بررسی تطبیقی نکاح و طلاق در فقه و حقوق

بررسی تطبیقی نکاح و طلاق در فقه و حقوق نکاح در فقه حنفی نکاح در فقه امامیه شرایط نکاح در فقه حنفی نکاح فقه حنفی عقد نکاح در قانون مدنی ایران طلاق در قانون مدنی ایران حق طلاق در قانون مدنی طلاق در فقه امامیه طلاق در فقه شیعه طلاق در فقه حنفیه طلاق فقه حنفی پایان نامه نکاح پایان نامه طلاق

دانلود

در این پژوهش سعی نگارنده بر ارائه گزارش مستدل و مستند، در نظرات مشترک و نیز موارد اختلافی موجود بین مذهب حنفی و فقه امامیه و قانون مدنی ایران در مبحث نکاح و طلاق، و نیز بررسی تطبیقی آن بوده است.     این پژوهش در یک مقدمه و چهار فصل به انجام رسید که در فصل اول و سوم مشترکات مبحث نکاح و طلاق مورد بررسی قرار گرفت و در فصل دوم و چهارم به موارد اختلافی نکاح و طلاق بین دو مذهب حنفیه و امامیه و قانون مدنی پرداخته است. در این جستار نگارنده، با هدف دوری از قضاوت بی مورد و یا برتری دادن در خصوص موضوعات (که نتیجه ای خود تعمیق اختلافات ندارد )، از تطبیق و مقارنه خودداری شده است و به ارائه گزارش مستند اکتفا نموده است. در ذیل همه مطالب و نقل قول‌ها منبع اصلی به همراه متن ارائه شده است تا خواننده محترم در جهت مراجعه به منابع اصلی مشکلی نداشته باشد.       پس از انجام پژوهش در خصوص دلیل وجود اختلاف و یا اشتراک در مباحث فقهی بین دو مذهب باید گفت که این موضوع بازگشت به منابع استنباط احکام دارد. الف: موارد اشتراکی در مباحث یاد شده، اکثراً ریشه در کتاب و سنت  ( که مورد استناد فقهای هر دو مذهب است) دارند. به عبارت دیگر آیات و احادیثی هستند که نص بوده و جزء محکمات قرآن و تلویحاً حدیث هستند. در این موارد ادله عقلیه راهی ندارند و جزء تعبدیات (نه تعقلیات) فقهی هستند.بنابراین وقتی منابع یکسان شد، نتیجه آن تشابه در فتاوی و اقوال فقهاء است. ب: در خصوص موضوعات اختلافی در مباحث فقهی نیز، همانگونه که مقدمتاً ذکر شد، از اختلاف در مبادی استنباطی و ادله احکام نشأت می گیرد. فقه امامی و به تبع آن قانون مدنی ریشه در کتاب و سنت پیامبر(ص) و امامان دارد. اجماع نیز بر اساس انواع تقسیم‌بندی که برای آن در نظر گرفته شده است( حسی ، دخولی ، لطفی ، حدس ، منقول ، … ) بازگشت به سنت دارد.     ولی در فقه حنفی علاوه بر کتاب و سنت، ادله عقلیه مانند قیاس، استحقسان، مصالح مرسله، سد ذاریع و … جزء موارد استنباط احکام است و ریشه اکثر اختلافات بازگشت به این مطلب می نماید. البته در مواردی مشاهده شده است که این اختلافات ریشه در سنت نیز دارد، که آن نیز مربوط به علوم ترجیح احایث و مستندات آن است. با توجه به تأکیداتی که دین اسلام و پیامبر ( ص ) و بزرگان دین بر وحدت اسلامی دارند، باید در تقویت هر چه بیشتر بین مذاهب اسلامی کوشید و این میسر نیست، جزء با برجسته کردن موارد اتفاقی بین مذاهب و نیز احترام به موارد اختصاصی، فیمابین با برگزاری همایش ها ، جلسات مباحثه و گفتگو در سایه اتحاد و رعایت اسلوب علمی در مباحثات گروهی. قانون مدنی ایران و فقه امامی نیز با رعایت این موضوع حقوقی اقلیت‌های دینی و نیز سایر مذاهب اسلامی را در احوال شخصیه به رسمیت شناخته است که این خود مطلبی در جهت تقویت بین مذاهب است.             فهرست مطالب مقدمه    6 ا: بیان مساله    6 ب: اهداف پژوهش    7 ج: سوالات پژوهش    7 د: فرضیه‌های پژوهش    7 ه: پیشینه پژوهش    8 و: جنبه نوآوری پژوهش    8 ز: روش گردآوری مطالب    9     فصل اول: اشتراکات مبحث نکاح    10 مبحث اول: ایجاب و قبول    11 گفتار اول: اصل ایجاب و قبول    11 گفتار دوم: الفاظ ایجاب و قبول    13 گفتار سوم: تقدم قبول بر ایجاب    15 مبحث دوم: تنجز عقد    15 مبحث سوم: شروط متعاقدین عقد نکاح    19 مبحث چهارم: شروط زوجه بر زوج و شروط زوج بر زوجه    21 مبحث پنجم: دعوی ازدواج    22 مبحث ششم: محرمات نکاح    23 گفتار اول: ازدواج با محارم    23 ا: محارم نسبی    23 ب: محارم سببی(مصاهری)    25 ج: محارم رضائی    26 گفتار دوم: دیگر اسباب حرمت نکاح    28 ا: وطی به شبهه    28 ب: جمع بین محارم    29 ج: نکاح با فرزند حاصل از زنا    31 د: تعدد زوجات    31 ه: حرمت نکاح با اهل کتاب    33 و: حرمت نکاح در زمان عده    36 مبحث هفتم: ولایت در نکاح    37 مبحث هشتم: مهر    44 گفتار اول: شرایط مهریه    45 ا: مالیت داشتن    45 ب: معلوم بودن    46 ج: دیگر شرایط    48 گفتار دوم: موارد ثبوت مهرالمثل    49 گفتار سوم: شرط تعجیل و یا تاجیل مهر    52 گفتار چهارم: حق حبس در مهر    53 گفتار پنجم: طلاق قبل از دخول    55 خلاصه فصل اول    57     فصل دوم: اختلافات مبحث نکاح    59 مبحث اول: ایجاب و قبول    60 گفتار اول: لغت شناسی ایجاب و قبول    60 ا: الفاظ ایجاب و قبول    60 ب: ماضی بودن    61 ج: به لفظ عربی بودن    62 گفتار دوم: فوریت در قبول    62 گفتار سوم: کتابت ایجاب و  قبول    64 مبحث دوم: شهود عقد    64 گفتار اول: ضرورت حضور شاهد    64 ب) تعدد    66 ج) شرط سماع    66 د) شرط عدالت    67 مبحث سوم: شروط عاقدین    67 گفتار اول: اکراه در عقد    67 گفتار دوم: وقوع عقد به نحو هزل    69 گفتار سوم ازدواج سفیه    70 گفتار چهارم: بلوغ    71 ا: علائم بلوغ    71 ب: سن بلوغ    71 مبحث چهارم: شروط طلاق در عقد نکاح    72 مبحث پنجم: ادعای زوجیت    73 مبحث ششم: محرمات نکاح    73 گفتار اول: نکاح دختر زوجه    73 گفتار دوم: جمع بین محارم    74 گفتار سوم: نشر حرمت به وسیله زنا    78 گفتار چهارم: عدد زوجات    79 گفتار پنجم: حرمت لعان    80 گفتار ششم: تعداد طلاق    81 گفتار هفتم: حرمت رضاعی    84 ا: لبن حاصل ناشی از وطی شرعی یا غیر شرعی؟    84 ج: میزان لبن    85 گفتار هشتم: نکاح در عده    86 گفتار نهم: نکاح در زمان احرام    87 مبحث هفتم: ولایت در نکاح    88 گفتار اول: ولایت بر بالغه رشیده    88 گفتار دوم: ولایت بر صغیر و مجنون و سفیه    89 گفتار سوم: تزویج بدون مهر صغیر    89 مبحث هشتم: کفائت    89 مبحث نهم: عیوب    90 اـ۱: مصداق وقوع عنن    91 اـ ۲: نیاز به صیغه طلاق    91 ا ـ۳: مهریه در زمان طلاق به دلیل عنن    91 مبحث دهم: خیار شرط در نکاح    92 مبحث یازدهم: مهر    93 گفتار اول: میزان مهر    94 گفتار دوم: ازدواج بدون مهر    95 گفتار سوم: تعجیل یا تاجیل    96 گفتار چهارم: شرط مقداری از مهر برای پدر زوجه    96 گفتار پنجم: پدر و مهریه فرزند صغیر    97 خلاصه فصل    98     فصل سوم: اشتراکات مبحث طلاق    99 مقدمه    100 مبحث اول: شروط طلاق    100 گفتار اول:شرایط مطلق    100 گفتار دوم: طلاق ولی    102 گفتار سوم: طلاق سفیه    103 گفتار چهارم: شرایط مطلقه    104 گفتار پنجم: حضور شاهد    105 مبحث دوم:انواع طلاق    106 گفتار اول: طلاق رجعی    107 گفتار دوم: طلاق بائن    108 ب: انواع طلاق بائن    109 ج: طلاق خلع    109 ج ـ۱: میزان مهر    111 ج ـ۲: عوض خلع    111 ج ـ۳ : شرایط زوجه مخالعه    112 ج ـ۴: شروط زوجه مخالع    113 ج ـ۵: نحوه رجوع    114 مبحث سوم: اشتباه در عدد طلاق    115 مبحث چهارم: عده    115 گفتار اول: وجوب عده    116 گفتار دوم: مدت عده    116     فصل چهارم: افتراقات مبحث طلاق    119 مقدمه    119 مبحث اول: شرایط طالق    120 گفتار اول: اختیار    120 گفتار دوم: قصد    121 گفتار سوم: طلاق بالغ مجنون    121 مبحث دوم: شرایط مطلقه    122 مبحث سوم: صیغه طلاق    123 مبحث چهارم: انواع طلاق    124 گفتار اول: طلاق یائسه    124 گفتار دوم: طلاق خلع    124 ا: طرف کراهت؟    124 ب: عوض خلع    126 ب ـ۱: از جانب اجنبی    126 ب ـ۲: ما لا یملک    126 ج: صیغه خلع    127 مبحث پنجم: عده    128 گفتار اول: عده خلو    128 گفتار دوم: عده سقط جنین    129 گفتار سوم: عده مدخوله قبل تسع(۹سالگی)    129 گفتارچهارم: عده زن حائض مضطربه    129 خلاصه فصل    130 نتایج پژوهش و پیشنهادات:    131 فهرست منابع و ماخذ    134
 • پاورپوینت درس مدیریت مالی 2
 • پاورپوینت درس مدیریت مالی 2 دانلود دانلود پاورپوینت آشنایی با درس مدیریت مالی 2 جهت رشته مدیریت در قالب 616 اسلايد و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش       براي بسياري از…

 • مبانی نظری و پیشینه داخلی و خارجی تحقیق افسردگی 59 صفحه
 • مبانی نظری و پیشینه داخلی و خارجی تحقیق افسردگی 59 صفحه مبانی نظری افسردگی چارچوب نظری افسردگی دانلود مبانی نظری افسردگی پیشینه تحقیق افسردگی پیشینه پژوهش افسردگی پیشینه نظری افسردگی پیشینه داخلی افسردگی پیشینه پژوهشی افسردگی پیشینه تحقیق افسردگی در…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق شاخص های ارزیابی عملکرد مالی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق شاخص های ارزیابی عملکرد مالی مبانی نظری شاخص های ارزیابی عملکرد مالی ادبیات و مبانی نظری شاخص های ارزیابی عملکرد مالی پیشینه تحقیق شاخص های ارزیابی عملکرد مالی دانلود پیشینه تحقیق شاخص های ارزیابی عملکرد…

 • دانلود تحقیق ارتباط نظام جبران خدمات کل و بهره وری منابع انسانی با فرمت ورد
 • دانلود تحقیق ارتباط نظام جبران خدمات کل و بهره وری منابع انسانی با فرمت ورد دانلود هدف از این تحقیق بررسی ارتباط نظام جبران خدمات کل و بهره وری منابع انسانی  با فرمت docx در قالب 17 صفحه ورد بصورت…

 • دانلود تحقیق محافظه کاری و هزینه سرمایه با فرمت ورد
 • دانلود تحقیق محافظه کاری و هزینه سرمایه با فرمت ورد دانلود هدف از این تحقیق بررسی محافظه کاری و هزینه سرمایه با فرمت docx در قالب 36 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد  …

 • بررسی قاچاق اموال تاریخی فرهنگی جیرفت و ارائه راهکارهای موثر برای مقابله با این پدیده و پیشگیری از تکرار آن
 • بررسی قاچاق اموال تاریخی فرهنگی جیرفت و ارائه راهکارهای موثر برای مقابله با این پدیده و پیشگیری از تکرار آن دانلود پایان نامه حفاری غیرمجاز قاچاق اموال تاریخی فرهنگی راهكارهای موثر برای پیشگیری از قاچاق قاچاق اشیا عتیقه جیرفت بررسی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *