امکان سنجی پیاده سازی و اجرای سیستم های ERP در سازمانهای دولتی

امکان سنجی پیاده سازی و اجرای سیستم های ERP در سازمانهای دولتی اجرای ERP برنامه ریزی منابع سازمان اجرای سیستم های ERP در سازمانهای دولتی امکان سنجی پیاده سازی سیستم های ERP در سازمانهای دولتی امکان سنجی پیاده سازی و اجرای سیستم های ERP در سازمانهای دولتی دانلود پایان نامه مدیریت دانلود پایان نامه رشته مدیریت

دانلود

دانلود پایان نامه رشته مدیریت امکان سنجی پیاده سازی و اجرای سیستم های ERP در سازمانهای دولتی (مطالعه موردی:شركت آب منطقه ای استان یزد) *آپدیت رایگان : ضمیمه شدن پرسشنامه سنجش آمادگی سازمان بمنظور پیاده سازی ERP چکیده سالیان متمادی است كه برنامه های كاربردی مورد استفاده در سازمان به صورت مجزا و جزیره ای ارائه می شود كه این برنامه ها هیچ ارتباطی با یكدیگر ندارند و بطور مستقل وظایف خود را انجام می دهند.امروزه با توسعه سازمان ها و ضرروت های ایجاد شده در زمینه دقت، صحت و دسترسی تمامی افراد در كلیه سطوح سازمان به اطلاعاتی یكپارچه استفاده از سیستمی جامع و كامل كه تمامی این خصوصیات را بطور یكجا فراهم سازد امری اجتناب ناپذیر است. در این زمینه با كمك پدیده ای به نام ERP می توان به این مهم نائل گردید.    اما ERP چیست؟ (Enterprise Resource Planning) یا برنامه ریزی منابع سازمان سعی دارد تا عملكرد همه واحدهای شركت را در یك سیستم كامپیوتری یكپارچه نموده و نیازهای مختلف خاص هر واحد را پاسخ گوید. ERP از طریق یك پایگاه داده واحد انجام می شود، لذا واحدهای مختلف می توانند اطلاعات را ساده تر به اشتراك گذاشته و با هم ارتباط برقرار سازند. در صورتی كه شركت های ارائه كننده، نرم افزار را به درستی نصب كنند مزایای متعددی را برای سازمان به همراه خواهد داشت كه به نكات ذیل می توان اشاره نمود :      – كاهش هزینه ها  – افزایش بهره وری در سازمان  – افزایش بازده سرمایه گذاری  – افزایش قابلیت رقابت پذیری  – دسترسی سریع به اطلاعات جامع و فاقد تناقص – تسریع در گردش موجودی و نقدینگی  – كاهش سرمایه راكد  – بهبود كیفیت در تمام امور  – كاهش زمان و دوباره كاری و …        نرم افزارهای ERP از ماژول های گوناگون (مالی، منابع انسانی، تولید، فروش، خرید و …) تشكیل شده است. اغلب نرم افزارهای ERP  آنقدر منعطف هستند كه شركت های خریدار قادرند تعدادی از ماژولهای مورد نیاز یا همه آنها را نصب كنند . به عنوان مثال شركت خریدار قادر است فقط ماژول های منابع انسانی و مالی را از این بسته نرم افزاری، خریداری، نصب و مورد استفاده قرار دهد. ذكر این نكته ضروری است كه ERP به مثابه ستون فقرات اطلاعاتی سازمان از نظر بانك های اطلاعاتی و فرآیندهای سازمانی محسوب شده و به منزله نرم افزاری برای پشتیبانی فرآیندهای داخلی سازمان می باشد.در این پروژه سعی بر این بوده است تا با تجزیه و تحلیل های دقیق و بررسی ابعاد گوناگون سازمان، میزان آمادگی سازمان را جهت بكارگیری سیستم ERP برآورد نماید، در پایان نیز با ارائه پیشنهادات و راهكارهایی سازمان را در اجرا و استفاده صحیح این سیستم یاری می نماید.      کلمات کلیدی: اجرای ERP برنامه ریزی منابع سازمان اجرای سیستم های ERP در سازمانهای دولتی امکان سنجی پیاده سازی سیستم های ERP در سازمانهای دولتی             فهرست مطالب چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. ۱ فصل اول : طرح تحقیق مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. ۴ ۱-۱- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………… ۷ ۲-۱- ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………. ۸ ۳-۱- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۹ ۴-۱- فرض های اساسی تحقیق………………………………………………………………………………….. ۱۰ ۵-۱- واژگان کلیدی………………………………………………………………………………………………… ۱۱ فصل دوم : ادبیات تحقیق  مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶ بخش اول : ۱-۲- معرفی و ویژگی ها………………………………………………………………………………………….. ۱۸ ۱-۱-۲-سیر تکاملی ERP…………………………………………………………………………………………. 2-1-2-معرفی جامع ERP………………………………………………………………………………………… 3-1-2- ERP از دیدگاه مدیریتی………………………………………………………………………………… ۲۴ ۴-۱-۲- تفاوت بین ERP یک بانک اطلاعات مرکزی………………………………………………………. ۲۶ ۵-۱-۲- ERP در ایران…………………………………………………………………………………………….. ۲۷ ۶-۱-۲- مراحل بهره برداری از یک راه حل ERP…………………………………………………………… 7-1-2- بررسی هزینه ها و امکان سنجی ERP………………………………………………………………. 8-1-2- استقرار پلکانی ERP راهی برای کاهش هزینه……………………………………………………… ۳۳ ۹-۱-۲- مهندسی مجدد ( BPR) و تفاوت آن با ERP……………………………………………………… 10-1-2- مهندسی مجدد مبتنی بر فناوری……………………………………………………………………… ۴۰ ۱۱-۱-۲- مختصری از MRPII, MRP (از زیر سیستمهای erp)………………………………………….. 12-1-2-ERPII…………………………………………………………………………………………………….. 14-1-2- تفاوت ERPII, ERP………………………………………………………………………………….. 15-1-2- ERP, MIS………………………………………………………………………………………………. 16-1-2- عوامل مؤثر در پیروزی و شکست پروژه های ERP……………………………………………. 17-1-2- انواع روشهای پیاده سازی ERP از لحاظ وسعت فعالیت……………………………………… ۶۴  ۱۸-۱-۲- مباحث انسانی در پیاده سازی پروژه های ERP (نقش نیروی انسانی در انجام پروژه)… ۶۵ ۱۹-۱-۲- اجزای تشکیل دهنده ی سیستم های ERP……………………………………………………….. 20-1-2- امنیت در سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی……………………………………………….. ۶۹ ۲۱-۱-۲- مزایا و معایب بکارگیری ERP………………………………………………………………………. 22-1-2- چرا سازمان به ERP نیاز دارد؟ (لزوم پیاده سازی)……………………………………………… ۷۴ ۲۳-۱-۲- گزینه های پیاده سازی ERP ………………………………………………………………………… 24-1-2- معرفی دو عرضه کنندة عمده نرم افزار Oracle , SAP /EPR………………………………… بخش دوم : ۲-۲- معرفی شرکت آب منطقه ای استان یزد…………………………………………………………………. ۸۱ ۱-۲-۲- معرفی سازمان…………………………………………………………………………………………….. ۸۱ فصل سوم : روش تحقیق ۱-۳- کلیات روش تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۸۶ ۲-۳- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۹۶ ۳-۳- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………….. ۹۷ ۴-۳- قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۹۷ ۵-۳- نمونة آماری…………………………………………………………………………………………………… ۹۸ ۶-۳- روش جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………….. ۹۸ ۷-۳- روش سنجش روایی………………………………………………………………………………………… ۹۹ ۸-۳- روش سنجش پایایی………………………………………………………………………………………… ۹۹ ۹-۳- روش تحلیل آماری داده ها جهت آزمون فرضیه ها………………………………………………….. ۹۹ فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات ۱-۴- کلیات…………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۱ ۲-۴- نمودارها و جداول آماری………………………………………………………………………………….. ۱۰۲ ۳-۴- آزمون فرض سؤالات پرسشنامه…………………………………………………………………………… ۱۲۳ ۴-۴- آزمون فرض گروههای مختلف سؤالات پرسشنامه…………………………………………………… ۱۳۵ ۱-۴-۴- حمایت مدیران……………………………………………………………………………………………. ۱۳۵ ۲-۴-۴- ظرفیت تغییر پذیری……………………………………………………………………………………… ۱۳۶ ۳-۴-۴- وجود زیر ساخت های مناسب………………………………………………………………………… ۱۳۷ ۴-۴-۴- برگزاری دوره های آموزشی…………………………………………………………………………… ۱۳۸ ۵-۴-۴- بکارگیری افراد بصورت تیم های کاری……………………………………………………………… ۱۳۹ ۶-۴-۴- قدرت پیشبینی و برنامه ریزی سازمان……………………………………………………………….. ۱۴۰ ۷-۴-۴- استفاده کارآمداز گروه مشاوران……………………………………………………………………….. ۱۴۱ ۸-۴-۴- بهره وری مناسب مهندسان حوزه فن آوری اطلاعات……………………………………………. ۱۴۲ ۵-۴- پایایی و روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………….. ۱۴۳ فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ۱-۵- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۵ ۲-۵- نتیجه گیری همراه با پیشنهادات …………………………………………………………………………. ۱۴۶ ۳-۵- پیشنهادات جهت انتخاب نرم افزار مناسب…………………………………………………………….. ۱۴۸ ۴-۵- تیم پروژه………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۹ منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۰
 • آموزش و اشتغال زندانیان در عصر حاضر و بررسی اهمیت آن
 • آموزش و اشتغال زندانیان در عصر حاضر و بررسی اهمیت آن آموزش و اشتغال زندانیان پایان نامه آموزش های فنی و حرفه ای ضرورت آموزش های فنی و حرفه ای در زندان الزامات آموزش مهارت های فنی و حرفه ای…

 • پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 28 (فعاليتهاى بيمه عمومى)
 • پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 28 (فعاليتهاى بيمه عمومى) دانلود رایگان پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 28 (فعاليتهاى بيمه عمومى) پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 28 (فعاليتهاى بيمه عمومى) پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره بیست و هشت پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 28 پاورپوینت حسابداری…

 • پاورپوینت معرفی سیستم نگهداری داده ها
 • پاورپوینت معرفی سیستم نگهداری داده ها پاورپوینت نگهداری اطلاعات پاورپوینت اطلاعات کامپیوتر کجا ذخیره می شود پاورپوینت در مورد حافظه های کامپیوتر پاورپوینت سیستم نگهداری داده ها دانلود پاورپوینت سیستم نگهداری داده ها پاورپوینت مروري  اجمالي  بر سيستم  نگاهداري داده…

 • پاورپوینت معرفی معماری مدرسه هنر سنگاپور
 • پاورپوینت معرفی معماری مدرسه هنر سنگاپور دانلود دانلود پاورپوینت معرفی معماری مدرسه هنر سنگاپور جهت رشته معماری در قالب 30 اسلايد و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش       انسان اگربتواند محل…

 • پاورپوینت عملیات رمضان و نقاط ضعف و قوت نیروهای ایرانی
 • پاورپوینت عملیات رمضان و نقاط ضعف و قوت نیروهای ایرانی پاورپوینت عملیات رمضان ١٣٦١ پاورپوینت عملیات رمضان پاسگاه زید پاورپوینت عملیات رمضان المبارک پاورپوینت عمليات رمضان مبارك پاورپوینت عملیات رمضان میدان مین پاورپوینت عمليات رمضان دفاع مقدس دانلود دانلود پاورپوینت…

 • دانلود تحقیق کارآفرینی و دیدگاه های مرتبط با آن با فرمت ورد
 • دانلود تحقیق کارآفرینی و دیدگاه های مرتبط با آن با فرمت ورد دانلود هدف از این تحقیق بررسی کارآفرینی و دیدگاه های مرتبط با آن با فرمت docx در قالب 67 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *