بررسی عوامل موثر بر افت ولتاژها و ارزیابی ویژگیهای آنها

بررسی عوامل موثر بر افت ولتاژها و ارزیابی ویژگیهای آنها افت ولتاژ اتصالات ترانسفورماتور ویژگیهای افت ولتاژها مدلسازی ترانسفورماتور بررسی عوامل موثر بر افت ولتاژها و ارزیابی ویژگیهای آنها دانلود پایان نامه برق دانلود پایان نامه مهندسی برق

دانلود

دانلود پایان نامه مهندسی برق بررسی عوامل موثر بر افت ولتاژها و ارزیابی ویژگیهای آنها     چكیده در سالهای اخیر، مسایل جدی كیفیت توان در ارتباط با افت ولتاژهای ایجاد شده توسط تجهیزات و مشتریان، مطرح شده است، كه بدلیل شدت استفاده از تجهیزات الكترونیكی حساس در فرآیند اتوماسیون است.وقتی كه دامنه و مدت افت ولتاژ، از آستانه حساسیت تجهیزات مشتریان فراتر رود ، ممكن است این تجهیزات درست كار نكند، و موجب توقف تولید و هزینه ی قابل توجه مربوطه گردد. بنابراین فهم ویژگیهای افت ولتاژها در پایانه های تجهیزات لازم است. افت ولتاژها عمدتاً بوسیله خطاهای متقارن یا نامتقارن در سیستمهای انتقال یا توزیع ایجاد می شود. خطاها در سیستمهای توزیع معمولاً تنها باعث افت ولتاژهایی در باسهای مشتریان محلی می-شود. تعداد و ویژگیهای افت ولتاژها كه بعنوان عملكرد افت ولتاژها در باسهای مشتریان شناخته می شود، ممكن است با یكدیگر و با توجه به مكان اصلی خطاها فرق كند. تفاوت در عملكرد افت ولتاژها  یعنی، دامنه و بویژه نسبت زاویه فاز، نتیجه انتشار افت ولتاژها از مكانهای اصلی خطا به باسهای دیگر است.    انتشار افت ولتاژها از طریق اتصالات متنوع ترانسفورماتورها، منجر به عملكرد متفاوت افت ولتاژها در طرف ثانویه ترانسفورماتورها می-شود. معمولاً، انتشار افت ولتاژ بصورت جریان یافتن افت ولتاژها از سطح ولتاژ بالاتر به سطح ولتاژ پایین تر تعریف می شود. بواسطه امپدانس ترانسفورماتور كاهنده، انتشار در جهت معكوس، چشمگیر نخواهد بود. عملكرد افت ولتاژها در باسهای مشتریان را با مونیتورینگ یا اطلاعات آماری می توان ارزیابی كرد. هر چند ممكن است این عملكرد در پایانه های تجهیزات، بواسطه اتصالات سیم پیچهای ترانسفورماتور مورد استفاده در ورودی كارخانه، دوباره تغییر كند. بنابراین، لازم است بصورت ویژه انتشار افت ولتاژ از باسها به تاسیسات كارخانه از طریق اتصالات متفاوت ترانسفورماتور سرویس دهنده، مورد مطالعه قرار گیرد. این پایان نامه با طبقه بندی انواع گروههای برداری ترانسفورماتور و اتصالات آن و همچنین دسته بندی خطاهای متقارن و نامتقارن به هفت گروه، نحوه انتشار این گروهها را از طریق ترانسفورماتورها با مدلسازی و شبیه سازی انواع اتصالات سیم پیچها بررسی می کند و در نهایت نتایج را ارایه می نماید و این بررسی در شبکه تست چهارده باس IEEE برای چند مورد تایید می-شود.       كلید واژه ها: افت ولتاژ اتصالات ترانسفورماتور ویژگیهای افت ولتاژها مدلسازی ترانسفورماتور           فهرست مطالب   1-1 مقدمه 2 1-2 مدلهای ترانسفورماتور 3 1-2-1 معرفی مدل ماتریسی Matrix Representation (BCTRAN Model) 4 1-2-2 مدل ترانسفورماتور قابل اشباع              Saturable Transformer Component (STC Model) 7 1-2-3 مدلهای بر مبنای توپولوژی Topology-Based Models 9   2- مدلسازی ترانسفورماتور 16 2-1 مقدمه 16 2-2 ترانسفورماتور ایده آل 17 2-3 معادلات شار نشتی 19 2-4 معادلات ولتاژ 23 2-5 ارائه مدار معادل 25 2-6 مدلسازی ترانسفورماتور دو سیم پیچه 27 2-7 شرایط پایانه ها (ترمینالها) 32 2-8 وارد کردن اشباع هسته به شبیه سازی 36 2-8-1 روشهای وارد کردن اثرات اشباع هسته 37 2-8-2 شبیه سازی رابطه بین  و   43 2-9 منحنی اشباع با مقادیر لحظهای 46 2-9-1 استخراج منحنی مغناطیس کنندگی مدار باز با مقادیر لحظهای 47 2-9-2 بدست آوردن ضرایب معادله انتگرالی 51 2-10 خطای استفاده از منحنی مدار باز با مقادیر RMS 53 2-11 شبیه سازی ترانسفورماتور پنج ستونی در حوزه زمان 56 2-11-1 حل عددی معادلات دیفرانسیل 62 2-12 روشهای آزموده شده برای حل همزمان معادلات دیفرانسیل 68   3- انواع خطاهای نامتقارن و اثر اتصالات ترانسفورماتور روی آن 73 3-1 مقدمه 73 3-2 دامنه افت ولتاژ 73 3-3 مدت افت ولتاژ 74 3-4 اتصالات سیم پیچی ترانس 74 3-5 انتقال افت ولتاژها از طریق ترانسفورماتور 76  3-5-1 خطای تكفاز، بار با اتصال ستاره، بدون ترانسفورماتور 76  3-5-2 خطای تكفاز، بار با اتصال مثلث، بدون ترانسفورماتور 76  3-5-3 خطای تكفاز، بار با اتصال ستاره، ترانسفورماتور نوع دوم 77  3-5-4 خطای تكفاز، بار با اتصال مثلث، ترانسفورماتور نوع دوم 77  3-5-5 خطای تكفاز، بار با اتصال ستاره، ترانسفورماتور نوع سوم 78  3-5-6 خطای تكفاز، بار با اتصال مثلث، ترانسفورماتور نوع سوم 78  3-5-7 خطای دو فاز به هم، بار با اتصال ستاره، بدون ترانسفورماتور 78  3-5-8 خطای دو فاز به هم، بار با اتصال مثلث، بدون ترانسفورماتور 79  3-5-9 خطای دو فاز به هم، بار با اتصال ستاره، ترانسفورماتور نوع دوم 79  3-5-10 خطای دو فاز به هم، بار با اتصال مثلث، ترانسفورماتور نوع دوم 79  3-5-11 خطای دو فاز به هم، بار با اتصال ستاره، ترانسفورماتور نوع سوم 79  3-5-12 خطای دو فاز به هم، بار با اتصال مثلث، ترانسفورماتور نوع سوم 80  3-5-13 خطاهای دو فاز به زمین 80 3-6 جمعبندی انواع خطاها 82 3-7 خطای TYPE A ، ترانسفورماتور DD 84 3-8 خطای TYPE B ، ترانسفورماتور DD 86 3-9 خطای TYPE C ، ترانسفورماتور DD 88 3-10 خطاهای TYPE D و TYPE F و TYPE G ، ترانسفورماتور DD 92 3-11 خطای TYPE E ، ترانسفورماتور DD 92 3-12 خطاهای نامتقارن ، ترانسفورماتور YY 93 3-13 خطاهای نامتقارن ، ترانسفورماتور YGYG 93 3-14 خطای TYPE A ، ترانسفورماتور DY 93 3-15 خطای TYPE B ، ترانسفورماتور DY 94 3-16 خطای TYPE C ، ترانسفورماتور DY 97 3-17 خطای TYPE D ، ترانسفورماتور DY 98 3-18 خطای TYPE E ، ترانسفورماتور DY 99 3-19 خطای TYPE F ، ترانسفورماتور DY 101 3-20 خطای TYPE G ، ترانسفورماتور DY 102 3-21 شكل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای TYPE A 104 شبیه سازی با PSCAD 104 شبیه سازی با برنامه نوشته شده 107 3-22 شكل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای TYPE B 110 شبیه سازی با PSCAD 110 شبیه سازی با برنامه نوشته شده 112 3-23 شكل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای TYPE C 115 شبیه سازی با PSCAD 115 شبیه سازی با برنامه نوشته شده 117 3-24 شكل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای TYPE D 120 شبیه سازی با PSCAD 120 شبیه سازی با برنامه نوشته شده 122 3-25 شكل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای TYPE E 125 شبیه سازی با PSCAD 125 شبیه سازی با برنامه نوشته شده 127 3-26 شكل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای TYPE F 130 شبیه سازی با PSCAD 130 شبیه سازی با برنامه نوشته شده 132 3-27 شكل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای TYPE G 135 شبیه سازی با PSCAD 135 شبیه سازی با برنامه نوشته شده 137 3-28 شكل موجهای ولتاژ – جریان چند باس شبكه 14 باس IEEE برای خطای TYPE D در باس 5  با مقدار   141 3-29 شكل موجهای ولتاژ – جریان چند باس شبكه 14 باس IEEE برای خطای TYPE G در باس 5  با مقدار   145 3-30 شكل موجهای ولتاژ – جریان چند باس شبكه 14 باس IEEE برای خطای TYPE A در باس 5  با مقدار   149   4- نتیجه گیری و پیشنهادات 156 مراجع 159    
 • دانلود تحقیق درباره سازگاری word
 • دانلود تحقیق درباره سازگاری word دانلود هدف از این تحقیق بررسی سازگاری با فرمت docx در قالب 18 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد       فهرست مطالب سازگاری سازگاری اجتماعی سازگاری فردی…

 • چارچوب مفهومی مهارت های ارتباطی و بررسی آن در مدیران
 • چارچوب مفهومی مهارت های ارتباطی و بررسی آن در مدیران کلمات کلیدی : مهارت هاي ارتباطي مديران ویژگی های مهارت های ارتباطی مولفه های مهارت های ارتباطی تعریف نظری مهارت هاي ارتباطي تعریف عملیاتی مهارت هاي ارتباطي چارچوب مفهومی مهارت…

 • بررسی انواع تئوری کیفیت سود و تشریح مفاهیم مرتبط با آن
 • بررسی انواع تئوری کیفیت سود و تشریح مفاهیم مرتبط با آن کلمات کلیدی : تئوری کیفیت سود نظریه های کیفیت سود عوامل موثر بر کیفیت سود عوامل تعیین کننده کیفیت سود مفاهیم مرتبط با کیفیت سود تحقیق در مورد کیفیت…

 • پاورپوینت برنامه ریزی جانشینی مدیریت
 • پاورپوینت برنامه ریزی جانشینی مدیریت پاورپوینت برنامه ریزی جانشینی مدیریت جانشینی مدیریت برنامه جایگزینی برنامه ریزی جانشینی تعریف برنامه ریزی جانشینی مدیریت و قلمرو آن مزایا و فواید برنامه ریزی جانشینی مدیریت فرایند رشد نظریه های جانشینی تفاوت های بین…

 • مقاله ترجمه شده یک مدل چند دوره ای مکانیابی و تخصیص برای زنجیره تأمین خون در شرایط اضطراری
 • مقاله ترجمه شده یک مدل چند دوره ای مکانیابی و تخصیص برای زنجیره تأمین خون در شرایط اضطراری کلمات کلیدی : مقاله ترجمه شده رشته مهندسی صنایع مقاله ترجمه شده آماده رشته مهندسی صنایع مقاله ترجمه شده یک مدل چند…

 • پاورپوینت های سیستم عامل پیشرفته
 • پاورپوینت های سیستم عامل پیشرفته دانلود پاورپوینت های سیستم عامل پیشرفته دکتر نورایی کارشناسی ارشد فایل اسلایدهایی جهت درس سیستم عامل پیشرفته مقطع کارشناسی ارشد نرم افزار تعداد اسلاید ها ۱۱ فایل می باشد که مجموعا شامل ۵۶۱ صفحه است.…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *