سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر

سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر گرافولوژی فارسی تحلیل شخصیت با دست خط گرافولوژی فارسی با استفاده از درخت تصمیم بررسی شخصیت فرد بر اساس دستنوشته فارسی بررسی خصوصیات فردی بر اساس دستنوشته فارسی گرافولوژی دست نوشته فارسی با استفاده کامپیوتر پایان نامه گرافولوژی پایان نامه گرافولوژی فارسی پایان نامه گرافولوژی دست نوشته فارسی

دانلود

گرافولوژی علم مطالعه و بررسی شخصیت و خصوصیات فردی براساس نحوه نوشتن است درجهان غرب مهمترین کاربرد گرافولوژی گزینش متقاضیان استخدام است به کمک کامپیوتر با استخراج و تجزیه و تحلیل سریع و دقیق ویژگیهای دست نوشته می توان کمک قابل توجهی به گرافولوژیستها کرد مهمترین ویژگیهای دست نوشته که درگرافولوژی استفاده می شوند عبارتند از شکل حاشیه های سفید صفحه فاصله بین سطح ها کجی سطرها کجی کلمات زاویه کشیدگی حروف به بالا و پایین تیزی گوشه ها درحروف فشردگی متن سرعت نوشتن ونظم درنوشتن.     در این پایان نامه سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر ارایه نموده ایم.     تحقیقات روانشناسی نشان داده است که بسیاری از ویژگی های اخلاقی و رفتاری افراد مختلف را می توان از بررسی دست نوشته های آنها استخراج کرد. خط شناسی علمی را ((گرافولوژی)) می نامند. دستخط همانند حرکات دست و سرهنگام سخن گفتن، طرز راه رفتن و اشارات صورت یک حرکت معنی دار است.     حرکات یاد شده در بالا دوام و استمراری ندارند، در صورتیکه یک خط بر کاغذ، اثری است که باقی می‌ماند و احساس نویسنده آن را در هنگام نوشتن که با انبساط خاطر و یا با شک و تردید یا با عکس العمل فرد در مقابل واقعیت‌ها انجام شده‌است منعکس می‌سازد. اسلوب نوشتن هرچه باشد، نسخ یا نستعلیق، کتابی یا چاپی و یا بر اساس سرمشق‌های خوشنویسی، نویسنده برحسب خلق و خوی و یا طبع و سرشت خود، کم کم از آن دور می‌شود.     مهارت یک خط شناس عبارتست از : تشخیص خطوط اصلی خلق و خوی یک فرد و تعیین قوایی که در درون او باعث تقویت و یا ضعف نفسانی اش می شوند و تعادل یا ناپایداری او را به وجود می آورند. خلاصه باعث تعیین شخصیت و موجودیت او هستند.           فهرست مطالب فصل 1:کلیات تحقیق    5 1-1    گرافولوژی    6 1-2    اهمیت و ضرورت تحقیق:    6 1-3    اهداف تحقیق    7     فصل 2:مبانی نظری و پیشینه تحقیق    9 2-1  مبانی نظری تحقیق    9 سه نوع گروه بندی که امروز مورد استفاده در خط شناسی میباشد به شرح زیر میباشد:    10 طبقه بندی بقراط:    10 شکل (2-1) نمونه ای از یک خط موزون]  1 [    18 شکل( 2-2 )نمونه هایی از حاشیههای متفاوت]  1 [    20 نظم یا بی نظمی:    20 کج نویسی:    21 جهت خطوط:    22 2-2  پیشینه تحقیق    22 جدول (2-1) تصميم گيري گرافولوژي درباره درشتي كلمات]6[    23 جدول (2-2) تصميم گيري گرافولوژي درباره ميزان فاصله بين خطوط]6[    23 شکل (2-3) یک نمونه ورودي و خروجي در سيستم CAG ]9[    26     فصل 3 :روش تحقیق    27 3-1 مقدمه    28 3-2 ایجاد پایگاه داده    28 3-2-1 پرسشنامه شخصیتی  MMPI    29 مقیاس های پرسشنامهMMPI  به دو دسته تقسیم میشوند:    32 الف ) مقیاس های اعتباری    32 ب ) مقیاس های بالینی    33 خصایص و مشکل مراجع شش بعد مهم دارند:    35 3-3  جامعه آماری    36 3-3-1  ملاحضات اخلاقی    37 3-4  نمونه دستخطهای پایگاه داده ارائه شده    37 شکل (3-1) یک نمونه از دستخط ریز    39 شکل )3-2( نتیجه پرسشنامه(نمودارT ) مربوط به شکل )3-1(    39 شکل (3-3) نمونهای از دستخط با جهت پایین رونده    41 شکل )3-4 ( نتیجه پرسشنامه(نمودارT ) مربوط به شکل )3-3(    41 شکل (3-5) نمونهای از دستخط درشت با حاشیههای پهن از اطراف    43 شکل )3-6( نتیجه پرسشنامه(نمودارT ) مربوط به شکل )3-5(    43 شکل (3-7) نمونهای از دستخطی با حرکات دست و قلم به سمت راست و پایین    44 شکل )3-8( نتیجه پرسشنامه(نمودارT ) مربوط به شکل )3-7(    44 شکل(3-9) نمونهای از دستخطی با جهت پایین و حاشیه زیاد از سمت چپ    46 شکل )3-10( نتیجه پرسشنامه(نمودارT ) مربوط به شکل )3-9(    46 شکل (3-11) نمونهای از نوشتهای محکم    47 شکل )3-12( نتیجه پرسشنامه(نمودارT ) مربوط به شکل )3-11(    48 3-5 نتایج کلی پرسشنامهMMPI    48 شکل(3-13) نتیجه کلی پرسشنامه مددجویان شهر سمنان    49 شکل (3-14) نتیجه کلی پرسشنامه دانشجویان پسر    50 شکل (3-15) نتیجه کلی پرسشنامه دانشجویان دختر    50     فصل 4:شبیه سازی    51 4-1 پیش پردازش    51 4-2 استخراج ویژگی    54 ویژگی ها ونحوه استخراج آنها در کارهای قبلی به شرح زیر می باشد:    55 الف) تعداد خطوط اصلی نوشتار    55 ب) طول خط اصلی نوشتار    55 ج)  زاویه حرکت خط اصلی نوشتار    56 د‌)    فشردگی متن    57 ه‌)    درشتی خط    59 و‌)    شکل حاشیه    60 ز‌)    زاویه کشید گی حروف به بالا و پایین    61 ک) لرزش    61 ویژگیها و نحوه استخراج آنها در این تحقیق به شرح زیر میباشد:    62 الف) تعداد خطوط اصلی نوشتار    62 ب‌)    حاشیه متن    62 ج‌)    درشتی خط    62 ه‌)    شیب خط    63 4-2-1 بررسی نمونههایی از دستنوشتهها و خروجی الگوریتم استخراج ویژگی    63 جدول (4-1) خروجی الگوریتم استخراج ویژگی برای نمونهای از دستنوشتهها    65 شکل(4-1) نمونهای از دستخط با جهت پایین و حاشیه زیاد    66 شکل(4-2) نمونهای از دستخط با جهت پایین و حاشیه کم    66 شکل(4-3) نمونهای از دستخط درشت و حاشیه کم    68 شکل(4-4) نمونهای از دستخط ریز و حاشیه کم    68 4-3 گروه بندی ویژگی ها    68 4-3-1 مروری بر ابزارهای ماشین    69 سییتم استنتاج فازی    70 ماشین بردار پشتیبان (SVM)    70 4-3-2 بحث    71 4-3-3 درخت تصمیم    72 4-3-3-1 الگوریتم ID3    73 4-3-4  شبیه سازی الگوریتم پیشنهادی    75 جدول (4-2) گروه بندی شخصیت افراد    75 جدول (4-3) گروه بندی شخصیت افراد مورد استفاده در شبیه سازی    76 جدول (4-4) دادههای آموزشی    77 4-5 نتایج    78 جدول شماره (4-5) بررسی نتایج استخراج ویژگی    79 4-5-2 تشخیص انسانی    79 4-5-3 راستیآزمایی با پرسشنامه شخصیتی MMPI    80 4-6 مقایسه با دیگر روشها    80     فصل 5:نتیجه گیری    82 5-1 ویژگیهای این تحقیق    83 5-2 پیشنهادات برای کارهای آتی    83 پیوستها    84 ضمیمه الف – توضیحات تابع classregtree    85 ضمیمه ب – سوالات آزمون MMPI    89 ضمیمه ج – درخت تصمیم حاصل از شبیه سازی    95 فهرست منابع    95
 • بهبود فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
 • بهبود فرآیند تحلیل سلسله مراتبی تکنیکهای تصمیم گیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی سیستم های تصمیم گیری با معیارهای چند گانه بهبود فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ارزیابی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بهبود فرآیند AHP ارزیابی فرآیند AHP دانلود پایان نامه مدیریت…

 • دانلود پاورپوینت فصل یازدهم کتاب علوم پایه هشتم کانی ها
 • دانلود پاورپوینت فصل یازدهم کتاب علوم پایه هشتم کانی ها پاورپوینت درس 11 علوم پایه هشتم پاورپوینت علوم تجربی پایه هشتم دانلود دانلود پاورپوینت فصل یازدهم کتاب علوم پایه هشتم کانی ها در قالب 16 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل…

 • پرسشنامه سازگاری بل فرم بزرگسالان 160 سوالی با نمره گذاری، روایی و پایایی
 • پرسشنامه سازگاری بل فرم بزرگسالان 160 سوالی با نمره گذاری، روایی و پایایی کلمات کلیدی : پرسشنامه سازگاری بل پرسشنامه سازگاری بل ورد پرسشنامه سازگاری بل فرم بلند پرسشنامه سازگاری بل فرم بزرگسالان پرسشنامه استاندارد سازگاری اجتماعی پرسشنامه سازگاری بل…

 • جزوه فیزیکال ژئودزی دکتر صدیقی
 • جزوه فیزیکال ژئودزی دکتر صدیقی جزوه فیزیکال ژئودزی دکتر صدیقی دانلود جزوه فیزیکال ژئودزی دکتر صدیقی به تعداد 62 اسلاید قابل ویرایش مناسب اساتید و ارائه دانشجویان   مراجع این جزوه .1جزوه advanced physical geodesy (پروفسور ونیچک) – دانشگاه صنعتی…

 • دانلود تحقیق ویژگی های شخصیتی و عملکرد شغلی با فرمت ورد
 • دانلود تحقیق ویژگی های شخصیتی و عملکرد شغلی با فرمت ورد دانلود هدف از این تحقیق بررسی ویژگی های شخصیتی و عملکرد شغلی با فرمت docx در قالب 54 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می…

 • پاورپوینت معرفی ابزار های معماری سازمانی
 • پاورپوینت معرفی ابزار های معماری سازمانی دانلود دانلود پاورپوینت معرفی ابزار های معماری سازمانی جهت رشته معماری در قالب 69 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       فهرست : مزاياي استفاده…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *