تبیین الگوی اخلاق حرفه ای مدیران آموزشی با رویکرد اسلامی ایرانی

تبیین الگوی اخلاق حرفه ای مدیران آموزشی با رویکرد اسلامی ایرانی شاخص اخلاق حرفه ای طراحی مدل اخلاق حرفه ای اخلاق حرفه ای مدیران آموزشی اخلاق حرفه ای در مدیریت آموزشی اخلاق حرفه ای با رویکرد اسلامی اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی مولفه های موثر در اخلاق حرفه ای مولفه های اخلاق حرفه ای در مدیریت مولفه های اخلاق حرفه ای مدیران پایان نامه اخلاق حرفه ای دانلود پایان نامه اخلاق حرفه ای پایان نامه درباره اخلاق حرفه ای پایان نامه در مورد اخلاق حرفه ای

دانلود

هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین الگوی اخلاق حرفه‌ای مدیران آموزشی با رویکرد اسلامی –ایرانی می‌باشد. با توجه به اینکه در زمان اجرا و تدوین این گزارش، پژوهشی با این مضمون در کشور اجرا نشده بود وپژوهش‌های انجام ‌شده در خارج از کشور نیز بر اساس شرایط خاص آن کشورها ویا سازمان به بخشی از این پژوهش پرداخته بودند، محقق با رویکردی آمیخته به بررسی موضوع موردمطالعه پرداخته است.بدین معنا که ابتدا با استفاده از رویکرد تحقیق کیفی، پنج سؤال اول تحقیق بررسی گردیده است.       مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای مدیران آموزشی با رویکرد اسلامی-ایرانی، عوامل مؤثر بر دستیابی مدیران آموزشی به اخلاق حرفه‌ای و پیامدهای تخلق به اخلاق حرفه‌ای مدیران آموزشی ازطریق مصاحبه نیمه ساختار مند (درقالب 8 سؤال) با خبرگان، شناسایی و مدل مفهومی تحقیق بر مبنای روش داده بنیاد، ترسیم و از طریق روش دلفی، تصحیح و تأیید شده است. درنهایت بر مبنای مراحل قبل (در راستای پاسخ به سؤال ششم تحقیق )،پرسشنامه‌ای طراحی و دراختیار جامعه آماری تحقیق (مدیران مدارس شهر تهران) قرار داده‌شده است وداده‌ها با آزمون‌های مناسب مورد تحلیل قرارگرفته است.       درگام اول روش تحقیق کیفی داده بنیاد، به کمک مصاحبه های اکتشافی با21  نفر از افراد متخصص وخبره براساس نمونه گیری هدفمند و جستجو در آیات وروایات و رجوع به پیشینه تحقیق، کدها و مولفه های اخلاق حرفه ای مدیران آموزشی احصا گردید و در قالب مدل مفهومی داده بنیاد تدوین گردید. در این مرحله 119مفهوم کلیدی استخراج شد که با طبقه بندی آنها 25 مقوله حاصل گردید و12 مقوله اصلی در قالب ابعاد شش گانه مدل پارادیمی به شرح زیر جای گرفتند:   شرایط علی(تخصص اخلاقی فردی ونگرشها)، پدیده اصلی یعنی گرایش وتخلق مدیران آموزشی به اخلاق حرفه ای (رفتار های اخلاقی وعملکرد اخلاقی)، شرایط زمینه ای (ویژگی های فردی و ویژگی های سازمانی)، شرایط مداخله گر (محدودیت هاوشرایط محیطی)، راهبردها (خرد وکلان) و پیامدها (ارتقای اخلاقی افراد وپیامد های محیطی).        درگام دوم ، روش تحقیق دلفی، به کمک یافته های گام اول، پرسشنامه ای طراحی گردید و مدل اولیه، طی دو مرحله توسط خبرگان اصلاح و تایید شد.      در گام سوم ، آزمون مدل، فرضیه های تحقیق تدوین و برای آزمون آنها پرسشنامه ای طراحی و بین 320 نفر از مدیران مدارس شهر تهران براساس نمونه گیری خوشه ای توزیع گردید. تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، با روش های تحلیل عاملی تاییدی و مدل تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزارهای SPSS و LISREL انجام گرفته است. نتایج مرحله کمی نیز نشان داد که روابط موجود در مدل با ضرایب تاثیر مناسبی به تایید می رسد به جز یک مورد که ضریب تاثیر محدودیت ها بر راهبرد کلان معنادار نبود وتنها این مسیر با مدل تدوین شده در بخش کیفی همخوانی نداشت ودر بخش کمی مورد تایید قرار نگرفت. در پایان نیز محدودیت ها و نوآوریهای پژ وهش وپیشنهادات کاربردی وپژوهشی بر اساس نتایج ارائه گردید. نظیر  پياده سازي الگوي اخلاق حرفه ای تدوین شده در بین مدیران آموزشی یک سازمان و بررسی مشکلات پیاده سازی آن.         فهرست مطالب فصل اول:کلیات تحقیق 1-1- مقدمه    2 1-2- بیان مسئله    3 1-3- اهمیت وضرورت پژوهش    10 1-4-اهداف تحقیق    13 1-4-1- هدف اصلی    13 1-4-2- اهدف فرعی    13 1-5- سوالات پژوهش    13 1-6- تعریف های نظری و عملیاتی    14   فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش    15 بخش اول:مفهوم شناسی اخلاق    17 2-1- معنای اخلاق    17 2-1-2- طبقه‌بندی علم اخلاق    17 2-1-2-1- علم اخلاق    18 2-1-2-1-1- تفاوت علم اخلاق از دیدگاه اندیشمندان اسلامی و غربی    18 2-1-2-2- اقسام اخلاق    19 2-1-2-2-1- اخلاق توصیفی    19 2-1-2-2-2- اخلاق هنجاری    19 2-1-2-2-2-1- نظریه‌های غایت انگارانه (نتیجه محور)    19 2-1-2-2-2-2- نظریه‌های وظیفه‌گرایانه (فرآیند محور)    20 2-1-2-2-2-3- نظریه یا مکتب مبتنی بر فضیلت    20 1-2-2-3- فرا اخلاق    20 2-1-2-3- فلسفه اخلاق    21 2-1-3- تئوری‌ها و مکاتب اخلاق    22 2-1-3-1- مکاتب واقع‌گرا    22 2-1-3-2- مکاتب غیرواقع‌گرا    22 2-1-4- شیوه تبیین نظام اخلاقی    23 2-1-4-1- نظام اخلاق اسلامی،غایت‌گرا یا وظیفه‌گرا؟    23 2-1-4-2- نظام اخلاقی اسلام عقلانی است یا وحیانی؟    24 2-1-4-3- تفاوت نظام اخلاقی اسلام با دیگر نظام‌ها    24 2-1-4-4- غایت نظام اخلاقی اسلام    25 2-1-5- تفاوت اخلاق و حقوق    25 2-1-6- ارتباط دین و اخلاق    26 2-1-6-1- نظریة تباین    27 2-1-6-2- نظریه اتحاد    27 2-1-6-3- نظریة تعامل    28 2-1-6-3-1- نیازمندی‌های دین به اخلاق    28 2-1-6-3-2- وابستگی‌های اخلاق به دین    29 بخش دوم:مبانی اخلاق اسلامی    30 2-2-1- مبانی انسان شناسی    30 2-2-1-1- آفرینش دو بعدی انسان    31 2-2-1-2- فطرت    32 2-2-1-3- عقل    33 2-2-1-4- اختیار    34 2-2-1-5- اجتماعی بودن انسان    35 2-2-2- مبانی ارزش شناسی    36 2-2-2-1- چیستی ارزش‌ها    36 2-2-1-1- ارزش اخلاقی    37 2-2-2-2- خاستگاه ارزش‌ها    37 2-2-2-3- نسبی یا مطلق بودن ارزش‌ها    38 2-2-2-4- معیار  فعل اخلاقی    39 2-2-2-4-1- ارزش اجتماعی    39 2-2-2-4-2- نظریه عاطفی    39 2-2-2-4-3- نظریه اراده    39 2-2-2-4-4- نظریه وجدانی    39 2-2-2-4-5- نظریه زیبایی    40 2-2-2-4-6- نظریه پرستش    40 2-2-4- مبنای اخلاقی بودن رفتار    40 بخش سوم: تاریخچه اخلاق حرفه‌ای    42 2-3-1- اخلاق حرفه‌ای در ایران باستان    42 2-3-1-1- آموزه‌های اخلاقی در مدیریت کوروش    43 2-3-2- دوران اسلام وتمدن اسلامی    45 2-3-2-1- شاخصهای رفتاری جوانمردی سازمانی    46 2-3-3- تاریخچه اخلاق کاری در غرب    47 2-3-4- مکاتب و نظریه‌های اخلاق حرفه‌ای    48 2-3-4-1-مکتب سود انگاری    49 2-3-4-2- مکتب تکلیف‌گرایی    49 2-3-4-3- مکتب عدالت توزیعی    50 2-3-4-4- مکتب آزادی فردی    51 بخش چهارم: حیطه‌های علم اخلاق در مطالعات مدیریت و سازمان    52 2-4-1- اخلاق شغلی(اخلاق کار)    52 2-4-2- اخلاق حرفه‌ای    52 2-4-3- اخلاق سازمانی    53 2-4-4- اخلاق کسب و کار    54 2-4-5- اخلاق مدیریت    55 2-4-6- نقش راهبردی اخلاق حرفه‌ای در سازمان و مدیریت    55 2-4-7- تحویلی نگری در اخلاق حرفه‌ای    56 2-4-8- ضرورت اخلاق حرفه‌ای برای مدیران    57 2-4-8-1- ضرورت اخلاق برای مدیران آموزشی    59 2-4-9- قدرت برتر اخلاقی و مصادیق آن    61 2-4-9-1- تقوا و پرهیزگاری    61 2-4-9-2- رفق و مدارا    61 2-4-9-2-1- آثار و پیامدهای رفق و مدارا    62 2-4-9-2-2- رفق و مدارا،‌يا شدت و تندي؟    63 2-4-9-3- الفت و محبت    64 2-4-9-4- دفع بدي با خوبي    64 2-4-9-5- سعه‌ي صدر    65 2-4-9-5-1- عوامل سعه‌ي صدر    66 2-4-10- بستر شکل گیری اخلاق حرفه‌ای مدیران و پایداری آن    67 2-4-10-1- شایسته سالاری و اهلیت‌گرایی    67 2-4-10-1-1- نیروی شایسته از منظر نهج البلاغه    68 2-4-10-2- علاقه‌مندی شخصی    68 2-4-10-3- قانون‌گرایی    69 2-4-10-4- تامین مالی    69 2-4-10-5- امنیت شغلی    69 2-4-10-6- نظارت    69 2-4-10-7- ارزشیابی وقدردانی    70 2-4-11- اصول اخلاق حرفه‌ای از منظر نهج البلاغه    70 2-4-11-1- اصل مسئولیت‌پذیری    70 2-4-11-2- اصل خدمتگزاری    70 2-4-11-3- اصل امانت‌داری    71 2-4-11-4- اصل انضباط کاری    71 2-4-11-5- اصل پیگیری    71 2-4-11-6- اصل رفق‌ورزی    72 2-4-11-7- اصل نفی خودکامگی    72 2-4-12- اصول اخلاق رهبری نورث هاوس    72 2-4-13- آموزه‌های اخلاقی و مدیریتی سعدی    73 بخش پنجم: مدل‌های موجود در حوزه مطالعات اخلاق مدیریت    78 2-5-1- مديريت مبتني بر رشد از ديدگاه قرآن    78 2-5-2- مدیریت رحمانی درقرآن    79 2-5-3- دومدل مدیریت اخلاق‌گرا مبتنی بر مفاهیم دعای عرفه و دعای مکارم الاخلاق    80 2-5-5- مدل اخلاق کسب و کار کولینز    82 2-5-6- مدل تحلیل دوراهی اخلاقی (تصمیم‌گیری اخلاقی) نقش محور    83 تحلیل مدل    83 2-5-7- مدل تحلیل رابطه‌ی ارزش‌های اخلاقی سازمان و رفتار اخلاقی کارکنان    84 تحلیل مدل    84 2-5-8- مدل تصمیم‌گیری اخلاقی جونز    85 بخش ششم: پیشینه تحقیقات داخلی  و بین المللی    88 2-6-1- تحقیقات داخلی    88 2-6-2- تحقیقات خارجی    93 2-7- جمع بندی و چهارچوب نظری تحقیق    100   فصل سوم: روش شناسی پژوهش 3-1- مراحل انجام تحقیق    103 3-2-روش تحقيق    106 3-3- نظریه داده بنیان یا نظریه برخاسته از داده ها    109 3-4-جامعه و نمونه آماري تحقيق    109 3-4-1-جامعه و نمونه آماری بخش کیفی تحقیق(برای تدوین مدل نظریه داده بنیاد):    110 3-4-2-جامعه ونمونه آماری بخش کمی(روش دلفی یا پنل خبرگان)    111 3-4-3-جامعه و نمونه آماری بخش کمی (تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر) تحقیق:    113 3-5-ابزار گردآوری داده ها    113 3-5-1-ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی    114 3-5-2-ابزار گردآوری داده ها در بخش کمی    115 3-6-روایی و پایایی ابزارهای پژوهش    115 3-6-1-پايايي (قابليت اعتماد) ابزار کیفی(مصاحبه)    115 3-6-1-1-محاسبه پایایی بازآزمون    116 3-6-1-2-محاسبه پایایی بین دو کُدگذار    117 3-6-2-بررسی  روایی و پایایی ابزار اندازه گیری در اجرای اولیه    118 3-7-روش تحلیل داده ها    120 3-7-1-تحلیل داده ها در بخش کیفی    120 3-7-2-روش تحلیل داده ها در بخش کمی    125 3-7-2-1-تحليل عاملي تاييدي    125 3-7-2-2-تحلیل مسیر    126 3-7-2-3-شاخصهاي برازش در مدل تحلیل مسیر    127     فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها  یافته های پژوهش 4-1- یافته های توصيفي    131 4-1-1-توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب جنس    131 4-1-2- توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب تحصیلات    132 4-1-3- توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب سابقه کار    133* 4-1-4-جدول فراوانی تخصص های مدیران    134 4-2- یافته های استنباطی    134 4-2-1- روش کیفی    134 4-2-2-روش تجزیه وتحلیل داده ها    135 4-2-3-مدل نظری    151 4-3- نتایح تحلیل دلفی    152 4-4- تحليل عاملي تاييدي    154 4-4-1- تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم    155 4-4-1-1- تحلیل عاملی تأییدی تخصص فردی    155 4-4-1-2- تحلیل عاملی تأییدی نگرشها    157 4-4-1-3- تحلیل عاملی تأییدی ویژگی های فردی    159 4-4-1-4- تحلیل عاملی تأییدی ویژگی های سازمانی    161 4-4-1-5- تحلیل عاملی تأییدی محدودیت ها    162 4-4-1-6- تحلیل عاملی تأییدی شرایط محیطی    163 4-4-1-7- تحلیل عاملی تأییدی خرد    165 4-4-1-8- تحلیل عاملی تأییدی راهبردهای کلان    167 4-4-1-9- تحلیل عاملی تأییدی ارتقای افراد    169 4-4-1-10- تحلیل عاملی تأییدی پیامدهای محیطی    170 4-4-1-11-تحلیل عاملی تأییدی رفتارهای اخلاقی    172 4-4-1-12- تحلیل عاملی تأییدی عملکرد اخلاقی    174 4-4-2- شاخصهاي توصيفي متغيرهاي پژوهش    176 4-4-2-1- ضريب همبستگي بين متغيرها    176     فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 5-1- گزارش روش کیفی (نظریه داده بنیاد)    183 5-2- گزارش کمی(نتایج تحلیل مسیر)    187 5-3-نتیجه گیری    194 5-4-نوآوری های تحقیق    197 5-5-محدودیت‌های تحقیق    197 5-6-پیشنهادات تحقیق    198 5-6-1-پیشنهادات کاربردی    198 5-6-2-پیشنهادات پژوهشی    198 منابع    200 پیوستها ………………………214       فهرست جداول جدول 2-1- شاخص‌های رفتاری برای جوانمردی سازمانی    46 جدول 2-2- آموزه‌های اخلاقی و مدیریتی سعدی    73 جدول 3-1-ویژگیهای نمونۀانتخاب شده درقسمت کیفی پژوهش    111 جدول 3-2- ویژگیهای اعضای پنل دلفی    113 جدول 3-3- محاسبه پایایی باز آزمون    116 جدول 3-4- محاسبه پایایی بین دوکُدگذار    117 جدول 3-5- نتایج آلفای کرونباخ    119 جدول 4-1 توزیع فراوانی برحسب جنسیت    131 جدول 4-2- توزيع فراواني پاسخگويان برحسب سن    132 جدول 4-3- توزيع فراواني پاسخگويان برحسب میزان تحصیلات    133 جدول 4-4- توزيع فراواني پاسخگويان برحسب سابقه کار    133 جدول 4-5- جدول فراوانی توزیع تخصص پاسخگویان    134 جدول 4-6- مقوله ها وزیرمقوله های به دست امده ازتحلیل کیفی مصاحبه ها    137 جدول 4-7- بارهای عاملی مولفه های هزینه های بالاسری    156 جدول 4-8- شاخص های برازش کلی مدل آزمون شده پژوهش حاضر    156 جدول 4-9- بارهای عاملی مولفه های نگرش    158 جدول 4-10- شاخصه ای برازش کلی مدل آزمون شده پژوهش حاضر    158 جدول 4-11- بارهای عاملی مولفه های ویژگیهای فردی    160 جدول 4-12- شاخص های برازش کلی مدل آزمون شده پژوهش حاضر    160 جدول 4-13- بارهای عاملی سؤالات ویژگیهای سازمانی    161 جدول 4-14- بارهای عاملی مولفه های محدودیتها    163 جدول 4-15- شاخصهای برازش کلی مدل آزمون شده پژوهش حاضر    163 جدول 4-16- بارهای عاملی مولفه های هزینه های بالاسری    165 جدول 4-17- شاخصهای برازش کلی مدل آزمون شده پژوهش حاضر    165 جدول 4-18- بارهای عاملی مولفه های خرد    167 جدول 4-19- شاخصهای برازش کلی مدل آزمون شده پژوهش حاضر    167 جدول 4-20- بارهای عاملی سؤالات کلان    168 جدول 4-21- شاخصهای برازش کلی مدل آزمون شده پژوهش حاضر    168 جدول 4-22- بارهای عاملی مولفه های ارتقای افراد    170 جدول 4-23- شاخصهای برازش کلی مدل آزمون شده پژوهش حاضر    170 جدول 4-24- بارهای عاملی مولفه های هزینه های بالاسری    171 جدول 4-25- شاخصهای برازش کلی مدل آزمون شده پژوهش حاضر    172 جدول 4-26- بارهای عاملی مولفه های رفتارهای اخلاقی    173 جدول 4-27- شاخص های برازش کلی مدل آزمون شده پژوهش حاضر    173 جدول 4-28- بارهای عاملی مولفه های عملکرد اخلاقی    175 جدول 4-29- شاخصهای برازش کلی مدل آزمون شده پژوهش حاضر    175 جدول 4-30- شاخص‌هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش    176 جدول 4-31- ماتريس همبستگي سازه هاي پژوهش    176 جدول 4-32- نتايج مدل آزمون شده    179 جدول 4-33-مشخصه‌هاي برازندگي مدل برازش شده    181     فهرست شکل‌ها شکل 2-1- مدل مدیریت اخلاق‌گرامبتنی برمفاهیم دعای عرفه    80 شکل 2-2- اخلاق کسب وکارکولینز    82 شکل2-3- مدل تحلیلی دوراهی اخلاقی (تصمیم‌گیری اخلاقی) نقش محور    83 شکل 3-1- فرايندتحقيق    104 شکل 3-2- فرآیندپژوهش با استفاده ازطرح آمیخته اکتشافی    108 شکل‏3 3- فرآيندهاي به هم وابسته جمع آوري،تنظيم وتحليل داده ها    121 شکل‏3 4- الگوی داده بنیان    123 شکل 3-5- الگوي بصري نظریه داده بنیان    124 شکل 3-6- الگوی معادلات ساختاری پژوهش    127 شکل 4-1- توزيع فراواني پاسخگويان برحسب جنسیت    132 شکل 4-2- توزيع فراواني پاسخگويان برحسب سن    132 شکل 4-3- توزيع فراواني پاسخگويان برحسب تحصیلات    133 شکل 4-4- توزيع فراواني پاسخگويان برحسب سابقه کار    134 شکل 4-5- خلاصه مفاهیم، مقوله ها و زیرمقوله ها    141 شکل 4-6- مدل به دست آمده ازمصاحبه ها    153 شکل 4-7- مدل مفهومی پژوهش    154 شکل 4-8- خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه تخصص فردی    155 شکل 4-9- ضرایب تی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه تخصص فردی    156 شکل 4-10- خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه نگرشها    157 شکل 4-11- ضرایب تی خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه نگرشها    158 شکل 4-12- خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه تخصص فردی    159 شکل 4-13- ضرایب تی خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه ویژگیهای فردی    160 شکل 4-14- خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه ویژگیهای سازمانی    161 شکل 4-15- ضرایب تی خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه ویژگیهای سازمانی    161 شکل 4-16- خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه محدودیتها    162 شکل 4-17- ضرایب تی خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه محدودیتها    162 شکل 4-18- خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه شرایط محیطی    164 شکل 4-19- ضرایب تی خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه شرایط محیطی    164 شکل 4-20- خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه خرد    166 شکل 4-21- ضرایب تی خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه خرد    166 شکل 4-22- خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه کلان    167 شکل 4-23- ضرایب تی خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه کلان    168 شکل 4-24- خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه ارتقای افراد    169 شکل 4-25- ضرایب تی خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه ارتقای افراد    169 شکل 4-26- خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه پیامدهای محیطی    171 شکل 4-27- ضرایب تی خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه پیامدهای محیطی    171 شکل 4-28- خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه رفتارهای اخلاقی    172 شکل 4-29- ضرایب تی خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه رفتارهای اخلاقی    173 شکل 4-30- خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه عملکرد اخلاقی    174 شکل 4-31- ضرایب تی خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه عملکرداخلاقی    175 شکل 4-32- مدل آزمون شده پژوهش    177 شکل 4-33- مدل آزمون شده پژوه ش بعد ازحذف مسیرمحدودیتها به راهبردکلان    178 شکل 4-34- ضرایب تی مدل آزمون شده پژوهش    178 شکل5-1- مقوله های اصلی و ارتباط بین آنها درالگوی اخلاق حرفه ای مدیران آموزشی بارویکرداسلامی–ایرانی    187 شکل 5-2- مدل مفهومی پژوهش    195  
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های جامعه شناسی اخلاق 99 صفحه
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های جامعه شناسی اخلاق 99 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری اخلاق پیشینه تحقیق اخلاق مبانی نظری نظریه های اخلاق پیشینه تحقیق نظریه های اخلاق مبانی نظری نظریه های جامعه شناسی اخلاق پیشینه تحقیق…

 • ارزیابی مفاهیم و محتوای فمینیستی در سینمای زنان فیلمساز ایرانی
 • ارزیابی مفاهیم و محتوای فمینیستی در سینمای زنان فیلمساز ایرانی مضامین فمینیستی پایان نامه فمینیسم محتوای فیمنیستی در سینما مصادیق فمینیسم در فیلمهای ایرانی موارد فمینیسم در زنان بازیگر گرایشهای فمینیستی در زنان بازیگر ایرانی نمادهای فمینیستی در فیلم های…

 • پاورپونیت بررسی فصل پنجم درس بررسی مسائل مدیریت با موضوع بهره‌وری
 • پاورپونیت بررسی فصل پنجم درس بررسی مسائل مدیریت با موضوع بهره‌وری دانلود دانلود پاورپونیت بررسی فصل پنجم درس بررسی مسائل مدیریت با موضوع بهره‌وری جهت رشته مدیریت در قالب 25 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و…

 • دانلود پاورپوینت مهندسی فرودگاه
 • دانلود پاورپوینت مهندسی فرودگاه دانلود دانلود پاورپوینت مهندسی فرودگاه جهت رشته عمران در 55 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       برنامه ریزی فرودگاه فرایندی پیچیده است. در بر نامه ریزی…

 • ارزیابی علل ایجاد مطالبات سررسید گذشته و معوق انواع بانکها و راه حلهای مناسب وصول
 • ارزیابی علل ایجاد مطالبات سررسید گذشته و معوق انواع بانکها و راه حلهای مناسب وصول مطالبات معوق عوامل موثر در ایجاد مطالبات معوق راه حلهای موفق برای وصول مطالبات بانکی مطالبات معوق بانکی علل ایجاد مطالبات معوق بانکی مطالبات معوق…

 • پاورپوینت پژوهش بر نمونه های خاص خون
 • پاورپوینت پژوهش بر نمونه های خاص خون پاورپوینت بافتهای اضافی خون پاورپوینت پژوهش نمونه خون پاورپوینت انواع نمونه های اضافی پاورپوینت اهداف استفاده از بافتها دانلود دانلود پاورپوینت پژوهش بر نمونه های خاص خون جهت رشته ژنتیک در قالب 41…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *