بررسی روند توسعه شهر ری (منطقه 20 شهر تهران)

بررسی روند توسعه شهر ری (منطقه 20 شهر تهران) دانلود پایان نامه توسعه شهری بررسی روند توسعه شهر ری ویژگیهای كالبدی شهر ری عوامل طبیعی موثر در توسعه شهر ری دانلود پایان نامه توسعه شهری در شهرری شناخت الگوی توسعه فیزیکی شهر ری

دانلود

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ و جغرافیا بررسی روند توسعه شهر ری (منطقه 20 شهر تهران)       چکیده : شهرری یکی از شهرهای تاریخی با قدمت شش هزار ساله در جنوب تهران واقع شده است که بر اساس تقسیمات کشوری به عنوان منطقه 20 شهر تهران معرفی شده است . با توجه به گرایشات موجود در سطح منطقه و دارا بودن ویژگیهای منحصر به فرد این منطقه را از دیگر مناطق تهران متمایز ساخته است . در هم آمیختگی بافت تاریخی ، مذهبی و بافت مسکونی ، صنعتی چهره ای متمایز از سایر مناطق برای شهر ری ایجاد کرده است . از گرایشات موجود در منطقه می توان به وجود اراضی بزرگ و باز مزروعی ، صنایع و کارگاهها ، پایین بودن قیمت زمین ، انبوه سازی مسکن و  اشاره کرد . این عوامل در چند دهه اخیر شهر ری را به یک منطقه مهاجر پذیر با رشد جمعیت بالا تبدیل نموده است و رشد و توسعه فیزیکی آنرا سبب شده است.   در این پایان نامه سعی شده که روند توسعه شهر ری (منطقه بیست تهران) بررسی شود و منظور از توسعه،توسعه فیزیکی (در جهت افقی) نیز می باشد.این پایان نامه در پنج فصل تنظیم شده است که در فصل اول مطالب مربوط به کلیات تحقیق و مفاهیم نظری بیان شده است . در فصل دوم سعی شده است که ویژگیهای طبیعی شهر ری مورد بررسی قرار گیرد . در فصل سوم به بررسی ویژگیهای انسانی که شامل ویژگیهای فرهنگی،جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی می باشد ، پرداخته شده است . در فصل چهارم ویژگیهای کالبدی شهر ری که شامل تحولات و گسترش کالبدی شهر ری ،طرح های شهری ،تیپولوژی بافتهای موجود ، کاربریهای اراضی و محدودیتها و امکانات توسعه و  بررسی شده است . در فصل پنجم به اثبات فرضیه ها ، نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شده است.     کلمات کلیدی: توسعه شهری بافت كالبدی شهر توسعه فیزیکی شهری تیپولوژی بافتهای شهری بررسی روند توسعه شهر ری     مقدمه :  در این تحقیق که تحت عنوان بررسی روند توسعه شهر ری (منطقه 20 شهر تهران) می باشد سعی شده پس از یک شناخت اجمالی به بررسی روند توسعه و مسائل و مشکلات و توسعه و همچنین راه حل ها پرداخته شود.  هدف از این تحقیق :  1 – شناخت ویژگیهای جغرافیای طبیعی اثر گذار بر توسعه شهر ری؛ 2 –  بررسی ساختار کالبدی ـ فضایی و جمعیتی شهر ری؛  3 – مطالعه و بررسی روند تاریخی شهر نشینی و توسعه شهر ری؛ 4 – شناخت الگوی توسعه فیزیکی شهر و عوامل موثر بر توسعه شهر؛   می باشد . فرضیات این تحقیق بدین قرار می باشد :  1 – مسئله جمعیت و مهاجرت نقش زیادی در روند توسعه شهرنشینی شهرری را داشته است. 2 – توجه به عامل نقش زیارتی شهر ری می تواند جهت هدایت روندها و گرایشات آتی توسعه منطقه موٌثر باشد.   پیشینه این تحقیق پایان نامه های دانشگاهی و همچنین پژوهشهای موردی که در همین راستا و برای مکانها و شهرهای مختلف صورت گرفته است ، می باشد.روش تحقیق بصورت مطالعات کتابخانه ای و استفاده ار منابع معتبر تاریخی ، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که در رابطه با شهر ری بوده اند و برای تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از روش تحقیق تحلیلی استفاده شده است .محدودیتهای تحقیق شامل کمی اطلاعات در این زمینه و به روز نبودن اطلاعات و آمار و همچنین پراکنده بودن اطلاعات از مشکلات تحقیق می باشد.         فهرست مطالب چكیده 1 مقدمه 2 فصل :1 كلیات تحقیق 4 1 –  1 –  طرح تحقیق 4 1 – 1 – 2 –  بیان مسئله 5 1- 1 –  3-  ضرورت مسئله 6 1- 1 – 4 –  اهداف تحقیق 7 1 – 1 – 5-  فرضیات تحقیق 7 1 – 1 – 6 –  پیشینه تحقیق 8 1 – 1 – 7 –  روش تحقیق 9 1– 1 – 8 – مشكلات و محدودیتهای تحقیق 10 1 – 2 – مفاهیم نظری و كلیات 10 1 – 2 – 1 – تعریف شهر 11 1 – 2 – 2 –  تعریف توسعه 12 1 – 2 – 3 –  تعریف توسعه شهری 12 1 – 2 – 4 – تعریف توسعه فیزیكی 13 1 – 2 – 5-  ساخت شهر 13 1 – 2- 6- سیمای شهر 13 1- 2 – 7 – حریم شهر 14 1 – 2 – 8 –  بافت كالبدی شهر 14 1 – 2 – 9 –  محدوده شهر 15 1 – 2 – 10 – محدوده خدماتی 15 1 – 2 – 11- حریم استحفاظی 16 1 -2 – 12 – مرفولوژی شهری 16 1 – 2 – 13 – بررسی الگوهای توسعه شهری 17 1 – 2 – 13 – 1-ساخت دایره ای شهر 18 1 – 2 – 13 – 2 -ساخت قطاعی شهر 19 1 – 2 – 13 – 3- ساخت آماری شهر 20 1 – 2 – 13 – 4 – ساخت ستاره ای (شعاعی) 21 1 – 2 – 13 – 5 –  توسعه چند هسته ای 21 1 – 2 – 13 – 6- توسعه دردآور شهر 23 1 – 2 – 13 – 7 – ساخت خطی یا كریدوری 25   فصل 2: ویژگیهای طبیعی شهر ری 25 مقدمه 25 2 – 1 – موقعیت جغرافیایی 26 2 – 2 – زمین شناسی 26 3 – 2 – توپوگرافی 27 2 – 3 – 1 – وضعیت گسله‌ها و رابطه آن با زلزله خیزی 27 2 – 4 – اقلیم شهر 28 2 -4 – 1 – دما 28 2-4-2- میزان بارش 28 2- 4 – 3 – رطوبت نسبی 29 2 – 4 – 4 – روزهای یخبندان 32 2 – 4 – 5 – روزهای بارانی 33 2-4-6- جریان باد 35 2-5- منابع آب. 32 2-6- مرفولوژی شهر  33 2-7- عوامل طبیعی موٌثر در توسعه شهر ری. 35 خلاصه فصل دوم . 35   فصل 3 : ویژگیهای انسانی – مقدمه 38 3-1- ویژگیهای فرهنگی. 38 3-1-1- وجه تسمیر شهر ری. 39 3-1-2- سابقه تاریخی شهر ری 40 3-1-3- بنیانهای اقتصادی شهر ری در تاریخ  48 3-1-4- توسعه فیزیكی شهر ری در دوره‌های تاریخی. 52 3-1-5- اماكن مذهبی و متبركه شهر ری 54 3-1-6- آثار تاریخی شهر ری. 61 3-1-7- عوامل فرهنگی موٌثر در توسعه شهر ری. 65 3-2- ویژگیهای جمعیتی .67 3-2-1- تعدادو سیر تحولی جمعیت از سال 1345-1375. 67 3-2-2- توزیع جمعیت 69 3-2-3- تراكم جمعیت 70 3-2-4- ساخت سنی و جنسی جمعیت 72 3-2-5- حركات جمعیت. 75 3-2-6- رشد جمعیت و آینده نگری  82 3-3- ویژگیهای اجتماعی 84 3-3-1- میزان اشتغال و بیكاری جمعیت. 84 3-3-2- میزان اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی. 88 3-3-3- وضعیت سواد جمعیت 90 3-3-4- عوامل اجتماعی مؤثر در توسعه شهر ری . 94 3-4- ویژگیهای اقتصادی 95 3-4-1- بخش كشاورزی. 95 3-4-2- بخش صنعت 97 3-4-3- بخش خدمات . 98 3-4-4- عوامل اقتصادی موثر در توسعه شهر ری. 98 خلاصه فصل سوم 101   فصل 4 – ویژگیهای كالبدی شهر ری 4-1- تحولات معصر و گسترش كالبدی تهران و شهر ری. 107 4-2- طرحهای شهری و میزان تحقق آنها در شهر ری. 108 4-2-1- طرح جامع 1349 108 4-2-2- طرح ساماندهی تهران 1371 109 4-2-3- طرح تفصیلی 111 4-3- بافت و عناصر كالبدی 111 4-3-1- عناصر مهم و نحوه شكل گیری و كالبدی شهر ری 111 4-3-2- تیپولوژی بافتهای موجود. 117  4-4- كلیات كاربری ارضی.  4-4-1- كاربری مسكونی  123 4-4-2- كاربری آموزشی و آموزش عالی. 123 4-4-3- كاربری بهداشتی و درمانی 123 4-4-4- كاربری تأسیسات و تجهیزات 124 4-4-5- كاربری تجاری 124 4-4-6- كاربری فضای سبز. 126 4-4-7- كاربری حمل و نقل و انبار داری  126 4-4-8- كاربری صنعتی و كارگاهی 126 4-4-9- كاربری های فرا منطقه ای . 127 4-4-10- توزیع كاربریها در نواحی منطقه 20. 129 4-4-11-كاربریهای قابل تغییر و مؤثر در توسعه شهر ری. 131 4-5- تقسیمات شهرداری شهر ری 136 4-5-1- ناحیه یك و ویژگیهای آن 136 4-5-2- ناحیه دو و ویژگیهای آن. 138 4-5-3- ناحیه سه ویژگیهای آن 140  4-5-4- ناحیه چهاریژگیهای آن 143 4-5-5- ناحیه پنج. 145 4-5-6- ناحیه شش. 148 4-5-7- ناحیه هفت. 148 4-5-8- مشكلات ناحیه 6و7 منطقه 20. 149  4-6- محدودیتها و موانع توسعه شهر ری. 153 4-6-1- محدودیتهای توسعه در ارتباط بازمین ساختن 153  4-6-2- محدودیتهای توسعه در ارتباط با قابلیتهای اقتصادی  155 3-6-3- محدودیتهای توسعه در ارتباط با بافت شهر. 156 4-6-4- مشكلات زیست محیطی و آبهای سطحی 158 4-6-5- مشكلات حمل و نقل شهر ری.  159 4-7- امكانات توسعه. 160 4-8- طرح های مورد نیاز توسعه شهر ری. 163 خلاصه فصل چهارم . 166    فصل 5. نتیجه‌گیری و پیشنهادات.  5-1- اثبات فرضیه‌ها   5-2- نتیجه‌گیری . 172 5-2- پیشنهادات . 179  منابع و مآخذ:  181  
 • پاورپوینت حسابداری مخارج تامین مالی
 • پاورپوینت حسابداری مخارج تامین مالی دانلود دانلود پاورپوینت حسابداری مخارج تامین مالی جهت رشته ی حسابداری در قالب 15 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       هدف این استاندارد، تجویز…

 • پرسشنامه بررسی ارتباط میان تفویض اختیار و نوآوری با بهره وری شغلی کارکنان
 • پرسشنامه بررسی ارتباط میان تفویض اختیار و نوآوری با بهره وری شغلی کارکنان پرسشنامه بهره وری شغلی پرسشنامه بهره وری شغلی کارکنان پرسشنامه تفویض اختیار و نوآوری دانلود دانلود پرسشنامه پایان نامه  رشته مدیریت پرسشنامه بررسی ارتباط میان تفویض اختیار و نوآوری با بهره…

 • دانلود تحقیق استراتژی صادرات با فرمت ورد
 • دانلود تحقیق استراتژی صادرات با فرمت ورد دانلود هدف از این تحقیق بررسی استراتژی صادرات با فرمت docx در قالب 30 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد     فهرست مطالب استراتژی صادرات  …

 • مینیاتور و نقاشی در دوران اسلامی
 • مینیاتور و نقاشی در دوران اسلامی مینیاتور نقاشی دوران اسلامی دانلود مقاله رشته گرافیک با عنوان مینیاتور و نقاشی در دوران اسلامی خرید مقالات گرافیک سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل…

 • پاورپوینت درس ششم زبان نهم
 • پاورپوینت درس ششم زبان نهم دانلود دانلود پاورپوینت درس ششم زبان نهم در قالب 26 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       مقدمه: در این مقاله درس ششم پایه نهم به…

 • پاورپوینت مدیریت دانش و کاربرد آن در برنامه ریزی استراتژیک
 • پاورپوینت مدیریت دانش و کاربرد آن در برنامه ریزی استراتژیک پاورپوینت مدیریت دانش و کاربرد آن در برنامه ریزی استراتژیک برنامه ریزی استراتژیک مدیریت دانش علل پیدایش مدیریت دانش مدیریت دانش تعریف مدیریت دانش ویژگی های دانش طبقه بندی ابعاد…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *