بررسی رابطه بین اختلالات شخصیتی و مدیریت بدن در بین زنان

بررسی رابطه بین اختلالات شخصیتی و مدیریت بدن در بین زنان نشانه های اختلال شخصیت ویژگی های اختلال شخصیتی اختلالات شخصیتی در بین زنان مدیریت بدن در بین زنان پایان نامه اختلالات شخصیت پایان نامه اختلال شخصیت پایان نامه در مورد اختلال شخصیت رابطه اختلالات شخصیتی و مدیریت بدن علل تمایل و گرایش زنان به مدیریت بدن نقش و تاثیر اختلالات شخصتی در مدیریت بدن

دانلود

اهميت يافتن بدن انسان و متعاقب آن، مقبوليت اجتماعي افراد، از پيامدهاي اساسي ظهور جامعه ي مصرفي مي باشد كه در آن افراد با تغيير ويژگي هاي ظاهري بدن مبادرت به ساخت بدن اجتماعي، مورد پذيرش جامعه مي كنند.     تغييرات اعمال شده روي بدن از نظر آرايش و پوشش ظاهري، جراحي هاي زيبايي،  رويه هاي لاغري، ورزش و نگهداري بدن تحت عنوان كلي مدیریت بدن مورد بررسي قرار گرفته و هدف این مطالعه بررسي رابطه بین اختلالات شخصیتی و مدیریت بدن در بین زنان شهر کرمان می باشد.     نمونه پژوهش شامل 337 نفر بود. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه میلون 3 (1994) و پرسش نامه محقق ساخته مدیریت بدن بود. روش آماری مورد استفاده ضریب همبستگی پیرسون بود. بر اساس تحلیل داده های پژوهش، بین مدیریت بدن و اختلالات شخصیت به جزء اختلال وابستگی هیچ رابطه معناداری وجود نداشت. بین اختلال شخصیت وابسته و مدیریت بدن ارتباط معکوس معناداری وجود داشت.             فهرست مطالب چکیده    1 فصل اول: کلیـات تحقیق 1-1- مقدمه    3 1-2- بیان مساله    5 1-3-  اهمیت و ضرورت پژوهش    7 1-4- اهداف پژوهش    10 1-4-1 هدف کلی    10 1-4-2 اهداف جزیی    10 1-5- فرضيه‏های پژوهش    11 1-5-1 فرضیه اصلی    11 1-5-2 فرضیه های فرعی    11 1-6- تعریف واژه ها و اصطلاحات    11 فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش 2-1- مقدمه    15 2-2- مدیریت بدن    15 2-3- اختلال های شخصیت    18 2-3-1 اختلال شخصیت پارانویایی    19 2-3-2 اختلال شخصیت اسکیزوئید    19 2-3-3 اختلال شخصیت اسکیزوتایپی    19 2-3-4 اختلال شخصیت ضداجتماعی    19 2-3-5 اختلال شخصیت مرزی    19 2-3-6 اختلال شخصیت نمایشی    20 2-3-7 اختلال شخصیت خود شیفته    20 2-3-8 اختلال شخصیت اجتنابی    20 2-3-9 اختلال شخصیت وابسته    20 2-3-10 اختلال شخصیت وسواسی – جبری    20 2-4- ویژگی های تشخیصی    21 2-5- الگوهای بعدنگر اختلال های شخصیت    22 2-6- اختلال های شخصیت دسته ی الف    24 2-6-1 اختلال شخصیت پارانویایی    24 2-6-1-1 ویژگی های تشخیصی    24 2-6-1-2 ویژگی ها و اختلال های همراه    27 2-6-1-3 ویژگی های خاص وابسته به فرهنگ، سن و جنسیت    28 2-6-2 اختلال شخصیت اسکیزوئید    29 2-6-2-1 ویژگی های تشخیصی    29 2-6-2-2 ویژگی ها و اختلال های همراه    31 2-6-2-3 ویژگی های خاص وابسته به فرهنگ، سن و جنسیت    32 2-6-3 اختلال شخصیت اسکیزوتایپی    33 2-6-3-1 ویژگی های تشخیصی    33 2-6-3-2 ویژگی ها و اختلال های همراه    35 2-6-3-3 ویژگی های خاص وابسته به فرهنگ، سن و جنسیت    36 2-7- اختلال های شخصیت دسته ی ب    37 2-7-1 اختلال شخصیت ضداجتماعی    37 2-7-1-1 ویژگی های تشخیصی    37 2-7-1-2 ویژگی ها و اختلال های همراه    40 2-7-1-3 ویژگی های خاص وابسته به فرهنگ، سن و جنسیت    42 2-7-2 اختلال شخصیت مرزی    42 2-7-2-1 ویژگی های تشخیصی    42 2-7-2-2 ویژگی ها و اختلال های همراه    46 2-7-2-3 ویژگی های خاص وایسته به فرهنگ، سن و جنسیت    47 2-7-3 اختلال شخصیت نمایشی    48 2-7-3-1 ویژگی های تشخیصی    48 2-7-3-2 ویژگی ها و اختلال های همراه    50 2-7-3-3 ویژگی های خاص وابسته به فرهنگ، سن و جنسیت    52 2-7-4 اختلال شخصیت خودشیفته    53 2-7-4-1 ویژگی های تشخیصی    53 2-7-4-2 ویژگی ها و اختلال های همراه    56 2-7-4-3 ویژگی های خاص وابسته به سن و جنسیت    57 2-8- اختلال های شخصیت دسته ی ج    58 2-8-1 اختلال های شخصیت اجتنابی    58 2-8-1-1 ویژگی های تشخیصی    58 2-8-1-2 ویژگی ها و اختلال های همراه    60 2-8-1-3 ویژگی های خاص وابسته به فرهنگ، سن و جنسیت    61 2-8-2 اختلال شخصیت وسواسی- جبری    61 2-8-2-1 ویژگی های تشخیصی    61 2-8-2-2 ویژگی ها و اختلال های همراه    65 2-8-2-3 ویژگی های خاص وابسته به فرهنگ و جنسیت    67 2-9- اختلال شخصیت که به گونه ای دیگر مشخص نشده است    67 2-10- پیشینه تحقیق    68 2-10-1 تحقیقات و پژوهش های داخلی    68 2-10-2 تحقیقات و پژوهش های خارجی    76 فصل سوم: روش پژوهش 3-1- مقدمه    82 3-2- روش پژوهش    82 3-3- جامعه آماری    82 3-4- روش نمونه گیری و حجم نمونه    83 3-5- ملاک های ورود    83 3-6- ملاک های خروج    83 3-7- ابزارهای پژوهش    83 3-7-1 استفاده از تست میلون3    83 3-7-2 پرسشنامه محقق ساخته مدیریت بدن    84 3-8- شیوه اجرا    85   فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 4-1- مقدمه    87 4-2- یافته های توصیفی    87 4-3- یافته های استنباطی    92   فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 5-1- مقدمه    97 5-2- بحث    97 5-2-1 فرضیه اول    97 5-2-2 فرضیه دوم    99 5-2-3 فرضیه سوم    99 5-2-4 فرضیه چهارم    100 5-2-5 فرضیه پنجم    100 5-2-6 فرضیه ششم    100 5-2-7 فرضیه هفتم    101 5-2-8 فرضیه هشتم    101 5-2-9 فرضیه نهم    102 5-2-10 فرضیه دهم    102 5-3- نتیجه گیری    103 5-4- محدودیت های تحقیق    105 5-5- پیشنهادها    106 منابع و مآخذ    106 فهرست منابع فارسی    106 فهرست منابع انگلیسی    109 چکیده انگلیسی    109   فهرست جداول جدول 4-1: توزیع ویژگی سن در بین شرکت کنندگان    56 جدول 4-2: توزیع فراوانی وضعیت تاهل در بین شرکت کنندگان    57 جدول 4-3: شاخص های توصیفی مدیریت بدن و اختلالات شخصیت    58 جدول 4-4: ماتریس همبستگی مدیریت بدن و اختلالات شخصیت    59 جدول 4-5: ماتریس همبستگی مدیریت بدن و اختلالات شخصیت    60 جدول 4-6: ماتریس همبستگی مدیریت بدن و اختلالات شخصیت    61
 • پاورپوینت درمان های حساس نسبت به جنسيت و فرهنگ
 • پاورپوینت درمان های حساس نسبت به جنسيت و فرهنگ دانلود دانلود پاورپوینت درمان های حساس نسبت به جنسيت و فرهنگ جهت رشته ی روان شناسی در قالب 22 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با…

 • پاورپوینت آموزش ساخت وبلاگ
 • پاورپوینت آموزش ساخت وبلاگ پاورپوینت وبلاگ نویسی پاورپوینت ساخت وبلاگ پاورپوینت آموزش وبلاگ نویسی پاورپوینت قالب وبلاگ دانلود دانلود پاورپوینت آموزش ساخت وبلاگ جهت رشته قالب وبلاگ و مجله خبری در قالب 18 اسلايد و با فرمت ppt به صورت…

 • عوامل داخلی و خارجی تغییر کابینه و انتصاب آموزگار
 • عوامل داخلی و خارجی تغییر کابینه و انتصاب آموزگار عملکرد دولت هویدا علل انتصاب آموزگار دانلود دانلود پایان نامه رشته علوم سیاسی عوامل داخلی و خارجی تغییر کابینه و انتصاب آموزگار       چکیده: در این پایان نامه علل…

 • بررسی وضعیت انتقال سهام در نظام حقوقی ایران و ارائه راه حل های مناسب برای مشکلات آن
 • بررسی وضعیت انتقال سهام در نظام حقوقی ایران و ارائه راه حل های مناسب برای مشکلات آن ماهیت حقوقی سهم نحوه نقل و انتقال سهم در شرکت‏های تعاونی انتقال سهام در شرکت‏های تعاونی شرکت تعاونی در حقوق ایران شرایط حقوقی…

 • دانلود تحقیق درباره رضایت جنسی word
 • دانلود تحقیق درباره رضایت جنسی word دانلود هدف از این تحقیق بررسی رضایت جنسی با فرمت docx در قالب 21 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد     فهرست مطالب رضایت جنسی 2-2 رویکردهای…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق نگرش شغلی 83 صفحه
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق نگرش شغلی 83 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه نگرش شغلی مبانی نظری نگرش شغلی پیشینه تحقیق نگرش شغلی پیشینه داخلی نگرش شغلی پیشینه خارجی نگرش شغلی پیشینه پژوهش نگرش شغلی پیشینه نظری…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *