بررسی رابطه دو زبانه بودن و پیشرفت تحصیلی کودکان پسر سال اول دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان ساوجبلاغ

بررسی رابطه دو زبانه بودن و پیشرفت تحصیلی کودکان پسر سال اول دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان ساوجبلاغ پیشرفت تحصیلی روان شناسی زبان موضوعات درسی دوزبانگی موفقیت و شکست تحصیلی مدیریت برنامه ریزی آموزشی دانلود پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت برنامه ریزی آموزشی با عنوان بررسی رابطه دو زبانه بودن و پیشرفت تحصیلی کودکان پسر سال اول دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان ساوجبلاغ سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه ک

دانلود

پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت برنامه ریزی آموزشی با عنوان بررسی رابطه دو زبانه بودن و پیشرفت تحصیلی کودکان پسر سال اول دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان ساوجبلاغ   چکیده : زبان مهمترین وسیله ارتباطی است و به یاری آن می توان زمینه انتقال فرهنگ و تمدن را از نسلی به نسل دیگر فراهم ساخت مطمئنا سعادت و ترقی هر فردی ارتباط نزدیکی با طرز بیان، افکار، عقاید و تعبیر و تفسیر وی از گفتار دیگران دارد. به همین جهت به بررسی میزان تاثیر دوزبانگی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر سال اول ابتداییی شهرستان ساوجبلاغ در سال تحصیلی 84-85 در پرداختم. با توجه به این تحقیق فرضیه ها عبارتند از  1-دانش آموزان فارسی زبان نسبت به دانش آموزان دو زبانه در دروس قرائت فارسی و املا دارای پیشرفت تحصیلی بیشتری می باشند. 2-افت تحصیلی دانش آموزان دو زبانه از دانش آموزان فارسی زبان بیشتر است. 3-دانش آموزان فارسی زبان نسبت به دانش آموزان دوزبانه دارای پذیرش مسئولیت بیشتری می باشند. 4-دانش آموزان فارسی زبان نسبت به دانش آموزان دوزبانه شرکت بیشتری در فعالیتهای گروهی دارند.   روش تحقیق از نوع توصیفی – استنباطی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر اول ابتدایی شهر هشتگرد و شهر کوهسار که در سال تحصیلی 85-84 در شهرستان ساوجبلاغ مشغول تحصیل بودند می باشد که بر اساس آمار اداره متبوع برابر با 3426 نفر بوده اند.نمونه و روش نمونه گیری در این تحقیق عبارتند از 100 دانش آموز که 50 نفر دانش آموز دو زبانه و 50 نفر دانش آموز عادی می باشد که به شکل نمونه گیری خوشه ای – تصادفی انتخاب شدند که حجم نمونه برابر با 30% که از مجموع 21 دبستان به روش خوشه ای انتخاب شدند و از هر دبستان دو کلاس انتخاب شد که 50 نفر دانش آموز عادی و 50 نفر دانش آموز دو زبانه به شکل تصادفی انتخاب شدند.   ابزار اندازه گیری در این تحقیق شامل پرسشنامه (پاسخ باز- پاسخ بسته) دفتر امتحانات و پرونده تحصیلی دانش آموزان می باشد چون تحقیق از نوع توصیفی – استنباطی است لذا در تجزیه و تحلیل ابتدا داده های جمع آوری شده را با تهیه و تنظیم جدول توزیع فراوانی و استفاده از شاخصهایی از قبیل درصد و میانگین برای دروس دیکته و قرائت فارسی و فراوانی درصد و میانگین برای سوالات پرسشنامه و پس آزمون مجذور خی برای آزمون فرض ویژه یا صفر آماری استفاده شده است. بعد از تجزیه و تحلیل داده ها در پرسشنامه و همچنین معدل گیری نمرات دانش آموز (دوزبانه – عادی)در دروس دیکته (قرائت فارسی) نتایج زیر حاصل گردید.   نتیجه اینکه معدل دانش آموزان دو زبانه در این دروس از معدل دانش آموزان فارسی زبان کمتر است. دانش آموزان دو زبانه نسبت به دانش آموزان فارسی زبان دارای پیشرفت تحصیلی کمتری می باشند. افت تحصیلی در این گروه از دانش آموزان (دو زبانه) نسبت به دانش آموزان عادی بیشتر است. دانش آموزان دو زبانه نسبت به دانش آموزان فارسی زبان پذیرش مسئولیت کمتری نسبت به درس – خانواده و مدرسه دارند. دانش آموزان دو زبانه نسبت به دانش آموزان فارسی زبان کمتر در فعالیتهای گروهی شرکت  می کنند و ارتباط و تعامل کمتری با دیگر دانش آموزان دارند و بین این دو متغیر اختلاف معناداری وجود دارد که این باعث می شود که به طور کلی دانش آموزان فارسی زبان نسبت به دانش آموزان دوزبانه پیشرفت تحصیلی داشته باشند.       کلمات کلیدی: پیشرفت تحصیلی روان شناسی زبان موضوعات درسی دوزبانگی موفقیت و شکست تحصیلی مدیریت برنامه ریزی آموزشی       مقدمه امروزه در سطح جهان کشورهای وجود دارند که در آنها دو یا چند زبان مختلف رایج بوده اما تنها یکی از آن زبانها به عنوان زبان مشترک یا رسمی پذیرفته شده است و آموزش نیز بر اساس همان زبان رسمی صورت می پذیرد. اگر زبان کودک و زبان آموزش متفاوت باشد پدیده دو زبانگی به وجود می آید که در آن فرد می بایست علاوه بر زبان مادری خود زبان دیگری را نیز بیاموزد. لذا کوشش های او برای کسب علم بیشتر از افراد تک زبانه می گردد. نتایج پژوهشهای مربوط به دو زبانگی متفاوت و گاه بسیار متضاد هستند بعضی از تحقیقات به اثرات منفی دو زبانگی اشاره دارند و مشخص می نمایند که متفاوت بودن زبان آموزشی و زبان مادری برای کودکان اشکالاتی به وجود می آورد. نتایج حاصل از این نوع پژوهشها حکایت از نوعی فشار بر افراد دو زبانه دارد.    بعضی از تحقیقات اثرات مثبت دو زبانگی را ذکر نموده اند و به این نکته اشاره می نماید که فرد دو زبانه داراری دو توانایی متفاوت است و می تواند هر کدام از آنها را بر طبق مورد به کار بندد و مبین این است که دو قالب جدا از هم نگاه می دارد . او به دو سیستم فکری متفاوت مجهز است و این یک مزیت بزرگی است که نصیب هر کس نمی شود.از یک سو مشخص شده است که بسیاری از مشکلات افراد در مورد عدم ارتباط با دیگران به مسائل زبان مربوط می شود و بر اساس بعضی از یافته ها و نظریات اقسام مختلفی از یادگیری به تکامل و سهولت کاربرد سمبل های زبانی بستگی دارد و از سوی دیگر زبان در تمام مراحل تحصیل به عنوان شرط لازم و همراه عمل می کند لکن در مورد ارتباط بین یادگیری و دوزبانگی تحقیقات چندانی انجام نگرفته و لذا اهمیت پرداختن به آن بیشتر احساس می گردد. با توجه به مطالب فوق این تحقیق در پی مطالعه مسئله دوزبانگی و اثر آن روی میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می باشد و این تحقیق با روش توصیفی – مقایسه ای انجام شده است و با توجه به اعداد ارقام  به تغییر و توصیف روابط موجود در میان متغیرها می پردازد.           فهرست فصل اول کلیات تحقیق مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف تحقیق فرضیه  متغیرها و تعاریف عملیاتی   فصل دوم. ادبیات تحقیق مقدمه نظریه اسکینر نظریه چامسکی نظریه برگ نظریه ودرف مراحل رشد گویایی مراحل رشد از نظر شناختی رشد زبان و طبقات اجتماعی رابطه زبان و یادگیری اثرات دو زبانگی اثرات مثبت اثرات منفی موضوعات درسی دوزبانگی دوزبانگی و آموزش پیش دبستانی بسط زبانی عوامل موثر در افت تحصیلی دانش آموز شرایط آموزش و امکانات مطلوب تحصیلی عوامل مربوط به افت تحصیلی پیشرفت تحصیلی موفقیت و شکست تحصیلی چرا، چگونه نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی فرزندان فلاسفه و روان شناسان در بررسی زبان رابطه زبان و تفکر روان شناسی زبان پیشینه تحقیقاتی تحقیقات داخلی   فصل سوم. روش اجرای تحقیق نوع تحقیق  جامعه آماری نمونه و شیوه نمونه گیری ابزار پژوهش  روش جمع آوری اطلاعات روش تجزیه و تحلیل داده ها   فصل چهارم. تجزیه و تحلیل داده ها مقدمه  چگونگی جمع آوری اطلاعات روش تجزیه و تحلیل اطلاعات بررسی سئوال 1- سن پدر کودک بررسی سئوال 1- میزان تحصیلات پدر کودک بررسی سئوال 2- سن مادر کودک بررسی سئوال 6- میزان درآمد خانواده شما چقدر است؟ بررسی سئوال 7- تعداد اتاقهای منزل شما چقدر است؟ بررسی سئوال 9- وضعیت مسکن شما چگونه است؛ بررسی سئوال 10-در منزل شما به غیر از پدر و مادر چه کسانی زندگی می کنند؟ بررسی 11-میزان احساس مسئولیت به خانواده فرزند شما چقدر است؟ بررسی سئوال 12-میزان احساس مسئولیت به خانواده فرزند شما چقدر است؟ بررسی سئوال 13- فرزند شما تا چه میزان در مدرسه مسئولیت می پذیرد؟ بررسی سئوال 14- میزان شرکت در فعالیتهای گروهی فرزند شما چقدر است؟ بررسی سئوال 15-فرزند شما تا چه میزان با دوستان و همسالان ارتباط دارد؟ بررسی سئوال 16- میزان خجالتی بودن فرزند شما چقدر است؟ مقایسه نمرات فارسی و املا کودکان دو زبانه و عادی بررسی نرخ گذر دانش آموزان فارسی زبان  و دو زبانه ارزیابی فرضیه شماره 1  ارزیابی فرضیه شماره 2 ارزیابی فرضیه شماره 3 ارزیابی فرضیه شماره 4   فصل پنجم . بحث و تفسیر نتیجه گیری در مورد داده های تحقیق نتیجه گیری کلی پیشنهادات محدودیتها  خلاصه تحقیق منابع فارسی   فصل ششم . ضمائم نمونه پرسشنامه  پیوست  دعوت نامه   فهرست جداول جدول شماره1 – سن پدر کودک جدول شماره2- میزان تحصیلات پدر کودک جدول شماره3- سن مادر کودک جدول شماره4 – میزان تحصیلات مادر و کودک جدول شماره 5 – میزان درآمد خانواده جدول شماره6 – تعداد اتاقهای منزل جدول شماره 7 – وضعیت مسکن جدول شماره8 – جدول خی وضعیت مسکن جدول شماره9 – چگونگی شکل خانواده جدول شماره10 – جدول خی شکل خانواده جدول شماره11 – میزان احساس مسئولیت به درس  جدول شماره12 – جدول خی احساس مسئولیت به درس جدول شماره13 – میزان احساس مسئولیت در مدرسه  جدول شماره 14 – جدول خی احساس مسئولیت در مدرسه جدول شماره15 – میزان پذیرش مسئولیت در مدرسه جدول شماره16 -جدول خی پذیرش مسئولیت در مدرسه جدول شماره17 – میزان شرکت در فعالیتهای گروهی جدول شماره18 – جدول خی شرکت در فعالیتهای گروهی جدول شماره 19 – میزان ارتباط با دوستان و همسالان جدول شماره20 – جدول خی ارتباط با دوستان و همسالان جدول شماره21 – میزان خجالتی بودن کودکان عادی و دوزبانه جدول شماره22 – جدول خی خجالتی بودن جدول شماره23 – جدول نمرات فارسی و املا کودکان عادی و دو زبانه جدول شماره24 -جدول نرخ گذر کودکان عادی و دوزبانه   فهرست نمودارها نمودار شماره1 نمودار در صد کودکان دو زبانه احساس مسئولیت به درس نمودار شماره  2 نمودار در صد کودکان عادی احساس مسئولیت به درس نمودار شماره 3 نمودار در صد کودکان دو زبانه احساس مسئولیت به خانواده نمودار شماره 4 نمودار در صد کودکان عادی احساس مسئولیت به خانواده  نمودار شماره5 نمودار در صد کودکان دو زبانه پذیرش مسئولیت در مدرسه نمودار شماره 6 نمودار در صد کودکان عادی پذیرش مسئولیت در مدرسه نمودار شماره 7 نمودار در صد کودکان دو زبانه شرکت  در فعالیتهای گروهی نمودار شماره 8 نمودار در صد کودکان عادی شرکت در فعالیتهای گروهی نمودار شماره 9 نمودار در صد کودکان دو زبانه ارتباط با دوستان نمودار شماره 10 نمودار در صد کودکان عادی ارتباط با دوستان نمودار شماره 11 نمودار در صد کودکان دو زبانه خجالتی بودن نمودار شماره 12 نمودار در صد کودکان عادی خجالتی بودن نمودار شماره 13 نمودار در صدی نرخ گذر کودکان دوزبانه  نمودار شماره 14 نمودار در صدی نرخ گذر کودکان عادی     
 • اصول فقهی حجاب و مسئولیت نظام اسلامی‏
 • اصول فقهی حجاب و مسئولیت نظام اسلامی‏ اصول فقهی حجاب حجاب در فقه مبانی کلی فقهی حجاب اجرای حکم حجاب در قانون مسئولیت دولت اسلامی‏ در مورد حجاب مسئولیت نظام اسلامی در مورد حجاب تحلیل مبانی فقهی حکومت اسلامی در…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبردهای یادگیری 59 صفحه
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبردهای یادگیری 59 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه راهبردهای یادگیری مبانی نظری راهبردهای یادگیری پیشینه تحقیق راهبردهای یادگیری پیشینه داخلی راهبردهای یادگیری پیشینه خارجی راهبردهای یادگیری پیشینه پژوهش راهبردهای یادگیری پیشینه نظری…

 • ارزیابی اثرات زیست محیطی سد برق آبی امیرکبیر بر محیط زیست با بکار گیری مدل تخریب محیط زیست
 • ارزیابی اثرات زیست محیطی سد برق آبی امیرکبیر بر محیط زیست با بکار گیری مدل تخریب محیط زیست ارزیابی اثرات زیست محیطی سد برق آبی اثرات زیست محیطی سد برق آبی بر محیط زیست بررسی اثرات زیست محیطی سدها ارزیابی…

 • پاورپوينت سینوزیت 20 اسلاید
 • پاورپوينت سینوزیت 20 اسلاید پاورپوینت در مورد سینوزیت دانلود پاورپوینت سینوزیت پاورپوینت سینوزیت ppt پاورپوینت درباره سینوزیت دانلود دانلود پاورپوينت سینوزیت 20 اسلاید جهت رشته پزشکی قالب 20 اسلايد و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابليت…

 • پاورپوینت در مورد سهراب سپهری
 • پاورپوینت در مورد سهراب سپهری دانلود دانلود پاورپوینت درمورد سهراب سپهری جهت رشته ی ادبیات در قالب 17 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       اولین کتاب سپهری با نام…

 • پاورپوینت انواع مختلف حافظه های ثانوی
 • پاورپوینت انواع مختلف حافظه های ثانوی پاورپوینت حافظه های ثانویه پاورپوینت حافظه های ثانویه کامپیوتر پاورپوینت حافظه های ثانویه در کامپیوتر پاورپوینت انواع حافظه های ثانویه دانلود دانلود پاورپوینت انواع مختلف حافظه های ثانوی جهت رشته کامپیوتر در قالب 26…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *