ارزیابی علل تاثیرگذار بر تمایل به کارآفرینی سازمانی

ارزیابی علل تاثیرگذار بر تمایل به کارآفرینی سازمانی کارآفرینی سازمانی تمایل به کارآفرینی سازمانی عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی تمایل به کارآفرینی سازمانی در صنعت بانکداری بررسی عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی شاخص هاي مناسب در انتخاب كارآفريني سازماني مدل های کارآفرینی سازمانی انواع مدل های کارآفرینی سازمانی پایان نامه کارآفرینی سازمانی دانلود پایان نامه کارآفرینی سازمانی پایان نامه در مورد کارآفرینی سازمانی

دانلود

مقوله کارآفرینی سازمانی به عنوان يكي از موضوعات مهم همواره در حوزه مدیریت مورد توجه بوده است. به دلیل اهمیت موضوع در این تحقيق تلاش شد تا عوامل مختلفي كه به طور مستقيم و غير مستقيم بر تمایل به کارآفرینی سازمانی در صنعت بانکداری تاثیر دارند، مورد بررسی قرار گیرند. اين عوامل عبارتند از:   انگیزش، مهارت های فردی، حمایت محیطی ادراک شده، پویایی محیطی ادراک شده، نگرش، هنجارهای ذهنی و همچنین کنترل رفتاری ادراک شده.     براي نشان دادن ارتباط ميان متغيرها 7 فرضيه مطرح گرديد. نتایج به دست آمده از آزمون مدل علّی تحقیق نشان می دهد که نگرش، هنجارهای ذهنی و همچنین کنترل رفتاری ادراک شده به طور مستقیم بر تمایل به کارآفرینی سازمانی تاثیر دارند. همچنین متغیرهای انگیزش، مهارت های فردی، حمایت محیطی ادراک شده و پویایی محیطی ادراک شده به طور غیر مستقیم بر تمایل به کارآفرینی سازمانی تاثیر می گذارند. علاوه بر این مشخص گردید که متغیرهای انگیزش و مهارت های فردی بر نگرش تاثیر مثبت دارند و از طرف دیگر، متغیرهای حمایت محیطی ادراک شده و پویایی محیطی ادراک شده بر کنترل رفتاری ادراک شده تاثیر مثبت دارند که این نتایج همسو با نتايج تحقيقات محققان پيشين از جمله فینی و دیگران (2012)، کوئه و دیگران (2012)، فریرا و دیگران (2012) و قنبری نژاد و دیگران (1391) است.     به طور کلی نتایج این تحقیق نشان می دهد که مدل  به کار گرفته شده در تحقیق حاضر، عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی را به خوبی پیش بینی میکند و به مدیران سازمان ها به ویژه مدیران بانک ها کمک می نماید تا با شناسایی این عوامل به طراحی سیستم ها و استراتژی های مناسب برای تقویت و توسعه فعالیت های نوآورانه و کارآفرینانه در سازمان بپردازند و از این طریق بتوانند مزیت رقابتی کسب نمایند.              فهرست مطالب چکیده فصل اول: کلیات تحقیق  1-1 مقدمه    2 1-2- بیان مسأله    3 1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق    6 1-4- اهداف تحقیق    8 1-4-1- هدف اصلی 8 1-4-2 – اهداف فرعی  8  1-4-3 – هدف کاربردی  8  1-5- چارچوب نظری    9 1-6- فرضیه های تحقیق    10 1-7- تعریف متغیرها    10 1-7-1- تعریف مفهومی متغیر ها    11 1-7-2- تعریف عملیاتی متغیرها    13 1-8- قلمرو تحقیق    15 1-8-1- قلمرو موضوعی    15 1-8-2- قلمرو مکانی    15 1-8-3- قلمرو زمانی    15   فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق  2-1- مقدمه    17 2-2- کارآفرینی    17 2-3- ویژگی های کارآفرینان    18 2-4- سه موج در کارآفرینی    20 2-5- انواع كارآفريني    23 2-6- کارآفرینی سازمانی    23 2-7- مدل هاي كارآفريني سازماني    26 2-7-1- مدل كارآفريني سازماني كورنوال و پرلمن    26 2-7-2- مدل كارآفريني سازماني اكهلس و نِك    27 2-7-3- مدل كارآفريني سازماني كوراتكو و همكاران    28 2-7-4- كارآفريني سازماني تامپسون30 2-8- شاخص هاي مناسب در انتخاب كارآفريني سازماني    31 2-9- فرآیند کارآفرینی سازمانی    32 2-10- موانع و محدودیت های كارآفريني سازماني    34 2-11- عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی    37 2-11-1- انگیزش    38 2-11-2- مهارت های فردی    39 2-11-3- حمایت محیطی ادراک شده    40 2-11-4- پویایی محیطی ادراک شده 40 2-11-5- نگرش    41 2-11-6- هنجارهای ذهنی    42 2-11-7- کنترل رفتاری ادراک شده    42 2-12- پیشینه تحقیق    43     فصل سوم: روش اجرای تحقیق  3-1- مقدمه    47 3-2- فرآیند اجرای تحقیق    47 3-3- روش تحقیق    48 3-4- جامعه و نمونه آماری    48 3-5- روش و ابزار جمع آوری داده ها    49 3-6- روایی و پایایی پرسشنامه    50 3-6-1- روایی    51 3-6-2- پایایی    52 3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها53     فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها  4-1- مقدمه    55 4-2- آمار توصیفی    55 4-2-1- توصیف جنسیت پاسخ دهندگان    56 4-2-2- توصیف سن پاسخ دهندگان    57 4-2- 3- توصیف سطح تحصیلات پاسخ دهندگان    58 4-2-4- توصیف متغیر انگیزش    59 4-2-5- توصیف متغیر مهارت های فردی    60 4-2-6- توصیف متغیر حمایت محیطی ادراک شده    61 4-2-7- توصیف متغیر پویایی محیطی ادراک شده    62 4-2-8- توصیف متغیر نگرش    63 4-2-9- توصیف متغیر هنجارهای ذهنی    64 4-2-10- توصیف متغیر کنترل رفتاری ادراک شده    65 4-2-11- توصیف متغیر تمایل به کارآفرینی سازمانی    66 4-3- آزمون نرمال بودن توزیع داده ها    67 4-4- ماتریس همبستگی بین متغیرها 68 4-5- شاخص های برازندگی مدل     69 4-6- آزمون فرضیه های تحقیق    70 4-7- بررسی فرضیه های تحقیق    73   فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات  5-1- مقدمه    76 5-2- نتیجه گیری    76 5-3- پیشنهادات تحقیق    77 5-4- پیشنهاد برای تحقیقات آتی    78 5-5- محدودیت های تحقیق    78 منابع و مآخذ الف- فارسی    79  ب- انگلیسی    84 پیوستها و ضمائم 88 چکیده انگلیسی     98       فهرست جداول  جدول 1-1- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق     13   جدول 2-1- جدول پیشینه تحقیق    43 جدول 3-1- صفات کیفی و ارزش های عددی گزینه های پرسشنامه     49  جدول 3-2- متغيرها و شماره سوالات پرسشنامه    50 جدول 3-3- جدول پایایی مربوط به سؤالات پرسشنامه    53  جدول 4-1-  فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان     56  جدول 4-2- فراوانی سن پاسخ دهندگان    57 جدول 4-3- فراوانی سطح تحصیلات پاسخ دهندگان     58  جدول 4-4- جدول توصیفی متغیر انگیزش    59 جدول 4-5-  جدول توصیفی متغیر مهارت های فردی    60 جدول 4-6- جدول توصیفی متغیر حمایت محیطی ادراک شده    61 جدول 4-7 – جدول توصیفی متغیر پویایی محیطی ادراک شده    62 جدول 4-8- جدول توصیفی متغیر نگرش    63 جدول 4-9-  جدول توصیفی متغیر هنجارهای ذهنی    64 جدول 4-10- جدول توصیفی متغیر کنترل رفتاری ادراک شده    65 جدول 4-11 – جدول توصیفی متغیر تمایل به کارآفرینی سازمانی    66 جدول 4-12- نتایج حاصل از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف      67 جدول 4-13- ماتریس همبستگی میان متغیرها    68 جدول 4-14- شاخص های نیکویی برازش مدل    69 جدول 4-15- نتایج آزمون فرضیه های تحقیق    70     فهرست اشکال شکل 1-1-  مدل تحقیق      9 شکل 2-1- مدل كارآفريني سازماني كورنوال و پرلمن    27 شکل 2-2- مدل كارآفريني سازماني اكهلس و نِك    28 شکل 2-3- مدل كارآفريني سازماني كوراتكو و همكاران    30 شکل 2-4- ابعاد مختلف شکل گیری کارآفرینی در سازمان    31 شکل 2-5- فرآیند کارآفرینی سازمانی فرهنگی و صفرزاده    37 شکل 2-6- فرآیند کارآفرینی سازمانی اوکینب    34 شکل 2-7- عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی    37     فهرست نمودارها نمودار 4-1- نمودار ستونی جنسیت     56 نمودار 4-2- نمودار ستونی سن    57 نمودار 4-3- نمودار ستونی سطح تحصیلات    58 نمودار 4-4- نمودار هیستوگرام متغیر انگیزش    59 نمودار 4-5- نمودار هیستوگرام متغیر مهارت های فردی    60 نمودار 4-6- نمودار هیستوگرام متغیر حمایت محیطی ادراک شده    61 نمودار 4-7- نمودار هیستوگرام متغیر پویایی محیطی ادراک شده    62 نمودار 4-8- نمودار هیستوگرام متغیر نگرش    63 نمودار 4-9- نمودار هیستوگرام متغیر هنجارهای ذهنی    64 نمودار 4-10- نمودار هیستوگرام متغیر کنترل رفتاری ادراک شده    65 نمودار 4-11- نمودار هیستوگرام متغیر تمایل به کارآفرینی سازمانی    66
 • مدل نظری اجرای مدیریت ارتباط با مشتری
 • مدل نظری اجرای مدیریت ارتباط با مشتری مدیریت ارتباط با مشتری اجرای مدیریت ارتباط با مشتری مدل نظری اجرای CRM مفاهيم مديريت ارتباط با مشتريان اصول مديريت ارتباط با مشتريان چالش هاي پيش روي سيستم هاي CRM پیاده سازی crm…

 • پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی گرایش مشاوره شغلی با عنوان اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه (مطالعه موردی:بیکاران شه
 • پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی گرایش مشاوره شغلی با عنوان اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه (مطالعه موردی:بیکاران شه خلاقیت بیکاری نقش و جایگاه كارآفرینان روانشناسی و علوم تربیتی بیکاران شهر تهران دانلود پایان نامه…

 • پاورپوینت مکانیسم‌های دفاعی روان کاوی
 • پاورپوینت مکانیسم‌های دفاعی روان کاوی پاورپوینت مکانیسم‌های دفاعی روان کاوی تحقیق مکانیسم‌های دفاعی روان کاوی مقاله مکانیسم‌های دفاعی روان کاوی تاریخچه مکانیسم‌های دفاعی ویژگی مکانیسم‌های دفاعی كاركردهاي مكانيسمهاي دفاعي استفاده از واکنشهای ناخودآگاه یا مکانیسم دفاعی یا فرآیندهای ذهنی دلیل…

 • پاورپوینت آموزش تدریس مطالعات اجتماعی هشتم - اعتیاد و مواد مخدر
 • پاورپوینت آموزش تدریس مطالعات اجتماعی هشتم - اعتیاد و مواد مخدر دانلود دانلود پاورپوینت آموزش تدریس مطالعات اجتماعی هشتم - اعتیاد و مواد مخدر به دانش آموزان کلاس هشتم متوسطه اول در قالب 12 اسلاید و با فرمت pptx بصورت…

 • روند تبدیل سازمان به یک سازمان یادگیرنده با تشریح تفاوتها و سطوح و مولفه های آن
 • روند تبدیل سازمان به یک سازمان یادگیرنده با تشریح تفاوتها و سطوح و مولفه های آن ابعاد سازمان یادگیرنده مولفه های سازمان یادگیرنده مولفه های استراتژیک سازمان یادگیرنده اهمیت و ضرورت یادگیری سازمانی انواع مدل های سازمان یادگیرنده سازمان یادگیرنده…

 • پاورپوینت درس دوم فارسی نهم مبحث عجایب صنع حق تعالی
 • پاورپوینت درس دوم فارسی نهم مبحث عجایب صنع حق تعالی دانلود دانلود پاورپوینت آموزش فارسی نهم متوسطه مبحث عجایب صنع حق تعالی در قالب 18 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش    …

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *