بررسی فقهی حقوقی معامله اعضا بدن انسان و مقایسه آن با قوانین انگلستان

بررسی فقهی حقوقی معامله اعضا بدن انسان و مقایسه آن با قوانین انگلستان معامله اعضا بدن انسان معامله اعضاء بدن افراد زنده معامله اعضاء بدن افراد اموات معامله اعضا بدن انسان در فقه اماميه معامله اعضا بدن انسان در حقوق ايران معامله اعضا بدن انسان در حقوق انگلستان اثر اصل حاکمیت اراده در انتقال اعضا بدن شرایط اساسی صحت معامله در انتقال اعضا بدن پایان نامه معامله اعضا بدن انسان احكام معامله اعضاي بدن در اسلام

دانلود

هدف از این پایان نامه بررسی فقهی حقوقی معامله اعضا بدن انسان و مقایسه آن با قوانین انگلستان می باشد. که شامل 4 بخش می باشد. در بخش اول کلیات گفته می شود. در بخش دوم معامله اعضا بدن انسان در حقوق ايران بررسی می شود. در بخش سوم معامله اعضا بدن انسان در فقه اماميه تشریح می شود.و در بخش آخر نیز معامله اعضاء بدن انسان در حقوق انگلستان بررسی خواهد شد.       پيشرفت هاي روزافزون علم پزشکي و تحولات بنيادين در آن، موجب حدوث موضوعات نوظهوري در عرصه هاي مرتبط با دانش پزشکی از جمله علم حقوق شده است. در اين زمینه تحولات صورت گرفته در زمينه اعضاي بدن انسان به جهت افزایش کمی و پیشرفت های کیفی آن مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و نسبت به وضع ((قانون پيوند اعضاي بيماران فوت شده يا بيماراني که مرگ مغزي آنها مسلم شده است)) و نيز آيين نامه اجرايي آن اقدام نموده است.       فارغ از موضوع اهداء عضو و علیرغم شیوع معاملات معوض غير رسمي ميان گيرندگان و اعطاکنندگان اعضاء بدن انسان، تاکنون قراردادهای مذکور مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است. اين پــايان‌نامه به تبيين مفاهيم و واژه‌هاي کليـد‌ي موضـوع معـاملات اعضاء بدن انـسان شامل  ” تعاريف و اقسام مرگ مغزی، اغما و اقسام انتقال عضو”  بررسی ماهوی معامله اعضاء بدن در حقوق ایران شامل “شرایط اساسی صحت معامله اعم از مالیت و مالکیت داشتن، مشروع بودن موضوع و جهت، عوامل محدود کننده اصل حاکمیت اراده، نوع معامله اعضاء بدن و…”         و نیز بررسی معامله اعضاء بدن در آیینه فقه امامیه شامل مفاهیم “مالکیت و حق سلطه و مراتب و اقسام آن، ادله حرمت قطع عضو و موارد جواز قطع اعضاء” می پردازد. طی مطالعه تطبیقی موضوع، معاملات اعضاء بدن در حقوق انگلستان با شناخت و تبیین ” قواعد عمومی معامله و موارد قطع عضو و سازمان های مرتبط” مورد بحث قرار گرفته است.             فهرست مطالب مقدمه    1 بخش اول: کلیات    11 مبحث اول: بررسی تاریخی انتقال اعضاء    11 گفتار اول: تاريخچه پیوند و انتقال اعضاء در جهان    12 گفتار دوم: تاريخچه پيوند اعضاء در ايران    13 مبحث دوم: اقسام انتقال عضو    16 گفتار اول: حالات مختلف انتقال عضو    16 1. تامین عضو از انسان زنده    17 2. تأمين عضو از جسد    17 گفتار دوم: انواع اعضاء قابل پيوند    18 گفتار سوم: بررسی حقیقت مرگ    20 1. تعريف مرگ    20 2. اغماء    24   بخش دوم: معامله اعضاء بدن در حقوق ایران    25 فصل اول: بررسی شرایط اساسی صحت معامله در انتقال اعضاء بدن    26 مبحث اول: مالیت اعضاء بدن    27 گفتار اول: شناخت مفهوم مال    27 1. تعريف لغوي مال    27 2. تعریف اصطلاحی    28 گفتار دوم: مالیت در حقوق مدنی ایران    30 1. مالیت نوعی    30 2. مالیت شخصی    31 گفتار سوم: مالیت اعضاء بدن انسان    31 مبحث دوم: مشروع، معین و قابل تسلیم بودن مورد معامله    34 گفتار اول: مشروع بودن مورد معامله    34 گفتار دوم: معین و قابل تسلیم بودن    37 مبحث سوم: مشروعیت جهت معامله اعضاء بدن    40 گفتار اول: مفهوم جهت    40 گفتار دوم: جهت در معامله اعضاء بدن انسان    43 مبحث چهارم: رابطه حقوقی انسان با اعضاء بدن خویش    45 گفتار اول: شناخت مفهوم ملكيت    45 1. معنای مالکیت    45 2. مالکیت بر جسم    47 گفتار دوم: شناخت مفهوم حق    47 1. معنای حق    47 2. حقوق مربوط به شخصیت    49 3. اوصاف حقوق مربوط به شخصیت    50 گفتار سوم: معامله اعضاء بدن در قلمرو حقوق مربوط به شخصیت    51 فصل دوم: بررسی اثر اصل حاکمیت اراده در انتقال اعضاء بدن    54 مبحث اول:اصل حاکمیت اراده    54 مبحث دوم: عوامل محدود کننده اصل حاکمیت اراده    56 گفتار اول: معامله اعضاء بدن در عرصه مقررات آمره    57 گفتار دوم: معامله اعضاء بدن در عرصه نظم عمومی    61 گفتار سوم: معامله اعضاء بدن در عرصه اخلاق حسنه    65 فصل سوم: ماهیت معامله اعضاء بدن انسان    70 مبحث اول: ماهيت معاملات اعضاء بدن انسان به اعتبار شرايط انعقاد    71 گفتار اول: معامله اعضاء بدن انسان و ماده 10 قانون مدني    72 گفتار دوم: معامله اعضاء بدن انسان و عقد بیع    74 گفتار سوم: معامله اعضاء بدن انسان و جعاله    76 گفتار چهارم: معامله اعضاء بدن انسان و هبه    79 گفتار پنجم: رضايي يا تشريفاتي بودن عقد    81 مبحث دوم: ماهيت معامله اعضاء بدن انسان به اعتبار موضوع و هدف اقتصادي    83 گفتار اول: معوض يا مجاني بودن معاملات    83 گفتار دوم: مسامحي يا معاملي بودن معاملات    85   بخش سوم: معامله اعضاء بدن در فقه امامیه    86 فصل اول: بررسی فقهی رابطه انسان و اعضاء بدن    87 مبحث اول: شناخت روابط حقوقی    87 گفتار اول: بررسی مفهوم ملكيت    88 1. معنای لغوي و اصطلاحی ملكیت    88 2. مراتب ملكيت    90 گفتار دوم: بررسی مفهوم حق    91 1. معنا و تعريف حق    91 2. انواع حق: حق ا… و حق الناس    92 3. قابلیت انتقال حقوق    94 مبحث دوم: بررسی اقوال فقهی در خصوص رابطه حقوقی انسان و اعضاء بدن    95 گفتار اول: كلام قائلين به حق سلطه و ملکیت انسان بر بدن خود    96 1. دیدگاه موافقان حق سلطه    96 2. دیدگاه موافقان ملکیت    98 3. ادله قائلين به وجود سلطه و ملكيت آدمي نسبت به اعضایش    99 گفتار دوم: كلام قائلين به عدم وجود رابطه ملكيت ميان انسان و اعضائش    103 1. دیدگاه مخالفین رابطه ملکیت    103 2. ادله قائلين به عدم ملكيت انسان نسبت به اعضایش    104 گفتار سوم: نظریه مختار    106 فصل دوم: بررسی احکام فقهي قطع عضو    107 مبحث اول: ادله حرمت قطع عضو    107 گفتار اول: حكم قطع عضو از بدن انسان زنده    108 1. حکم قطع عضو رئيسي    108 2. عضو غير رئيسي    109 حرمت ورود ضرر به نفس    109 گفتار دوم: حرمت قطع عضو از انسان مرده    113 1. حرمت مثله    114 2. حرمت هتك احترام و تذليل مؤمن    116 مبحث دوم: موارد جواز قطع اعضاء    118 1. وصیت بر اعضاء    118 2. اجازه ولي شرعي    121 3. اضطرار    122     بخش چهارم: معامله اعضاء بدن انسان در حقوق انگلستان    126 فصل اول: قواعد عمومی    128 مبحث اول: موارد مجاز خارج کردن و نگهداری اعضاء بدن انسان    128 گفتار اول: پژوهش های علمی    128 گفتار دوم: پیوند اعضاء برای درمان بیماری ها    129 گفتار سوم: ایجاد بانک اطلاعات ژنتیکی    129 مبحث دوم: لزوم احراز اراده انتقال دهنده    130 گفتار اول: احراز اراده اطفال    130 گفتار دوم: احراز اراده افراد بالغ    131 1. بالغین دارای اراده    131 2. بالغین فاقد اراده    132 مبحث سوم: سازمان های مرتبط با انتقال اعضاء    132 گفتار اول: مقام مسئول بافت های انسانی    133 گفتار دوم: سازمان های حمایتی    134 فصل دوم: معامله اعضاء بدن افراد زنده    136 مبحث اول: شرایط عمومی    136 گفتار اول: محدودیت اعضای قابل انتقال    136 گفتار دوم: لزوم احراز سلامت جسمانی انتقال دهنده    137 مبحث دوم: انتقال اعضاء از طریق قراردادهای معوض    138 گفتار اول: اصل عدم تجویز انتقال اعضاء به صورت معوض    138 گفتار دوم: وضع خاص انتقال کلیه    139 مبحث سوم: انتقال اعضاء از طریق قراردادهای غیر معوض    141 گفتار اول: ماهیت حقوقی انتقال اعضاء افراد زنده    141 گفتار دوم: حقوق و وظایف اشخاص دخیل در جریان انتقال اعضاء    143 فصل سوم: معامله اعضاء بدن اموات    145 گفتار اول: شرایط عمومی    145 1. عدم تجویز معامله عضو به صورت معوض    145 2. لزوم به کارگیری عضو برای مقاصد معین    145 گفتار دوم: انتقال اعضاء بر اساس وصیت متوفی    146 1. انتقال اعضای افراد دارای کارت اهداء    146 2. انتقال اعضاء با نظر نماینده متوفی    147 گفتار سوم: انتقال اعضاء بدون وصیت متوفی    147 1. اصل امکان انتقال اعضاء بدون وصیت متوفی    147 2. استثنائات وارد بر اصل    148 نتیجه گیری    149 نتیجه گیری    151 پیشنهادات    156 منابع    157  
 • ادبیات و پیشینه پژوهش مدلهای استراتژیک مدیریت دانش 93 صفحه
 • ادبیات و پیشینه پژوهش مدلهای استراتژیک مدیریت دانش 93 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری مدلهای استراتژیک مدیریت دانش دانلود مبانی نظری مدلهای استراتژیک مدیریت دانش پیشینه تحقیق مدلهای استراتژیک مدیریت دانش ادبیات نظری مدلهای استراتژیک مدیریت دانش فصل دوم…

 • پاورپوینت جلسه اول درس اصول شبيه سازی
 • پاورپوینت جلسه اول درس اصول شبيه سازی دانلود دانلود پاورپوینت جلسه اول درس اصول شبيه سازی جهت رشته گوناگون در قالب 84 اسلاید و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       تقليد عملياتهاي…

 • مبانی نظری شناسایی و بکارگیری عوامل مدیریتی مختلف موثر در بهره وری سازمان
 • مبانی نظری شناسایی و بکارگیری عوامل مدیریتی مختلف موثر در بهره وری سازمان بهره وری سازمان عوامل موثر بر بهره وری سازمان اولویت عوامل موثر بر بهره وری سازمان نقش رهبری در بهره وری سازمان نقش سازماندهی در بهره وری…

 • خم کاری فشاری لوله به روش شکل‌دهی هیدرولیکی و ارزیابی پارامترهای موثر بر آن
 • خم کاری فشاری لوله به روش شکل‌دهی هیدرولیکی و ارزیابی پارامترهای موثر بر آن کلمات کلیدی : خمکاری لوله هیدروفرمینگ لوله خمکاری هیدرولیکی شبیه سازی اجزای محدود فرآیند خم کاری لوله جدار نازک دانلود پایان نامه خمکاری فشاری لوله جدار…

 • پاورپوینت مقایسه دروس رشته مهندسی کامپیوتر در دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه MIT
 • پاورپوینت مقایسه دروس رشته مهندسی کامپیوتر در دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه MIT دانلود دانلود پاورپوینت مقایسه دروس رشته مهندسی کامپیوتر در دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه MIT جهت رشته کامپیوتر و IT در قالب 41 اسلاید و با فرمت…

 • پاورپوینت آشنایی با خصوصیات انجیر
 • پاورپوینت آشنایی با خصوصیات انجیر پاورپوینت رات انجیر پاورپوینت اص انجیر کوهی پاورپوینت جیر خشک پاورپوینت اص انجیر خشک در طب سنتی دانلود دانلود پاورپوینت آشنایی با خصوصیات انجیر جهت رشته تغذیه در قالب 10 اسلاید و با فرمتpptxبصورت کامل و…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *