بررسی آلودگی آب حوضه آبگیر سد كرج با استفاده از میكروبهای شاخص آلودگی انتروباكترها و E-coli

بررسی آلودگی آب حوضه آبگیر سد كرج با استفاده از میكروبهای شاخص آلودگی انتروباكترها و E-coli اشیرشیا كلی انتروباكترها باسیل گرم منفی خانواده انتروباکتریاسه‌ باكتری غیر بیماری‌زا میكروبهای شاخص آلودگی انتروباکتریاسه (باکتری شناسی) بررسی آلودگی آب سد میكروبهای شاخص آلودگی

دانلود

پروژه تحقیقاتی رشته پزشکی و بهداشت عمومی بررسی آلودگی آب حوضه آبگیر سد كرج با استفاده از میكروبهای شاخص آلودگی انتروباكترها و E-coli   چكیده انتروباكترها و E-coli كه به عنوان شاخص آلودگی مدفوعی شناخته شده‌اند، در حالت عادی به عنوان باكتری غیر بیماری‌زا محسوب می‌شوند. این باكتری در روده انسان به طور طبیعی زندگی می‌كند و در آب دیده نمی شود. وجود این باكتری در آب نشان دهنده آلوده شدن آب توسط مدفوع است كه در این صورت اگر به طریقی یا از طریق شنا كردن و یا از طریق آشامیدن وارد دستگاه گوارش شود ایجاد بیماری می‌كند. به همین دلیل بررسی آلودگی كلی فرمی برای ما دارای اهمیت است.در این آزمایش به همراه بررسی وجود یا عدم وجود كلی فرم‌ها شمارش كلی نیز انجام شد كه حاصل مجموعة آزمایش‌ها حكایت از آلودگی بعضی از ایستگاه‌ها بخصوص ایستگاه ورودی دریاچه دارد.     کلمات کلیدی: انتروباكترها باكتری غیر بیماری‌زا E-coli (اشیرشیا كلی) میكروبهای شاخص آلودگی انتروباکتریاسه(باکتری شناسی)     مقدمه بعد از گذشت قرنها و رشد و تكامل علوم مختلف، دوستداران طبیعت نیز از این جرگه بازنمانده‌اند و رشته‌ای را برای پاسداری از آن به نام منابع طبیعی كه برگرفته از واژه طبیعت است برپا ساخته‌اند. منابع طبیعی علمی است نوپا ولی مبنای اولیه آن در تمدنهای گوناگون به صورت علمی و خود جوش دیده شده است. این علم كه از مبانی كلاسیك و اصولی برخوردار است با سیر و كاوش در علوم طبیعی وسیله‌ای جدی‌تر برای حفاظت از منابع موجود شده است و راه چاره‌ای هر چند كوچك برای جلوگیری از تخریب بیش از پیش این منابع گشته است. شیلات نیز یكی از شاخه‌های ممتاز این رشته است.یكی از پارامترهای مهم در بخش شیلات آب می‌باشد كه از منابع ارزشمند بوده و حفظ و دقت در نگهداری آن حائز اهمیت می‌باشد. بررسی آلودگی آب نیز یكی از نكات مهم می‌باشد كه در این پروژه روی آن كار شده است.   وجود آلودگی‌های میكروبی به ویژه كلی فرم‌ها در این منطقه (حوضه آبگیر سد كرج) برای تمام موجودات یك خطر بزرگ به حساب می‌آید. حتی شنا كردن در مناطقی كه دارای آلودگی كلی فرمی هستند برای انسان می‌تواند مضر باشد و ایجاد بیماری كند. جهت پی بردن به وجود یا عدم آلودگی آبها معمولا از یك سری میكروبهای شاخص استفاده می‌شود. مهمترین باكتریهایی كه به عنوان شاخص آلودگی آب پیشنهاد شده‌اند باكتری‌های گروه كلی فرم به ویژه E-coli (اشیرشیا كلی) می‌باشند. كلی فرمها به عنوان انتروباسیل یا انتروباكتر، باسیلهایی گرم منفی هوازی- بی‌هوازی اختیاری می‌باشند.   اكسیداز منفی بوده و باعث تخمیر گلوكز و هیدراتهای كربن می‌شوند.كفی فرمها در روده انسان به حالت همزیستی به سر می‌برند ولی برخی از گونه‌های آن تولید بیماری می‌نمایند. گرچه همه اعضای این گروه منحصرا ریشه مدفوعی ندارند ولی عموما به مقدار زیادی در مدفوع انسان و دیگر حیوانات خونگرم یافت می‌شوند. تشخیص ارگانیسم‌های كلی فرمی مدفوعی به خصوص E-coli دلیل قطعی آلودگی آب توسط مدفوع انسان می‌باشد كه به صورت M.P.N یا بیشترین احتمال تعداد كلی فرم در 100 میلی‌لیتر نمونه آب گزارش می‌گردد.           فهرست مطالب   چكیده 1 مقدمه 2           فصل اول: كلیات موضوع مورد بررسی 4 1-1 باسیلهای گرم منفی روده‌ای- انتروباكتریاسه 5 1-1-1. تقسیم‌بندی 5 1-1-2. مورفولوژی و تعیین هویت 6 1-1-2-1. ارگانیسم‌های تیپیك 6 1-1-2-2. كشت 8 1-1-2-3. مشخصات رشد 8 1-1-3. معرفی گروههای مختلف انتروباكتریاسه 11 1-1-3-1. اشریشیاكلی E-coli 11 1-1-3-2. گروه كلبسیلا- انتروباكتر- سراسیا 13 1-1-3-3. گروه پروتئوس – مورگانلا- پرودیدنسیا 17 1-1-3-4. سیتروباكتر 19 1-1-3-5 شیگلا 20 1-1-3-6. سالمونلا 22 1-1-3-7. سایر انتروباكتریاسه‌ها 23 1-1-4. ساختمان آنتی‌ژنی 24 1-2. بیماری‌های ناشی از انتروباكتریاسه به جز سالمونلا و شیگلا 28 1-2-1. ارگانیسم‌های عامل بیماری 28 1-2-2. بیماری‌زایی و یافته‌های بالینی 29 1-2-2. الف. اشیرشیاكلی E-coli 29 1-2-2. الف.1. عفونت مجاری ادرار 29 1-2-2. الف. 2. بیماریهای اسهالی مربوط به E-coli 30 1-2-2. الف. 3. سپسیس sepsis 30 1-2-2. الف. 4. مننژیت 31 1-2-2. ب. كلبسیلا- انتروباكتر- سراسیاوپروتئوس- مورگانلا- پرودیدنسیا وسیتروباكتر. 31 1-2-2. ب. 1. كلبسیلا 31 1-2-2. ب. 2. انتروباكتر آئروژنز 32 1-2-2. ب. 3. سراسیا 32 1-2-2. ب. 4. پروتئوس 32 1-2-2. ب. 5. پروویدنسیا 33 1-2-2. ب. 6. سیتروباكتر 34 1-3 اپیدمیولوژی، پیشگیری و كنترل 35 1-3-1. تستهای تشخیصی آزمایشگاهی 36 1-3-1. الف. نمونه‌ها 36 1-3-1. ب. اسمیر یا گستره 36 1-3-1. ج. كشت 36 1-3-2. ایمنی 36 1-3-3. درمان 37             فصل دوم: بررسی مكان نمونه‌برداری- سد امیركبیر 39           فصل سوم: مواد و روشها 50   3-1. نمونه‌برداری 51 3-1-1. نمونه‌برداری از آبهای سطحی 51 3-1-2. نمونه برداری عمقی (نمونه برداری از رسوبات) 52 3-1-3. وسایل نمونه‌برداری 54 3-1-4. حفاظت از نمونه‌ها 54 3-2. بررسی روشهای كشت و جداسازی میكروب 55 3-2-1. مطالعه كمی 55 3-2-1-1. plate count method 55 3-2-2. مطالعه كیفی 56 3-2-2-1. روش كشت در لوله 57 3-2-2-2. روش كشت بر روی صافی‌های باكتریولوژیك 58 3-2-3. روش كار آزمایش‌های میكروبی 58 3-2-3-1. شمارش كلیه میكروب‌ها pour plate 59 3-3 جستجو و شناسایی كلی فرمها (روش MPN) 60 3-3-1. تعریف MPN 61 3-3-1-1. تست احتمالی Total coli form 62 3-3-1-2. تست تأییدی 63 3-3-1-3. تست تكمیلی 63 3-3-1-3-1. تست ایندول Indole test 64 3-3-1-3-2. Methylred test and Vogezprosquar test 66 3-3-1-3-3. Citrat test 67 3-3-1-3-4. (Triple sugar Iron Agar test) T.S.I test 67             فصل چهارم: نتایج 71 4-1. بحث و نتیجه‌گیری 72 4-2. جداول و نتایج 74 4-3. پیشنهادات 82           منابع و مأخذ           فهرست منابع فارسی 84           فهرست منابع غیر فارسی 85           چكیده انگلیسی 86      
 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش عمل جراحی زیبایی
 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش عمل جراحی زیبایی فصل دوم پایان نامه عمل جراحی زیبایی مبانی نظری عمل جراحی زیبایی پیشینه تحقیق عمل جراحی زیبایی پیشینه داخلی عمل جراحی زیبایی پیشینه خارجی عمل جراحی زیبایی پیشینه پژوهش عمل جراحی زیبایی…

 • ماهیت و انواع اضطراب و نقش والدین در ایجاد و تداوم آن
 • ماهیت و انواع اضطراب و نقش والدین در ایجاد و تداوم آن اضطراب در نظریه فروید نظریه های روانشناختی اضطراب نظريه هاي شناختي اضطراب نظریه دانشمندان در مورد اضطراب نظریه هایی در مورد اضطراب مفاهیم و نظریه های اضطراب نقش…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش جرم یا بزه
 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش جرم یا بزه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه جرم یا بزه مبانی نظری جرم یا بزه پیشینه تحقیق جرم یا بزه پیشینه داخلی جرم یا بزه پیشینه خارجی جرم یا بزه پیشینه پژوهش…

 • پاورپوینت تهیه و تنظیم لیست حقوق
 • پاورپوینت تهیه و تنظیم لیست حقوق پاورپوینت قانون سنوات وزارت کار پاورپوینت حقوق قانون کار پاورپوینت قوانین کارگری پاورپوینت آیا کارفرما میتواند حقوق کارگر را کاهش دهد دانلود  دانلود پاورپوینت تهیه و تنظیم لیست حقوق جهت رشته حقوق  در قالب…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی مبانی نظری توانمندسازی ادبیات نظری توانمندسازی چارچوب نظری توانمندسازی فصل دوم پایان نامه توانمندسازی دانلود مبانی نظری توانمندسازی پیشینه توانمندسازی پیشینه تحقیق توانمندسازی پیشینه داخلی توانمندسازی پیشینه خارجی توانمندسازی پیشینه پژوهش توانمندسازی پیشینه نظری…

 • بررسی موارد اختلافی طلاق در فقه امامیه و حنفی و قانون مدنی ایران
 • بررسی موارد اختلافی طلاق در فقه امامیه و حنفی و قانون مدنی ایران طلاق در قانون مدنی ایران حق طلاق در قانون مدنی طلاق در فقه امامیه طلاق در فقه شیعه طلاق در فقه حنفیه طلاق فقه حنفی تحقیق در…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *