بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی

بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی خشونت علیه زنان خشونت علیه زنان چیست تعریف خشونت علیه زنان خشونت علیه زنان از نگاه قرآن خشونت علیه زنان از نگاه احادیث خشونت علیه زنان از دیدگاه اسلام پایان نامه خشونت علیه زنان بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی

دانلود

دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی     چکیده:  پایان نامه حاضر دربارة بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی باشد. مقصود از کلمه «خشونت» هر عملی است که منجر به صدمه و زیان جسمی یا روانی علیه فرد یا گروهی از مردم گردد. در جایگاه نظری عده‌ای مبادرت به خشونت را امری ذاتی می‌پندارند و عده‌ای نیز، به غیر ذاتی بودن آن اعتقاد دارند. بدلیل نسبی بودن خشونت، تغییر ماهیت و معنی آن متناسب با زمان و مکان اقسام گوناگونی دارد. خشونت علیه زنان پدیده ایست که در آن زن به خاطر جنسیت خود مورد اعمال زور و تضییع حق قرار می‌گیرد.   این خشونت به اشکال مختلف بروز کرده و میزان آن به طرز نگران کننده‌ای رو به افزایش است. علل بروز خشونت می‌تواند فردی، خانوادگی و یا اجتماعی باشد. خشونت ذاتا نا ارزشی است و نه ضد ارزش، بلکه دارای ارزش نسبی بوده و تابع شرایط است. این رویکرد، کاملا واقع بینانه و خرد پذیر بوده و اسلام و بسیاری از دیگر مکاتب الهی بر آن صحه می‌گذارند. بدون شک، اسلام آیین رحمت و طلایه دار سعادت و نیک بختی انسانها است، و خشونت مجاز در اسلام، در واقع، تجلی قهرنمای رحمت عام الهی است. غیر مسلمانان، مستشرقین و مسلمانان دیدگاه‌های متفاوت و بعا متناقض در بارة زنان و جایگاه آنها دارند. حضرت محمد 0ص) بنیان گذار نوعی مکتب اعتدال گرایی پویا در عرصة حقوق بشر و از جمله حقوق زن و مرد است.   مواردی وجود دارد که موجب تشخیص فقه شیعه از فقه سنی می‌شود. اختلافات فقهی اهل سنت و شیعیان خبر از اختلاف نظر در نحوة نگرشی شیعه و اهل سنت نسبت به زن دارد. فقها نیز در مورد نظام و حقوق خانواده و نقش زن در آن فتاوای مختلفی دارند. در قرآن کریم الگوهایی ارائه می‌شوند که بعضی در کسوت مردان تبیین رسالت ارزشمداری می‌نمایند و بعضی در کسوت زنان. تأویلات مختلفی در مورد نقصان عقل زن وجود دارد، اما از دیدگاه اسلام و مجموعة آیات و روایات و فهم بزرگان دین، هر کس با تقوی‌تر باشد در درگاه خداوند مقرب‌تر است.    زنان نسبت به مردان آسیب‌پذیرترند و در این میان ازدواج زود هنگام، سیاست ورزی جنسی، هتک حرمت، آزار جنسی، ختنه دختران و… سبب بروز خشونت علیه آنها می‌شود. تعالیم اسلامی همة اشکال خشونت نسبت به همة انسان‌ها را ممنوع دانسته و رعایت حال افراد و رفق و نرمش در روابط اجتماعی را مورد تأکید قرار داده است و لیکن با بررسی آیات قرآن و احادیث معصومین (ع) دربارة زن به تأکیدهای فراوان‌تری در دوری از خشونت بر می‌خوریم. حتی در مواردی که سخن از طلاق و جدایی از زن پیش می‌آید قرآن بر اصل زیر بنایی «معروف» تأکید کرده و حدود «معروف» را ژرف تر و گسترده‌تر از قانون مندی و عدل گرایی دانسته و آن را بعنوان یک اصل کلی و عام که با هیچ تخصیص و تقییدی سازگاری ندارد معرفی می‌کند. خداوند صراحتا فاحشگی و خشونت علیه زنان را محکوم کرده و توسل به حجاب، به عنوان شیوة کنترل شهوات جنسی و محافظت زنان مطرح می‌گردد.    چرا که اسلام به عنوان یک نظام منسجم ارزشی، بر همة رفتار و کردار انسان و جامعه نظارت دارد. مقولة شهادت زنان، ممنوعیت قضاوت زنان،‌سرپرستی مرد، حق حضانت و نگهداری کودک، تعدد زوجات، تنبیه بدنی و… معرکة قضاوت‌ها و آرای ضد و نقیض متفقهین و متفکرین اسلامی و غیر اسلامی است و از مستمسک‌ها در ارزیابی منفی در باب شخصیت انسانی زن از دیدگاه اسلام به شمار می‌آید. در این مجال وظیفة علما و روشنفکران، محققان و دین پژوهان بسیار خطیر و حیاتی است. آنان می‌بایست ضمن دفاع عقلایی از دین و آمزوه‌های دینی و تبیین و به روز در آوردن معارف دینی و اعتقادات اسلامی، نیازها و خلاء های فکری جامعه به ویژه قشر جوان را برطرف کردهو ضمن کنترل، بررسی و نقد ایده‌ها، تفکرات و فرهنگ‌های صادراتی غرب، حقیقت و ماهیت واقعی آنها را برملا سازند.       کلید واژه: خشونت زن اسلام فقه اسلامی خشونت علیه زنان       فهرست مطالب   فصل اول: کلیات تحقیق 1-1- بیان مسئله 1 1-2- هدف های تحقیق 6 1-3- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن 7 1-4- سوالات و فرضیه های تحقیق 9 1-5- روش تحقیق 10 1-6- قلمرو تحقیق 10 1-7- محدودیت ها و مشکلات تحقیق 11 1-8- تعاریف عملیاتی متغیر ها و واژه های کلیدی 12 1-8-1- تعریف خشونت (معنای لغوی) 12 1-8-2- تعریف خشونت (معنای اصطلاحی) 14 1-8-3- خشونت ذاتی یا اکتسابی؟ 16 1-8-4- اقسام خشونت 17 1-8-5- سطوح خشونت 19 1-8-6- تعریف واژه زن 22 1-8-7- خشونت علیه زنان 22 1-8-8- انواع خشونت علیه زنان و بهای آن 24 1-8-9- زن و خشونت خانگی 27 1-8-10- مصادیق خشونت در خانواده 29 1-8-11- مصادیق خشونت در جامعه 29 1-8-12- مصادیق خشونت در دولت 29 1-8-13- فقه اسلامی (تعریف) 29 فصل دوم: مطالعات نظری مقدمه 31 2-1- کاربرد خشونت 32 2-2- علل بروز خشونت 34 2-2-1- علل تغییر خشونت 34 2-2-2- علل خانوادگی خشونت 37 2-2-3- علل اجتماعی خشونت 39 2-3- ارزشیابی خشونت 42 2-4- خشونت به طور عام (خشونت مجاز یا مشروع و خشونت غیر مجاز یا نا مشروع) 48 2-4-1- خشونت مجاز (مشروع) 48 2-4-2- خشونت غیر مجاز (نا مشروع) 49 2-5- مبانی نظری خشونت گرایان 51 2-6- در اسلام جواز خشونت و مرزهای آن چیست 54 2-7- آیا می توان از خشونت های مجاز اسلامی دفاع عقلانی کرد 56 2-7-1- عقل کل نگر چیست 56 2-7-2- عقل جز نگر چیست 57 2-7-3- فهم یا پسند عرفی چیست 59 2-8- پیشینه تحقیق 61 2-8-1- دوره اول 61 2-8-2- دوره دوم 61 2-8-3- نقص پژوهش های گذشته 62 فصل سوم: روش شناسایی تحقیق مقدمه 64 3-1- زن در گذز تاریخ 65 3-1-1- دیدگاه غیر مسلمین نسبت به جایگاه زن 65 3-1-2- دیدگاه مستشرقین 68 3-1-3- دیدگاه مسلمین 68 3-1-3-1- دیدگاه شعرا 68 3-1-3-2- دیدگاه فقیهان 70 3-2- زن در نگاه حضرت محمد (ص) 73 3-3- زن از چشم انداز فقهی شیعی و مکاتب اهل سنت 74 3-4- آیات قرآن درباره زن 76 3-5- نظر اسلام در خصوص زن 78 3-6- فقها و حقوق زن در خانواده 81 3-6-1- حقوق زن در نظام طبیعی 81 3-6-2- حقوق زن در نظام تاریخی 82 3-6-3- پیش فهم فقیهان مسلمان چیست 83 3-7- فلسفه تفاوت ‌های حقوقی بین زن و مرد 87 3-7-1- زن و مالکیت 88 3-7-2- الگو سازی در آیات و روایات 90 3-8- بررسی نقصان عقل زن 94 3-8-1- تأویلات مختلف در نقصان عقل زن 95 3-8-2- نقد نظریه نقصان عقل زن 96 3-9- آیا از دیدگاه اسلام عقل زن و مرد مساوی است؟ 102 3-9-1- دلایل این مدعا 104 3-9-2- نقد و بررسی ایراد ها 107 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق مقدمه 110 4-1- زنان آسیب پذیر‌تر از مردان 112 4-2- ازدواج زود هنگام 113 4-3- سیاست ورزی جنسی 115 4-4- هتک حرمت 116 4-5- آزار جنسی 117 4-6- ختنه دختران 118 4-7- 6 فرضیه در مورد زن آزاری و بررسی آن 120 4-8- تعالیم اسلام درباره‌ی خشونت 122 4-8-1- اصل معروف چست؟ 125 4-8-2- فرازهایی از سخنان پیامبر (ص) که از زبان فرشته وحی بازگو شد 129 4-9- زنان و حجاب 131 4-10- شهادت زنان 133 4-11- ممنوعیت قضاوت زنان 137 4-12- سرپرستی 140 4-12-1- قرآن 142 4-12-2- روایات 151 4-12-3- اجماع 153 4-12-4- ارزیابی ادله 154 4-13- چرا اسلام حق حضانت و نگهداری کودک را به طور یکسان برای مرد و رن قائل نیست؟ 159 4-14- تعدد زوجات 164 4-15- تنبیه بدنی 169 4-15-1- تنبیه بدنی و دیدگاه عالمان 172 4-15-2- تنبیه بدنی در روایات 174 4-15-3- حسن معاشرت 182 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات مقدمه 188 5-1- کنترل خشونت علیه زنان در ایران نیازمند تحقیق و بررسی همه جانبه است 189 5-2- راهکارهای عملی مبارزه با خشونت 192 نتیجه‌گیری 194 پیشنهادات 198 منابع 200 ضمائم 210         تحقیقات مرتبط با خشونت: دانلود مقاله خشونت علیه زنان در ایران دانلود مقاله بررسی خشونت خانوادگی با تاکید بر پدیده همسرآزاری دانلود مقاله بررسی مصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران    
 • ضرورت یادگیری مهارت اجتماعی و بررسی نظریه های آن
 • ضرورت یادگیری مهارت اجتماعی و بررسی نظریه های آن کلمات کلیدی : نظریه های تحول روانی نظریه پردازان مهارت های اجتماعی نظریه های روانشناسی مهارت های اجتماعی نظریه تحولی کلبرگ نظریه شناختی اجتماعی بندورا نظریه روان تحلیل گری فروید نظریه…

 • پاورپوینت بررسی عوامل موفقیت بنگاه های کارگزاری واسطه در پیاده سازی نوآوری باز
 • پاورپوینت بررسی عوامل موفقیت بنگاه های کارگزاری واسطه در پیاده سازی نوآوری باز دانلود دانلود پاورپوینت بررسي عوامل موفقیت بنگاه‌های كارگزاری واسطه‌ در پیاده‌سازی نوآوری باز جهت رشته کسب و کار و پول در قالب 44 اسلاید و با فرمت…

 • تعارض زناشویی و بررسی روشهای ایجاد ارتباط سازنده و موثر
 • تعارض زناشویی و بررسی روشهای ایجاد ارتباط سازنده و موثر تحقیق در مورد تعارضات زناشويي مراحل رشد تعارضات زناشويي روشهاي بهبود روابط زناشويي  رضايت زناشويي در مراحل مختلف زندگي ارتباط سازنده و موثر در زندگی زناشویی دانلود هدف از این…

 • دانلود تحقیق سازمان تامین اجتماعی و جایگاه آن در ارتقا سلامت کشور  با فرمت ورد
 • دانلود تحقیق سازمان تامین اجتماعی و جایگاه آن در ارتقا سلامت کشور  با فرمت ورد دانلود هدف از این تحقیق بررسی سازمان تامین اجتماعی و جایگاه آن در ارتقا سلامت کشور  با فرمت docx در قالب 26 صفحه ورد بصورت…

 • بررسی وضعیت سطوح عملکردی سازه های فولادی تحت اثر سطوح مختلف بر اساس آیین نامه 2800
 • بررسی وضعیت سطوح عملکردی سازه های فولادی تحت اثر سطوح مختلف بر اساس آیین نامه 2800 آیین نامه 2800 طراحی لرزه ای سازه های فولادی مهندسی زلزله براساس عملکرد طراحی بر اساس عملکرد دانلود پایان نامه ارزیابی عملکرد لرزه ای…

 • پاورپوینت کتاب اصول حسابداری 2 از یحیی یگانه
 • پاورپوینت کتاب اصول حسابداری 2 از یحیی یگانه دانلود دانلود پاورپوینت کتاب اصول حسابداری 2 از یحیی یگانه جهت رشته ی حسابداری در قالب 404 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش  …

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *