بررسی زمینه ها و راهکارهای مشارکت شوراهای اسلامی روستایی در فعالیتهای ترویج و توسعه کشاورزی

بررسی زمینه ها و راهکارهای مشارکت شوراهای اسلامی روستایی در فعالیتهای ترویج و توسعه کشاورزی راهکارهای مشارکت روش توصیفی و همبستگی شوراهای اسلامی روستایی فعالیتهای ترویج و توسعه کشاورزی دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی مشارکت شوراهای اسلامی روستایی در فعالیتهای ترویج و توسعه کشاورزی

دانلود

دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی بررسی زمینه ها و راهکارهای مشارکت شوراهای اسلامی روستایی در فعالیتهای ترویج و توسعه کشاورزی استان لرستان (شهرستان کوهدشت)     چكیده:  تحقیق حاضر به بررسی زمینه ها و راهکارهای مشارکت شوراهای اسلامی روستایی درفعالیتهای ترویج و توسعه کشاورزی پرداخته است. این تحقیق از نوع کاربردی و به روش توصیفی و همبستگی  می باشد و جمعیت مورد مطالعه شامل 160 نفر از اعضای شورهای اسلامی روستایی و 60 نفر از كارشناسان ترویج كشاورزی شهرستان کوهدشت می‌باشد و از روش نمونه‌گیری طبقه ای متناسب برای انتخاب اعضای شوراهای اسلامی استفاده شده است. روایی پرسشنامه توسط اعضای هیات علمی دانشگاه ها و كارشناسان وزارت جهاد كشاورزی مورد بررسی قرار گرفته و اعتبار پرسشنامه اعضای شورای اسلامی روستایی برابر 89/0 و اعتبار پرسشنامه كارشناسان ترویج كشاورزی برابر 94/0 محاسبه شده است.   نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد فرضیه های مربوط به اعضاء شوراهای اسلامی روستایی نشان می دهد که بین متغیرهای سطح تحصیلات، میزان درآمد از کشاورزی، اعتقاد به مفید بودن برنامه های ترویج، ارتباط با مراکز خدمات کشاورزی، استفاده از کلاسهای آموزشی – ترویجی و استفاده از مجلات و نشریات ترویجی با متغیر زمینه های مشارکت شوراها در فعالیت های ترویج و توسعه کشاورزی رابطه مثبت وجود دارد. نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس و من وایت نی نشان می دهد بین دیدگاه اعضاء شورا های  اسلامی روستایی پیرامون زمینه های مشارکت شان در فعالیت های ترویج و توسعه کشاورزی بر حسب شغل اصلی و جنسیت تفاوت معنی داری وجود دارد. ولی بر حسب نوع مالکیت وعضویت یا عدم عضویت در شوراهای اسلامی دوره های قبل اختلاف معنی داری بین دو دیدگاه وجود ندارد.     نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد فرضیه های مربوط به کارشناسان ترویج کشاورزی نشان می دهد که بین سطح تحصیلات ، سابقه فعالیت در ترویج کشاورزی و میزان ارتباط با اعضای شوراهای اسلامی با متغیر زمینه های مشارکت شوراها در فعالیت های ترویج و توسعه کشاورزی رابطه مثبت وجود داد. نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس و من وایت نی نشان می دهد بین دیدگاه کارشناسان ترویج کشاورزی پیرامون زمینه های مشارکت اعضاء شورای اسلامی روستایی در فعالیت های ترویج و توسعه کشاورزی بر حسب رشته تحصیلی و جنسیت تفاوت معنی داری وجود دارد. ولی بر اساس پست سازمانی و محل تولد تفاوتی وجود ندارد. نتایج آزمون من وایت نی نشان می دهد بین دیدگاه اعضاء شورا های اسلامی روستایی وکارشناسان ترویج کشاورزی پیرامون زمینه های (توانایی های) مشارکت اعضای شورا های اسلامی روستایی در فعالیت های ترویج و توسعه کشاورزی تفاوت معنی داری وجود ندارد. ولی از نظر میزان مشارکت بین دو دیدگاه اختلاف معنی داری وجود دارد.         کلمات کلیدی: راهکارهای مشارکت روش توصیفی و همبستگی شوراهای اسلامی روستایی فعالیتهای ترویج و توسعه کشاورزی         فهرست مطالب چكیده 1 فصل 1: طرح تحقیق 1-1 مقدمه3 1-2 بیان مسئله 5 1-3 اهداف تحقیق 7 1-4 اهمیت موضوع 7 1-5 محدوده های تحقیق 8 1-6 محدودیت های تحقیق 10 1-7 تعاریف عملیاتی 10 1-8 جمع بندی ونتیجه گیری 12   فصل 2:مبانی نظری و پیشینه تحقیق 2-1 مقدمه13 2-2 مشاركت14 2-2-1 مفهوم مشاركت 14 2-2-2 عناصر مشاركت 15 2-2-3 انواع مشاركت 16 2-2-4 اهداف مشاركت 19 2-2-5 اهمیت مشاركت 19 2-2-6 ابزار مشاركت 21 2-2-7 عوامل مؤثر درمشاركت 23 2-2-8 زمینه های مشاركت روستاییان 24 2-2-9 پایدار سازی مشاركت 24 2-2-10 اهداف ویژه مشاركت مردمی 25 2-2-11 شیوه های مشاركت مردمی 26 2-2-12 تجربیات سایر كشورها در زمینه مشاركت روستاییان 27 2-2-13 مروری كوتاه بر مشاركت در جامعه روستایی ایران31 2-2-14 مشاركت سنتی در مقابل مشاركت جدید 34 2-3 ترویج كشاورزی 36 2-3-1 تعاریف ترویج 36 2-3-2 ماهیت ترویج كشاورزی 39 2-3-3 اهمیت و گستره ترویج 39 2-3-4 فلسفه ترویج 39 2-3-5 اصول ترویج 41 2-3-6 اهداف ترویج 42 2-3-7 پیشینه ترویج وآموزش كشاورزی در جهان و ایران43 2-3-8 رهیافت های ترویج 47 2-3-9 روشها و رهیافت های ترویجی مبتنی بر كشاورزان48 2-3-9-1 رهیافت ارزیابی روستایی مشاركتی 48 2-3-9-2 رهیافت تحقیق و ترویج نظام های زراعی49 2-3-9-3 رهیافت تسهیم هزینه 50 2-3-9-4 رهیافت كشاورز-اول- و آخر 51 2-3-9-5 رهیافت مشاركتی ترویج كشاورزی 52 2-3-10 مفهوم مشاركت در مباحث ترویج 53 2-3-11 مشاركت از دیدگاه صاحبنظران ترویج 54 2-3-12 مفهوم ترویج مشاركتی 56 2-3-13 اهمیت مشاركت عمومی در برنامه های ترویجی57 2-3-14 ترویج آمرانه و مشاركتی 58 2-3-15 سازمانای غیر دولتی و ترویج 59 2-4 توسعه64 2-4-1 توسعه پایدار 64 2-4-2 توسعه كشاورزی 65 2-4-3 مشاركت و توسعه پایدار 67 2-4-4 رهیافت های مشاركتی در توسعه 69 2-4-5 جلب مشاركت مردم در طرح های توسعه 69 2-4-6 مشاركت مردم در توسعه كشاورزی 70 2-4-7 حركت به سوی پارادایم نوین توسعه روستایی71 2-4-8 ترویج و رویكرد آن به مقوله توسعه 74 2-4-9 نقش تشكل های محلی در فرآیند ترویج و توسعه پایدار روستایی 74 2-5 تشكل های محلی 76 2-5-1 اهمیت تشكل های مردمی و محلی 76 2-5-2 جایگاه مشاركت مردمی در تشكل های محلی روستایی 78 2-5-3 مزایای مشاركت در قالب شوراها و انحمن های محلی 79 2-5-4 رابطه مستمر ترویج و تشكل های مردمی 80 2-5-5 تجربه كشورها راجع به شوراهای محلی 81 2-6 مدیریت جامعه روستایی ایران وسیر تحول آن82 2-7 شوراهای روستایی 92 2-7-1 مفهوم شورا92 2-7-2 اهداف شوراها 93 2-7-3 وظایف شوراهای اسلامی روستایی 95 2-7-4 ویژگی های شوراهای اسلامی 97 2-7-5 شوراها به عنوان یك سازمان محلی 98 2-7-6 شرح نظام شورایی در برخی از كشورها 99 2-7-7 تاریخچه تشكیل شورا در ایران 102 2-7-8 جایگاه شوراها در بررسی سیر تاریخی مدیریت روستایی 102 2-7-9 شوراهای اسلامی و تمركززدایی 104 2-7-10 شوراهای روستایی به عنوان سازوكار مشاركت روستاییان 105 2-7-11 نقش و كاركرد شوراها در توسعه روستایی كشور106 2-7-12 شوراهای روستایی بعنوان محور اصلی نظام مشاركتی در توسعه روستایی108 2-7-13 شرح وظایف قانونی شوراهای روستایی در ارتباط با بخش كشاورزی 109 2-7-14 اشكال مشاركت كشاورزان در فعالیتهای ترویجی110 2-7-15 سابقه همكاری و مشاركت نیروهای پیشرو محلی در ترویج كشاورزی 110 2-7-16 نقش شوراها در جلب مشاركت مردم در فعالیتهای ترویج كشاورزی 112 2-7-17 انتظارات مدیریت ترویج  و نظام های بهره برداری از شوراهای اسلامی روستاها113 2-7-18 نتایج مطالعات انجام گرفته در زمینه شوراهای اسلامی روستا 114 2-7-19 موانع فراروی شوراها 115 2-8 پیشینه تحقیق116   فصل3 :روش تحقیق 3-1 مقدمه127 3-2 روش و نوع تحقیق 127 3-3 جامعه آماری127 3-4 روش نمونه گیری 129 3-5 تعیین حجم نمونه 129 3-6 متغیر های تحقیق 130 3-7 فرضیات تحقیق 131 3-8 ابزار تحقیق136 3-9 روایی پرسشنامه 136 3-10 پایایی پرسشنامه 136 3-11 روشهای جمع آوری اطلاعات 137 3-12 منابع جمع آوری اطلاعات 138 3-13 روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها 138   فصل 4 :تجزیه و تحلیل داده ها 4-1 مقدمه142 4-2 آمار توصیفی142 4-2-1 ویژگی های فردی اعضای شوراهای اسلامی روستایی 143 4-2-2 ویژگیهای فردی كارشناسان 163 4-2-3   بررسی دیدگاه ها و نظرات  تطبیقی کارشناسان ترویج  و اعضاء شوراهای اسلامی روستایی 169 4-2-4 زمینه های همکاری و مشارکت شوراهای اسلامی در فعالیت های ترویج و توسعه کشاورزی  (از دیدگاه اعضای شوراهای اسلامی ) 175 4-2-5 زمینه های همکاری و مشارکت شوراهای اسلامی در فعالیت های ترویج و توسعه کشاورزی  (از دیدگاه کارشناسان ترویج کشاورزی  ) 234 4-3 آمار تحلیلی299 4-3-1   فرضیه های مربوط به اعضاء شوراهای اسلامی روستایی299 4-3-2  فرضیه های مربوط به کارشناسان ترویج کشاورزی308 4-3-3  فرضیه های مربوط به اختلاف دیدگاه کارشناسان ترویج کشاورزی و اعضاء شوراهای اسلامی 313   فصل 5:خلاصه ، نتایج و پیشنهادات 5-1 خلاصه317 5-2 نتیجه گیری319 5-2-1 نتایج حاصل از یافته های توصیفی319 5-2-2 نتایج حاصل از یافته های تحلیلی325 5-3 پیشنهادات330 5-4 پیشنهاد جهت تحقیقات آتی333 منابع مورد استفاده334              
 • گزارش كارآموزی رشته صنایع و مکانیک خودرو با عنوان شركت پروتون
 • گزارش كارآموزی رشته صنایع و مکانیک خودرو با عنوان شركت پروتون دانلود گزارش كارآموزی رشته صنایع و مکانیک خودرو با عنوان شركت پروتون شركت پروتون صنعت خودروسازی دانلود گزارش كارآموزی رشته صنایع خرید گزارش كارآموزی رشته صنایع انجام گزارش كارآموزی…

 • تحقیق کامل در مورد پیشرفت تحصیلی
 • تحقیق کامل در مورد پیشرفت تحصیلی بررسی پیشرفت تحصیلی تحقیق درباره پیشرفت تحصیلی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی معیارهای پیشرفت تحصیلی عوامل مخل پیشرفت تحصیلی دانلود هدف از این نوشتار تحقیق کامل در مورد پیشرفت تحصیلی می باشد.    …

 • پاورپوینت ایمنی در صنعت
 • پاورپوینت ایمنی در صنعت دانلود دانلود پاورپوینت ایمنی در صنعت جهت رشته صنایع در قالب 81 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش         ويژگيهايي كه موجب پيچيدگي در اين صنعت…

 • بررسی شخص و شخصیت انسان از دیگاه اسلام
 • بررسی شخص و شخصیت انسان از دیگاه اسلام بررسی شخص و شخصیت انسان دانلود تحقیق شخصیت انسان دانلود تحقیق کرامت انسانی در اسلام نحوه شکل گیری شخص آدم نحوه شکل گیری شخصیت آدم بررسی شخصیت انسان از دیدگاه اسلام دانلود…

 • فصل دوم پایان نامه استرس شغلی پرستاران
 • فصل دوم پایان نامه استرس شغلی پرستاران کلمات کلیدی : مبانی نظری استرس شغلی مبانی نظری استرس شغلی pdf تاریخچه استرس شغلی پیشینه تحقیق استرس شغلی پیشینه نظری استرس شغلی پیشینه تحقیق در مورد استرس شغلی فصل دوم پایان نامه…

 • دانلود تحقیق ورزش و تحقیقات انجام شده در رابطه با آن با فرمت ورد
 • دانلود تحقیق ورزش و تحقیقات انجام شده در رابطه با آن با فرمت ورد دانلود هدف از این تحقیق بررسی ورزش و تحقیقات انجام شده در رابطه با آن با فرمت docx در قالب 17 صفحه ورد بصورت کامل و…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *