بررسی ارتباط میان یادگیری سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمانهای دولتی

بررسی ارتباط میان یادگیری سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمانهای دولتی عمکرد سازمان یادگیری سازمانی رفتار شهروندی سازمانی رابطه یادگیری سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بررسی ارتباط میان یادگیری سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمانهای دولتی دانلود پایان نامه کارشناسی‌ارشد رشته مدیریت تحول

دانلود

پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول بررسی ارتباط میان یادگیری سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمانهای دولتی استان چهارمحال و بختیاری       مقدمه در 15 سال گذشته تحقیقات زیادی در موضوع رفتار شهروندی سازمانی صورت گرفته است. این واژه اولین بار در سال 1983 توسط ارگان و همكارش مطرح شد(ارگان؛ 1983). مبنای این مطرح شدن به مفاهیمی از قبیل ” تمایل به همكاری  “(بارنارد؛ 1938) و نیز تمایز بین عملكرد قابل اعتماد نقش و ” رفتارهای نوآورانه و خودجوش  ” (كتز و كاهن؛ 1987) برمی گردد.   در ابتدا تحقیقات عمدتا در راستای شناخت رفتارهایی بود كه با وجود تاثیر آشكار بر عملكرد سازمان ها، در سیستم های ارزیابی عملكرد جدا از محدوده شغل ملاحظه می شد. البته به تدریج همراه با توسعه مفهوم رفتار شهروندی سازمانی مشخص شد كه تمایز میان فعالیت های درون حوزه شغل و خارج از حوزه شغل چندان مشخص و آشكار نیست. لذا باید رفتار شهروندی سازمانی را به طور انعطاف پذیر تعریف كرد.   یكی از تعاریف اولیه كه مورد قبول بسیاری از محققان قرار گرفته است، توسط ارگان (1988) مطرح شده است:  ” رفتار شهروندی سازمانی شامل رفتار های اختیاری  كاركنان است كه جزء وظایف رسمی آنها نیست و مستقیما توسط سیستم رسمی پاداش سازمان در نظر گرفته نمی شود ولی میزان اثر بخشی كلی سازمان را افزایش می دهد. “)ارگان؛ 1988)   متغیر دیگری كه در این تحقیق به آن پرداخته خواهد شد یادگیری سازمانی می باشد. یكی از كاملترین تعاریفی كه در مورد یادگیری ارائه شده است یادگیری را فرایند یافتن خطا و اصلاح آن می داند. در فصل دوم به صورت مفصل به تشریح این دو متغیر و ارتباط میان آنها خواهیم پرداخت. اما فصل اول این تحقیق شامل مطالب ذیل خواهد بود: بیان مسئله تحقیق؛ اهمیت و ضرورت تحقیق؛ اهداف و فرضیات تحقیق؛ روش های تحقیق و تجزیه و تحلیل اطلاعات و نهایتا زمان بندی تحقیق مشخص خواهد شد.     کلمات کلیدی: كاركنان عمکرد سازمان یادگیری سازمانی رفتار شهروندی سازمانی         2-1- بیان مسئله پژوهش در مقدمه ذكر شد كه رفتار شهروندی سازمانی شامل رفتار های اختیاری  كاركنان است كه جزء وظایف رسمی آنها نیست و مستقیما توسط سیستم رسمی پاداش سازمان در نظر گرفته نمی شود ولی میزان اثر بخشی كلی سازمان را افزایش می دهد. نكته دیگر اینكه احتمالا پیش بینی و ارزش گذاری این رفتارها به كمك معیار هایی كه به نگرش ها و حالات كاركنان توجه می كنند، بهتر از معیار های متداول ارزیابی عملكرد است ، چراكه جنبه ارادی و اختیاری این رفتارها بسیار برجسته تر رفتارهای عادی یك شغل است. همچنین اثرات مفید رفتار شهروندی سازمانی بر زمینه های اجتماعی، روانشناسی، سازمانی، و سیاسی یك سازمان با ارزش تر از اثرات آن بر شاخص های كمی و عملكردی است)فار؛ 2004)   درباره ابعاد رفتار شهروندی سازمانی هنوز یك توافق واحد بین محققان وجود ندارد. برای مثال ابعادی نظیر رفتارهای كمك كننده، رادمردی و گذشت، وفاداری سازمانی، پیروی از دستورات، نوآوری فردی، وجدان، توسعه فردی، ادب و ملاحظه، فضیلت مدنی، نوع دوستی و … در تحقیقات مختلف به عنوان ابعاد شكل دهنده رفتار شهروندی سازمانی مورد توجه قرار گرفته اند. همچنین بعضی محققان بین رفتارهای شهروندی در رابطه با دیگر افراد و نیز در رابطه با كل سازمان تفاوت قائل شده اند.)پاداسكف؛ 2000).   ابعادی كه بیشترین توجه را میان محققین به خود جلب كرده اند عبارتند از: نوع دوستی(فداكاری) ، وجدان(وظیفه شناسی) ، ادب وملاحظه(توجه و احترام) ، راد مردی و گذشت(پایداری و تحمل پذیری) ، فضیلت مدنی(مشاركت مدنی)  این پنج بعد توسط ارگان در سال 1988 مطرح شدند و پاداسكف و همكارانش در سال 1990 با كمك روش تحلیل عاملی برای هركدام از این پنج بعد، مقیاس سنجش استانداردی ایجاد كردند كه این مقیاس ها در سالهای بعد برای سنجش رفتار شهروندی سازمانی مورد استفاده بسیاری از محققان قرار گرفته است. (ارگان؛ 1988 و پاداسكوف؛ 1990).           فصل اول: کلیات تحقیق 1-1) مقدمه       2 1-2) بیان مسئله 3 1-3) اهمیت موضوع تحقیق 5 1-4) ضرورت انجام تحقیق 7 5-1) اهداف پژوهش 7 6-1) فرضیه های پژوهش 8 7-1) روش انجام پژوهش 8 8-1) قلمرو تحقیق 9 9-1) جامعه آماری تحقیق 8 1-10) نمونه آماری 9 1-11) روشهای نمونه گیری 9 1-12) روش تجزیه و تحلیل داده ها 9 1-13) روشهای مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها 9 1-14) متغیرهای تحقیق 10 1-15) تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق 10 1-16) زمان بندی پروژه 11 فصل دوم: مبانی نظری مقدمه 13 2-1-1) بخش اول: یادگیری سازمانی 15 2-1-2) توپولوژی رویكردهای مطالعه در حوزه یادگیری سازمانی 17 2-1-3) یادگیری فردی 18 2-1-4) یادگیری سازمانی 24 2-1-5) مهارت های یادگیری 27                             2-1-5-1) تفكر سیستمی 28                                2-1-5-2) مدلهای ذهنی 29                             2-1-5-3)  شایستگی شخصی 29                                2-1-5-4)یادگیری خود هدایتی 30                                2-1-5-5)گفتمان 30 2-1-6) سازمان یادگیرنده 31 2-1-7) قابلیت یادگیری 32 2-1-8) معماری سازمان یادگیرنده 35 2-1-9) ابزارها؛ تئوری ها و مدل های سازمان یادگیرنده 36 2-1-10)موانع یادگیری 39                 2-1-10-1) اطلاعات اریب 39                  2-1-10-2) خطا در تفسیر 39                  2-1-10-3) ناتوانی در اقدام 40                  2-1-10-4) ناتوانی كوری 40                   2-1-10-5) ناتوانی حل سرانگشتی مسائل 40                   2-1-10-6)  ناتوانی فقدان تنوع 40                   2-1-10-7) ناتوانی همبستگی قوی 41                 2-1-10-8)  ناتوانی معلولیت 41                  2-1-10-9)   ناتوانی یادگیری خرافی 41                   2-1-10-10) ناتوانی انتشار ناكارامد 41 2-1-11)سبكهای یادگیری 42 2-1-12) مولفه های یادگیری سازمانی 44 2-1-13)تشریح مولفه های یادگیری سازمانی مورد استفاده درتحقیق براساس مدل دیانی 50 2-1-14) جمع بندی یادگیری سازمانی 53 رفتار شهروندی سازمانی 54  2-2-1) مقدمه (تعاریف و تاریخچه ) 55 2-2-2) انواع رفتار شهروندی 57 2-2-3) ابعاد رفتار شهروندی سازمانی 59                    2-2-3-1) فداكاری 59                    2-2-3-2) توجه و  احترام 60                    2-2-3-3) وظیفه‌شناسی 60                    2-2-3-4)پایداری یا تحمل پذیری 60                    2-2-3-5) مشاركت مدنی 62 2-2-4) عوامل تاثیرگذار بر رفتارشهروندی سازمانی 62 2-2-5) چگونه رفتار شهروندی بر عمکرد سازمان تاثیر می گذارد؟ 63 2-2-6) سرمایه اجتماعی به عنوان مزیت رقابتی 64               2-2-6-1) ابعاد سرمایه اجتماعی 64                                 2-2-6-1-1) بعد ساختاری سرمایه اجتماعی 64                                 2-2-6-1-2)بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی 64                                 2-2-6-1-3)بعد شناختی سرمایه اجتماعی 65                2-2-6-2) الگوی ارتباط رفتارشهروندی و توسعه سرمایه اجتماعی و تاثیر آن در عملکرد سازمانی 65 2-2-7) عواملی كه شهروندی كاركنان را ارتقاء و پرورش می‌‌دهند: 69                      2-2-7-1) رضایت شغلی 69                      2-2-7-2)رهبری تحول آفرین 69                      2-2-7-3) درگیری شغلی و شغل‌ها و مأموریتهای جذاب 69                      2-2-7-4) حمایت سازمانی 70                      2-2-7-5) عدالت سازمانی 70                      2-2-7-6)خصوصیات و خصلت‌های شخصی كاركنان 72 2-2-8) سیاست و اقدامات سازمانی كه رفتار شهروندی را تشویق و ترغیب می‌كنند 73                   2-2-8-1) استخدام و جذب 73                   2-2-8-2)آموزش و توسعه 73                   2-2-8-3)ارزیابی عملكرد و جبران پرداخت 74                   2-2-8-4) سیستم‌های غیر رسمی رفتار شهروندی را تشویق و ترغیب می‌كنند 74                   2-2-8-5)پیوند و روابط بین فردگرایی, جمع‌گرایی و رفتار شهروندی سازمانی 77 2-2-9) رفتارهای ضد شهروندی  و عوامل موثر بر آن 79                   2-2-9-1) رفتارهای ضد شهروندی 79                   2-2-9-2)عوامل تاثیر گذار بر رفتار ضد شهروندی در محیط های فروش 80                                    2-2-9-2-1)عدالت سازمانی 80                                   2-2-9-2-2)رقابت های درون موسسه 81                                   2-2-9-2-3)استرس شغلی 82                                   2-2-9-2-4)تناسب سازمانی 82                                   2-2-9-2-5)حیطه كنترل 83                                   2-2-9-2-6)درون گرائی 83                                   2-2-9-2-7) خودكنترلی 84 2-2-10) جنبه‌های منفی رفتار شهروندی (كنترل و مهار برخی از دامهای بالقوه رفتار شهروندی سازمانی) 85                   2-2-10-1) شهروندی و مدیریت تسخیر احساسات 85                   2-2-10-2)هزینه‌های بالقوه رفتار شهروندی 85                   2-2-10-3)شهروندی افزاینده (روز افزون) 86 2-2-11) روابط بین شهروندی عادی و رفتار شهروندی 86 2-2-12) آیا شهروندان خوب عادی, شهروندان خوب سازمانی را بناء می‌كنند؟ 87 2-3) بررسی ارتباط میان یادگیری سازمانی و رفتار شهروند سازمانی   89 2-4) پیشینه تحقیق 92     منابع و مآخذ  منابع فارسی   منابع انگلیسی                  
 • پاورپوینت بررسی فرسودگی شغلی
 • پاورپوینت بررسی فرسودگی شغلی دانلود دانلود پاورپوینت بررسی فرسودگی شغلی جهت رشته مدیریت در قالب 63 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       گاهی اوقات آدمی بر اثر فشار کاری…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی 30 صفحه
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی 30 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی ادبیات و مبانی نظری معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی پیشینه تحقیق معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی دانلود پیشینه تحقیق معیارهای ارزیابی عملکرد…

 • پاورپوینت فرایند تدریس درس 3 فارسی نهم
 • پاورپوینت فرایند تدریس درس 3 فارسی نهم دانلود دانلود پاورپوینت فرایند تدریس درس 3 فارسی نهم در قالب 26 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       مقدمه:  در عصر ارتباطات که خواندن…

 • دانلود تحقیق مهارت های فرایندی و سنجش آن ها با فرمت ورد
 • دانلود تحقیق مهارت های فرایندی و سنجش آن ها با فرمت ورد دانلود هدف از این تحقیق بررسی مهارت های فرایندی و سنجش آن ها با فرمت docx در قالب 22 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت…

 • پاورپوینت ملاحظات دندانپزشکی در بیماران سیستمیک
 • پاورپوینت ملاحظات دندانپزشکی در بیماران سیستمیک دانلود دانلود پاورپوینت ملاحظات دندانپزشکی در بیماران سیستمیک جهت رشته دندانپزشکی در قالب 66 اسلاید و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       با تزریق یک…

 • پاورپوينت زراعت چغندر قند
 • پاورپوينت زراعت چغندر قند دانلود پاورپوينت زراعت چغندر قند دانلود پاورپوينت درمورد زراعت چغندر قند دانلود دانلود پاورپوينت زراعت چغندر قند جهت رشته کشاورزی در قالب 21 اسلايد و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابليت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *