تدوین مدلی جهت مدیریت اسلامی بر اساس نامه 53 نهج البلاغه

تدوین مدلی جهت مدیریت اسلامی بر اساس نامه 53 نهج البلاغه عهدنامه مالک اشتر الگوی رهبری مشارکتی مدل رهبری مشارکتی اراپه مدل مدیریت اسلامی نظریه های مدیریت اسلامی پایان نامه مرتبط با عهد نامه مالک اشتر مدیریت اسلامی مبتنی بر نهج‌البلاغه مدل سازی مدیریت اسلامی بر مبنای عهدنامه مالک اشتر مدیریت اسلامی مبتنی بر نامه 53 نهج البلاغه تدوین الگوی مدیریت اسلامی تدوین مدل جهت مدیریت اسلامی پایان نامه تدوین مدل مدیریت اسلامی پایان نامه در مورد مدیریت اسلامی دانلود پایان نامه مدیریت اسلامی

دانلود

تدوین مدلی جهت مدیریت اسلامی بر اساس نامه 53 نهج البلاغه هدف اصلی این پژوهش که تدوین مدل برای مدیریت اسلامی بود محقق شد و در طی تدوین مدل به سؤالات زیرپاسخ داده شده است:   سؤال اصلیمدل مدیریت اسلامی بر اساس عهدنامه مالک اشتر چگونه است؟     بعد از تجزیه و تحلیل داده های متن، چهار ویژگی لازم و ضروری در شخص مدیر، از دیدگاه امام علی(ع) برداشت شد. که عبارتند از : تقوا، عدالت، تدبیر و شرح صدر. دو ویژگی دیگر که از خصوصیات اجتماعی مدیر است و از پیش شرط های فرآیند مدیریت علوی عبارتند از: مقبولیت مردمی و مشروعیت سیاسی. بعبارت دیگر، شخص مدیر باید مورد قبول مردم باشد تا او بتواند فرآیند مدیریت را طی کند و هم چنین مدیریت او باید از لحاظ قانونی و سیاسی مشروع باشد.     امام علی(ع) در ابتدای عهد نامه می فرمایند: «این دستوری است که بنده ی خدا علی امیر المؤمنین به «مالک اشتر بن حارث اشتر» در فرمانش به او صادر فرموده است و این فرمان را هنگامی نوشت که وی را زمامدار و والی کشو مصر قرار داد.»   امام علی(ع) در این گزاره تأکید می کنند که مالک از طرف من به زمامداری برگزیده شده است تا حکومت مالک از لحاظ سیاسی و قانونی مشروع باشد. موضوع هسته ای و مهم فرآیند مدیریت علوی فرایند تصمیم گیری است،که دارای 5 مرحله است. سه مرحلۀ اول در مقوله هسته ای مدل جای می گیرد که عبارتند از: شناخت مسأله و جمع آوری اطلاعات، تعیین معیار ها، ارزیابی راه حل ها و انتخاب. مرحله چهارم فرآیند تصمیم گیری که مرحله ی اجرای تصمیمات است، در راهبرد های فرآیند مدیریت علوی جای می گیرند. این راهبردها که وظایف مدیریت اسلامی به شمار می روند عبارتند از: برنامه ریزی- سازماندهی- مدیریت اموال عمومی- مدیریت منابع انسانی و مدیریت ارتباطات و اطلاعات.     مرحلۀ پنجم فرآیند تصمیم گیری، اصول بعد از اجرای تصمیمات را بر شمرده است که در فرآیند مدیریت علوی قرار نمی گیرد و جزء فرآیند تصمیم گیری است. اهداف فرآیند مدیریت علوی عبارتند از : امنیت، رفاه، عمران، هدایت و ارشاد و وفاداری مردم به حکومت. متغیر های میانجی تأثیر گذار بر فرآیند مدیریت به دو دسته تقسیم شده اند: متغیرهای درون سازمانی و متغیر های بیرون سازمانی.     مقوله های میزان جذابیت پیامدها، میزان دلبستگی اعضاء سازمان، میزان وفاداری مردم به سازمان و قدرت عوامل ذی نفوذ از جمله متغیر های درون سازمانی مؤثر بر راهبرد ها، به شمار می روند. و مقولات عوامل طبیعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیز متغیر های برون سازمانی هستند که بر راهبردهای مدیریت علوی تأثیر گذارند. علاوه بر فرآیند مدیریت علوی و فرآیند تصمیم گیری علوی، الگوی رهبری تناسبی نیز از دل داده ها استخراج شده است؛ که دارای پنج سبک عادلانه، حمایتی، مشاوره ای، ترغیبی و مشارکتی است.              فهرست مطالب فصل اول: کلیات    1 1-1- مقدمه    2 2-1- بیان مسأله    3 3-1- ضرورت تحقیق    4 4-1- هدف اصلی تحقیق    6 5-1- سؤالات تحقیق    6   فصل دوم : مبانی نظری    7 1-2- اندیشمندان مدیریت اسلامی    8 2-2- منابع‌ تحقیق‌ در مدیریت‌ اسلامی‌.    .8 3-2- تعاریف مدیریت    8 4-2- مهمترین اهداف مدیریت عبارتنداز:    9 5-2- مفاهیم مدیریت ورهبری اسلامی    10 6-2- اهداف مدیریت اسلامی    10 7-2- جایگاه نهج البلاغه    11 8-2- معرفی مالک اشتر     13 1-8-2- گوشه ای از زندگی مالک    13        2-8-2- معرفی مالک اشتر در کلام امیرالمؤمنین (ع).14 9-2- سابقه و کیفیت تکوین مدیریت    16 1- 9-2- چارلز باباژ     17 2-9-2- نظریه اصول گرایان (وظیفه گرایان )    17 3-9-2- نظریه بوروکراسی وبر    17 4-9-2- نهضت روابط انسانی    18 5-9-2- نظریه تقویت رفتار    19 6-9-2- نظریه برابری    19 7-9-2- نظریه انتظار    19 8-9-2- تئوری مسیر – هدف    19 9-9-2- الگوی رهبری مشارکتی    20 10-9-2- مدل منطقی وعقلایی در تصميم گيري    20 11-9-2- نظریه عقلانی محدود و رضایتمندی    21 12-9-2- ویژگی های کمال مدیریت    22 13-9-2- نظریه سیستمی    22 1-2- نظریه پردازان مدیریت اسلامی    23 1- 1-2- نظریه های متقدم مدیریت اسلامی    24 – ندیشه غزالی طوسی    24 – اندیشه ابن خلدون    25 – ابونصر فارابی(339-259 ه.ق)    27 – ابن جماعه (733- 639 ه.ق)    28 – ابن تیمیه    29 – امام فخر رازی( 606- 536 ه.ق)    30 – ابویوسف    31 – ابن مقفع    32 – -جاحظ    33 – باقلانی مالکی ( متوفی 403 ه.ق )    34 – ابوالحسن‌ ماوردی‌    35 – ابوعلی سینا    36 – ابن قتیبه    38 – ابن طاهر بغدادی    38 2-1-2- نظریه های متأخر مدیریت اسلامی    39 – -نظریه رشد شهید علامه مطهری    39 – رویکرد نظری اصول گرایی    40 – رویکرد نظری اخلاق و ویژگی های مدیران اسلامی    42 – رویکرد وظایف مدیران مسلمان    43 – رویکرد تأثیر ارزش های اسلامی بر مدیریت    44     فصل سوم :  روش تحقیق    46 1-3- روش تحقیق    47 2-3- انواع طرح های تحقیق کیفی    48 3-3- روش نظریه برخاسته از داده ها (grounded thery):    48 1-3-3- طرح سیستماتیک    50 2-3-3- طرح نوخاسته    51 3-3-3- -طرح سازاگرا    51 4-3- روش و ابزار گردآوری اطلاعات    52 5-3- روایی (validity) و پایایی (Reliability)    52     فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها    54 1-4- مدلسازی مدیریت اسلامی بر مبنای عهدنامه مالک اشتر    55 2-4- دلایل انتخاب عهدنامه مالک اشتر برای مدلسازی مدیریت اسلامی    55 3-4- رویکرد نظریه برخاسته از داده ها    55 4-4- روند اجرای پژوهش    56 5-4- خصوصیات شخصی لازم وضروری در مدیریت اسلامی چیست؟    56 1-5-4- مفهوم تقوا    57 2-5-4- مفهوم عدل و عدالت    60 3-5-4- مفهوم تدبیر    62 4-5-4- مفهوم شرح صدر    64 – ضرورت وجود شرح صدر در مدیریت    65 6-4- زمینه های لازم برای شکل گیری مدیریت اسلامی کدامند؟    66 1-6-4- مفهوم مشروعیت    67 2-6-4- مقبولیت مردمی    68 7-4- برمبنای عهدنامه مالک اشتر مدیریت اسلامی چه وظایفی دارد؟    69 1-7-4- مدیریت منابع انسانی    72 2-7-4- سازماندهی:    74 3-7-4- برنامه ریزی    76 4-7-4- مدیریت منابع مالی    79 5-7-4- مدیریت ارتباطات و اطلاعات    82 – تعریف ارتباطات    82 – تعریف سیستم های اطلاعاتی    82 8-4- مقوله هسته ای و اصلی فرآیند مدیریت اسلامی چه نام دارد؟    85 1-8-4- تصمیم گیری    93 9-4- مدیریت اسلامی چه اهدافی را دنبال می کند؟    96 1- 9-4- عمران    96 2-9-4- امنیت    97 3-9-4- هدایت و ارشاد:    100 4-9-4- رفاه    101 10-4- مقوله های زمینه ای تأثیر گذار بر مدیریت اسلامی کدامند؟    103 1-10-4- دلبستگی اعضای سازمان    105 2-10-4- میزان وفاداری مردم    107 3-10-4- میزان جذابیت پیامد ها    109 4-10-4- قدرت عوامل ذی نفوذ    110 11-4- متغیر های میانجی تأثیرگذار بر مدیریت اسلامی کدامند؟    110 1-11-4- عوامل سیاسی    110 2-11-4- عوامل فرهنگی    111 3-11-4- عوامل طبیعی    112 4-11-4- عوامل اقتصادی    112 نتیجه گیری    112   فصل پنجم : یافته ها ونتایج    114 1-5- دستاوردهای پژوهش    115 1-1-5- فرآیند مدیریت علوی    115           – ویژگیهای لازم مدیر در مدیریت علوی115          –  مقوله های زمینه ای مؤثر بر مدیریت علوی117         – راهبردهای مدیریت علوی118         – مقوله ی هسته ای مدیریت علوی118        – پیامدهای مدیریت علوی.120        – متغیرهای میانجی مؤثر بر مدیریت علوی120 2-1-5- فرایند تصمیم گیری علوی    124 3-1-5- الگوی رهبری تناسبی    127 4-1-5- عوامل قدرت و نفوذ به عنوان عوامل مؤثر بررهبری    129 2-5- نتیجه گیری    130 3-5- پیشنهاها    131 4-5- قلمرو و محدودیت های تحقیق    132 فهرست منابع    133   فهرست جداول جدول (1-3) : مقایسه ویژگی های روش های کیفی و کمی(خاکی،همان،134)    47 جدول1-4 : خصوصیات شخصی لازم درمدیریت اسلامی(مقوله تقوا)    56 جدول 2-4 : خصوصیات شخصی لازم در مدیریت اسلامی (مقوله عدالت)    59 جدول 3-4:خصوصیات شخصی لازم در مدیریت اسلامی (مقوله تدبیر)    61 جدول 4-4 : خصوصیات شخصی لازم در مدیریت اسلامی (مقوله شرح صدر)    63 جدول 5-4 :مقوله مقبولیت مردمی و مشروعیت قانونی    66 جدول 6-4 :مقوله مدیریت منابع انسانی    69 جدول7-4 :مقوله سازماندهی    73 جدول8-4 : مقوله برنامه ریزی    75 جدول9-4 : مقوله مدیریت اموال عمومی    78 جدول 10-4 :مقوله ی مدیریت ارتباطات و اطّلاعات    80 جدول 11-4 :مقوله تصمیم گیری    85 جدول12-4:مقوله ی عمران    96 جدول13 -4: مقوله ی امنیت    97 جدول 14-4 :مقوله ی هدایت و ارشاد    98 جدول 15-4 :مقوله ی رفاه    101 جدول شماره16-4: مقوله دلبستگی اعضای سازمان    103 جدول 17-4 :مقوله ی میزان وفاداری مردم    106 جدول 18-4 : مقوله میزان جذابیت پیامد ها    108 جدول 19-4 :مقوله ی قدرت عوامل ذی نفوذ    110 جدول 20-4 :مقوله ی عوامل سیاسی    110 جدول 21-4 :مقوله ی عوامل فرهنگی    111 جدول 22-4 :مقوله ی عوامل طبیعی    111 جدول 23-4 :مقوله ی عوامل اقتصادی    112   فهرست اشکال شکل 1-3: (نمودار کدگذاری محوری)    50 شکل 1-4 : نمودار محوری تقوا    58 شکل 2-4 : نمودار محوری عدالت    61 شکل 3-4 : نمودار محوری تدبیر    63 شکل 4-4 : نمودار محوری شرح صدر    66 شکل 5-4 : نمودار محوری مقبولیت مردمی و مشروعیت قانونی    69 شکل 6-4 :نمودار محوری مدیریت منابع انسانی    73 شکل 7-4: نمودار محوری سازماندهی    75 شکل 8-4 : نمودار محوری برنامه ریزی    78 شکل9-4 : نمودار محوری مدیریت اموال عمومی    80 شکل10-4 نمودار محوری فرآیند ارتباطات    84 شکل 11-4:فرایند مدیریت ارتباطات و اطلاعات    84 شکل 12-4: فرایند تصمیم گیری علوی    95 شکل 13-4 : نمودار محوری عمران    97          شکل 14-4: نمودار محوری امنیت.98 شکل15-4 :نمودار محوری هدایت و ارشاد    100          شکل16-4: نمودار محوری رفاه.103 شکل 17-4: نمودار محوری میزان وفاداری مردم به حکومت    108 شکل 1-5:فرآیند مدیریت علوی    122 شکل 2-5: فرآیند تصمیم گیری علوی    123 شکل 3-5:پیوستار رهبری تناسبی    127  
 • دانلود تحقیق درباره فرسودگی شغلی word
 • دانلود تحقیق درباره فرسودگی شغلی word دانلود هدف از این تحقیق بررسی فرسودگی شغلی با فرمت docx در قالب 59 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد       فهرست مطالب تعریف فرسودگی شغلی…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری اجتماعی 56 صفحه
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری اجتماعی 56 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری سازگاری اجتماعی دانلود مبانی نظری سازگاری اجتماعی پیشینه تحقیق سازگاری اجتماعی ادبیات نظری سازگاری اجتماعی فصل دوم پایان نامه سازگاری اجتماعی مبانی نظری و پیشینه تحقیق…

 • پاورپوینت بررسی آسیب شناسی خانواده
 • پاورپوینت بررسی آسیب شناسی خانواده دانلود دانلود پاورپوینت بررسی آسیب شناسی خانواده جهت رشته خانه و خانواده در قالب 43 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       خانواده  : نزدیک…

 • پاورپوینت دستور العمل مراقبت و رفتار با كودكان در مراکز بهداشتی - درمانی
 • پاورپوینت دستور العمل مراقبت و رفتار با كودكان در مراکز بهداشتی - درمانی دانلود دانلود پاورپوینت دستور العمل مراقبت و رفتار با كودكان در مراکز بهداشتی- درمانی جهت رشته ی پزشکی در قالب 55 اسلاید و با فرمت pptx به…

 • مبانی نظری ارزیابی عملکرد بانک با کارت امتیازی متوازن
 • مبانی نظری ارزیابی عملکرد بانک با کارت امتیازی متوازن ارزیابی عملکرد در بانک ارزیابی عملکرد کارکنان بانک ملت شاخص های ارزیابی عملکرد بانک ارزیابی عملکرد کارکنان با کارت امتیازی متوازن ارزيابي عملكرد سازمان با روش كارت امتيازي متوازن (bsc) مبانی نظری…

 • پاورپوینت بررسی محیط خارجی و روابط میان سازمان ها
 • پاورپوینت بررسی محیط خارجی و روابط میان سازمان ها دانلود دانلود پاورپوینت بررسی محیط خارجی و روابط میان سازمان ها جهت رشته مدیریت در قالب 19 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *