رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران

رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران فاصله قدرت در سازمان فاصله قدرت هافستد شاخص فاصله قدرت سبک رهبری معنوی پیش بینی سبک رهبری معنوی رابطه فاصله قدرت و سبک رهبری معنوی رهبری معنوی در سازمان های آموزشی سبک رهبری معنوی مدیران در دانشگاه پایان نامه فاصله قدرت پایان نامه سبک رهبری معنوی

دانلود

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد.گذشته از تأثير و تصديق موضوع رهبري و اهميت آن  براي سازمان ها، آنچه براي سازمان هاي امروزي حائز اهمیت مي باشد نوع و سبك رهبري مورد نياز و متناسب با الزامات عصر جديد سازماني است، زیرا رهبري بيشتر از آنکه کاری براي انجام دادن باشد يك هنر، اعتقاد و نوعي شرايط روحي است (دي پيير ، 1989).    مدیرانی که گرایشی به شناخت و بهره گیری از سبک رهبری معنوی دارند، بدون وجود بستر مناسبی که بر اساس آن بتوانند شرایط اولیه برای استقرار سبک خود را مهیا کنند، به دستاوردهای دلخواه نخواهند رسید. به این ترتیب مسئله فرهنگ نيز به عنوان موضوعي بحراني براي كسب فرصت هاي بهتر و تحولات مثمرثمرتر در اين سازمان ها مطرح شده است (هويس  و ديگران، 1997).      اگر چه بهبود و ارتقاء کارکنان تحت تأثیر عامل های فرهنگی گوناگون می باشد، اما ارزش فرهنگی فاصلة قدرت یکی از ابعاد بررسی نشده در ارتباط با تأثیر آن روی کارکنان، و عملکرد آنها می باشد (وانگ ، 2005). از میان ارزش های فرهنگی مطرح در دنیای رقابتی امروز، فاصله قدرت به روش های برخورد افراد یک فرهنگ با پایگاه ها و مقام های موجود و سلسله مراتب شکل گرفته در سازمان ها اشاره می کند (گادیکاست و تومی ، 2005).               فهرست  مطالب فصل اول: مقدمه                                                                            بیان مسأله             2 اهداف تحقیق              .7 فرضیه و سسؤالات تحقیق           .7 فرضیه اصلی          .7 سؤالات فرعی              .8 تعاریف عملیاتی             .8     فصل دوم: پیشینه تحقیق                                                                      الف : مرور مبانی نظری پژوهش             11           طبقه بندی هافستد              11   تعاریف رهبری          .15   نظریه های رهبری              16    رهبری اخلاقی           19          چگونگی شکل گیری مفهوم معنویت      .       21   رهبری معنوی           .23   رهبری قانونی: الگویی از رهبری معنوی            27   رهبری معنوی در سازمان های آموزشی        .29   رهبری معنوی شخصی(الگویی برای سازمان های آموزشی)        30    مرور تحقیقات انجام شده            .32                                استنتاج از پیشینه و الگوی نظری پژوهش       .   فصل سوم: روش اجرا روش تحقیق          .42 جامعه مورد مطالعه           .42 حجم نمونه و روش نمونه-گیری             42 ابزار جمع آوری داده ها             44 روش بررسی پایایی و روایی ابزار تحقیق           .46 شیوه جمع آوری داده ها            49 روش تحلیل داده ها          50   فصل چهارم: تحلیل داده های تحقیق و ارائه یافته ها فرضیه اصلی پژوهش         .58         سؤال فرعی اول         .63         سؤال فرعی دوم               65         سؤال فرعی سوم         .     66         سؤال فرعی چهارم            .     .69         سؤال فرعی پنجم              72         سؤال فرعی ششم              75         فصل پنجم: نتیجه گیری و بحث مقدمه              .81 نتیجه گیری و بحث          .82 فرضیه اصلی پژوهش         .     .83            سؤال فرعی اول        .     85         سؤال فرعی دوم         .     86         سؤال فرعی سوم             .88         سؤال فرعی چهارم           .      90         سؤال فرعی پنجم         .    92         سؤال فرعی ششم           .  95         محدودیت-ها           .96         پیشنهادات             97         فهرست منابع          .      .99        پیوست ها:       الف : پرسشنامه فاصله قدرت        ب : پرسشنامه سنجش سبک رهبری معنوی چکیده انگلیسی       فهرست جداول و نمودارها نمودار(2-1) : مدل علی تئوری رهبری معنوی          26 نمودار(2-2) : مدل رهبری معنوی شخصی            .32 جدول (2-3) :ویژگیهای جوامع با فاصله قدرت کم-زیاد          .38 جدول (3-1) :توصیف نمونه مورد پژوهش از حیث نوع دانشکده، نوع استخدام، و جنسیت     43  جدول (3-2) :عبارات مربوط به فاصله قدرت در پرسشنامه         .45 جدول (3-3) : عبارات مربوط به رهبری معنوی در پرسشنامه            46 جدول (3-4): تحلیل اکتشافی پرسشنامه فاصله قدرت         .47 جدول(3-5) : سوالات پژوهش و آزمون آماری استفاه شده         51 جدول (4-1): آمار توصیفی شاخص های فاصله قدرت بر اساس نوع استخدام کارکنان   .54 جدول(4-2): آمار توصیفی شاخص های فاصله قدرت بر اساس گروه-های آموزشی      .55 جدول(4-3): آمار توصیفی شاخص های رهبری معنوی بر اساس گروه آموزشی   .56 جدول(4-4): آمار توصیفی شاخص های رهبری معنوی بر اساس نوع استخدام کارکنان   .57 جدول (4-5)  شاخص های توصیفی رهبری معنوی و فاصله قدرت          58 جدول (4-5-1): خلاصه مدل مورد استفاده در تحلیل یافته-ها         59 جدول(4-5-2): بررسی قابلیت پیش بینی سبک رهبری معنوی مدیران با نمره فاصله قدرت…   .59 جدول (4-5-3):ضرایب          . 60 جدول (4-5-4): خلاصه مدل مورد استفاده در تحلیل یافته-ها         61. جدول(4-5-5):بررسی قابلیت پیش بینی سبک رهبری معنوی بر اساس خرده آزمون های فاصله قدرت    61 جدول (4-5-6):ضرایب            62 جدول (4-6) : آمار توصیفی میزان فاصله قدرت           64 جدول (4-6-1) : وضعیت فاصله قدرت در دانشگاه فردوسی مشهد:آزمون t با ارزش ثابت               .     .64 جدول (4-7) : آمار توصیفی میزان رهبری معنوی       65 جدول (4-7-1):وضعیت رهبری معنوی در دانشگاه فردوسی مشهد: آزمون t با ارزش ثابت                     66 جدول (4-8) : تحلیل مانووای رهبری معنوی بر اساس نوع استخدام کارکنان       67 جدول (4-8-1) : آزمون اثرات بین آزمودنی-ها        .68 جدول (4-9) : تحلیل مانووای نمره فاصله قدرت بر اساس نوع استخدام کارکنان   .     69 جدول (4-9-1) : آزمون اثرات بین آزمودنی-ها        .71 جدول(4-10) : تحلیل مانووای رهبری معنوی بر اساس دانشکده های علوم انسانی و غیر علوم انسانی        .           72 جدول(4-10-1) : آزمون اثرات بین آزمودنی-ها        74 جدول (4-11) : آزمون مانووای فاصله قدرت بر اساس دانشکده های علوم انسانی و غیر علوم انسانی      .              .75 جدول (4-11-1) : آزمون اثرات بین آزمودنی ها       .77
 • پاورپوینت رياضيات و كاربرد آن در مديريت
 • پاورپوینت رياضيات و كاربرد آن در مديريت دانلود دانلود پاورپوینت رياضيات و كاربرد آن در مديريت جهت رشته ریاضی در قالب 291 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش     :فهرست  فصل اول:…

 • دانلود پاورپوینت فنگ شویی
 • دانلود پاورپوینت فنگ شویی دانلود دانلود پاورپوینت فنگ شویی جهت رشته مدیریت در 36 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       اكثر انسانها نسبت به محیط زندگی خود بی توجه هستند…

 • قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل در مقایسه با قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل ایران
 • قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل در مقایسه با قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل ایران داوری تجارت بین الملل دانلود پایان نامه قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل ایران دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق دانلود…

 • بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش همراه بانک توسط مشتریان با استفاده از مدل‌‌های پذیرش تكنولوژی و بازاریابی رابطه مند
 • بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش همراه بانک توسط مشتریان با استفاده از مدل‌‌های پذیرش تكنولوژی و بازاریابی رابطه مند همراه بانک بانکداری الکترونیک بازاریابی رابطه مند مدل پذیرش تکنولوژی دانلود مقالات رشته مدیریت بازاریابی رابطه مند پذیرش همراه بانک توسط…

 • پاورپوینت اهمیت و کاربرد مایکوتوکسین بایندر در صنعت دامپروری
 • پاورپوینت اهمیت و کاربرد مایکوتوکسین بایندر در صنعت دامپروری پاورپوینت اهمیت و کاربرد مایکوتوکسین بایندر در صنعت دامپروری مایکوتوکسین ها چه هستند؟ معمولترین مایکوتوکسین ها مایکوتوکسین های اساسی مایکوتوکسین های کم اهمیت روش های کشف مایکوتوکسین کاهش آلودگی به مایکوتوکسین…

 • اختلالات خوردن در روانشناسی و بررسی عوامل و جنسیت در آن
 • اختلالات خوردن در روانشناسی و بررسی عوامل و جنسیت در آن کلمات کلیدی : اختلال خوردن تغذیه درمان اختلالات خوردن اختلالات خوردن در روانشناسی اختلال خوردن در روانشناسی انواع اختلالات مربوط به خوردن درمان اختلالات خوردن در کودکان تحقیق پایان…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *