حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر توسعه و گسترش بازار سرمایه

حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر توسعه و گسترش بازار سرمایه توسعه و گسترش بازار سرمایه پایان نامه توسعه بازار سرمایه پایان نامه حاکمیت شرکتی چارچوب نظری حاکمیت شرکتی حاکمیت شرکتی در ایران حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت ها حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه ایران

دانلود

دانلود پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر توسعه و گسترش بازار سرمایه     چکیده: هدف اصلی این تحقیق بررسی حاکمیت شرکتی وتاثیرآن برتوسعه وگسترش بازارسرمایه می باشد.بدین منظوربااستفاده ازمتون وادبیات مالی وبورسی ،متغیرهای توسعه وگسترش بازارسرمایه شناسایی گردیدکه درفرآیندتهیه پرسشنامه مبنای طراحی سوالات قرارگرفت براین اساس فرضیات تحقیق ازطریق پرسشنامه کتبی جمع آوری شد .جامعه آماری شامل کلیه فعالان بازارسرمایه(مدیران وکارشناسان سازمان بورس اوراق بهادار، مدیران وکارشناسان شرکتهای کارگزاری،مدیران وکارشناسان شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهاداروسهامداران حقیقی وحقوقی )بود.نمونه آماری مدیران وکارشناسان سازمان بورس اوراق بهادار، مدیران وکارشناسان شرکتهای کارگزاری ، مدیران وکارشناسان شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده دربورس اوراق بهاداربوده است.   نمونه آماری همان جامعه آماری می باشد.برای تجزیه وتحلیل نتایج بدست آمده تحقیق ازنرم افزار spssاستفاده گردیدوفرضیات تحقیق بااستفاده ازآزمون t_test (تک نمونه ای) درسطح معنی دار 95 درصدموردآزمون قرارگرفتند.سپس برای بررسی میزان اختلاف یاتوافق نظر بین گروههای پاسخ دهندگان ازآزمون kruscal_walliseوتحلیل آماری chi_squareدرسطح معنی دار95درصد استفاده گردید.پس ازبررسی وتحلیل تمامی آزمونها به این نتیجه دست یافتیم که حاکمیت شرکتی تاثیر خیلی زیادی برتوسعه وگسترش بازارسرمایه داردونتایج تحقیق نشان دادکه حاکمیت شرکتی بیشترین تاثیر رابریهبود نظام مدیریت داخلی شرکت داردوهمچنین تاثیر زیادی به ترتیب برحفظ حقوق سهامداران،توسعه کیفی بازارسرمایه،کارایی بازارسرمایه ونهایتاکمترین تاثیر رابرروی توسعه کمی بازارسرمایه دارد.       کلمات کلیدی: راهبری شرکتی حاکمیت شرکتی Corporate governance توسعه وگسترش بازار سرمایه بورس اوراق بهادار توسعه اقتصادی         مقدمه یکی از اهداف هردولتی، دستیابی به توسعه اقتصادی می باشد.برای نیل به هدف توسعه اقتصادی، توسعه بازاربورس اوراق بهادار یک ابزار مهم محسوب می شود. بورس اوراق بهادار یک بازار متشکل ورسمی سرمایه است که درآن سهام شرکتها، اوراق مشارکت موسسات دولتی وخصوصی معتبر طبق قوانین خاص خرید وفروش می شود که ازیک طرف پس اندازهای کوچک وبزرگ ونقدینگی سرگردان بخش خصوصی رابه منظور تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری بلندمدت شرکتها وموسسات بزرگ راجذب می کند بدین طریق تورم راکاهش می دهدوازطرف دیگر بامجموع این نقدینگی ،سرمایه های قابل توجهی دراختیارشرکتهاوموسسات نیازمند به نقدینگی قرارمی دهد تاآنها سرمایه ها رادرزمینه توسعه فعالیتهای صنعتی وتولیدی بکار اندازند .   جهت دستیابی به این اهداف مهم ،توسعه وگسترش بازار سرمایه برای هر اقتصادی یک امر لازم وضروری است ویکی ازمهمترین این ابزارها برای توسعه وگسترش بازار سرمایه برقراری اصول حاکمیت شرکتی (نظام راهبری شرکتها )درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار می باشد که این قوانین واصول دراکثر کشورهای پیشرفته باعث گسترش وتوسعه بازارهای مالی ازجمله بازار سرمایه آنها شده است. بنا به دلایل ذکر شده دراین تحقیق به دنبال بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی برتوسعه وگسترش بازارسرمایه هستیم تااهمیت حاکمیت شرکتی رابرتوسعه بازارسرمایه بسنجیم.         فهرست مطالب مقدمه 3 بیان مسئله 5 اهداف تحقیق 6 پرسشهای تحقیق 6 فرضیات تحقیق 7 فرضیه اصلی تحقیق: 7 فرضیات فرعی تحقیق: 7 انگیزه انتخاب موضوع : 7 اطلاعات مربوط به روش شناسی تحقیق 8 روش جمع آوری اطلاعات: 9 روش تجزیه وتحلیل اطلاعات: 9 محدودیتهای تحقیق: 11 قلمروی تحقیق: 11 تعریف واژه ها واصطلاحات تحقیق 11 بخش اول :ادبیات تحقیق 14 مقدمه: 14 مفاهیم و تعاریف حاكمیت شركتی: 15 قلمرو حاکمیت شرکتی درساختارسنتی ونوین 17 مقایسه دوساختار سنتی ونوین حاکمیت شرکتی 18 اهمیت حاكمیت شرکتی 19 مبانی نظری حاكمیت شركتی 21 تئوری نمایندگی : 21 تئوری هزینه معاملات : 23 تئوری ذی نفعان : 24 همگرایی بین المللی حاكمیت شركتی 25 اصول سازمان همكاری و توسعه اقتصادی (OECD) 25 1-حفظ حقوق سهامداران 26 2-برخورد منصفانه با سهامداران 26 2-نقش ذی نفعان 26 2-مسئولیت های هیات مدیره 26 5-افشا و شفافیت 27 6-كمیته‌های فرعی هیات مدیره: 27 شبكه بین المللی حاكمیت شركت (ICGN) 29 اصول Calpers 29 اتحادیه اروپا : 30 پیامد همگرایی حاكمیت شركتی: 31 همگرایی جهانی در مورد سیستم حاكمیت شركتی 32 انواع سیستم های حاكمیت شركتی : 33 1- سیستم های درون سازمانی (رابطه‌ای) 33 2- سیستم‌های برون سازمانی 34 مقایسه دوسیستم درون سازمانی وبرون سازمانی 36 توسعه وگسترش بازار سرمایه 36 کارایی بازار سرمایه 36 ویژگی های بازار کار 37 گونه های سه گانه کارایی بازار سرمایه 38 توسعه کمی بازار سرمایه 38 توسعه کیفی بازار سرمایه 40 حفظ حقوق سهامداران 41 بهبودنظام داخلی شرکت 41 بخش دوم : پیشینه تحقیق 42 1- نقش‌ سرمایه‌ گذاران‌ نهادی‌ در حاكمیت‌ شركتهای‌ سهامی‌انگلستان‌ 42 دگردیسی‌ مالكیت‌ نهادی‌ در انگلستان‌ 44 2-  نقش‌ هیأت‌ مدیره‌ در حاكمیت‌ شركتی 45 3-تفكیك‌ وظایف‌ رئیس‌ هیات‌ مدیره‌ و مدیر عامل‌ 47 4-نقش‌ مدیران‌ غیر موظف‌ (غیر اجرایی‌) در حاكمیت‌ شركتی‌ انگلستان‌ 49 5-دیدگاه‌ متعادل‌ 52 نظام راهبری شرکت وتاثیر آن برکیفیت سود 53 تاثیر حاكمیت شركتی در گسترش بازار سرمایه برخی از كشورها 54 آمریكا 55 چین 55 فرانسه 56 مالزی 57 بلژیك 57 استرالیا 58 سیستم کنترل دراسترالیا : 59 هیات‌ بررسی‌: 59 وضعیت سیستم حاكمیت شركتی در ایران 60 حاكمیت شركتی در ایران: 61 مقدمه 63 نوع و روش تحقیق 65 جامعه آماری 65 نمونه آماری 65 5-3 ) ابزارهای گردآوری داده ها 66 مقیاس اندازه گیری 66 قابلیت اعتماد (پایایی)پرسشنامه: 67 اعتبار(روایی )پرسشنامه: 68 روش توزیع پرسشنامه: 68 تجزیه وتحلیل داده ها 68   فصل چهارم 70 تجزیه و تحلیل داده ها 70 مقدمه 70 روش های آماری توصیفی 72 روش های آماری استنباطی 77 یافته های جنبی تحقیق 90 خلاصه فصل 101 مقدمه 103 تحلیل یافته ها ونتیجه گیری : 103 نتیجه گیری 108 پیشنهادها 111 پیشنهاد برای تحقیقات آتی 111 منابع و مأخذ 113 « اصول حاكمیت شركتی» 120 فصل اول (تعاریف) 120 فصل دوم (هیات مدیره) 123 فصل سوم (مجمع عمومی) 129 فصل چهارم (پاسخگویی و افشای اطلاعات) 130 فصل پنجم (تخلف و مجازات) 132 پیوست آماری 133 Abstract: 158  
 • متدولوژی تصمیم گیری در ایجاد پایگاه داده تحلیلی
 • متدولوژی تصمیم گیری در ایجاد پایگاه داده تحلیلی پایگاه داده تحلیلی طراحی پایگاه داده تحلیلی تصمیم گیری در ایجاد پایگاه داده تحلیلی دسته بندی انواع پرس و جو در پایگاه داده ها متدولوژی تصمیم گیری در ایجاد پایگاه داده تحلیلی…

 • ماهیت محاربه و تحلیل ارکان مادی و روانی محاربه
 • ماهیت محاربه و تحلیل ارکان مادی و روانی محاربه محاربه در قانون مجازات اسلامی 1392 محاربه در قانون مجازات اسلامی جدید مجازات محاربه چیست تعریف محاربه جرم محاربه ارکان جرم محاربه جرم محاربه در قانون جدید دانلود مقاله محاربه محاربه…

 • پاورپوینت تحلیل و بررسی حفاظت ترانسفورماتور
 • پاورپوینت تحلیل و بررسی حفاظت ترانسفورماتور دانلود دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی حفاظت ترانسفورماتور جهت رشته فنی و مهندسی در قالب 101 اسلاید و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       ترانسفورماتورهاي قدرت…

 • بررسی اثر شمع‌های فدا شونده، طوق و شکاف به‌صورت جداگانه و ترکیبی بر میزان آبشستگی موضعی پایه پل
 • بررسی اثر شمع‌های فدا شونده، طوق و شکاف به‌صورت جداگانه و ترکیبی بر میزان آبشستگی موضعی پایه پل شمع فدا شونده آبشستگی موضعی آبشستگی موضعی پایه پل کاهش بیشینه عمق آبشستگی اثر شمع‌های فدا شونده بر آبشستگی موضعی پایه پل…

 • پاورپوینت بررسی تغییرات اقلیمی بر آگرواکوسیستم کره زمین
 • پاورپوینت بررسی تغییرات اقلیمی بر آگرواکوسیستم کره زمین پاورپوینت تغییرات اقلیمی پاورپوینت آگرواکوسیستم پاورپوینت آگرواکوسیستم کره زمین پاورپوینت تغییرات اقلیمی برآگرواکوسیستم زمین دانلود دانلود پاورپوینت بررسی تغییرات اقلیمی برآگرواکوسیستم کره زمین جهت رشته جغرافیا در قالب 59 اسلايد و با…

 • پاورپوینت اینترنت و سیستم های اطلاعاتی حسابداری (فصل پنجم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات)
 • پاورپوینت اینترنت و سیستم های اطلاعاتی حسابداری (فصل پنجم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات) پاورپوینت فصل پنجم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات با عنوان اینترنت و…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *