جایگاه مصلحت در حقوق كیفری (آپدیت شده 413 صفحه)

جایگاه مصلحت در حقوق كیفری (آپدیت شده 413 صفحه) مصلحت در تقنین قوانین جایگاه مصلحت در حقوق كیفری دانلود پایان نامه مصلحت نقش مصلحت در تزاحم احكام تحلیل مفهوم مصلحت دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق دانلود پایان نامه ارشد حقوق

دانلود

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان جایگاه مصلحت در حقوق كیفری (بصورت کامل و آپدیت شده 413 صفحه) *توجه:آپدیت دوم نیز اضافه شد:                                         1.مصلحت در اسلام 50                                         2.مصلحت در فقه امامیه و اهل سنت 52 تعداد کل صفحات:311 + 102 مقدمه کلی  پی بردن و اطلاع از اینکه مصالح واقعیه در جعل وتقنیین حکام کیفری وتعیین واعمال کیفرها از چه نقش وجایگاهی بر خوردار بوده وحسب مورد با ایفای نقش وکارکرد مورد نظر چه هدف یا اهدافی را در حقوق کیفری ایران مطمح نظر قرار میدهد .بدین سان کشف وبررسی این اهداف وتطبیق آن با کارکردها وآرمانهایی که منطقاً وشرعاً باید در اعمال مصلحت مد نظر داشت، زمینه اصلاح وتغییر قوانین ومقررات در راستای حل مسائل ومشکلات جامعه فراهم می گردد .ضمن اینکه جایگاه مصلحت در موضوعات واحکام جزائی ثانویه وحکومتی به نحوی برای ما شناخته و مرهن شده واز بی هنجاری ولجام گسیختگی در تقنیین و صدور واجرای آراء دادگاهها در لوای عنوان موسع مصلحت کاسته شده وحقوق وآزادیهای فردی که همواره شرع مقدس بر تحفظ آن تاکید دارد،در حد بالایی تامین می گردد.   تحلیل مفهوم «مصلحت» و تعیین جایگاه آن در «حقوق کیفری»، رفع چالش‌های موجود در مورد مصلحت در چارچوب ضوابط شکلی و ماهوی آن، بیان نوع رابطه میان نظریه مصلحت با نظریه فایده و عدالت و تأثیر آن بر حقوق کیفری ایران، بررسی و ارزیابی عملکرد نهادهای تقنینی کشور به ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس مصلحت‌گرایی در قلمرو حقوق کیفری از وضع موجود تا وضع مطلوب، ارایه راهکارهای مناسب جهت برون‌رفت از برخی ناهمگونی‌های قوانین کیفری ایران با اسناد بین‌المللی در چارچوب موارین شرعی با تکیه بر مصلحت‌گرایی و ارایه راهکارهای لازم به مراجع تقنینی در جهت اصلاح یا اعمال تغییرات لازم در قوانین مربوط با تکیه بر مصلحت محورهای اصلی این پژوهش را شامل شده است.”       کلمات کلیدی: مصلحت جرم زدایی حقوق كیفری اجرای مجازات جایگاه مصلحت در حقوق كیفری       بیان مسئله امروزه محور ومبنای حرکت جوامع بر اساس قانون پایه گذاری شده وهمواره جوامع در مسیر تکامل خویش با وضع قوانین ومقررات گوناگون واجرای آن نیازها ومسائل مطروحه در اجتماع را با لحاظ مقتضیاط زمانی و مکانی بر طرف ساخته وبعضاً در مواردی در راستای اجرای بهتر قانون در صدد اصلاح آن بر می آیند . هگل در این خصوص همواره بر این نکته تاکید می ورزید که ملتی بر جهان سروری می یابد که قانون یا روح حاکم بر آن با اقتضای حرکت (روح جهانی)در تاریخ سازگار باشد ،در این رهگذر با توجه به اینکه قوانین کیفری ما در حال حاضر مبعث از فقه می باشد ،لذا به ناچار باید برای سازگاری آنها با نظم حاکم در جهان از گریز گاههایی که فقه در اختیار ما قرار داده  بهره برده وحسب مورد اقدام به اصلاح یا القاء مقررات در جهت پاسخ گویی به معظلات جامعه ورفع تنگناههای موجود نمود. فقهای شیعه علارقم اینکه به تاسیس استصلاح در فقه به عنوان یکی از منابع استنباط احکام اسلامی تمایل چندانی نشان نداده اند وفراتر از آن حتی بر حرام  وباطل بودن آن ادعای اجماع نمودهاند با این حال از مصلحت که تقریباً مدل استصلاح در فقه عامه است ،   در موارد زیادی جهت سازگاری  وانطباق فقه شیعه با شرایط واوضاع و احوال و مسائل مستخدثه در راستای نیل به یک فقه پویا مدد جسته اند ،بدین سان مصلحت به عنوان یکی از منابع فقهی جایگاه خود را در فقه شیعه به منصه ظهور رسانده ودر این رهگذر نماد وجلوه پایبندی فقهائ وصاحبنظران دینی به مصلحت در نظام قانونگذاری بعداز پیروزی نظام جمهوری اسلامی ایران در قالب مجمع تشخیص مصلحت نظام به خوبی عینیت عملی یاففته است.وانگهی با تاسیس این مجمع فلسفه تشکیل بعضی نهادها از جمله شورای نگهبان از حیث تطبیق مصوبات مجلس و مغایرت یا عدم مغایرت آنها با شرع زیر سوال رفته ونیازمند کنکاش جدی وهمه جانبه است.   صرف نظر از مباحثی که در خصوص مساله مذکور وجود دارد یکی از مسائل مطروحه در حوزه مصلحت،ضابطه پذیری یا عدم ضابطه پذیری آن است بدین معنی که اصولا چه معیار و قاعده ای در جهت تشخیص وسنجش مصلحت واز ناحیه چه فرد یا نهادی باید اعمال شود؟ از طرف دیگر در حوزه هایی که شرع انور مصلحت خاصی را در جعل و اجرای احکام لحاظ نموده تا چه اندازه باید به نص شرعی پایبند بود واصولا چنین اختیار وصلاحیتی برای ما در حال حاضر وجود دارد که جهت مقتضیات زمانی ومکانی ودر راستای تامین هدف نهایی شارع از نص مذکور عدول نموده ومصلحت را طبق نظر خویش تعدیل واعمال نماییم؟پر واضح اشت که حوزه مصلحت فرد واجتماع ومقدم داشتن هر کدام بر دیگری در صورت تعارض از جمله مسائل ومشکلات عملی در این رهگذر خواهد بود            فهرست مطالب مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….. 1 الف) بیان مسئله…………………………………………………………………………………………… 2 ب)سوالات و فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………3 ج- پیشینه وضرورت انجام تحقیق: ……………………………………………………………..3 د- اهداف وکاربرد های تحقیق:…………………………………………………………………….4 ه- روش انجام تحقیق:…………………………………………………………………………………..4 و- موانع وضرورتهای تحقیق:………………………………………………………………………..4 بخش اول: كلیات…………………………………………………………………………………………..5 فصل اول:  مفاهیم و انواع…………………………………………………………………………….6 گفتار اول: مفاهیم …………………………………………………………………………………..6 1:  مصلحت……………………………………………………………………………………………..6 1-1:از دیدگاه  لغوی ………………………………………………………………………………6 2-1. از دیدگاه اصطلاحی ………………………………………………………………………6 1-2-1: مصلحت به عنوان فلسفه تشریع احکام شرعی…………………/………8 2-2-1: مصلحت به عنوان قید متعلق احکام شرعی…………………………….10  3-2-1: مصلحت به عنوان دلیل استنباط احکام شرعی ……………………..10 3-1:  تبیین مفهوم مصلحت در حقوق کیفری …………………………../………11 1-3-1:  مصلحت در تقابل با عدالت…………………………………………./………..12 2-3-1:مصلحت جهت تامین منافع …………………………………………./………..13 3-3-1: مصلحت در راستای تغییرات ساختاری جامعه ……………../………14 2: مصالح عالیه ( ارزشهای بنیادین )…………………………………………/…………16 1-2:  نظم عمومی،امنیت وآسایش عمومی………………………………./……….17  2- 2  اخلاق:……………………………………………………………………………………………20 3-2  عدالت:…………………………………………………………………………………………….24 4-2:آزادی ………………………………………………………………………………………………27 5-2:کرامت انسانی…………………………………………………………………………………31  گفتار سوم :  انواع مصلحت …………………………………………………………………..34 1. تقسیم بندی عام مصلحت………………………………………………………………..34 2- تقسیم بندی خاص مصلحت (دیدگاه فقها)……………………………………39 3: انواع مصلحت از جهت مرجع تشخیص……………………………………………41 1-3: تشخیص مصلحت به وسیله دموكراسی مستقیم مردم………………41 2-3: تشخیص مصلحت از طریق نمایندگان مردم………………………………42 3-3: تشخیص مصلحت به وسیله دادگاهها…………………………………………42 گفتار سوم : بایسته های مصلحت……………………………………………………….43 1: ضوابط و ویژگی های مصلحت………………………………………………………..43 2:  تقدم مصلحت فرد یا مصلحت جامعه……………………………………………47 1-2: حق های بنیادی و حق های رقیب……………………………………………49 2-2: اولویت دادن محدود مصلحت های عمومی بر منافع فردی………51   فصل دوم:پیشینه وسیر تحول مصلحت در حقوق کیفری…………………53 گفتار اول: پیشینه………………………………………………………………………………53 1:  فقه عامه……………………………………………………………………………………….53 2: فقه امامیه………………………………………………………………………………………57 3- غرب………………………………………………………………………………………………62 4:مکاتب ……………………………………………………………………………………………68 1-4: دوره باستان  …………………………………………………………………………..70 2-4:دوره جدید…………………………………………………………………………………75 1-2-4:  مکتب عدالت مطلق………………………………………………………………………..75 2-2-4:مکتب کلاسیک………………………………………………………………………………..77 3-2-4: مکتب نفع اجتماعی (اصالت سودمندی)………………………………………..79 4-2-4: مکتب تحققی…………………………………………………………………………………85 5-2-4: مکتب دفاع اجتماعی جدید…………………………………………………………..87 گفتاردوم:منابع و پایه های مصلحت …………………………………………………………..90 1:قرآن ………………………………………………………………………………………………………..90 2:سنت…………………………………………………………………………………………………………91 3- اجماع…………………………………………………………………………………………………….92 4: عقل ……………………………………………………………………………………………………….94 بخش دوم: حقوق كیفری در پرتو مصلحت……………………………………………………97 فصل اول: جایگاه مصلحت در تقنین قوانین………………………………………………….98 گفتار اول: سیاست جنایی…………………………………………………………………………98 1- فرض علم بر قانون………………………………………………………………………………98 1-1: نقش آگاهی به قانون در مسئولیت كیفری……………………………………100 2-1: توجیحات ارائه شده در خصوص پذیرش فرض علم به قانون………..100 2- جرم اِنگاری………………………………………………………………………………………..102 1-2- ضوابط جرم انگاری از دیدگاه حقوقدانان……………………………………..103 2-2- جرم انگاری از دیدگاه اسلام…………………………………………………………106 3- جرم زدایی…………………………………………………………………………………………108 1-3- مفهوم جرم‌زدایی و انواع آن…………………………………………………………108 2-3- علل و معیارهای جرم زدایی………………………………………………………..110 3 -3- کاهش تبعات  و هزینه‌های جرم‌از منظر جرم زدایی…………………112 4- جرائم مادی صرف…………………………………………………………………………….113 1-4- نقش و اهمیت عنصر روانی………………………………………………………………..116 2-4- فلسفه پذیرش جرائم مادی‌ صرف……………………………………………………….117 5-مصونیت…………………………………………………………………………………………………….120 1-5: منفعت اجتماعی………………………………………………………………………………….120 2-5: سهولت جمع آوری دلائل وقوع جرم………………………………………………….121 3-5: تضمین بهتر حقوق فردی………………………………………………………………….121 4-5: استقلال حاكمیت دولتها……………………………………………………………………121 5-5: مصونیت های كیفری با منشاء داخلی………………………………………………122 6-5: انواع مصونیت ها با منشاء داخلی………………………………………………………123 7-5: مصونیت با منشاء خارجی…………………………………………………………………124 8-5: توجیهات ارائه شده…………………………………………………………………………..124 گفتار دوم: سیاست كیفری………………………………………………………………………..126 1-دیدگاههای مختلف در خصوص تعیین مجازات……………………………………126 1-1- دیدگاه ابزارگرایانه……………………………………………………………………………127 2-1- دیدگاه گذشته گرایانه…………………………………………………………………….128 2-انواع مجازات………………………………………………………………………………………..131 1-2-حدود……………………………………………………………………………………………….131 2-2-قصاص………………………………………………………………………………………………138 3-2-تعزیرات……………………………………………………………………………………………143 4-2- دیات………………………………………………………………………………………………151 5-2- مجازاتهای بازدارنده……………………………………………………………………….152   فصل سوم: جایگاه مصلحت در اجرای مجازات………………………………………..153 گفتاراول:اجرای قضایی مجازات………………………………………………………………153 1- عطف به ماسبق نشدن قوانین كیفری………………………………………………153 2-مسئولیت جزایی ناشی از عمل دیگری……………………………………………………….156 1-2: نظریه خطر……………………………………………………………………………………………..157 2-2: نظریه تقصیر…………………………………………………………………………………………..158 3- فردی كردن مجازات………………………………………………………………………………….159 1-3- مبانی اصل فردی كردن………………………………………………………………………..160 2-3- اهداف اصل فردی كردن……………………………………………………………………….161 3-3- شیوه‌های فردی كردن مجازات…………………………………………………………….162 4-3- تناسب جرم و مجازات………………………………………………………………………….167 5-3- تعلیق ومصلحت……………………………………………………………………………………171 1-5-3 تعلیق تعقیب……………………………………………………………………………………..171 2-5-3 تعلیق صدور حکم……………………………………………………………………………..173 3-5-3- تعلیق اجرای مجازات……………………………………………………………………..174 6-3- تبدیل مجازات و مصلحت……………………………………………………………………180 7-3- معیارهای سنجش مصلحت توسط مرجع تعیین كننده مجازات……….183 4- مرور زمان………………………………………………………………………………………………..188 1-4- سابقه تاریخی مرور زمان…………………………………………………………………..188 2-4- فلسفه و ادله قائلین به مرور زمان………………………………………………………189 گفتار دوم: اجرای اداری مجازات………………………………………………………………….193 1- تعارض و تزاحم……………………………………………………………………………………….193 1-1: تعارض…………………………………………………………………………………………………193 2-1- تزاحم…………………………………………………………………………………………………197 3-1- تفاوت میان تعارض و تزاحم……………………………………………………………..199 4-1- عوامل ترجیح یا مرجحات باب تزاحم………………………………………………200 5-1-نقش مصلحت در تزاحم احكام………………………………………………………….201 2- آزادی مشروط………………………………………………………………………………………202 1-2- فوایدآزادی مشروط…………………………………………………………………………204 2-2- مصالح اجتماعی……………………………………………………………………………..207 3- تأخیر اجرای احکام کیفری…………………………………………………………………209 4- عفو………………………………………………………………………………………………………211 1-4- عفو عمومی…………………………………………………………………………………….212 2-4- فلسفه عفو عمومی………………………………………………………………………….213 3-4- عفو خصوصی………………………………………………………………………………….235 4-4- فلسفه عفو خصوصی………………………………………………………………………245 نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………279 كتابنامه………………………………………………………………………………………………………..290         مطالب مرتبط: دانلود مقاله رابطه فقه و مصلحت دانلود مقاله جایگاه مصلحت در اسلام دانلود پایان نامه بررسی مقایسه ای مصلحت درفقه امامیه و اهل سنت دانلود مقاله مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران  
 • دانلود تحقیق مفهوم توسعه انسانی با فرمت ورد
 • دانلود تحقیق مفهوم توسعه انسانی با فرمت ورد دانلود هدف از این تحقیق بررسی مفهوم توسعه انسانی با فرمت docx در قالب 27 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد       فهرست مطالب…

 • تشریح نحوه شبیه سازی ترانسفورماتور
 • تشریح نحوه شبیه سازی ترانسفورماتور ترانسفورماتور مدلسازی ترانسفورماتور مدلسازی ترانسفورماتور ایده آل مدل سازی ترانسفورمر با اثر اشباع روشهای مختلف اشباع ترانسفورماتور شبیه سازی ترانسفورماتور شبیه سازی ترانسفورماتور پنج ستونی تشریح نحوه شبیه سازی ترانسفورماتور دانلود دانلود پایان نامه رشته…

 • دانلود پاورپوینت نگهداری و تعمیرات مجازی
 • دانلود پاورپوینت نگهداری و تعمیرات مجازی دانلود دانلود پاورپوینت نگهداری و تعمیرات مجازی جهت رشته کامپیوتر در 34 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       تعريف سازمان های مجازی 1) سازمانهايي…

 • پروپوزال زمانبندی منابع در محاسبات ابری
 • پروپوزال زمانبندی منابع در محاسبات ابری کلمات کلیدی : دانلود پروپوزال رایانش ابری نمونه پروپوزال رایانش ابری پروپوزال زمانبندی در محاسبات ابری پروپوزال زمانبندی وظایف در رایانش ابری پروپوزال زمانبندی منابع در رایانش ابری پروپوزال الگوریتم های زمانبندی در رایانش…

 • پاورپوینت آب شیرین و عوامل پراکندگی آب
 • پاورپوینت آب شیرین و عوامل پراکندگی آب دانلود دانلود پاورپوینت آب شیرین و عوامل پراکندگی آب جهت رشته محیط زیست در قالب 41 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش     انسان و…

 • پاورپوینت مبانی، ابزار ها، شگردها و راه های مقابله جنگ نرم
 • پاورپوینت مبانی، ابزار ها، شگردها و راه های مقابله جنگ نرم دانلود دانلود پاورپوینت جنگ نرم : مبانی، ابزار ها، شگرد ها و راه های مقابله جهت رشته علوم سیاسی در 91 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *