حقوق کیفری کار (آپدیت شده 245 صفحه)

حقوق کیفری کار (آپدیت شده 245 صفحه) حقوق کیفری کار مقاله حقوق کیفری کار درآمدی بر حقوق کیفری کار جنبه های کیفری حقوق کار حقوق کیفری کسب و کار ضمانتهای کیفری حقوق کار اصول حاکم بر حقوق کیفری کار دانلود پایان نامه حقوق کیفری کار دانلود پایان نامه حقوق

دانلود

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان حقوق کیفری کار (بصورت جامع و کامل در قالب 245 صفحه)   *آپدیت جدید باز بصورت رایگان ضمیمه شد:   1.فصل چهارم 2.سازمان بین المللی كار 11 صفحه 3.مطالعه تطبیقی جنبه های کیفری حقوق کار 12 صفحه 4.جنبه حقوق عمومی رابطه كار  در قوانین کار ایران 30 صفحه آخرین آپدیت:حقوق کیفری کار و ابعاد حقوقی و قضایی امر 14 صفحه       چکیده: یکی از نکاتی که در روابط کار، با اهمیت و برجسته به نظر می‏رسد، موضوع مسؤولیتهای جزایی کارفرمایان است که در این باره، دامنه مطالعات و پژوهشها باید گسترش یابد. پایان نامه حاضر، با تکیه بر اصول حاکم بر حقوق کیفری کار، دیدگاههای موجود در مقررات کار ایران را در این خصوص، مورد بررسی قرار داده و تلاش می‏کند ابعاد حقوقی و قضایی امر را در نظر بگیرد.روابط بین كارگر و كارفرما به معنایی كه امروز در حقوق كار مورد توجه است و در تعهد یكطرف ( كارگر ) به قرارداد نیروی كار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (كارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می شود ، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است ، اما مقررات حاكم بر این روابط همواره یكسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است .    از آنزمان كه انسانها از زندگی ساده غارنشینی و شكار حیوانات دست برداشتند و برای ادامه زندگی مجبور باتخاذ روشهای تولیدی پیچیده تری شدند رفته رفته دسته ای از افراد بشر بجای اینكه خود مستقیماً كار كنند از كار دیگران استفاده می نمودند و بدیشان چیزی ( بصورت غذا، لباس ومسكن و بعداً وجه نقد ) می پرداختند . با این تغییر وتحول رابطه كار بوجود آمد . عده ای نیروی كار خود را در اختیار دیگری می گذاردند و از راه عوضی كه بدست می آوردند زندگی خود را تأمین می نمودند. در برابر دسته دیگری از كار دسته اول برای گرداندن چرخ كارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده می كردند .    این وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلكه روزبه روز بر وسعت دامنه آن اضافه می شود . تا بدانجا كه به نظر بعضی از متخصصین حقوق كار ، درآینده نزدیكی اكثریت اعضاء جامعه را كسانی تشكیل می دهند كه مزد بگیر بوده و تحت تبعیت و دستور دیگری كارخود را انجام میدهند و بدینسان اكثریت مردم مشمول مقررات كارخواهند شد . برای رسیدن به مرحله فعلی، و ایجاد مقررات خاص و ویژه ای كه حاكم بر روابط بین كسانی كه كار می كنند وافرادیكه از كار دسته اول استفاده می كنند باشد ، راه دور و درازی پیموده شده است . كار مدتها مفهومی پست و تحقیرآمیز داشت و قدرتمندان جامعه خود تن بكار نمی دادند و برای انجام كارهای خویش افراد دیگر را بصورت برده و رعیت وخادم در خدمت خود در می آوردند و از كار ایشان استفاده می كردند . بررسی رابطه كار در چنین نظامهای اجتماعی اگر چه می تواند جالب باشد اما مورد بحث این مقاله نیست زیرا به زحمت می توان پذیرفت كه رابطه كار در صور یاد شده جنبه قراردادی داشته است و بین طرفین قراردادی ، از نوع قراردادهای نظام حقوقی فعلی ، منعقد می شده است . زیرا تنظیم قرارداد مستلزم قبول تساوی طرفین و آزادی اراده ایشان است كه در رابطه بین ارباب و برده و رعیت وجود آن بشدت مورد تردید می باشد بلكه میتوان گفت عدم آن محل انكار نیست .        کلمات کلیدی: قوانین کار حقوق کیفری کار مسئولیت کیفری حقوق کار الزامات کار فرما در رعایت حقوق کارگران       فهرست مطالب بیان مسئله اهمیت و ضرورت پژوهش پرسش اصلی تحقیق  فرضیه ها ی تحقیق روش تحقیق فصل اول : تاریخچه و منابع حقوق کیفری کار مبحث اول : تاریخچه و منابع حقوق کیفری کاردر جهان  گفتار اول: تاریخچه بند اول: حقوق رم بند دوم: دوران رنسانس بند سوم: فرانسه قبل از انقلاب بند چهارم: بعد از انقلاب كبیر فرانسه گفتار دوم: نظریه كارگاه  مبحث دوم : تاریخچه و منابع حقوق کیفری کاردر ایران  گفتار اول: حقوق کار در ایران باستان بند اول:  قبل از حکومت هخامنشی  بند دوم: دوران ماد و هخامنشی  بند سوم: دوره ساسانیان  گفتار دوم: حقوق کار در دوران اسلام و بعد تا زمان مشروطه گفتار سوم:حقوق کار ایرا ن در دوران معاصر   فصل دوم : اصول و مبانی مسئولیت کیفری مرتبط با حقوق کار مبحث اول:مسئولیت کیفری گفتار اول : اصل شخصی بودن مجازات  بند اول :اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری ناشی از فعل دیگری  بند دوم : مسئولیت کیفری ناشی از فعل دیگری در قانون کار گفتار دوم: جرم‏انگاری در حقوق کار بند اول: تعریف جرم و مجازات در حقوق کیفری بند دوم: تعریف مجازات: بند سوم: جرایم و مجازاتهای مذکور در قانون کار مبحث دوم: ضمانت اجرای عدم توجه به مواد مختلف قانون کار   فصل سوم :الزامات کار فرما در رعایت حقوق کارگران و جرایم مرتبطه مبحث اول : الزامات کار فرما در تامین سلامت و بهداشت کار گران  گفتار اول: ماده های قانون کار  بند اول: ماده 85 قانون كار : بند دوم:ماده 86 قانون کار: بند سوم: ماده 87 قانون کار: بند چهارم: ماده 179 قانون کار بند پنجم: ماده 193 قانون کار گفتار دوم : بهداشت ایمنی و حفاظت در برابر اشعه بند اول: ماده 88 قانون کار بند دوم: ماده 89 قانون کار بند سوم: ماده 90 قانون کار بند چهارم: ماده 91 قانون کار گفتار سوم: بیماریها  بند اول: ماده 92 قانون کار بند دوم: ماده 93 قانون کار بند سوم: ماده 94 قانون کار بند چهارم: ماده 95 قانون کار مبحث دوم : الزامات کارفرما برای کار گران خاص گفتاراول : الزامات کار فرما در رعایت حقوق زنان  بند اول: ماده 75 قانون کار بند دوم: ماده 76 قانون کار بند سوم: ماده 77 قانون کار بند چهارم: ماده 48 قانون کار گفتار دوم: الزامات کار فرما در رعایت حقوق کودکان و نوجوانان  بند اول: ماده 79 قانون کار بند دوم: ماده 80  قانون کار بند سوم: ماده 81 قانون کار بند چهارم: ماده 82 قانون کار بند پنجم: ماده 83 قانون کار بند ششم: ماده 84  قانون کار بند هفتم: قانون تشدید مجازات به کار گماردن افراد زیر 12 سال گفتار سوم : الزامات کار فرما دربرخورد با اتباع بیگانه  بند اول: ماده 120 قانون کار بند دوم: ماده 121 قانون کار بند سوم: ماده 122 قانون کار بند چهارم: ماده 123قانون کار بند پنجم: ماده 124 قانون کار بند ششم: ماده 125 قانون کار بند هفتم: ماده 126 قانون کار بند هشتم: ماده 127قانون کار بند نهم: ماده 128 قانون کار بند دهم: ماده 129قانون کار بند یازدهم: ماده 181 قانون کار گفتار چهارم : الزامات کار فرما در خود داری از بهره کشی و استثمار کار گران  بند اول: ماده 172قانون کار بند دوم: ماده 192 قانون کار بند سوم: ماده 202 قانون کار بندچهارم: ماده 203 قانون کار گفتارپنجم : رعایت حقوق و مزایای کار گردر محیط کار  بند اول: ماده 201قانون کار بند دوم: ماده 178قانون کار گفتار ششم : رعایت حقوق و مزایای کار گر در موارداتمام قرار داد  بند اول: ماده 187قانون کار بند دوم : نقش مراجع حل اختلاف  بند سوم: اعضای هر هیأت تشخیص و حل اختلاف بند چهارم: شرایط نمایندگان منتخب کارگران و کارفرمایان در هیأت های تشخیص حل اختلاف بند پنجم: نقش مراجع حل اختلاف  بند ششم: ماده 49 قانون کار :  بند هفتم: ماده 6 قانون بیمه بیکاری :  گفتارهفتم: الزامات کار فرما دررعایت حقوق رفاهی و فر هنگی  بند اول : ماده 183 قانون کار بند دوم: ماده 184قانون کار بند سوم: ماده 173 قانون کار بند چهارم: ماده 176قانون کار بند پنجم: ماده 186قانون کار گفتار نهم : رعایت حقوق فرهنگی کار گران  بند اول: ماده 194قانون کار بند دوم: ماده 195 قانون کار     فصل چهارم:ابعاد حقوقی و قضایی مسؤولیتهای جزایی کارفرمایان در مقررات کار ایران   نتیجه گیری پیشنهادات منابع      
 • دانلود پاورپوینت سازه های کابلی
 • دانلود پاورپوینت سازه های کابلی پاورپوینت در مورد سازه های کابلی پاورپوینت آشنایی با سازه های کابلی پاورپوینت انواع سازه های کابلی پاورپوینت نمونه های ساخته شده سازه های کابلی دانلود دانلود پاورپوینت سازه های کابلی جهت رشته معماری در…

 • مدل برنامه نویسی ریاضی فازی مبتنی بر اعتبار برای طراحی لجستیک سبز تحت عدم قطعیت
 • مدل برنامه نویسی ریاضی فازی مبتنی بر اعتبار برای طراحی لجستیک سبز تحت عدم قطعیت مدل برنامه نویسی ریاضی فازی مبتنی بر اعتبار برای طراحی لجستیک سبز تحت عدم قطعیت دانلود نمونه ترجمه چکیدهاندازه گیری و کنترل تولید گازهای گلخانه…

 • نظریه های نمایش خلاق و تئاتر و بررسی انواع بازی
 • نظریه های نمایش خلاق و تئاتر و بررسی انواع بازی نمایش خلاق کودکان پایان نامه نمایش خلاق اصول نمایش خلاق کودکان پایان نامه نمایش خلاق کودکان آموزه های نمایش خلاق کودکان نظریه های نمایش خلاق و تئاتر انواع بازی در…

 • دانلود تحقیق سیستم های اطلاعاتی و رشد آن ها با فرمت ورد
 • دانلود تحقیق سیستم های اطلاعاتی و رشد آن ها با فرمت ورد دانلود هدف از این تحقیق بررسی سیستم های اطلاعاتی و رشد آن ها با فرمت docx در قالب 20 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت…

 • بررسی شرط اجل در حقوق ایران و کنسیون بیع کالا
 • بررسی شرط اجل در حقوق ایران و کنسیون بیع کالا کلمات کلیدی : ماهیت شرط اجل ویژگی های شرط اجل شرط اجل در حقوق ایران شرایط صحت شرط اجل موارد سقوط شرط اجل منابع پذیرش شرط اجل مبانی نظری پذیرش…

 • پاورپوینت درس 5 ریاضی دهم مفهوم تابع ، دامنه و برد
 • پاورپوینت درس 5 ریاضی دهم مفهوم تابع ، دامنه و برد دانلود دانلود پاورپوینت آموزش تدریس درس 5 ریاضی دهم با عنوان مفهوم تابع ، دامنه و برد به دانش آموزان کلاس دهم متوسطه در قالب 16 اسلاید و با…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *