بررسی دقیق چینه نگاری سنگی سازند جیرود و تحلیل رخساره ها، محیط های رسوبی، رسم ستون رخساره ای و بحث پیرامون مدل رسوبی آن

بررسی دقیق چینه نگاری سنگی سازند جیرود و تحلیل رخساره ها، محیط های رسوبی، رسم ستون رخساره ای و بحث پیرامون مدل رسوبی آن سازند جیرود نهشته‌های دونین چینه نگاری سنگی شناسایی رخساره‌ها دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا با عنوان بررسی دقیق چینه نگاری سنگی سازند جیرود و تحلیل رخساره ها، محیط های رسوبی، رسم ستون رخساره ای و بحث پیرامون مدل رسوبی آن چینه نگاری سنگی سازند جیرود رخساره ها و محیط رسوبی سازند جیرود انجام پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا

دانلود

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا با عنوان بررسی دقیق چینه نگاری سنگی سازند جیرود و تحلیل رخساره ها، محیط های رسوبی، رسم ستون رخساره ای و بحث پیرامون مدل رسوبی آن   چکیده بررسی نهشته‌های دونین (سازند جیرود) در البرز مركزی، منجر به شناسایی رخساره‌ها و محیط رسوبی آنها شده است. مرز زیرین سازند جیرود با سازند میلا به شكل هم شیب و ناپیوسته از نوع ناپیوستگی فرسایشی است و مرز بالایی آن با سازند مبارك نیز هم شیب و ناپیوسته از نوع ناپیوستگی فرسایشی است. بر همین اساس بسترهای نهشته‌های مطالعه شده 351 متر برآورد شده كه از نظر واحدهای لیتولوژیکی به 7 بخش غیر رسمی قابل تقسیم است و به ترتیب از بالا به پایین عبارتند از:    بخش JR1 که عمدتاً شامل ماسه سنگ های کوارتز آریایتی، آهک های ماسه ای تا ماسه سنگ های آهکی، شیل های خاکستری و میکروکنگلومرا می باشد، بخش JR2 که شامل سنگ آهک ماسه ای، آهک های پرفسیل، یل ماسه ای، گدازه بازلتی و ماسه سنگ است، بخش JR3 عمدتاً ماسه سنگ، بخصوص ماسه سنگ کوارتز آرنایتی و بخش JR4، گدازه بازالتی دارد، بخش JR5 شامل ماسه سنگ، میکروکنگلومرا و کنگلومرا است، بخش JR6 حاوی سنگ آهک ماسه ای و بخش JR7 دارای آهک پرفسیل می باشد. همچنین از نظر محیط رسوبی تشکیل این سازند می تواند محیط نهشته شدن سنگ های آواری آن را به محیط های دلتای رودخانه ای، دلتای بادبزنی، خطوط ساحلی و شلف نسبت داد و سنگ های کربناته را مربوط به محیط های جزر و مدی، لاگونی، سدی و دریای باز دانست.     کلمات کلیدی: سازند جیرود نهشته‌های دونین چینه نگاری سنگی شناسایی رخساره‌ها     مقدمه پژوهش های پیشین ثابت می کند نهشته های دونین پیشین و میانی در البرز مرکزی و غربی وجود ندارند یا هنوز شناخته نشده اند و آنچه در البرز مرکزی با نام سازند جیرود خوانده می شود مربوط به دونین پسین می باشد. سازند جیرود در منطقه مورد مطالعه (35 کیلومتری شمال خاوری تهران) به گونه ناپیوسته و ناهم شیب بر روی سازند میلا و زیر سازند مبارک جای گرفته است. هدف از این مطالعه، بررسی دقیق چینه نگاری سنگی سازند جیرود و تحلیل رخساره ها، محیط های رسوبی، رسم ستون رخساره ای و بحث پیرامون مدل رسوبی آن است. در فصل اول به کلیاتی دربارۀ اهداف پژوهش، روش کار، موقعیت جغرافیایی و زمین شناسی ناحیه مورد مطالعه اشاره شده است. در فصل دوم به چینه نگاری سنگی سازند جیرود، در فصل سوم به تحلیل رخساره ها، محیط های رسوبی، الگوی رسوبی و رسم ستون رخساره ای و در فصل چهارم به بحث و نتیجه گیری نهایی پرداخته شده است.       فهرست مطالب   فصل اول:کلیات 1 چکیده 2 مقدمه 4 1ـ1ـ اهداف پژوهش 5 1ـ2ـ روش کار 5 1ـ3ـ راه های ارتباطی و موقعیت ناحیه 6 1ـ4ـ تاریخچه مطالعات قبلی 7 1ـ 5 ـ موقعیت زمین شناسی 11 1ـ6 ـ زمین شناسی عمومی 15   فصل دوم:چینه نگاری سنگی سازند جیرود 16 2ـ1ـ شرح چینه نگاری سنگی سازند جیرود در برش زاگون 17 2ـ 1ـ 1ـ بخش 1 سازند جیرود ( JR1) 17 2ـ 1ـ 2ـ بخش 2 سازند جیرود( JR2) 21 2ـ 1ـ 3ـ بخش 3 سازند جیرود( JR3) 26 2ـ 1ـ 4 ـ بخش 4 سازند جیرود(JR4) 26 2ـ 1ـ 5 ـ بخش 5 سازند جیرود(JR5) 26 2ـ 1ـ 6 ـ بخش 6 سازند جیرود(JR6) 28 2ـ 1ـ 7 ـ بخش 7 سازند جیرود(JR7) 28   فصل سوم:رخساره ها و محیط رسوبی سازند جیرود 34 3ـ1 مقدمه 35 3ـ2ـ رخساره های سیلیسی آواری 35 3ـ2ـ1ـ گروه رخساره ای A 37 رخساره های دلتای رودخانه ای ( River delta facies) 37 3ـ2ـ2ـ تفسیر محیط رسوبی گروه رخساره ای A 38 3ـ2ـ3ـ گروه رخساره ای B 41 رخساره های رسوبی دلتای بادبزنی (Fan delta facies) 41 3ـ2ـ4ـ تفسیرمحیط رسوبی گروه رخساره ایB 46 3ـ2ـ5ـ گروه رخساره ایC 47 رخساره های خط ساحلی سیلیسی آواری ( Siliciclastic shoreline facies) 47 3ـ2ـ6ـ تفسیر محیط رسوبی گروه رخساره ای C 50 3ـ2ـ7ـ گروه رخساره ای D 54 رخساره های محیط رسوبی شلف سیلیسی آواری (Siliciclastic shelf facies) 54 3ـ2ـ 8 ـ تفسیر محیط رسوبی گروه رخساره ایD 56 3ـ3ـ رخساره های کربناته 57 3ـ3ـ3ـ گروه رخساره ای F 65 رخساره های لاگونی(Lagoon facies) 65 3ـ3ـ7ـ گروه رخساره ای  H 75 3ـ3ـ 8 ـ تفسیر محیط رسوبی گروه رخساره ای H 87 3ـ4ـ رخساره های فسفاته 88 3ـ4ـ1ـ انواع فسفات 88 الف) دانه های فسفاته 88 ب) سیمان فسفاته 90 ج) ماتریکس فسفاته 96 3ـ4ـ2ـ خاستگاه و محیط رسوبی فسفاتها 96 3-5- محیط و مدل رسوبی سازند جیرود 103   فصل چهارم:بحث و نتیجه گیری 115 بحث و نتیجه گیری 116 منابع فارسی 119 References: 121              
 • پرسشنامه مقیاس زوجی انریچ 35 سوالی با نمره گذاری، روایی و پایایی
 • پرسشنامه مقیاس زوجی انریچ 35 سوالی با نمره گذاری، روایی و پایایی کلمات کلیدی : پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ خرده مقیاس های پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ روش نمره گذاری پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ مولفه های پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ مقیاس…

 • حل تمرین فیزیک هالیدی به زبان انگلیسی کامل
 • حل تمرین فیزیک هالیدی به زبان انگلیسی کامل دانلود حل تمرین فیزیک هالیدی کامل حل تمرین فیزیک هالیدی کامل با تشریح مفصل با توجه به نیاز مبرم و اهمیت کتاب با ارزش فیزیک هالیدی تصمیم گرفته شد که پاسخ سوالات…

 • بررسی دیدگاه ها و نظریه های سازگاری و ناسازگاری
 • بررسی دیدگاه ها و نظریه های سازگاری و ناسازگاری نظریه های سازگاری و ناسازگاری نظریه زیستی اجتماعی سازگاری نظریه های روانی اجتماعی سازگاری نظریه های روان پویایی سازگاری عوامل موثر بر سازگاری اجتماعی سازگاری اجتماعی دانش آموزان در مدرسه دانلود…

 • بررسی عوامل موثر در عملکرد تحصیلی
 • بررسی عوامل موثر در عملکرد تحصیلی عوامل مؤثر در عملکرد تحصیلی نقش ویژگی‎های‎شخصیتی در عملکرد تحصیلی نقش خانواده در عملکرد تحصیلی نقش محیط آموزشی در عملکرد تحصیلی نقش كیفیت در آموزش در عملکرد تحصیلی عوامل موثر در عملکرد تحصیلی پایان…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی مبانی نظری کارآفرینی مبانی نظری در مورد کارآفرینی پیشینه کارآفرینی پیشینه کارآفرینی در ایران پیشینه تحقیق کارآفرینی پیشینه تحقیق در مورد کارآفرینی پیشینه داخلی کارآفرینی پیشینه خارجی کارآفرینی تاریخچه پیدایش کارآفرینی تاریخچه کارآفرینی در…

 • مدیریت در هزاره سوم
 • مدیریت در هزاره سوم فرهنگ سازمانی مدیریت در سازمانها مسئولیتهای اجتماعی مدیریت دانلود پایان نامه رشته مدیریت مدیریت در هزاره سوم دانلود پایان نامه مدیریت دانلود پایان نامه مدیریت در هزاره سوم دانلود دانلود پایان نامه رشته مدیریت مدیریت در…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *