رابطه هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های سنندج

رابطه هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های سنندج ابعاد هوش اخلاقی مهارت های اجتماعی اصول ضروری هوش اخلاقی عوامل مؤثر در عملکرد تحصیلی نظریه های پیشرفت تحصیلی مراحل آماده سازي مهارت هاي اجتماعي روش های آموزش مهارت های اجتماعی رویكرد جدید در تدریس مهارت‌های اجتماعی

دانلود

هدف از این پژوهش بررسی رابطه هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان بوده است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نوع تحقيقات توصیفی – همبستگی بوده و جامعه آماری آن را دانش آموزان دبیرستان های سنندج كه در سال تحصيلي 93-92 مشغول به تحصيل بوده تشکیل داده است تعداد آن شامل 900 نفر بوده و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 269 نفر برآورد و به شيوه نمونه گيري صورت تصادفی طبقه ای انتخاب گردیده است .       و از سه پرسشنامه هوش اخلاقی لنیک و کیل در سال (2005)، مهارت هاي اجتماعی ماتسون (1983) و عملکرد تحصیلی فام و تیلور (1999) استفاده گردیده و با استفاده از شاخص های آمار توصیفی مانند فراوانی، درصد و نمودار و روش های آمار استنباطی مانند همبستگی، رگرسیون، تی نمونه های مستقل و تحلیل واریانس تحلیل گردید.          یافته های پژوهش نشان داد بین هوش اخلاقی و مهارت اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت معني دار وجود دارد. همچنین بین ابعاد هوش اخلاقی به جز راستگویی با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.       همچنین بین ابعاد مهارت اجتماعی (مهارت اجتماعی مناسب، رفتارهای غیر اجتماعی، پرخاشگری و رفتارهای تکانشی، برتری طلبی، اطمینان زیاد به خویشتن داشتن و رابطه با همسالان) با عملکرد رابطه معنی دار وجود دارد. اما رابطه بین دو بعد رفتارهای غیر اجتماعی، پرخاشگری و رفتارهای تکانشی با عملکرد تحصیلی معنی دار ولی منفی می باشد           فهرست مطالب چکیده    1 فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه    2 بیان مسئله    8 اهمیت و ضرورت    12 اهداف تحقیق    17 هدف اصلی    17 اهداف فرعی    17 فرضیه های تحقیق    17 فرضیه اصلی پژوهش    17 فرضیه های فرعی    17 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش    17   فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق مقدمه    22 مبانی نظری پژوهش    22 اصول ضروری هوش اخلاقی    25 ابعادهوش اخلاقی ازدیدگاه لنیک و کیل    27 مؤلفه های هوش اخلاقی لنیک وکیل ازدیدگاه قرآن کریم وائمه معصومین(ع)    28 نکاتی برای ایجاد هوش اخلاقی    30 انتقال ارزش ها، پایه هوش اخلاقی    33 مهارت های اجتماعی    35 مفهوم مهارت های اجتماعی    35 ویژگی های رفتاراجتماعی    41 عوامل مؤثر در اجتماعی شدن    42 مهارت هاي اجتماعي پايه    49 مراحل آماده سازي مهارت هاي اجتماعي    50 اجزاء تشکیل دهنده مهارت های اجتماعی    51 خصوصیات افراد دارای مهارت های اجتماعی    52 علل نقص در مهارت‌های اجتماعی    53 روش های آموزش مهارت های اجتماعی    53 رویكرد جدید در تدریس مهارت‌های اجتماعی    55 برخی از مهارت‌های اجتماعی لازم برای زندگی    59 نظر قرآن در مورد اجتماعی بودن انسان    63 عملکردتحصیلی    67 مفهوم عملکرد تحصیلی    67 عوامل مؤثر در عملکرد تحصیلی    67 انگیزه پیشرفت تحصیلی    71 عوامل تأثير گذار بر پيشرفت تحصيلي    74 نظریه های پیشرفت تحصیلی    83 پیشینه تحقیق    85 تحقیقات داخلی    85 تحقیقات خارجی    90 جمع بندی و مدل پژوهش    93 مدل مفهومی پژوهش    94   فصل سوم: روش شناسی پژوهش روش تحقیق    97 جامعه و نمونه آماری تحقیق    97 اطلاعات دموگرافیک    99 ابزارهای گردآوری داده ها    100 1- پرسشنامه هوش اخلاقی    100 2- مقیاس مهارتهای اجتماعی ماتسون    101 3- پرسشنامه عملکرد تحصیلی    103 روش تجزیه و  تحلیل داده ها    104 ملاحظات اخلاقی    104     فصل چهارم: یافته های پژوهش مقدمه    107 میانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد مطالعه    109 یافته های استنباطی پژوهش    111 فرضیه اصلی پژوهش    112 فرضیه های فرعی    114 یافته های جنبی پژوهش    118   فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری مقدمه    124 خلاصه پژوهش    126 بحث و نتیجه گیری    127 موانع و محدودیتها    134 الف) محدودیتهای در اختیار محقق    134 ب)محدودیت های خارج از کنترل محقق    135 پیشنهادات    135 پیشنهادهای کاربردی    135 پیشنهادهای پژوهشی    136 منابع و مأخذ:    138 منابع فارسی    138 منابع انگلیسی    141     فهرست جداول جدول (3-1) توزیع فراوانی و درصدی دانش آموزان بر حسب جنسیت    62 جدول (3-2) توزیع فراوانی و درصدی دانش آموزان بر حسب سن    62 جدول (3-3) توزیع فراوانی و درصدی دانش آموزان بر حسب پایه تحصیلی    62 جدول (3-4) توزیع فراوانی و درصدی دانش آموزان بر حسب رشته تحصیلی    63 جدول(3-5) ضریب آلفای کرونباخ مؤلفه های پرسشنامه هوش اخلاقی    64 جدول(3-6) ضریب آلفای کرونباخ مؤلفه های پرسشنامه مهارت اجتماعی    65 جدول(3-7) ضریب آلفای کرونباخ مؤلفه های پرسشنامه عملکرد تحصیلی    66 جدول (4-1) ميانگين و انحراف معيار هوش اخلاقی، مهارت اجتماعی و عملکرد تحصیلی بر حسب جنسيت    69 جدول (4-2) ميانگين و انحراف هوش اخلاقی، مهارت اجتماعی و عملکرد تحصیلی بر حسب پایه تحصیلی    69 جدول (4-3) میانگین و انحراف معیار هوش اخلاقی بر حسب رشته تحصیلی    70 جدول (4-4) میانگین و انحراف معیار مهارت اجتماعی بر حسب رشته تحصیلی    70 جدول (4-5) میانگین و انحراف معیار عملکرد تحصیلی بر حسب رشته تحصیلی    70 جدول (4-6) شاخص های آمار توصیفی متغيرهاي پژوهش    71 جدول( 4-7) ماتریس همبستگی بین هوش اخلاقی و مهارت اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان    71 جدول(4-8) ماتريس همبستگی بین ابعاد هوش اخلاقی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان    73 جدول(4-9) ماتريس همبستگی بین ابعاد مهارت های اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان    74 جدول (4-10) خلاصه مدل تاثیر هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی برعملکرد تحصیلی دانش آموزان    75 جدول (4-11) مقایسه بین جنسیت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان    76 جدول (4-12) مقایسه بین پایه تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان    76 جدول(4-13) آزمون شفه بین پایه تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان    77 جدول (4-14) مقایسه بین رشته تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان    77 جدول (4-15) آزمون شفه بین رشته تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان    78 جدول (5-1) خلاصه نتایج فرضیات تحقیق    81 فهرست نمودارها نمودار (4-1) توزیع پراکندگی نمرات عملکرد تحصیلی بر حسب هوش اخلاقی    72 نمودار (4-2) توزیع پراکندگی نمرات عملکرد تحصیلی بر حسب مهارت اجتماعی    72
 • دانلود تحقیق رفتار شهروندی مشتری با فرمت ورد
 • دانلود تحقیق رفتار شهروندی مشتری با فرمت ورد دانلود هدف از این تحقیق بررسی رفتار شهروندی با فرمت docx در قالب 50 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد     فهرست مطالب مقدمه    …

 • پاورپوینت فصل نهم کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری با موضوع تحقيقات بازاريابي
 • پاورپوینت فصل نهم کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری با موضوع تحقيقات بازاريابي پاورپوینت فصل نهم کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری با موضوع تحقيقات بازاريابي پاورپوینت فصل نهم کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف الوداری…

 • پاورپوینت آموزش تدریس فصل 3 ریاضی هشتم - چند ضلعی ها
 • پاورپوینت آموزش تدریس فصل 3 ریاضی هشتم - چند ضلعی ها دانلود دانلود پاورپوینت آموزش تدریس فصل 3 ریاضی هشتم - چند ضلعی ها به دانش آموزان کلاس هشتم متوسطه اول در قالب 11 اسلاید و با فرمت pptx بصورت…

 • پاورپوینت آشنایی با رشته شهرسازی
 • پاورپوینت آشنایی با رشته شهرسازی پاورپوینت شهرسازی دانلود پاورپوینت شهرسازی پاورپوینت درباره شهرسازی دانلود دانلود پاورپوینت آشنایی با رشته شهرسازی جهت رشته عمران و شهرسازی در قالب 38 اسلايد و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با…

 • دانلود تحقیق در مورد دلبستگی و الگوهای آن docx
 • دانلود تحقیق در مورد دلبستگی و الگوهای آن docx دانلود هدف از این تحقیق بررسی دلبستگی و الگوهای آن با فرمت docx در قالب 23 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد      …

 • دانلود تحقیق مهریه و اقسام مختلف آن با فرمت ورد
 • دانلود تحقیق مهریه و اقسام مختلف آن با فرمت ورد دانلود هدف از این تحقیق بررسی مهریه و اقسام مختلف آن با فرمت docx در قالب 52 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد  …

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *