بررسی محیط زیست تحت اثر و شناسایی ویژگی های سد خرسان 2 در مرحله مطالعاتی

بررسی محیط زیست تحت اثر و شناسایی ویژگی های سد خرسان 2 در مرحله مطالعاتی سد خرسان2 اثرات زیست محیطی سدسازی اثرات زیست محیطی پروژه های سد در ایران دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست بررسی محیط زیست تحت اثر و شناسایی ویژگی های سد خرسان2 در مرحله مطالعاتی

دانلود

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست بررسی محیط زیست تحت اثر و شناسایی ویژگی های سد خرسان 2 در مرحله مطالعاتی     چکیده:  سد خرسان 2 بر روی رودخانه خرسان از سر شاخه های رودخانه کارون واقع شده است. منطقه طرح سد مخزنی و نیروگاه برقابی خرسان 2 در جنوب غربی ایران در دامنه رشته کوههای زاگرس قرار دارد. این طرح در شهرستان لردگان و بویر احمد از دو استان چهار محل و بختیاری و کهکیلویه و بویر احمد گسترش یافته است. هدف اصلی احداث سد خرسان 2 تولید انرژی برقابی بوده و کنترل سیلاب از اهداف جانبی آن به شمار می آید. نوع سد بتنی و به ارتفاع 260 متر از پی و تراز حداکثر مخزن سد حدود 1235 متر از سطح دریا خواهد بود.    طبق قوانین موجود در کشور از جمله مصوبه شماره 138 مورخ 23/1/73 شورای عالی حفاظت محیط زیست کشور، مجریان طرح های بزرگ عمرانی – از جمله سدهای با ارتفاع بالاتر از 15 متر – موظف به تهیه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه می باشند. با توجه به پیش توجیهی بودن مطالعات در سد خرسان 2 ، بررسی های زیست محیطی حاضر عمدتاً بر روی تبیین و تشریح وضعیت موجود محیط زیست منطقه متمرکز گردیده است. محیط زیست منطقه در ابعاد محیط زیست فیزیکوشیمیایی، بیولوژیکی و اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته و ویژگی های وضعیت موجود تشریح شده است. در خاتمه ضمن جمع بندی مطالعات، با استفاده از روش ICOLD اثرات زیست محیطی محتمل طرح پیش بینی و به صورت خلاصه ارائه گردیده است.         کلمات کلیدی: سد سدسازی محیط زیست اثرات زیست محیطی ویژگی های سد خرسان2       مقدمه  آب همیشه به عنوان یک عنصر کلیدی در شکل گیری تمدن ها و استمرار آن ها بوده و همواره عامل اساسی در توسعه کشورها به شمار می رفته است. سد به عنوان سازه ای که حجم و ارتفاع معینی از آب را در یک موقعیت مکانی خاص ذخیره و اهداف متنوعی را دنبال می کند. می تواند مسائل مختلف اکولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و … منطقه را تحت تغییرات جدی قرار دهد. طبیعت در مقابل تغییرات شگرف و سریع محیط اطراف خود واکنش نشان می دهد.    گاهی اوقات عواقب این واکنشها به نحوی است که با تغییر محیط، زندگی را بر بشر سخت نموده و یا حتی اهداف یک طرح را به کلی ضایع می کند. در پاره ای از اوقات این تغییرات تدریجی بوده و اثرات نامناسب پس از یک مدت طولانی ظاهر می گردد. بعضاً تغییرات زیست محیطی ناشی از احداث یک سد چنان ناگوار و شدید است که سرمایه ملی را کاملاً ضایع می کند و مشکلات زیادی را برای مردم یک ناحیه پیش می آورد.  شناخت این اثرات می تواند خطوط راهنمایی ارزنده ای برای برنامه ریزان دولتی، طراحان و سازندگان باشد. به همین دلیل ارزیابی زیست محیطی برای حذف یا تقلیل پیامدهای نامطلوب پروژه های بزرگ ضروری تشخیص داده شده است. این مطالعات با کاهش پیامدهای نامطلوب و ارائه راهکارهای مدیریتی زمینه را برای نیل به اهداف زیست محیطی در پروژه های بزرگ را فراهم می کند.         فهرست مطالب چکیده…………………………..1 مقدمه …………………………….2 فصل اول – کلیات  1-1- هدف …………………………3 1-2- پیشینه مطالعاتی ……………4 1-3- روش مطالعاتی ……………4   فصل دوم – تعاریف و اصطلاحات  2-1- ارزیابی اثرات زیست محیطی چیست؟ 5 2-2- هدف ارزیابی اثرات چیست؟ 6 2-3- انواع روشهای تجزیه و تحلیل 9 2-3-1- روش Ad-Hoc 10 2-3-2- صورت ریزها – فهرست ها 12 2-3-3- ماتریس 13 2-3-4- شبکه ها 15 2-3-5- روی هم گذاری صفحات 15 2-3-6- مبانی انتخاب روش 16 2-4- نحوه تنظیم گزارش ارزیابی اثرات اجمالی 17 2-5- قانون ارزیابی اثرات زیست محیطی در ایران 24 2-5-1- قانون ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های سد در ایران 24   فصل سوم – مشخصات فنی سد خرسان (2) 3-1- طبقه بندی انواع سد 26 3-2- ویژگی های طراحی، مهندسی و اجرای پروژه ساخت سد خرسان (2) 33 3-3- ویژگی های سدهای بتنی، قوسی 40   فصل چهارم – شناسایی محیط زیست منطقه  مقدمه 42 4-1- محیط زیست فیزیکوشیمیایی 49  4-1-1- وضعیت شرایط آب و هوایی 49 4-1-1-1- اقلیم 50  4-1-1-2- بارندگی 53 4-1-1-3- دما 55 4-1-1-4- روزهای یخبندان 56 4-1-1-5- نم نسبی 56 4-1-1-6- ساعات آفتابی 57 4-1-1-7- باد 58 4-1-1-8- تبخیر 60 4-1-2- هیدرولوژی و رسوب 63 4-1-2-1- مورفولوژی رودخانه 63 4-1-2-2- ایستگاههای آب سنجی منطقه 63 4-1-2-3- مشخصات توپوگرافی و فیزیوگرافی حوزه های آبریز 63  4-1-2-4- آبدهی 64 4-1-2-5- سیلاب 67 4-1-2-6- رسوب 68 4-1-2-7- کیفیت شیمیایی آبهای سطحی 69 4-1-3- زمین شناسی 69 4-1-3-1- موقعیت زمین شناسی 69  4-1-3-2-لرزه خیزی و خطر زمین لرزه 70 4-2- محیط زیست بیولوژیکی 75 4-2-1- آمار و اطلاعات فلور، فون و زیستگاه 76 4-2-1-1- آمار و اطلاعات فلور 76 4-2-1-2- آمار اطلاعات فون 81 4-2-1-3- آمار و اطلاعات زیستگاه 86 4-2-2- فهرست اسامی گونه های حساس در محدوده مطالعاتی 97 4-3- محیط زیست اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 100 4-3-1- محیط اجتماعی 102 4-3-1-1-تسهیلات عمده مورد استفاده توسط خانوارها 102 4-3-1-1- سکونتگاهها 103 4-3-1-2- ویژگی های جمعیتی 103 4-3-2- فعالیتهای اقتصادی 115 4-3-2-1- اشتغال 118 4-3-3- محیط فرهنگی 122    فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری  مقدمه 124 5-1- آشنایی با ارزیابی زیست محیطی با روش ICOLD 126 5-2- پیش بینی اثرات برخی شاخصهای محیط زیستی سد خرسان (2) 133 5-2-1- پیش بینی اثرات بر محیط فیزیکوشیمیایی 133 5-2-1-1- اثرات بر هوا و اقلیم 133 5-2-1-2- اثر بر روی منابع آب 134 5-2-1-3- اثرات بر فرسایش و رسوب 134 5-2-1-4- فشرده شدن خاک 135 5-2-1-5-تغییرات در شکل،زه کشی اراضی و ریخت شناسی   135 5-2-1-6- اثر بر سیلاب 135  5-2-1-7- اثرات سد مخزنی خرسان 2 در ایجاد زلزله های القایی 135 5-2-1-8- آلودگی خاک 135 5-2-2- پیش بینی و تعیین آثار بر محیط بیولوژیکی 136 5-2-2-1- اثر بر گیاهان 136 5-2-2-2- اثرات بر روی حیات وحش 136 5-2-2-3- اثرات بر اکوسیستم ها و زیستگاه ها 139 5-2-3- پیش بینی اثرات بر محیط اجتماعی، اقتصادی 140 5-2-4- جمع بندی اثرات زیست محیطی طرح 144 5-3- پیشنهادات 146 منابع و مأخذ 147   فهرست جداول  جدول شماره (4-1) : وضعیت اقلیمی ایستگاههای منطقه مورد مطالعه در اقلیم نمای آمبرژه 52 جدول شماره (4-2) : متوسط بارندگی سالانه در محل سد 53 جدول شماره (4-3) : متوسط بارندگی ماهانه حوزه آبریز سد خرسان 2 54 جدول شماره (4-4) : حداکثر بارندگی محتمل 24 ساعته در محل سد 55 جدول شماره (4-5) : پارامترهای روزهای یخبندان در محل سد خرسان 2 56  جدول شماره (4-6) : پارامترهای ساعات آفتابی در محل سد خرسان 2 57 جدول شماره (4-7) : متوسط سرعت باد در محل سد خرسان 2 59 جدول شماره (4-8) : حداکثر سرعت باد ممکن به ازای دوره برگشت های مختلف در محل سد خرسان 2 59 جدول شماره (4-9) : خلاصه پارامترهای اقلیمی در محل سد مخزنی خرسان 2 62 جدول شماره (4-10) : نتایج مشخصات فیزیکی و توپوگرافی حوزه های مورد مطالعه 64 جدول شماره (4-11) : متوسط آبدهی ماهیانه و سالیانه ایستگاههای مورد مطالعه و محور سد خرسان 2 66 جدول شماره (4-12) : نتایج محاسبات سیلاب حداکثر یکروزه و لحظه ای ایستگاههای مورد مطالعه 67 جدول شماره (4-13) : مقادیر رسوبات رودخانه خرسان در محل ایستگاه بارز و محور سد مخزنی خرسان 2 68 جدول شماره (4-14) : مشخصات زمین لرزه های روی داده در گستره پیرامون سد خرسان 2 73 جدول شماره (4-15) : ژرفای کانونی چند زمین لرزه مطالعه شده پیرامون ساختگاه در خرسان 2 74 جدول شماره (4-16) : وضعیت حفاظت گونه های جانوری محدوده مطالعاتی 98 جدول شماره (4-17) : وضعیت حفاظت گونه های گیاهی محدوده مطالعاتی 99 جدول شماره (4-18) : مشخصات عمومی شهرستان های منطقه مطالعاتی 101 جدول شماره (4-19) : میزان رشد جمعیت شهرستان های لردگان و بویر احمد 105 جدول شماره (4-20) : میزان رشد جمعیت شهرستان های لردگان و بویر احمد به تفکیک مناطق شهری و روستایی   106 جدول شماره (4-21) : میزان باسوادی در شهرستان های لردگان و بویر احمد 110 جدول شماره (4-22) : درصد واحدهای مسکونی موجود در منطقه بر حسب نوع اسکلت 112 جدول شماره (4-23) : میزان اشتغال و بیکاری در شهرستان های لردگان و بویر    احمد 119 جدول شماره (5-1) : ماتریس اثرات ICOLD در محیط فیزیکی 130 جدول شماره (5-2) : ماتریس اثرات ICOLD در محیط بیولوژیکی 131 جدول شماره (5-3) : ماتریس اثرات ICOLD در محیط اجتماعی – اقتصادی 132   فهرست نمودارها  نمودار شماره (4-1) : طرح شماتیک سیستم رودخانه ای محدوده طرح             خرسان 2 48 نمودار شماره (4-2) : توزیع ماهانه متوسط تبخیر از سطح آزاد آب در محل سد  خرسان 2 61   فهرست اشکال  شکل (4-1) موقعیت محل ساخت سد خرسان2 45  
 • پاورپوینت اهمیت جنگ نرم
 • پاورپوینت اهمیت جنگ نرم دانلود دانلود پاورپوینت اهمیت جنگ نرم جهت رشته جامعه شناسی ، روانشناسی ، علوم تربیتی و اجتماعی در قالب 90 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش     پرفسور…

 • پروپوزال در مورد استرس شغلی
 • پروپوزال در مورد استرس شغلی کلمات کلیدی : پروپوزال فراتحلیل پروپوزال استرس شغلی پروپوزال عوامل استرس شغلی دانلود پروپوزال استرس شغلی پروپوزال رابطه استرس و فرسودگی شغلی دانلود در این پروپوزال از فراتحلیل به عنوان یک تکنیک آماری جهت تعیین،…

 • پاورپوینت معیارهای غربالگری یک بیماری
 • پاورپوینت معیارهای غربالگری یک بیماری دانلود دانلود پاورپوینت معیارهای غربالگری یک بیماری جهت رشته بهداشت عمومی در قالب 19 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       تشخيص مقدماتي يك بيماري يا…

 • دانلود تحقیق مفهوم تعادل در نظریات مختلف با فرمت ورد
 • دانلود تحقیق مفهوم تعادل در نظریات مختلف با فرمت ورد دانلود هدف از این تحقیق بررسی مفهوم تعادل در نظریات مختلف با فرمت docx در قالب 26 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد  …

 • پاورپوینت درس 7 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی مبحث نواحی صنعتی مهم ایران
 • پاورپوینت درس 7 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی مبحث نواحی صنعتی مهم ایران دانلود دانلود پاورپوینت آموزش مطالعات پنجم ابتدایی مبحث نواحی صنعتی مهم ایران در قالب 16 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش…

 • دانلود تحقیق مفهوم قابلیت های بازاریابی با فرمت ورد
 • دانلود تحقیق مفهوم قابلیت های بازاریابی با فرمت ورد دانلود هدف از این تحقیق بررسی مفهوم قابلیت های بازاریابی با فرمت docx در قالب 28 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد      …

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *