بررسی عوامل موثر بر افت ولتاژها و ارزیابی ویژگیهای آنها

بررسی عوامل موثر بر افت ولتاژها و ارزیابی ویژگیهای آنها افت ولتاژ اتصالات ترانسفورماتور ویژگیهای افت ولتاژها مدلسازی ترانسفورماتور بررسی عوامل موثر بر افت ولتاژها و ارزیابی ویژگیهای آنها دانلود پایان نامه برق دانلود پایان نامه مهندسی برق

دانلود

دانلود پایان نامه مهندسی برق بررسی عوامل موثر بر افت ولتاژها و ارزیابی ویژگیهای آنها     چكیده در سالهای اخیر، مسایل جدی كیفیت توان در ارتباط با افت ولتاژهای ایجاد شده توسط تجهیزات و مشتریان، مطرح شده است، كه بدلیل شدت استفاده از تجهیزات الكترونیكی حساس در فرآیند اتوماسیون است.وقتی كه دامنه و مدت افت ولتاژ، از آستانه حساسیت تجهیزات مشتریان فراتر رود ، ممكن است این تجهیزات درست كار نكند، و موجب توقف تولید و هزینه ی قابل توجه مربوطه گردد. بنابراین فهم ویژگیهای افت ولتاژها در پایانه های تجهیزات لازم است. افت ولتاژها عمدتاً بوسیله خطاهای متقارن یا نامتقارن در سیستمهای انتقال یا توزیع ایجاد می شود. خطاها در سیستمهای توزیع معمولاً تنها باعث افت ولتاژهایی در باسهای مشتریان محلی می-شود. تعداد و ویژگیهای افت ولتاژها كه بعنوان عملكرد افت ولتاژها در باسهای مشتریان شناخته می شود، ممكن است با یكدیگر و با توجه به مكان اصلی خطاها فرق كند. تفاوت در عملكرد افت ولتاژها  یعنی، دامنه و بویژه نسبت زاویه فاز، نتیجه انتشار افت ولتاژها از مكانهای اصلی خطا به باسهای دیگر است.    انتشار افت ولتاژها از طریق اتصالات متنوع ترانسفورماتورها، منجر به عملكرد متفاوت افت ولتاژها در طرف ثانویه ترانسفورماتورها می-شود. معمولاً، انتشار افت ولتاژ بصورت جریان یافتن افت ولتاژها از سطح ولتاژ بالاتر به سطح ولتاژ پایین تر تعریف می شود. بواسطه امپدانس ترانسفورماتور كاهنده، انتشار در جهت معكوس، چشمگیر نخواهد بود. عملكرد افت ولتاژها در باسهای مشتریان را با مونیتورینگ یا اطلاعات آماری می توان ارزیابی كرد. هر چند ممكن است این عملكرد در پایانه های تجهیزات، بواسطه اتصالات سیم پیچهای ترانسفورماتور مورد استفاده در ورودی كارخانه، دوباره تغییر كند. بنابراین، لازم است بصورت ویژه انتشار افت ولتاژ از باسها به تاسیسات كارخانه از طریق اتصالات متفاوت ترانسفورماتور سرویس دهنده، مورد مطالعه قرار گیرد. این پایان نامه با طبقه بندی انواع گروههای برداری ترانسفورماتور و اتصالات آن و همچنین دسته بندی خطاهای متقارن و نامتقارن به هفت گروه، نحوه انتشار این گروهها را از طریق ترانسفورماتورها با مدلسازی و شبیه سازی انواع اتصالات سیم پیچها بررسی می کند و در نهایت نتایج را ارایه می نماید و این بررسی در شبکه تست چهارده باس IEEE برای چند مورد تایید می-شود.       كلید واژه ها: افت ولتاژ اتصالات ترانسفورماتور ویژگیهای افت ولتاژها مدلسازی ترانسفورماتور           فهرست مطالب   1-1 مقدمه 2 1-2 مدلهای ترانسفورماتور 3 1-2-1 معرفی مدل ماتریسی Matrix Representation (BCTRAN Model) 4 1-2-2 مدل ترانسفورماتور قابل اشباع              Saturable Transformer Component (STC Model) 7 1-2-3 مدلهای بر مبنای توپولوژی Topology-Based Models 9   2- مدلسازی ترانسفورماتور 16 2-1 مقدمه 16 2-2 ترانسفورماتور ایده آل 17 2-3 معادلات شار نشتی 19 2-4 معادلات ولتاژ 23 2-5 ارائه مدار معادل 25 2-6 مدلسازی ترانسفورماتور دو سیم پیچه 27 2-7 شرایط پایانه ها (ترمینالها) 32 2-8 وارد کردن اشباع هسته به شبیه سازی 36 2-8-1 روشهای وارد کردن اثرات اشباع هسته 37 2-8-2 شبیه سازی رابطه بین  و   43 2-9 منحنی اشباع با مقادیر لحظهای 46 2-9-1 استخراج منحنی مغناطیس کنندگی مدار باز با مقادیر لحظهای 47 2-9-2 بدست آوردن ضرایب معادله انتگرالی 51 2-10 خطای استفاده از منحنی مدار باز با مقادیر RMS 53 2-11 شبیه سازی ترانسفورماتور پنج ستونی در حوزه زمان 56 2-11-1 حل عددی معادلات دیفرانسیل 62 2-12 روشهای آزموده شده برای حل همزمان معادلات دیفرانسیل 68   3- انواع خطاهای نامتقارن و اثر اتصالات ترانسفورماتور روی آن 73 3-1 مقدمه 73 3-2 دامنه افت ولتاژ 73 3-3 مدت افت ولتاژ 74 3-4 اتصالات سیم پیچی ترانس 74 3-5 انتقال افت ولتاژها از طریق ترانسفورماتور 76  3-5-1 خطای تكفاز، بار با اتصال ستاره، بدون ترانسفورماتور 76  3-5-2 خطای تكفاز، بار با اتصال مثلث، بدون ترانسفورماتور 76  3-5-3 خطای تكفاز، بار با اتصال ستاره، ترانسفورماتور نوع دوم 77  3-5-4 خطای تكفاز، بار با اتصال مثلث، ترانسفورماتور نوع دوم 77  3-5-5 خطای تكفاز، بار با اتصال ستاره، ترانسفورماتور نوع سوم 78  3-5-6 خطای تكفاز، بار با اتصال مثلث، ترانسفورماتور نوع سوم 78  3-5-7 خطای دو فاز به هم، بار با اتصال ستاره، بدون ترانسفورماتور 78  3-5-8 خطای دو فاز به هم، بار با اتصال مثلث، بدون ترانسفورماتور 79  3-5-9 خطای دو فاز به هم، بار با اتصال ستاره، ترانسفورماتور نوع دوم 79  3-5-10 خطای دو فاز به هم، بار با اتصال مثلث، ترانسفورماتور نوع دوم 79  3-5-11 خطای دو فاز به هم، بار با اتصال ستاره، ترانسفورماتور نوع سوم 79  3-5-12 خطای دو فاز به هم، بار با اتصال مثلث، ترانسفورماتور نوع سوم 80  3-5-13 خطاهای دو فاز به زمین 80 3-6 جمعبندی انواع خطاها 82 3-7 خطای TYPE A ، ترانسفورماتور DD 84 3-8 خطای TYPE B ، ترانسفورماتور DD 86 3-9 خطای TYPE C ، ترانسفورماتور DD 88 3-10 خطاهای TYPE D و TYPE F و TYPE G ، ترانسفورماتور DD 92 3-11 خطای TYPE E ، ترانسفورماتور DD 92 3-12 خطاهای نامتقارن ، ترانسفورماتور YY 93 3-13 خطاهای نامتقارن ، ترانسفورماتور YGYG 93 3-14 خطای TYPE A ، ترانسفورماتور DY 93 3-15 خطای TYPE B ، ترانسفورماتور DY 94 3-16 خطای TYPE C ، ترانسفورماتور DY 97 3-17 خطای TYPE D ، ترانسفورماتور DY 98 3-18 خطای TYPE E ، ترانسفورماتور DY 99 3-19 خطای TYPE F ، ترانسفورماتور DY 101 3-20 خطای TYPE G ، ترانسفورماتور DY 102 3-21 شكل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای TYPE A 104 شبیه سازی با PSCAD 104 شبیه سازی با برنامه نوشته شده 107 3-22 شكل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای TYPE B 110 شبیه سازی با PSCAD 110 شبیه سازی با برنامه نوشته شده 112 3-23 شكل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای TYPE C 115 شبیه سازی با PSCAD 115 شبیه سازی با برنامه نوشته شده 117 3-24 شكل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای TYPE D 120 شبیه سازی با PSCAD 120 شبیه سازی با برنامه نوشته شده 122 3-25 شكل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای TYPE E 125 شبیه سازی با PSCAD 125 شبیه سازی با برنامه نوشته شده 127 3-26 شكل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای TYPE F 130 شبیه سازی با PSCAD 130 شبیه سازی با برنامه نوشته شده 132 3-27 شكل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای TYPE G 135 شبیه سازی با PSCAD 135 شبیه سازی با برنامه نوشته شده 137 3-28 شكل موجهای ولتاژ – جریان چند باس شبكه 14 باس IEEE برای خطای TYPE D در باس 5  با مقدار   141 3-29 شكل موجهای ولتاژ – جریان چند باس شبكه 14 باس IEEE برای خطای TYPE G در باس 5  با مقدار   145 3-30 شكل موجهای ولتاژ – جریان چند باس شبكه 14 باس IEEE برای خطای TYPE A در باس 5  با مقدار   149   4- نتیجه گیری و پیشنهادات 156 مراجع 159    
 • پایان نامه تحلیل رفتار متقابل و مفهوم نوازش در آن
 • پایان نامه تحلیل رفتار متقابل و مفهوم نوازش در آن انواع نوازش راه هاي به دست آوردن نوازش تحلیل رفتار متقابل به زبان ساده انواع نوازش در تحلیل رفتار متقابل نوازش كلامي در مقابل غيركلامي ایان نامه نوازش در تحلیل…

 • عناصر و شاخص های زنجیره تامین چابک و ارائه مدل های آن
 • عناصر و شاخص های زنجیره تامین چابک و ارائه مدل های آن کلمات کلیدی : زنجیره تامین چابک چیست زنجیره تامین چابکی تعریف زنجیره تامین چابک مولفه های چابکی زنجیره تامین شاخص های چابکی زنجیره تامین طراحی مدل چابکی زنجیره…

 • دانلود تحقیق مفاهیم فرهنگ سازمانی با فرمت ورد
 • دانلود تحقیق مفاهیم فرهنگ سازمانی با فرمت ورد دانلود هدف از این تحقیق بررسی مفاهیم فرهنگ سازمانی با فرمت docx در قالب 46 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد       فهرست مطالب…

 • استفاده از کارت امتیازدهی متوازن در ارزیابی عملکرد منابع انسانی
 • استفاده از کارت امتیازدهی متوازن در ارزیابی عملکرد منابع انسانی منابع انسانی ارزیابی عملکرد منابع انسانی مدیریت عملکرد ارزیابی عملکرد ارزیابی متوازن مدل ارزیابی متوازن کارت امتیازی متوازن استفاده از کارت امتیازدهی متوازن در ارزیابی عملکرد منابع انسانی دانلود استفاده…

 • پاورپوینت آشنایی با مهمترین های نمونه برداری در آزمايشگاه
 • پاورپوینت آشنایی با مهمترین های نمونه برداری در آزمايشگاه کلمات کلیدی : پاورپوینت آشنایی با مهمترین های نمونه برداری درآزمايشگاه مهمترین های نمونه برداری درآزمايشگاه پاورپوینت مهمترین های نمونه برداری درآزمايشگاه دستورالعمل جمع آوری نمونه خون وریدی بیماران سرپایی نمونه…

 • پاورپوینت تئوری های شهر نشینی
 • پاورپوینت تئوری های شهر نشینی پاورپوینت تئوری های شهر نشینی تئوری های شهر نشینی پاورپوینت نظریه های شهر نشینی انواع نظریه شهرنشینی نظریه های کلاسیک شهرنشینی نظریه های جدید شهرنشینی دوره های نظریه کلاسیک نظریه شهرنشینی افلاطون الگوی شهری افلاطون…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *