید قادر به یافتن یكدیگر بوده و در مورد درخواست و دریافت كمك و انتشار تجاربشان راحت باشند. این كار به آنان این احساس را می دهد كه خود را همواره در تحقق اهداف استراتژیك سازمان سهیم ببینند.    مدیریت دانش را نباید با مدیریت داده ها اشتباه كرد. مدیریت داده ها بر فرآیند و فناوری تمركز دارد، در حالی كه اركان مدیریت دانش، افراد و توانایی جمعی آنان برای تشریك مساعی سریع و اثربخش است. بدون مدیریت داده ها، مدیریت دانش موفق نخواهد بود. پیوند دادن این دو، نیازمند تعهد به فرهنگ تسهیم دانش است. سازمان برای رسیدن به این منظور چاره ای جز سرمایه گذاری و تعهد به ایجاد فرهنگ مطلوب سازمانی ندارد. بدون آنكه افراد نسبت به دانش تعهد داشته باشند و فعالیت های فعلی دانش را بپذیرند، زیرساخت دانش موفق نخواهد بود. همچنین، بدون داشتن یك زیرساخت فناوری كه به اندازه كافی برای پشتیبانی فعالیت های دانش قوی باشد، زیرساخت  دانش عمل نمی كند و تا زمانی كه فرآیندهای مبتنی بر دانش نباشند نیز، مدیریت دانش دارای زیرساخت مناسبی برای عمل نخواهد بود(سیوان ، ۲۰۰۰). استعاره انتقال علم از بازو به مغز و تبدیل اطلاعات به دانش و نهایتاً به كار یا خروجی مشخص دارای ارزش افزوده، حاكی از آن است كه تنوع، خلاقیت، نوآوری و دانش محور شدن سازمان ها، انتخابی اجتناب ناپذیر برای سازمان های قرن بیست ویكم خواهد بود(میشل و رایس ، ۲۰۰۷).    همان گونه که بیان شد مبانی زیر ساخت مدیریت دانش شامل نظام فناوری اطلاعات، فرایندهای دانش و فرهنگ سازمانی می باشد که این مبانی منجر به استفاده کامل از دانش می گردند. این تحقیق نیز با مفروض داشتن این سه عامل در پی تبیین و سنجش وضعیت هر یک از این عوامل در سازمان های مورد مطالعه جهت استقرار مدیریت دانایی و نیز رتبه بندی آنها به منظور توجه و تقویت عوامل ضعیف تر می باشد. لذا با توجه به اهمیت بحث الزامات و زیرساخت های پیاده سازی مدیریت دانش، سوال اساسی تحقیق حاضر این است که دستگاه های اجرایی ستادی در استان سیستان و بلوچستان از نظر زیرساخت های مدیریت دانش در چه سطحی هستند؟ رتبه بندی آنها به چه صورتی است؟    و راهکارهای بهبود وضعیت این سازمان ها در ارتباط با زیرساخت های مدیریت دانش کدامند؟           فهرست مطالب فصل اوّل: کلیّات پژوهش 1 1-1- مقدمه 2 1-2- بیان مسئله تحقیق 2 1-3- اهداف پژوهش 4 1-4-ضرورت انجام تحقیق 4 1-5- فرضیات (یا سئوالات پژوهشی) 6 1-5-1-سؤال اصلی 6 1-5-2- سؤالات فرعی 6 1-6- قلمرو تحقیق 6 1-6-1- قلمرو موضوعی 6 1-6-2- قلمرو مکانی 7 1-6-3- قلمرو زمانی 7 1-7- روش تحقیق 7 1-8- شرح واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در تحقیق 8 1-8-1- زیر ساخت مدیریت دانش 8 1-8-2-فرهنگ سازمانی  8 1-8-3- فرآیندهای دانش  8   فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش 9 2-1-مقدمه 10 2-2- مدیریت دانش 10 2-3- مبانی تئوریک مدیریت دانش 11 2-3-1- دانش چیست؟ 11 2-3-2-روابط داده، اطلاعات و دانش 15 2-3-3- عناصر دانش 16 2-3-4- ویژگی های دانش 19 2-3-5-انواع دانش 22 2-3-5-1- انواع دانش از نظر نوناکا 22 2-3-5-2-انواع دانش از نظر جورنا 23 2-3-5-3-انواع دانش از نظر ماشلوپ 24 2-3-5-4- طبقه بندی بلاکلر از دانش 25 2-3-5-5- طبقه بندی لیدنر و علوی از دانش 26 2-4-مدیریت دانش چیست؟ 26 2-4-1-انتقادات وارد بر مدیریت دانش 27 2-4-2- تاریخچه و علل پیدایش مدیریت دانش 29 2-4-3- تكامل مدیریت دانش 31 2-4-4- ظهور مدیریت دانش 32 2-4-5-فرآیند تكامل مدیریت دانش 33 2-4-6-چرخه مدیریت دانش 37 2-4-6-1-تولید دانش 37 2-4-6-2-جمع‏آوری دانش 42 2-4-6-3- الگوبرداری 44 2-4-6-4- دسته‏بندی دانش 46 2-4-6-5- ذخیره دانش 46 2-4-6-6- انتشار دانش 50 2-4-6-7- بکارگیری دانش 54 2-4-6-8- یکپارچگی دانش 54 2-5- مدل‌های مدیریت دانش 55 2-5-1- مدل عمومی دانش در سازمان 55 2-5-2- مدل نوناكا 57 2-5-3- مدل شش بعدی مدیریت دانش 59 2-5-4- مدل رن جانستون 61 2-5-5- مدل ادل و گراسیون 62 2-5-6- مدل استیوهالس 64 2-5-7- مدل ایجاد و كاربرد دانش ویگ 65 2-5-8-مدل دانش شناسی سازمانی وان كروگ و روس (1995) 70 2-5-9- مدل مدیریت دانش چوو 70 2-5-10-مدل مدیریت دانش بویست 73 2-5-11- چهارچوب مدیریت دانش پرابست 75 2-6- زیرساخت‌های مدیریت دانش 77 2-6-1-عامل فنی (فناوری اطلاعات) 78 2-6-2- عامل فرهنگ سازمانی 80 2-6-3- حمایت مدیریت 82 2-6-4-حس تعلق سازمانی 83 2-6-5- مشاركت در تصمیم گیری 83 2-6-6- عامل مدیریتی 83 2-6-7- فناوری‌های مدیریت دانش 84 2-6-8- مدیریت محتوا 85 2-6-9- طبقه بندی دانش 87 2-6-10- گروه افزار 87 2-6-11- گروه های تسهیم تجربه آن لاین 89 2-6-12- پورتال های سازمانی 90 2-6-13- تحلیل و طراحی شبكه اجتماعی(اس. ان. ای) 92 2-6-14- یادگیری الكترونیك 93 2-6-15- داستان گویی و حكایات 94 2-6-16- ابزارهای بی سیم برای انتقال دانش 94 2-6-17- سیستمهای مدیریت نوآوری و ایده 95 2-6-18- تركیب ابزارها و فناوری های مدیریت دانش 96 2-6-18- سیستم‌های خبره 98 2-7- مبانی زیر ساخت مدیریت دانش 99 2-7-1- فرهنگ سازمانی 100 2-7-1-1-حمایت مدیریت  102 2-7-1-2-حس تعلق سازمانی  102 2-7-1-3-مشارکت در تصمیم گیری 102  2-7-2-فرآیندهای دانش  103 2-7-2-1-پردازش دانش  103 2-7-2-2- انتقال دانش 104 2-7-2-3- تسهیم دانش 104 2-7-3- نظام فناوری اطلاعات  105 2-7-3-1- سیستمهای اطلاعاتی   106 2-7-3-2-مدیریت فناوری اطلاعات  106 2-7-3-3-فرآیندهای کسب اطلاعات  107 2-8- پیشینه پژوهش 107 2-9- جمع بندی 109   فصل سوّم: روش پژوهش 110  3-1- مقدمه 111 3-2- روش تحقیق 111 3-3- فرآیند تحقیق 112 3-3-1-مطالعه ای جامع بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش صورت گرفته بر روی مفاهیم مدیریت دانش و زیرساخت های مدیریت دانش 112 3-3-2- شناسایی شاخص های مربوط به زیرساخت های مدیریت دانش 112 3-3-3- جمع‌آوری داده‌‌های تحقیق 112 3-3-4- تحلیل داده‌های تحقیق 112 3-4- جامعه آماری 113 3-5- نمونه آماری 114 3-6-مدل مفهومی تحقیق 114 3-7- روش گردآوری داده ها 115 3-8- روایی پرسشنامه 119 3-9- پایایی پرسشنامه 119 3-10- روش ها و تکنیک های تجزیه و تحلیل داده ها  121 3-11- جمع بندی 121   فصل چهارم: تجزیه وتحلیل نتایج پژوهش 123 4-1- مقدّمه 124 4-2- یافته های توصیفی 124 4-3- یافته‏های استنباطی 128 ۴-۴- جمع بندی 177   فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات پژوهش 178 5-1-مقدمه 179 5-2- مروری مختصر بر بیان مسأله 179 5-4- پیشنهادات کاربردی 186 ۵-۵- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 186 6-5- محدودیت های تحقیق 187 منابع و ماخذ 188               فهرست جدول‌ها جدول 2-1: کاربرد انواع مختلف دانش در ساختارهای پنج گانه مینتزبرگ 24 جدول 2-۲: نخستین تلاش ها در راستای مدیریت دانش 29 جدول 2-3 : مدل مدیریت دانش با توجه ساختار كار (جانستون، 2000) 61 جدول 2-4: مدل مدیریت دانش ویگ- سطوح درونی‌سازی (ویگ، 1993) 66 جدول 2-5: ماتریس مدیریت دانش (ویگ، 1993) 68 جدول 2-6: مدل دانش بویست (1987) 75 جدول 2-7: اهداف و نیازمندی‌های پورتال دانش سازمانی 91 جدول 2-8: طبقه‌بندی ابزارهای فناوری اطلاعات بر مبنای زمان و مكان همكاری افراد (رائو، 2005) 96 جدول 2-9: ابزارهای فناوری اطلاعات برای فرآیندهای مدیریت دانش (رائو، 2005) 97 جدول 2-10: ابزارهای فناوری اطلاعات در مدل مارپیچ دانش (نوناكا و تاگوچی، 2001) 98 جدول 3-1: جدول نمونه گیری مورگان 116 جدول ۳-۲: ابعاد و گویه های پرسش نامه تحقیق 121 جدول 4-1  داده های مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان  124 جدول 4-2  داده های مربوط به مشخصات سابقه خدمت………… 125 جدول 4- 3  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات 126 جدول 4-4  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب  پست سازمانی 127 جدول 4-5 آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای پرسشنامه 128      جدول 4-6 یافته های برآمده از فرضیه 1ارزیابی وضعیت عوامل زمینه ای در پیاده سازی مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان  129   جدول 4-7  یافته های برآمده از فرضیه 1بررسی و ارزیابی وضعیت شاخص های مولفه‏های فرایندهای مدیریت دانش برای استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان 130   جدول 4-8  یافته های برآمده از فرضیه 2 بررسی و ارزیابی وضعیت خلق و كسب دانش برای استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان جدول 4-9 یافته های برآمده از فرضیه 3 بررسی و ارزیابی وضعیت ارزیابی و سازماندهی دانش برای استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان 132   جدول 4-10 یافته های برآمده از فرضیه 4 بررسی و ارزیابی وضعیت به اشتراك گذاری دانش برای استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان 133   جدول 4-11 یافته های برآمده از فرضیه 5 بررسی و ارزیابی وضعیت به كارگیری دانش برای استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان 134   جدول 4-12 یافته های برآمده از فرضیه 6 بررسی و ارزیابی وضعیتشاخص-های الزام  فنیبرای استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان 135 جدول 4-13 یافته های برآمده از فرضیه 7 بررسی و ارزیابی وضعیتسیستم های اطلاعاتی برای استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان 136   جدول 4-14 یافته های برآمده از فرضیه 8 بررسی و ارزیابی وضعیت فرآیندهای كسب اطلاعات برای استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان 137  جدول 4-15 یافته های برآمده از فرضیه 9 بررسی و ارزیابی وضعیت مدیریت فناوری اطلاعات برای استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان 138  جدول 4-16 یافته های برآمده از فرضیه 10 بررسی و ارزیابی وضعیتشاخص های الزام فرهنگیبرای استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان 139   جدول 4-17 یافته های برآمده از فرضیه 11 بررسی و ارزیابی وضعیت مشاركت در تصمیم گیری برای استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان 140   جدول 4-18 یافته های برآمده از فرضیه 12 بررسی و ارزیابی وضعیت حس تعلق سازمانی برای استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان 141   جدول 4-19 یافته های برآمده از فرضیه 13 بررسی و ارزیابی وضعیت حمایت مدیریت برای استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان 142  جدول 4-20 یافته های برآمده از فرضیه 14 بررسی و ارزیابی وضعیت اعتمادبرای استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان 143   جدول 4-21 یافته های برآمده از فرضیه 15 بررسی و ارزیابی وضعیت تناسب مدیریت دانشبرای استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان جدول 4-22 خروجی آزمون تحلیل واریانس برای آزمون رابطه  دستگاه‏ههای اجرایی با زیرساخت‏های مدیریت دانش 145 جدول 4-23 خروجی آزمون تحلیل واریانس برای آزمون رابطه  دستگاه‏ههای اجرایی با میزان فراِیندهای مدیریت دانش 147 جدول 4-2۴ خروجی آزمون تحلیل واریانس برای آزمون رابطه  دستگاه‏ههای اجرایی با میزان عامل فناوری 149 جدول 4-2۵ خروجی آزمون تحلیل واریانس برای آزمون رابطه  دستگاه‏ههای اجرایی با میزان عامل فرهنگی 151 جدول 4-2۶ خروجی آزمون تحلیل واریانس برای آزمون رابطه  دستگاه‏ههای اجرایی با میزان فراِیندهای خلق و كسب دانش 153 جدول 4-2۷ خروجی آزمون تحلیل واریانس برای آزمون رابطه  دستگاه‏ههای اجرایی با میزان فراِیندهایارزیابی و سازماندهی دانش 155 جدول 4-۲۸ خروجی آزمون تحلیل واریانس برای آزمون رابطه  دستگاه‏ههای اجرایی با میزان فراِیندهای به اشتراك گذاری دانش 157 جدول 4-۲۹ خروجی آزمون تحلیل واریانس برای آزمون رابطه  دستگاه‏ههای اجرایی با میزان فراِیندهای به كارگیری دانش 159 جدول 4-3۰ خروجی آزمون تحلیل واریانس برای آزمون رابطه  دستگاه‏ههای اجرایی با میزان سیستم های اطلاعاتی 161 جدول 4-3۱ خروجی آزمون تحلیل واریانس برای آزمون رابطه  دستگاه‏ههای اجرایی با میزان فرآیندهای كسب اطلاعات 163 جدول 4-3۲ خروجی آزمون تحلیل واریانس برای آزمون رابطه  دستگاه‏ههای اجرایی با میزان مدیریت فناوری اطلاعات 165 جدول 4-3۳ خروجی آزمون تحلیل واریانس برای آزمون رابطه  دستگاه‏ههای اجرایی با میزان مشاركت در تصمیم گیری 166 جدول 4-3۴ خروجی آزمون تحلیل واریانس برای آزمون رابطه  دستگاه‏ههای اجرایی با میزان حس تعلق سازمانی 169 جدول 4-3۵  خروجی آزمون تحلیل واریانس برای آزمون رابطه  دستگاه‏ههای اجرایی با میزان حمایت مدیریت 171 جدول 4-3۶ خروجی آزمون تحلیل واریانس برای آزمون رابطه  دستگاه‏ههای اجرایی با میزان اعتماد 173 جدول 4-3۷ خروجی آزمون تحلیل واریانس برای آزمون رابطه  دستگاه‏ههای اجرایی با میزان تناسب مدیریت دانش 175  جدول  4-۳۸  خروجی آزمون فریدمن برای اولویت بندی متغیرهای تاثیرگذار  176 جدول 4-۳۹  آزمون فریدمن برای تعیین اولویت متغیرهای تاثیرگذار  بر میزان زیرساخت های مدیریت دانش 177 جدول 5-1 وضعیت دستگاه های مورد مطالعه در زیرابعاد مروبط به زیرساخت های مدیریت دانش 181 جدول 5-2 مقایسه دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان در ارتباط با زیرساخت های مدیریت دانش 183 جدول ۵-۳ مقایسه دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان در زیر ابعاد زیرساخت های مدیریت دانش 184       فهرست شکل‌ها  شکل 2-1: سلسله مراتب دانش 12 شکل 2-2: چرخه مدیریت دانش 37 شکل 2-3: چرخه تولید دانش 39 شکل 2-4: مدل عمومی دانش در سازمان 56 شکل 2-5: چارچوب مفهومی فرایندهای ایجاد دانش 58 شکل 2-6: مدل شش بعدی مدیریت دانش (تومی و پری، 2001) 59 شکل 2-7: سلسله مراتب اشكال دانش (ویگ، 1993) 69 شکل 2-8: مروری بر مدل مدیریت دانش چوو (1998) 73 شکل 2-9: مدل مدیریت دانش (بویست، 1998) 74 شکل  2-10: چهارچوب مدیریت دانش با محوریت اجزای اصلی تشكیل‌دهنده (پرابست و همكاران، 2000) 77 شکل 2-11: مبانی زیر ساخت مدیریت دانش(sivan, 2000) 100         فهرست نمودارها نمودار 2-1: مدل مبتنی بر فرایندها و فراهم كننده‌های مدیریت دانش (اودل و گرایسون، 1998) 62 نمودار 2-2 : مدل مبتنی بر فرایندهای دانش (هالس، 2001) 64 نمودار 3-1: فرآیند تحقیق 113 نمودار3-2:  مدل مفهومی پژوهش 115  نمودار  4-1: داده های مربوط به جنسیّت پاسخ دهندگان 124   نمودار  4-2: داده های مربوط به مشخصّات  سابقه خدمت…………………. 125  نمودار  4-3 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات 126  نمودار  4-4توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پست سازمانی 127              
 • دانلود پاورپوینت تحلیل سایت به روش EIA
 • دانلود پاورپوینت تحلیل سایت به روش EIA پاورپوینت تحلیل سایت به روش EIA پاورپوینت بررسی سایت به روش EIA پاورپوینت روش EIA دانلود دانلود پاورپوینت تحلیل سایت به روش EIA در قالب 11 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل…

 • پاورپوینت کتاب و درس بهداشت روانی
 • پاورپوینت کتاب و درس بهداشت روانی دانلود دانلود پاورپوینت کتاب و درس بهداشت روانی جهت رشته بهداشت عمومی در قالب 281 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش         «کارل منینجر»…

 • پرسشنامه ارزیابی محدودیت ها و موانع در پیاده سازی برنامه های بهبود کیفیت صنایع
 • پرسشنامه ارزیابی محدودیت ها و موانع در پیاده سازی برنامه های بهبود کیفیت صنایع بهبود کیفیت برنامه های بهبود کیفیت بهبود کیفیت صنایع صنایع کوچک ارومیه بررسی محدودیت ها و موانع در پیاده سازی برنامه های بهبود کیفیت صنایع پرسشنامه…

 • طراحی مفهومی سیستم اطلاعات مدیریت جهت سیستم مراقبت بیمار
 • طراحی مفهومی سیستم اطلاعات مدیریت جهت سیستم مراقبت بیمار سیستم اطلاعات مدیریت طراحی سیستم اطلاعات مدیریت متدولوژی برنامه‌ریزی سیستم‌های تجاری طراحی سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماریها معماری سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماریها وضعیت مطلوب سازمانی نظام مراقبت بیماریها…

 • پاورپوینت آشنایی با انواع شبکه های ارتباطی
 • پاورپوینت آشنایی با انواع شبکه های ارتباطی پاورپوینت انواع شبکه های ارتباطی پاورپوینت انواع شبکه های داخلی پاورپوینت انواع شبکه های wan پاورپوینت Ganچه نوع شبکه ای است دانلود دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع شبکه های ارتباطی جهت رشته کامپیوتر و…

 • دانلود تحقیق گمرک و ساختار تشکیلاتی آن با فرمت ورد
 • دانلود تحقیق گمرک و ساختار تشکیلاتی آن با فرمت ورد دانلود هدف از این تحقیق بررسی گمرک و ساختار تشکیلاتی آن با فرمت docx در قالب 35 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد  …

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *