ارزیابی علل تاثیرگذار بر رضایت شغلی کارکنان بانک

ارزیابی علل تاثیرگذار بر رضایت شغلی کارکنان بانک رضایت شغلی کارکنان بانک رضایت شغلی کارمندان بانک میزان رضایت شغلی کارکنان بانک عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک پایان نامه رضایت شغلی کارکنان پایان نامه عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان پایان نامه بررسی رابطه بین رضایت شغلی و عملکرد کارکنان

دانلود

هدف از این پایان نامه ارزیابی مقایسه ای علل تاثیرگذار بر رضایت شغلی کارکنان بانک های ملی و پاسارگاد می باشد. در این مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌ بصورت کامل تشریح می شود.     طبق نظریه مازلو و نظریه دو عاملی هرزبرگ پرداخت‌های مادی و تأمین نیازهای فیزیولوژیکی افراد پیش‌نیاز سایر نیازهای فرد می‌باشد. در تحقیق حاضر نیز عامل”پرداخت‌ها و پاداش‌ها با عنایت به شایستگی‌ها انجام می‌شود ” دارای کمترین میانگین در بین کارکنان بانک ملی و پاسارگاد می‌باشد و این با نتایج تحقیقات لیپ و کریون، 1989 و جورج و جونز 1999 همسو می‌باشد. بنابراین پیشنهاد می‌شود که چندین مسئله اساسی در مورد پرداخت‌ها در نظر گرفته شود. اول اینکه باید مساوات و برابری در پرداخت‌ها رعایت گردد و ثانیه اینکه معیارهای واضح و روشنی برای ارزیابی و ارتقا سنجش شایستگی وجود داشته باشد به گونه‌ای که هرگونه ابهام در مورد این مسئله از بین برود.  با توجه به مفروضات نظریه نیازهای مک کللند، نیاز به قدرت و ارتقا یکی از دلایل رضایت شغلی می‌باشد.          ندادن فرصت برابر به همه افراد برای استخدام و ارتقا یکی از آسیب‌های مطرح‌شده در تحقیقات پیو، هیکسن و هینینگز، 1386،می‌باشد. در تحقیق حاضر نیز از بین عوامل ساختاری موثر بر رضایت شغلی از دیدگاه کارکنان بانک ملی، عامل “استخدام و ارتقاء بر اساس شایسته‌سالاری است” و” عدالت و انصاف در مورد تمام کارکنان وجود دارد” از مهم‌ترین عوامل موثر بر رضایت شغلی می‌باشد. البته این با نظرات کارکنان بانک پاسارگاد نیز هم‌راستا می‌باشد. بنابراین مدیران و سیاست‌گذاران بانک‌ها باید به تجدیدنظر در خصوص روش‌های سنتی ارتقا پرداخته و زمینه‌های مساعد برای ارتقا کارکنان را فراهم آورند.مدیریت باید به نحو موثری ضمن حمایت‌های لازم به تشویق و ایجاد انگیزش برای کارکنان بپردازد. در این تحقیق کارکنان هر دو بانک معتقدند که مدیران به ایجاد انگیزش برای کارکنان نمی‌پردازند. این موضوع توسط نتایج تحقیقات استیرز و پورتر، 1991 تأیید شده است و شاید این به دلیل هم نوع بودن جامعه آماری تحقیق باشد.         از دیگر عوامل اساسی موثر بر رضایت شغلی در هر سازمانی تناسب کار با کارمند است. در سایر تحقیقات نیز بیان شده است که باید در استخدام افراد و یا حتی نقل و انتقالات درون سازمانی دقت لازم در این خصوص صورت گیرد و مشاغل به گونه‌ای طراحی شوند که بین شرایط احراز پست‌ها و کارکنان هماهنگی لازم وجود داشته باشد.در تحقیق حاضر نیز این یکی از مواردی که میانگینی پایینی را به خود اختصاص داده است.نظریه z یکی از نظریات جدید می‌باشد که رویکردی ژاپنی به مدیریت آمریکایی بخشیده است. یکی از مصادیق این تئوری لزوم توجه به مدیریت مشارکتی در سازمان است.       این خود عواقب مثبتی به همراه دارد که کاهش مقاومت در برابر تغییر، تعهد به اجرای کامل تصمیمات، شکوفایی استعدادها، افزایش روحیه همکاری، کاهش تعارضات و در نهایت رضایت شغلی از آن جمله‌اند. در تحقیق حاضر نیز کارکنان به خصوص کارکنان بانک ملی عدم رضایت خود را در مورد این مقوله مطرح کرده‌اند و انتظار دقت نظر و تلاش بیشتر از مدیران و سیاست گذاران نظام بانکداری کشور دارند.بر طبق تئوری y، مک گریگور معتقد است که انسان‌ها در شرایط طبیعی کار کردن را امری طبیعی دانسته و از قبول مسئولیت هراسی ندارند و دوستدار ابتکار و خلاقیت هستند و فعالیت‌های تکراری برای آن‌ها خسته کننده است. اما اگر شغل شامل فعالیت‌های متنوع باشد و زمینه بروز کلیه توانایی‌ها، استعدادها و خلاقیت‌ها را داشته باشد فرد از شغل خود راضی خواهد بود. یکی از ابزارهای مناسب برای اجرای این موضوع طراحی مسیرهای قابل‌انعطاف شغلی و چرخش در مشاغل می‌باشد.                 فهرست مطالب چکیده 1 فصل اول    2 1–1 مقدمه    3 1–2 بیان مسئله    4 1–3 ضرورت و اهمیت تحقیق    6 1–4 اهداف تحقیق    7 1-5 سؤالات تحقیق    8 1-6 روش های جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها    8 1-7 قلمرو تحقیق    9 1-8 چهارچوب نظری ومدل مفهومی تحقیق 9 1-9رابطه میان مولفه ها و سئوال های پرسشنامه 10 1-10تعاریف عملیاتی تحقیق 12 فصل دوم    14 مقدمه    15 2-1 مبانی نظری و ادبیات تحقیق    16 2-1-1 مطالعات جامعه‌شناختی (1858- 1917)    16 2-1-2 بررسی‌های روان‌شناسان    17 2-1-3 نظریه‌ها    18 2-1-4 تعریف شغل    23 2-1-5 عوامل انتخاب شغل    24 2-1-6 تعریف رضایت    24 2-1-7 تعریف رضایت شغلی    25 2-1-8 رضایت شغلی معیاری برای کیفیت زندگی شغلی    26 2-1-9 رضایت شغلی و تولید    28 2-1-10 عوامل تعیین‌کننده رضایت شغلی    29 2-1-11 آثار وجود رضایت شغلی    34 2-1-12 اندازه‌گیری رضایت شغلی    35 2-2 تحقیقات خارجی    41 2-3 تحقیقات داخلی    49 2-4 تاریخچه بانک ملی 51 نتیجه‌گیری    53 فصل سوم    55 مقدمه    56 3–1 روش تحقیق    56 3–2 جامعه آماری    56 3–3 نمونه آماری و روش نمونه‌گیری    57 3–4 متغیرهای تحقیق    58 3–5 ابزار جمع‌آوری اطلاعات    58 3–6 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها    59 فصل چهارم    60 مقدمه 61 4-1 توصیف یافته‌های تحقیق    61 4-2) نتایج استنباطی تحقیق    73 فصل پنجم    88 مقدمه    89 5–1 خلاصه نتایج تحقیق    89 5-2 بحث و نتیجه‌گیری    90 پیشنهاد‌ها    92 5-3-1 پیشنهاد‌ها حاصل از تحقیق    92 5-3-2 پیشنهاد‌ها برای محققین بعدی    94 5-4 محدودیت‌ها    94 5-4-1 محدودیت‌هایی که توسط محقق تعیین می‌شوند:    94 1-4-2) محدودیت‌های خارج از کنترل محقق    94 فهرست منابع    95 پیوست‌ها    102 فهرست جداول جدول (1-1): متغیرهای مطرح‌شده در تحقیق و سؤالات مطرح‌شده11 جدول 3-1- جدول مورگان57 جدول 3-2، روش‌های تحقیق59 جدول 4- 1 خصوصیات جمعیت شناختی نمونه‌های تحقیق61 جدول 4-2، مقیاس‌های توصیفی داده‌های مربوط به عوامل ساختاری رضایت شغلی62 جدول 4-3، مقیاس‌های توصیفی داده‌های مربوط به عوامل زمینه‌ای رضایت شغلی63 جدول 4-4، مقیاس‌های توصیفی داده‌های مربوط به عوامل رفتاری رضایت شغلی63 جدول 4-5- آمار توصیفی65 جدول 4-6- انطباق پست و شرایط احراز شغل66 جدول4-7- ارتقاء بر اساس شايسته سالار66 جدول 4-8- پرداختها و پاداشها با عنايت به شايستگيها66 جدول 4-9- وجود عدالت و انصاف در مورد تمام کارکنان67 جدول 4-10- حاکميت ضوابط شغلي و سازماني67 جدول 4-11- انجام کارها به صورت تيمي و گروهي67 جدول 4-12- تقدير از مشورت و مشارکت کارکنان68 جدول 4-13- هدايت و حمايت مديريتي در تمام کارها68 جدول 4-14- توجه به هماهنگي با مجموعه عليرغم تخصص گرايي68 جدول 4-15- توجه به برنامه آموزشي و ارتقاء کارکنان69 جدول 4-16- شفاف‌سازی قوانين و مقررات69 جدول 4-17- برگزاری سمينارهاي علمي و تخصصي69 جدول 4-18- استفاده از تكنولوژيهاي جديد70 جدول 4-19- واكنش سريع به رقبا70 جدول 4-20- توسعه خدمات جديد بانكي70 جدول 4-21- تاکيد مديران بر انگيزش کارکنان71 جدول 4-22- توجه به خلاقيت و نوآوري71 جدول 4-23- توجه مديران به روحيه تلاش و پشتکار کارکنان71 جدول 4-24- تعهد و وفاداري مديريت و کارکنان72 جدول 4-25- تعهد مديران به ارائه بازخورد به کارکنان72 جدول 4-26- وجود تفاهم و اعتماد متقابل مديران و کارکنان72 جدول 4-27، نتایج آزمون t مستقل برای بررسی تفاوت میان دیدگاه کارکنان بانک ملی و پاسارگاد در خصوص عوامل ساختاری موثر بر رضایت شغلی73 جدول 4-28، نتایج آزمون t مستقل برای بررسی تفاوت میان دیدگاه کارکنان بانک ملی و پاسارگاد در خصوص عوامل زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلی74 جدول 4-29، نتایج آزمون t مستقل برای بررسی تفاوت میان دیدگاه کارکنان بانک ملی و پاسارگاد در خصوص عوامل محتوایی موثر بر رضایت شغلی75 جدول 4-30، آزمون KMO و بارتلت براي مطلوب بودن تحليل عاملي76 جدول 4-31- محاسبه میزان تعیین‌کننده‌ی ابعاد77 جدول 4-32- واریانس کل توضیح شده78 جدول 4-33- ماتریس ابعاد79 جدول 4-34- آزمون کرویت بارتلت و KMO80 جدول 4-35- محاسبه میزان تعیین‌کننده ابعاد81 جدول 4-36- واریانس کل توضیح شده82 جدول 4-37- ماتریس ابعاد83 جدول 4-38- معنادار بودن رتبه‌بندی توسط آزمون فریدمن84 جدول 4-39- اولویت‌بندی توصیفی ابعاد توسط آزمون فریدمن85 جدول4-40- معنادار بودن رتبه‌بندی  توسط آزمون فرید من86 جدول 4-41- اولویت‌بندی توصیفی ابعاد توسط آزمون فریدمن86
 • پاورپوینت مبانی نظری سیستم های اطلاعاتی حسابداری
 • پاورپوینت مبانی نظری سیستم های اطلاعاتی حسابداری پاورپوینت مبانی نظری سیستم های اطلاعاتی حسابداری تعریف سیستم اطلاعاتی تعریف سیستم حسابداری نقطه اشتراک سیستم های حسابداری انواع سیستمهای حسابداری ازنظر وسایل پردازش در سیستم عامل اطلاعات سیستم حسابداری دستی سیستم حسابداری…

 • دانلود تحقیق درباره برنامه های سازمان دانش آموزی ایران word
 • دانلود تحقیق درباره برنامه های سازمان دانش آموزی ایران word دانلود هدف از این تحقیق بررسی برنامه های سازمان دانش آموزی ایران با فرمت docx در قالب 29 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد…

 • پاورپوینت فیلترها و سنتز مدار
 • پاورپوینت فیلترها و سنتز مدار دانلود دانلود پاورپوینت فیلترها و سنتز مدار جهت رشته ی مهندسی در قالب 110 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       فیلتر ها مدارهایی هستند…

 • پرسشنامه سبک های یادگیری کلب با نمره گذاری، روایی و پایایی
 • پرسشنامه سبک های یادگیری کلب با نمره گذاری، روایی و پایایی کلمات کلیدی : پرسشنامه سبک های یادگیری دانلود پرسشنامه سبک های یادگیری دانلود پرسشنامه سبک های یادگیری کلب پرسشنامه ی سبک های یادگیری کلب تفسیر پرسشنامه سبک های یادگیری…

 • دانلودکارآموزی بررسي سيســتم حسـا بداري آموزش و پرورش میانه 25 ص
 • دانلودکارآموزی بررسي سيســتم حسـا بداري آموزش و پرورش میانه 25 ص کلمات کلیدی : دانلودکارآموزی بررسي سيســتم حسـا بداري آموزش و پرورش میانه 25 ص دانلود نام فایل : کارآموزی بررسي سيســتم حسـا بداري آموزش و پرورش میانه 25 ص…

 • پاورپوینت درس 19 مطالعات اجتماعی نهم کارکرد های خانواده
 • پاورپوینت درس 19 مطالعات اجتماعی نهم کارکرد های خانواده دانلود دانلود پاورپوینت آموزش تدریس درس 19 مطالعات اجتماعی نهم با عنوان کارکرد های خانواده به دانش آموزان کلاس هشتم متوسطه در قالب 29 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *