بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق (آپدیت شده)

بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق (آپدیت شده) تعریف مرور زمان مرور زمان چیست انواع مرور زمان جرایم مشمول مرور زمان مرور زمان در دعاوی حقوقی مرور زمان در قانون آیین دادرسی کیفری مرور زمان در آیین دادرسی کیفری جدید بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق دانلود پایان نامه مرور زمان‌ كیفری‌

دانلود

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق،فقه و مبانی حقوق اسلامی بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق (بصورت جامع و کامل در قالب 190 صفحه) *آپدیت جدید: اضافه شدن فصل چهارم با عنوان ابهامات و رفع ابهامات در مرور زمان کیفری در نظام حقوقی کنونی جمهوری اسلامی ایران با 20 صفحه       چكیده‌ «مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌» موضوعی‌ است‌ كه‌ باتوجه‌ به‌ تحولات‌ قانونی‌ و نیازهای‌ قضایی‌ موجود، برای‌ پایان‌ نامة‌ حاضر انتخاب‌ شده‌ است‌.سوابق‌ تاریخی‌ مرور زمان‌ در حقوق  ایران‌، تغییرات‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ آن‌، بررسی‌نظرهای‌ موافق‌ و مخالف‌ دانشمندان‌، تحلیل‌ مقررات‌ فعلی‌ و نتیجه‌گیری‌ از بحثها، عنوان‌بخشها و فصلهای‌ مختلف‌ را تشكیل‌ می‌دهد.نتیجه‌ای‌ كه‌ نگارنده‌ از بخشهای‌ مذكور در این‌ رساله‌ بدست‌ آورده‌ است‌ ضرورت‌تدوین‌ و تصویب‌ مقرارت‌ مرور زمان‌ كیفری‌ وتوسعة‌ آن‌ در قوانین‌ جزایی‌ است‌.نقص‌ مقررات‌ جدید مرور زمان‌ كیفری‌ و لزوم‌ اصلاح‌ و تكمیل‌ آن‌، در بخش‌ سوم‌ تاحد امكان‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌. مواد 173 الی‌ 176 قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ كیفری‌ مصوب‌ 1378 كه‌ مربوط‌ به‌ مرورزمان‌ كیفری‌ و در كانون‌ نقد و توجه‌ قضات‌ و حقوق  دانان‌ قرار دارد نیز مورد بررسی‌ قرارگرفته‌ است‌ كه‌ امید است‌ مقدمة‌ مناسبی‌ برای‌ اصلاحات‌ بعدی‌ این‌ مقررات‌ باشد.       کلمات کلیدی: مرور زمان تجدید اعتبار حقوق کیفری مرور زمان‌ كیفری‌ و غیركیفری       پیشگفتار تهیه‌ و تدوین‌ پایان‌ نامه‌ تكلیفی‌ است‌ كه‌ به‌ میزان‌ قابل‌ ملاحظه‌ای‌ با فعالیتهای‌ علمی‌دانشجویان‌ در مسیر تعلّم‌ و یادگیری‌ متفاوت‌ است‌ زیرا ادای‌ چنین‌ تكلیفی‌ با مطالعه‌، نقل‌ ونقد و بررسی‌ آراء و نظرات‌ علما واندیشمندان‌ در موضوع‌ انتخابی‌، و ارائة‌ نظریاتی‌ كاملتراز آنچه‌ كه‌ از گذشتگان‌ نقل‌ شده‌ است‌، ملازمه‌ دارد.چنین‌ سیر و سلوك‌ علمی‌ را بیشتر در سیرة‌ دانشمندان‌ و محققین‌ باسابقه‌ می‌توان‌سراغ‌ داشت‌ نه‌ دانشجوی‌ جوانی‌ كه‌ سالها با یادگیری‌ و انتقال‌ یك‌ طرفة‌ اطلاعات‌ علمی‌ ازطرف‌ مدرسین‌ و اساتید خود، خو گرفته‌ است‌. این‌ مختصر عرض‌ شد تا نقائص‌ جزوة‌حاضر را توجیه‌ و اغماض‌ و ارشاد خوانندگان‌ در نارسائیها را ایجاب‌ نماید.   كلام‌ دیگر اینكه‌ انجام‌ این‌ تحقیق‌ با مطالعه‌ و طرح‌ و نقد نظرات‌ مكاتب‌ یا گروهها وافراد مختلف‌، پیوستگی‌ نام‌ دارد و نگارنده‌ ناگزیر است‌ با تقویت‌ دلائل‌ گروهی‌، دیدگاه‌دستة‌ دیگر پیرامون‌ موضوع‌ تحقیق‌ را نقض‌ و رد نماید. این‌ اقدام‌ را نباید انكار مقام علمی‌افراد یا گروهی‌ تلقی‌ كرد. نتیجه‌گیری‌ از مباحث‌ در مورد تقویت‌ و ضرورت‌ تأسیس‌ مرورزمان‌ كیفری‌ در قوانین‌، نظری‌ است‌ كه‌ بطور حتم‌ از ایراد و نقد دیگران‌ مصون‌ نخواهدماند و لذا نگارنده‌ نیز بررسی‌ حاضر را برای‌ تأیید یا رد مرور زمان‌ كیفری‌ كافی‌ نمی‌داندبلكه‌ برخورد صحیح‌ بانهاد حقوقی‌ مذكور را عبارت‌ از اقدام‌ جمعی‌ گروهی‌ از اهل‌ علم‌می‌داند كه‌ با مطالعه‌ و بررسی‌ موازین‌ دینی‌ و حقوقی‌ و رعایت‌ مصالح‌ و مقتضیات‌اجتماعی‌، بطور واقع‌بینانه‌ در خصوص‌ كیفیت‌ وضع‌ مقررات‌ مرور زمان‌ كیفری‌ وغیركیفری‌، نظرات‌ جامعی‌ را ارائه‌ دهند تا اساس‌ تصمیمات‌ دستگاه‌ قانونگذاری‌ قرارگیرد.           فهرست‌ مطالب‌   مقدمه‌ 1 فصل اول : كلیات‌ 6 1-1 پیشینه تاریخی مرور زمان 7 1-1- 1 -تاریخچه مرور زمان در حقوق ایران 8 1-1-1- 1 -مرور زمان در ایران قدیم 8 1-1-1-2- مرور زمان در حقوق جدید ایران 11 1-1-2 -:‌مرور زمان در دیگر كشورهای جهان 29 1-2 – تعاریف و مفاهیم مرور زمان 38 1-2-1- تعریف لغوی مرور زمان 38 1-2-2 -:‌تعریف اصطلاحی مرور زمان 39 1-2-3 – مقایسة‌ مقررات‌ مرور زمان‌ با احكام‌ مشابه‌ در قوانین‌ 41 1-3- اقسام‌ مرور زمان‌ 45 1-3-1- انواع‌ مرور زمان‌ 45 1-3-2- مقایسة‌ مرور زمان‌ كیفری‌ و مدنی‌ 49   فصل‌ دوم‌- احكام و آثار مرور زمان 53 2-1- احكام‌ و مقرات‌ مرور زمان‌ كیفری‌ 55 2-1-1 احكام‌ مرور زمان‌ كیفری‌ 55 2-1-1-1 مبدأ مرور زمان‌ تعقیب‌ یا جرم‌ 56 الف) مبدأ مرور زمان‌ در جرایم‌ فوری‌ (آنی‌) 57 ب) مبدأ مرور زمان‌ در جرایم‌ مستمر 58 ج) مبدأ مرور زمان‌ در جرم‌ به‌ عادت‌ 59 د) مبدأ مرور زمان‌ جرم‌ مركب‌ 60 2-1-1-2- انقطاع‌ مرور زمان‌ 60 2-1-1-3-تعلیق‌ مرور زمان‌ 62 الف) علل‌ قضایی‌ تعلیق‌ 62 ب) علل‌ عملی‌ تعلیق‌ 62 2-1-1-4 -مبدأ مرور زمان‌ حكم‌ و مجازات‌ 64 2-1-2- اوصاف‌ و آثار مرور زمان‌ كیفری‌ 65 2-1-2 -1- امری‌ بودن‌ مقررات‌ مرور زمان‌ 65 2-1-2 -2-مرور زمان‌ و اعتبار امر محكوم‌ بها 65 2-1-2-3 توجه‌ به‌ مرور زمان‌ در تمام‌ مراحل‌ دادرسی‌ 66 2-1-2-4 – مرور زمان‌ كیفری‌ و حقوق  شاكی‌ و مدعی‌ خصوصی‌ 66 2-1-2-5 -بقای‌ محكومیت‌ و سجل‌ كیفری‌ 67 2-1-2-6 -مرور زمان‌ كیفری‌ و مجازاتهای‌ تبعی‌ و تتمیمی‌ 67 2-1-3 -مرور زمان‌ در انواع‌ مختلف‌ جرایم‌ 67 2-2-مرور زمان‌ در قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ دادگاههای‌ عمومی‌ انقلاب‌ در اموركیفری‌ مصوب‌ 30/6/78 70 2-2-1- دایره‌ اعتبار و اجرای‌ مقررات‌ مرور زمان‌ 71 2-2-1-1 -نوع‌ جرایم‌ و مجازاتهای‌ مشمول‌ مرور زمان‌ 71 الف) مجازاتهای‌ بازدارنده‌ 72 ب) مرور زمان‌ در اقدامات‌ تأمینی‌ و تربیتی‌ 81 2-2-1-2 -اعتبار مقررات‌ مرورو زمان‌ در مراجع‌ مختلف‌ قضایی‌ 85 2-2-2- انواع‌، مدتها و آثار مرور زمان‌ در قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ كیفری‌ مصوب‌30/6/78 90 2-2-2-1- انواع‌ مرور زمان‌ 90 2-2-2-2- مدتهای‌ مرور زمان‌ 91 2-2-2-3 -آثار مرور زمان‌ 92 2-2-3- نتیجه‌ بحث‌ 94   فصل سوم: نقد مرور زمان 100 3-1- نظر حقوقدانان‌ 102 3-1-1- موافقین‌ مرور زمان‌ كیفری‌ 102 3-1-2- مخالفان‌ مرور زمان‌ كیفری‌ 109 3-2 – مرور زمان در فقه‌ اسلامی‌ 114 3-2-1- تاریخچه‌ و شاخه‌های‌ فقه‌ اسلامی‌ 116 3-2-2- مرور زمان‌ كیفری‌ در فقه‌ اهل‌ سنت‌ 119 3-2-2-1 نظریه‌ ابوحنیفه‌ و موافقان‌ او 119 3-2-2-2 نظریه‌ امامان‌ مذاهب‌ دیگر اهل‌ سنت‌ 123 3-2-3- مرور زمان‌ در فقه‌ امامیه‌ 125 3-2-3-1- مرور زمان‌ مدنی‌ در فقه‌ امامیه‌ 125 الف) دلایل‌ عدم‌ قبول‌ مرور زمان‌ مدنی‌ در فقه‌ امامیه‌ 125 ب) دلایل‌ فقهی‌ در قبول‌ مرور زمان‌ مدنی‌ 127 3-2-3-2- مرور زمان‌ كیفری‌ در فقه‌ امامیه‌ 130 الف) مرور زمان‌ در حدود، قصاص‌ و دیات‌ 131 ب) مرور زمان‌ در تعزیرات‌ 133 پاسخ به پرسشهای اصلی تحقیق و نتیجه 141 فهرست‌ منابع‌ 146 چکیدة انگلیسی 151   فصل چهارم با عنوان ابهامات و رفع ابهامات در مرور زمان کیفری در نظام حقوقی کنونی جمهوری اسلامی ایران       علایم‌ اختصاری‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ق .ا قانون‌ مجازات‌ اسلامی ‌ق .م‌.ا قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ كیفری‌ق .آ.د.ك‌ قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ مدنی‌ق .آ.د.م‌ قانون‌ مجازات‌ عمومی‌ق .م‌.ع‌ قانون‌ تجارت‌ق .ت‌ سال‌ هجری‌ شمسی‌ه .ش‌ سال‌ هجری‌ قمری‌ه .ق        تحقیقات مرتبط با مرور زمان: دانلود مقاله تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر دانلود مقاله بررسی مرور زمان کیفری در اسلام و دلایل موافقین و مخالفین آن        
 • پاورپوینت شبکه عصبی
 • پاورپوینت شبکه عصبی دانلود دانلود پاورپوینت شبکه عصبی جهت رشته روانپزشکی در قالب 56 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش         شبکه عصبی مصنوعی روشی عملی برای یادگیری توابع گوناگون…

 • چیستی و چگونگی مدل تحلیل پوششی داده ها در بررسی ارزیابی عملکرد
 • چیستی و چگونگی مدل تحلیل پوششی داده ها در بررسی ارزیابی عملکرد مفهوم کارایی و انواع آن ابعاد ارزیابی عملکرد انواع کارایی از نظر فارل تفاوت بهره وری و کارایی روش های تحلیل نسبت اندازه گیری کارایی به روش تحلیل…

 • پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه انعطاف پذیری کنشی
 • پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه انعطاف پذیری کنشی فصل دوم پایان نامه انعطاف پذیری کنشی مبانی نظری انعطاف پذیری کنشی پیشینه تحقیق انعطاف پذیری کنشی پیشینه داخلی انعطاف پذیری کنشی پیشینه خارجی انعطاف پذیری کنشی پیشینه پژوهش انعطاف…

 • پاورپوینت آثار مرتبط با طبیعت در معماری
 • پاورپوینت آثار مرتبط با طبیعت در معماری پاورپوینت معماری و طبیعت پاورپوینت تاثیر طبیعت بر معماری پاورپوینت معماری طبیعت گرا پاورپوینت انواع معماری طبیعت گرا پاورپوینت تاریخچه معماری طبیعت گرا دانلود دانلود پاورپوینت آثار مرتبط با طبیعت در معماری جهت…

 • ادبیات نظری و پیشینه پژوهش عزت نفس 52 صفحه
 • ادبیات نظری و پیشینه پژوهش عزت نفس 52 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری عزت نفس ادبیات نظری عزت نفس پیشینه نظری عزت نفس پیشینه تحقیق عزت نفس پیشینه پژوهش عزت نفس پیشینه خارجی عزت نفس چارچوب نظری عزت نفس…

 • نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی آمار
 • نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی آمار نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی دبیری نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی آمار نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *