اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران

اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران اشتغال زنان اشتغال زنان در ایران اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران بررسی حقوقی اشتغال زنان در ایران اشتغال زنان در جامعه اشتغال زنان از دیدگاه اسلام دانلود پایان نامه ارشد حقوق دانلود پایان نامه اشتغال زنان

دانلود

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران چكیده امروزه اشتغال زنان از جمله مباحثی است كه مورد توجه متخصصان امر قرار گرفته است زیرا در دستیابی یك جامعه به اهداف توسعه، استفاده از نیروی كار نیمی از افراد جمعیت آن حائز اهمیت فراوان است. حقوق شغلی مندرج در اسناد بین المللی ازجمله حقوقی است كه زنان در بیشتر جوامع در مضیقه آن به سر می‌برند، با این وجود می‌توان آنان را بهترین و بالاترین معیار به منظور نقد و بررسی وضعیت حقوقی اشتغال زنان محسوب كرد. «كنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» از مهم ترین اسنادی است كه به طور مفصل به زوایای مختلف اشتغال زنان پرداخته و خواستار رفع نابرابری ها و محدودیت های موجود در این زمینه شده است. بنابراین، در جهت شناخت موانع و تنگناهای موجود  در قوانین ایران در خصوص احقاق وضعیت شغلی زنان در مقایسه با كنوانسیون مذكور، ابتدا وضعیت كلی اشتغال زنان به وسیله آمار نشان داده شده است، ضمن آنكه مباحثی پیرامون موانع اشتغال زنان نیز مطرح می‌گردد. همچنین دیدگاه اسلام و سایر اسناد بین المللی نیز در این خصوص، مورد بحث قرار گرفته است، سپس اصول حاكم بر اشتغال زنان كه به اصول عمومی و اصول اختصاصی تقسیم می‌شوند در كنوانسیون و قوانین موضوعه ایران مورد بررسی قرار گرفته و بعد از آن به بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در كنوانسیون و قوانین موضوعه ایران پرداخته شده و در پایان ضمن نتیجه گیری، پیشنهاداتی در جهت رفع محدودیت‌های حقوقی وغیرحقوقی اشتغال زنان ایرانی ارائه شده است.     کلمات کلیدی: جایگاه زن اشتغال زنان تبعیض علیه زنان     مقدمه ازآنجا كه همواره توجه به موضوعات و پژوهش‌های علمی همراه با پدیده‌ها و نیازهای هر عصر بوده است، امروزه نیز توجه به مسایل زنان و مطالعات پیرامون آنها ونیاز به پژوهش علمی دررابطه با آن به صورت یك امر ضروری ظاهر شده است. موضوعی كه تقریباً تا مدتی پیش به دلایل خاص فرهنگی، تاریخی وشاید به خاطر عدم شناخت و اهمیت آن نقش چندانی در مطالعات علوم انسانی نداشته است، اكنون بخشی از كل رشته‌های علوم انسانی را به خود اختصاص داده است و از مباحث پر رونق در محافل علمی و اجرایی در سطح ملی و بین‌المللی گردیده است. در این راستا توجه به حقوق زن، به عنوان بخشی از مطالعات زنان به دلیل اهمیت بنیادی كه در وضعیت زنان در عرصه‌های گوناگون دارد، قابل تتبع بیشتری می‌باشد.از طرفی حقوق زن در مقایسه با سایر نظام‌های حقوقی مربوط به افراد، شكل خاص خود را نیز دارد و آن به دلیل تنوع جنبه‌های حقوقی مربوط به آن است. به طوری كه درمیان كلیه شاخه‌های علم حقوق برای خود جایگاه ویژه‌ای دارد؛ زیرا زنان علاوه بر اینكه نیمی از جمعیت هر جامعه را تشكیل می‌دهند، طیف وسیعی از اقشار گوناگون جامعه را نیز در بر می‌گیرند.بدین ترتیب حقوق زن ضمن اینكه از جنبه حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی قابل بررسی است، به طور مستقیم و غیرمستقیم با تمام زمینه‌های حقوقی و به عبارتی با كل علم حقوق در ارتباط است.    فهرست مطالب   چكیده ………………………………………… 1 مقدمه…………………………………………. 2 بخش اول – بررسی اشتغال زنان از دیدگاه‌های مختلف فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی گفتار اول- وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار …………. 11          بند اول- اشتغال زنان در دنیا ……………. 14                    الف – میزان اشتغال زنان در دنیا … 14                    ب- اشتغال زنان دنیا در بخش‌های مختلف   19          بند دوم- اشتغال زنان درایران ……………. 23                    الف – میزان اشتغال زنان در ایران… 23                    ب- اشتغال زنان ایران دربخش‌های مختلف   26   گفتار دوم – موانع اشتغال زنان …………………… 30          بند اول- موانع اجتماعی …………………. 31                    الف- طرز فكر وباورهای اجتماعی…… 31                    ب – سنت‌ها وآداب و رسوم اجتماعی….. 32                    ج – ازدواج ومسئولیت‌های خانوادگی … 34                    د- عدم تمایل كارفرمایان نسبت به استخدام زنان  35          بند دوم- موانع فرهنگی  …………………. 36                    الف – موانع آموزشی ……………. 36                    ب – ضعف خودباوری و اتكاء به نفس از سوی زنان    38                    ج – عدم تمایل مردان به كار زنان در محیط های مختلط ….. 39          بند سوم- موانع اقتصادی …………………. 40                    الف – ركود اقتصادی ……………. 40                    ب – شغل محسوب نكردن برخی از فعالیت‌های زنان 40                    ج – اختلاف دستمزد ……………… 41   فصل دوم – اشتغال زنان از دیدگاه اسلام واسناد بین المللی گفتار اول- اشتغال زنان از دیدگاه اسلام ……………. 43          بند اول- كار در اسلام …………………… 44                    الف – كار درآیات قرآن كریم …….. 44                    ب- كار در سنت وروایات …………. 46                    ج – كار از دیدگاه فقهی…………. 48          بند دوم – موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان . 49                    الف – اشتغال زنان درقرآن ………. 49                    ب – اشتغال زنان در سنت وروایات….. 51                    ج – اشتغال زنان در فقه ………… 54 1- ضرورت ملاحظه مقتضیات زمان ومكان در استنباط مقررات اسلامی  ……………………………………. 56                         2- عقل،مبنای استنباط منابع فقهی 58   گفتار دوم – اشتغال زنان در اسناد بین المللی ………. 59          بند اول – مقاوله نامه های سازمان بین المللی كار     60                    الف – مقاوله نامه شماره «111»……. 61                    ب- مقاوله نامه شماره «100»……… 62                    ج – مقاوله نامه های شماره «142» و «122»‌    62                    د- مقاوله نامه شماره «103»……… 63          بند دوم – اسناد بین المللی حقوق بشر ……… 65                    الف – منشور سازمان ملل متحد…….. 65                    ب – اعلامیه های حقوق بشر ……….. 65                         1- اعلامیه جهانی حقوق بشر ….. 65                         2- اعلامیه اسلامی حقوق بشر ….. 66                    ج – میثاق های بین المللی حقوق بشر.. 67                         1- میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی 67                         2- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی………. 67                    د- كنوانسیون های بین المللی حقوق بشر 68                         1- كنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان 68                         2- كنوانسیون حقوق سیاسی زنان . 70   بخش دوم – بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در كنوانسیون (CEDAW) و قوانین موضوعه ایران   فصل اول – بررسی اصول عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان گفتار اول – حق اشتغال به عنوان یك حق لاینفك حقوق انسانی 73          بند اول – حق اشتغال در كنوانسیون (CEDAW) …… 73                    الف – رفع تبعیض و تساوی زن و مرد از دیدگاه كنوانسیون …………………………………….. 73                    ب- مفهوم حق اشتغال از دیدگاه كنوانسیون    77          بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسی ایران……. 78                    الف – بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی ……………………………………………… 78 1- رعایت كرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در مورد زنان……………………………………. 78                         2- تساوی حقوق زن ومرد درقانون اساسی 80                    ب- بررسی حق اشتغال زنان از دید اصولی از قانون اساسی…………………………………………. 81 گفتار دوم – حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یكسان ……. 82          بند اول – حق برخورداری ازفرصت‌های شغلی یكسان دركنوانسیون  (CEDAW)…………………………………………. 82          بند دوم- حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یكسان در قوانین موضوعه ایران ………………………………….. 83                    الف – اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام كشوری………………………………….. 84                    ب – ایجاد فرصت‌های یكسان برای اشتغال زنان 85   گفتار سوم – حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل…………… 87          بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در كنوانسیون (CEDAW) 87          بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران ……………………………………………… 89          بند سوم –  محدودیت‌های موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان    90                    الف – محدودیت‌های عمومی ………… 90                         1- عدم مخالفت با اسلام …….. 90                         2- عدم مخالفت با مصالح عمومی . 90                    ب- محدودیت‌های اختصاصی………….. 91 1- اشتغال به كارهای زیان آور،خطرناك، سخت وحمل  بار بیش از حد …………………………………. 91                         2- اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن …………………………………….. 92   گفتار چهارم – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام وامنیت شغلی 96          بند اول- حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام .. 96                    الف – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در كنوانسیون (CEDAW) ……………………………….. 96                    ب- حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در قوانین موضوعه  ایران………………………………….. 97          بند دوم – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی… 100                    الف – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در كنوانسیون  (CEDAW) ………………………………. 100                    ب – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در قوانین موضوعه  ایران………………………………….. 101   گفتار پنجم –حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی 103                       بند اول – حق دریافت مزد مساوی در مقابل كارمساوی     103                    الف – حق دریافت مزد مساوی در مقابل كار مساوی در كنوانسیون (CEDAW)………………………………… 103                    ب – حق دریافت مزد مساوی در مقابل كارمساوی درقوانین موضوعه ایران…………………………… 105          بند دوم – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر 107                                           الف – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر در كنوانسیون (CEDAW) ……………………………….. 108                    ب- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابردرقوانین موضوعه ایران…………………………………… 109   فصل دوم – بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان گفتار اول – ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان    117                  بنداول- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در كنوانسیون (CEDAW)………………………………… 117          بند دوم- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی‌ زایمان در قوانین موضوعه ایران…………………………….. 119   گفتار دوم – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و زایمان ………………………………. 120          بند اول – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و          زایمان در كنوانسیون (CEDAW)……………….. 120          بند دوم – استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و           زایمان در قوانین موضوعه ایران ………….. 124   گفتار سوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین …………. 134          بند اول –ارائه خدمات حمایتی به والدین در كنوانسیون (CEDAW)……………………………………………… 134          بند دوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران…………………………………………. 139   گفتار چهارم- برخورداری از حمایت در زمان بارداری……. 143          بند اول- برخورداری از حمایت درزمان بارداری در كنوانسیون (CEDAW)…………………………………………. 143          بند دوم – برخورداری از حمایت درزمان بارداری در قوانین موضوعه ایران…………………………………… 145   بخش سوم – بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در كنوانسیون (CEDAW) وقوانین موضوعه ایران   فصل اول- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در كنوانسیون (CEDAW)……………………………………………… 150 گفتار اول – برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی وسیاسی  در كنوانسیون(CEDAW)…………………………………………………… 151          بند اول- برابری زن به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح ملی ………………………………………….. 151         بند دوم – برابری زن ومرد به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در  سطح بین المللی ………………………………… 160                    الف – توصیه كلی شماره 8………… 161                    ب –توصیه كلی شماره 10…………… 164   گفتار دوم – اتخاذ تدابیری خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی ……………………………………………… 165          بند اول- اتخاذ تدابیری خاص در سند كنفرانس جهانی زن- نایروبی………………………………………………………………………………………………………… 165          بند دوم- اتخاذ تدابیری خاص در سند كنفرانس جهانی زن- پكن……………………………………………… 167   فصل دوم- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران گفتار اول – جایگاه زنان در نهاد رهبری ……………. 178          بند اول – رهبری ……………………….. 178          بند دوم- شورای رهبری …………………… 179          بندسوم – مجلس خبرگان……………………. 182   گفتار دوم – جایگاه زنان در قوای سه گانه(مجریه، مقننه،قضائیه) 184          بند اول-قوه مجریه………………………. 184                    الف – ریاست جمهوری…………….. 184                    ب – وزارت ……………………. 189          بند دوم- قوه مقننه …………………….. 190                    الف- مجلس شورای اسلامی …………. 190                    ب- شورای نگهبان ………………. 191          بند سوم – قوه قضائیه …………………… 195                    الف- قضاوت …………………… 195                    ب – ریاست قوه قضائیه ………….. 202   گفتار سوم – جایگاه زنان در نیروهای مسلح ………….. 204          بند اول- ارتش………………………….. 206          بند دوم – نیروی انتظامی ………………… 207          بند سوم- سپاه پاسداران …………………. 209   نتیجه…………………………………………. 213 پیوست ………………………………………… 223 فهرست منابع      257    
 • پاورپوينت درس نهم فارسی هشتم ابتدايی مبحث جناس
 • پاورپوينت درس نهم فارسی هشتم ابتدايی مبحث جناس دانلود دانلود پاورپوينت درس نهم فارسی هشتم ابتدايی مبحث جناس در قالب 6 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       در بعضی از…

 • پاورپوینت اصول ایمنی در ساختمان
 • پاورپوینت اصول ایمنی در ساختمان دانلود دانلود پاورپوینت اصول ایمنی در ساختمان جهت رشته ی معماری در قالب 23 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       ایمنی یعنی مصون و…

 • دانلود پاورپوینت آینده فناوری اطلاعات
 • دانلود پاورپوینت آینده فناوری اطلاعات powerpoint فناوری اطلاعات پاورپوینت اماده فناوری اطلاعات پاورپوینت برای فناوری اطلاعات پاورپوینت رشته فناوری اطلاعات پاورپوینت نقش فناوری اطلاعات پاورپوینت فناوری و اطلاعات دانلود دانلود پاورپوینت آینده فناوری اطلاعات جهت رشته کامپیوتر در قالب 49…

 • دانلود تحقیق نظریه های فرزندپروری با فرمت ورد
 • دانلود تحقیق نظریه های فرزندپروری با فرمت ورد دانلود هدف از این تحقیق بررسی نظریه های فرزندپروری با فرمت docx در قالب 33 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد       فهرست مطالب…

 • دانلود پاورپوینت ساخت و مدیریت پایگاه داده در SQL Server
 • دانلود پاورپوینت ساخت و مدیریت پایگاه داده در SQL Server دانلود دانلود پاورپوینت ساخت و مدیریت پایگاه داده در SQL Server جهت رشته کامپیوتر در 14 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش  …

 • بررسی کامل انواع نظریه ها و رویکردهای مختلف شخصیت
 • بررسی کامل انواع نظریه ها و رویکردهای مختلف شخصیت رویکردهای شخصیت مدل پنج عاملی شخصیت انواع نظریه های شخصیت ابعاد و مولفه های شخصیت رویکردهای روانشناسی شخصیت رويکردهاي مختلف به مطالعه شخصيت مدل های مبتنی بر بر تحلیل عوامل پایان…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *