شناسایی رابطه بین مدیریت برنامه ها و اثربخشی برنامه های صدا و سیما

شناسایی رابطه بین مدیریت برنامه ها و اثربخشی برنامه های صدا و سیما کارکردهای رسانه اثربخشی در رسانه اثربخشی برنامه های فرهنگی مدل های اثربخشی سازمانی الگوی مدیریت رسانه صدا و سیما عوامل موثر بر اثربخشی یک سازمان رابطه بین اثربخشی و رشد یک سازمان فنون ارتباطی کارکنان سازمان صدا و سیما اثر بخشی مدیریت برنامه های صدا و سیما اثربخشی الگوی مدیریت رسانه و برنامه های صدا و سیما پایان نامه اثربخشی پایان نامه اثربخشی سازمانی پایان نامه ارشد اثربخشی

دانلود

با توجه به اهمیت وسایل ارتباط جمعی و تاثیر آن بر زندگی افراد، این پژوهش با هدف بررسی  تاثیر مدیریت برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی بر میزان اثربخشی برنامه ها  انجام گرفت.   روش تحقیق این پژوهش پیمایشی، از نوع تحلیلی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیۀ اساتید رشته علوم ارتباطات و جامعه شناسی فعال در حوزه رسانه شهر مشهد تشکیل می دهند و از آنجا که صاحب نظران این حوزه جمعیت محدود و قابل شمارشی هستند و لیست کامل آنان در دسترس می باشد، بنابراین نمونه گیری به عمل نیامد و بر اساس روش کل شمار، پرسشنامه مورد نظر در بین تمام اعضای جامعه آماری توزیع گردید.     چرا که برای جمعیت های کوچک با پوشش کامل “سرشماری” بهترین گزینه است و حجم نمونه شامل کلیه اساتید رشته علوم ارتباطات اجتماعی ،جامعه شناسی دانشگاههای سراسری، پیام نور ،آزاد اسلامی ، علمی و کاربردی مشهد می باشد که شامل 70 نفر بوده  که 65  نفر همکاری نموده، پاسخگوی پرسشنامۀ تحقیق بودند و 5 مورد حاضر به همکاری نشدند.     ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامۀ محقق ساخته بوده که در قالب طیف لیکرت طراحی گردیده و برای توصیف و تحلیل داده ها از روشهای آماری استفاده شده است. در بخش توصیف از آماره های آمار توصیفی (مانند میانگین، میانه، انحراف معیار و واریانس) متناسب باسطح سنجش داده ها استفاده شده است. در بخش تحلیل داده ها به تناسب برای آزمون فرضیه ها از آزمونهای آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه) استفاده شده است.               فهرست مطالب فصل اول 1-1- مقدمه     2 1-2- بیان مساله    2 1-3- اهمیت و ضرورت    4 1-4- چارچوب کلان نظری تحقیق    5 1-5-گزاره های تحقیق    6 1-5-1- اهداف پژوهش    6 1-5-1-1- هدف اصلی    6 1-5-1-2- اهداف فرعی     6 1-5-2- سوالات پژوهش    7 1-5-2-1- سوال اصلی     7 1-5-2-2- سوالات فرعی     7 1-5-3- فرضیه های تحقیق    8 1-5-3-1- فرضیه اصلی    8 1-5-3-2- فرضیه های فرعی     8 1-6- روش شناسی تحقیق    8 1-6-1- نوع و روش تحقیق    8 1-6-2- قلمرو تحقیق    9 1-6-2-1- قلمرو موضوعی تحقیق….9 1-6-2-2- قلمرو مکانی تحقیق9 1-6-2-3- قلمرو زمانی تحقیق    9 1-6-3- جامعه آماری. 9 1-6-4- روش نمونه گیری و تخمین حجم نمونه    9 1-6-5- روش و ابزار گرد آوری داده ها    9 1-6-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها    9 1-6-7- نقشه راه.10 1-7- شرح واژه ها10         فصل دوم 2-1- مقدمه    14 2-2- مبانی نظری پژوهش    14 2-2-1- اثربخشی    14 2-2-1-1- مفهوم اثربخشی    15 2-2-1-2- تعاریف اثربخشی    16 2-2-1-3- اثربخشی و اهداف سازمان    18 2-2-1-3-1- هدف سازمانی    19 2-2-1-4- شایستگی مدیریت و اثربخشی    20 2-2-1-5- الگویی برای اثر بخشی    22 2-2-1-6- عوامل موثر بر اثربخشی یک سازمان    23 2-2-1-7- ویژگی  نظام های اثر بخش    24 2-2-1-8- مدل های اثربخشی سازمانی     25 2-2-1-9- ادغام معیارهای اثربخشی در مدیریت    28 -2-2-2- رسانه    28 2-2-2-1- تعریف رسانه    29 2-2-2-2- دیدگاه ها درباره نقش رسانه    30 2-2-2-2-1- دیدگاه افراطی     30 2-2-2-2-2- دیدگاه تفریطی    30 2-2-2-2-3- دیدگاه بینابینی یا معتدل    31 2-2-2-3- کارکردهای رسانه    31 2-2-2-3-1-کارکرد خبری و اطلاع رسانی رسانه    32 2-2-2-3-2-کارکرد آموزشی رسانه    33 2-2-2-3-3-کارکرد تفریحی و سرگرمی رسانه    34 2-2-2-4- ضوابط ساختاری برنامه سازی در رسانه    35 2-2-2-4-1- ایده برنامه    35 2-2-2-4-2- نام برنامه    36 2-2-2-4-3- آرم برنامه    37 2-2-2-4-4- لزوم تناسب برنامه37 2-2-2-5- تکنولوژی و مدیریت رسانه    38 2-2-2-5-1 انواع رویکرد مدیران رسانه به تکنولوژی     38 2-2-2-6- طبقه بندی برنامه های تلویزیون     41 2-2-2- 7- کیفیت برنامه های رسانه ای     42 2-2-2-8- دیدگاه های مربوط به مخاطبان و تاثیرگذاری رسانه.43 2-2-2-8-1- نظریه استفاده و رضایتمندی    45 2-2-2-8-2- نظریه انتظارات اجتماعی    47 2-2-2-8-3- نظریه یادگیری اجتماعی یا مشاهده ای    49 2-2-3- مدیریت رسانه    50 2-2-3-1- مفهوم مدیریت رسانه    51 2-2-3-2- تعریف مدیریت رسانه    52 2-2-3-3- چهار وظیفه مدیریت برنامه در رسانه    53 2-2-3-4- مدیریت برنامه    54 2-2-3-4-1-  تعریف مدیریت برنامه.55 2-2-3-4-2- روش کار در مدیریت برنامه    55 2-2 -3-4-3-  مقوله های موضوعی و مواد برنامه    56 2-2-3-4-4 – برنامه ریزی نیروی انسانی سازمان صدا وسیما    58 2-2-3-4-5- مدیریت روابط کارکنان سازمان صدا و سیما    59 2-2-3-4-6- اهمیت مدیریت نیروی انسانی سازمان ها    60  2-2-3-4-7- فنون ارتباطی کارکنان سازمان صدا و سیما    60 2-2-3-4-8- الگوی مدیریت رسانه(صدا و سیما)    61 2-2-3-4-9- اثربخشی الگوی مدیریت رسانه و برنامه های صدا و سیما    63 2- 4- پیشینه پژوهش     65 2- 4- 1- پیشینه داخلی     65 2-4-1-1- پایان نامه های داخلی مرتبط    65 2-4- 1-1-1- بررسی ویژگی های سازمان های اثربخش     65 2-4-1-1-2- بررسی میزان اثربخشی سیستم اطلاعات مدیریت    66 2- 4-1-1-3- طراحی الگوی مدیریت اثر بخشی سازمانی بر اساس نظریه نظم در آشفتگی     67  2-4-1-1-4- بررسی تأثیر ارتباطات رسمی و غیر رسمی سازمان بر اثربخشی واحدهای اداری     67 2-4-1- 1-5- بررسی عوامل موثر بر استفاده کنندگان اردبیلی از شبکه های ماهواره ای کشورها    68 2-4-1- 1-6- نقش شایستگی مدیران در اثربخشی مدیریت    70 2-4-1-1-7- بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و اثربخشی در اداره کل ورزش و جوانان    70 2-4-1-2- مقالات داخلی مرتبط    70 2-4-1-2-1- مخاطب، وابستگی یا رضایتمندی     71 2-4-1-3- تحقیقات داخلی مرتبط     71 2-4-1-3-1- بررسی ارتباط بین سبک شخصیت و اثربخشی مدیریت در مدیران سازمان های دولتی    71 2-4-1-3-2- بررسی رابطه سلامت سازمانی با اثربخشی مدارس     72 2-4-1-3-3- بررسی رسانه های جمعی و تاثیر آن بر فرهنگ جامعه    72 2-4-1-3-4- ارتباط فرهنگ سازمانی با اثربخشی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی     73 2-4-1-3-5- نقش و کارکرد وسایل ارتباط جمعی    73 2-4-2-پیشینه خارجی     74 2-4-2-1- مقالات خارجی مرتبط    74 2-4-2-1-1- سبک رهبری مدیران و اثربخشی    74 2-4-2-1-2- رابطه بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی    74 2-4-2-1-3- نقش مدیریت دانش اثربخش در عملکرد سازمانی    74 2-4-2-1-4- فرهنگ سازمانی و اثربخشی شخصی و رهبری    74 2-4-2-1-5- مدیریت اثر بخش    74 2- 4-2-1-6- تحقیقی از دانشگاه ایالتی میشیگان درباره کیفیت برنامه    76 2-4-2-1-7-  تحقیق از کشورهای شمالی اروپا درباره کیفیت برنامه    78 2-4-2-1-8-  دیدگاهی در انگلستان درباره کیفیت برنامه    79 2-5- جمع بندی مبانی و پیشینه تحقیق و ارایه الگوی مفهومی پیشنهادی    84     فصل سوم  3-1- مقدمه    99 3-2- روش پژوهش 88 3-3- متغیر ها ،تعریف عملیاتی .89 3-3-1- متغیر وابسته تحقیق وتعریف عملیاتی…90  3-3-2- متغیر مستقل مدیریت برنامه.91 3-3-3- متغیر مستقل )گروه بندی وسازماندهي نیروهای تخصصي (در مدیریت برنامه.92 3-3-4- متغیر مستقل )مهارتها و فنون ارتباطي کارکنان(در مدیریت برنامه 92 3-3-5- متغیر مستقل )تكنولوژی ساخت برنامه(در مدیریت برنامه.93 3-3- 6- متغیر مستقل )گرایش موضوعي برنامه ها(در مدیریت برنامه.94 3-3-7- متغیر مستقل )تنوع برنامه ها(در مدیریت برنامه94 3-3-8- متغیر مستقل )زمان ارائه برنامه ها(در مدیریت برنامه.95 3-4- جامعه آماری .95 3-5- تکنیک توصیف و تحلیل داده ها     96 3-5-1- آماره های توصیفی     96 3-5-2- آماره های استنباطی     96 3-6- ابزار ،روایی و پایانی     97 3-7-1- ابزار    97 3-7-2- روایی    97 3-7-3- پایایی یا قابلیت اعتماد ابزار سنجش    97     فصل چهارم مقدمه101 4-1- توصیف گویۀ جنسیت پاسخگویان    101 4-2- توصیف گویۀ سن پاسخگویان    102 4-3- توصیف گویۀ رشتۀ تحصیلي پاسخگویان    103 4-4- توصیف گویۀ حوزۀ تخصصي پاسخگویان    104 4- 5- توصیف گویۀ میزان تحصیلات پاسخگویان    105 4-6- توصیف گویۀ سابقه خدمت پاسخگویان    106 4-7 – توصیف گویه های مربوط به متغیر مستقل”گروه بندی و سازماندهي نیروهای تخصصي”    108 4- 8- توصیف گویه های مربوط به متغیر مستقل “مهارتها و فنون ارتباطي کارکنان”    110 4-9- توصیف گویه های مربوط به متغیر مستقل”تكنولوژی به کار رفته برای ساخت برنامه ها”    113 4-10- توصیف گویه های مربوط به متغیرمستقل” گرایش موضوعي برنامه ها”    115 4-11- توصیف گویه های مربوط به متغیرمستقل” تنوع برنامه ها ”    118 4-12- توصیف گویه های مربوط به متغیرمستقل” زمان ارائه برنامه ها”    122 4-13- توصیف گویه های مربوط به متغیر مستقل ” مدیریت برنامه ها ”    125 4-14- توصیف گویه های مربوط به متغیر وابستۀ پژوهش”میزان اثربخشی برنامه های صدا و سیما”     127 4- 15- آزمون نرمال بودن متغیرهای مستقل و وابسته    130 4- 16- تحلیل یافته های تحقیق)آزمون فرضیات(    131 4- 16-1- آزمون فرضیه اصلی تحقیق    131 4- 16-2- آزمون فرضیه اول    132 4- 16-3- آزمون فرضیه دوم     133 4- 16- 4- آزمون فرضیه سوم    134 4- 16- 5- آزمون فرضیه چهارم    136 4-16-6- آزمون فرضیه پنجم    137 4- 16-7- آزمون فرضیه ششم    138 4- 17- تحلیل رگرسیون چندگانه متغیر وابسته و متغیرهای مستقل    140 4-17-1- معادله رگرسیون    141     فصل پنجم  5-1- مقدمه    144 5-2- خلاصه یافته    144 5-3-نتایج    145 5-3-1- نتایج حاصل از بررسي فرضیه های پژوهش    145 5-3-1-1- بررسي های حاصل از فرضیه اصلي پژوهش    145 5-3-1-2- بررسي های حاصل از فرضیه اول پژوهش    145 5-3-1-3- بررسي های حاصل از فرضیه دوم پژوهش    145 5-3-1-4- بررسي های حاصل از فرضیه سوم پژوهش    146 5-3-1-5- بررسي های حاصل از فرضیه چهارم پژوهش    146 5-3-1-6- بررسي های حاصل از فرضیه پنجم پژوهش    146 5-3-1-7- بررسي های حاصل از فرضیه ششم پژوهش    146 5-3-2- نتایج حاصل از بررسي متغیر وابستۀ پژوهش    146 5-4- بحث و نتیجه گیری147 5-5- پیشنهادات کاربردی     149 5-6- پیشنهادات برای پژوهش های آتی     149 5-7- محدودیت های تحقیق    149 منابع و مأخذ  پیوست ها و ضمائم     فهرست جداول جدول 1-1- نقشه راه    10  جدول 2-1- مدل های مختلف اثر بخشی    27 جدول 2-2- دیدگاه های مربوط به مخاطبان و تاثیر گذاری رسانه    50 جدول 2-3- توضیحات چهار مهارت اصلي مدیریت.54 جدول 2-4- جمع بندی پیشینه تحقیقات داخلی     79 جدول 2-5- جمع بندی پیشینه تحقیقات خارجي    83 جدول 3-1- معرف سازی متغیر وابسته(اثر بخشی برنامه های صدا و سیما بر مخاطبان)91 جدول 3-2- معرف سازی متغییر مستقل(گروه بندی و سازماندهی نیروهای متخصص).92   جدول 3-3- معرف سازی متغییر مستقل(فنون ارتباطی کارکنان).93 جدول 3-4- معرف سازی متغیر مستقل(تکنولوژی ساخت برنامه).93 جدول 3-5- معرف سازی متغیر مستقل(گرایش موضوعی برنامه).94 جدول 3-6- معرف سازی متغیر مستقل(تنوع برنامه).94 جدول 3-7- معرف سازی متغیر مستقل(زمان ارائه برنامه ها)95 جدول 3-8- نوع آزمون فرضیات96 جدول 3-9- بررسی قابلیت اعتبار و اعتماد متغیرهای تحقیق98 جدول 4-1- توزیع فراوانی مربوط به دسته های جنسیت پاسخگویان101 جدول 4-2- توزیع فراوانی مربوط به (سن پاسخگویان102  جدول 4-3- توزیع فراوانی مربوط به (رشته تحصیلی پاسخگویان)103 جدول 4-4- توزیع فراوانی مربوط به (حوزه تخصصی پاسخگویان)104 جدول 4-5- توزیع فراوانی مربوط به (میزان تحصیلات)105 جدول 4-6- توزیع فراوانی مربوط به (سابقه خدمت پاسخگویان).106 جدول4-7-1- توزیع فراوانی گویه های متغیر مستقل(گروه بندی و سازماندهی نیروهای تخصصی).108 جدول4-7-2- توزیع فراوانی متغیر مستقل(میزان تاثیر گروه بندی و سازماندهی نیروهای تخصصی109 جدول 4-7-3- شاخص های مرکزی متغیر مستقل (گروه بندی و سازماندهی نیروهای تخصصی)109  جدول 4-8-1- توزیع فراوانی گویه های متغیر مستقل(مهارتها و فنون ارتباطی.110 جدول 4-8-2- توزیع فراوانی متغیر مستقل (میزان تاثیر مهارتها و فنون ارتباطی کارکنان).111 جدول 4-8-3- شاخص های مرکزی متغیر مستقل(مهارتها و فنون ارتباطی کارکنان112 جدول 4-9-1- توزیع فراوانی گویه های متغییر مستقل(تکنولوژی به کار رفته برای ساخت برنامه ها)113 جدول 4-9-2- توزیع فراوانی متغیر مستقل(تاثیر تکنولوژی به کار رفته برای ساخت برنامه ها)در یک نگاه جدول 4-9-3- شاخص های مرکزی متغیر مستقل(تکنولوژی به کار رفته برای ساخت برنامه ها)    114 جدول 4-10-1- توزیع فراوانی گویه های متغیر مستقل (گرایش موضوعی برنامه ها)    116 جدول 4-10-2- توزیع فراوانی متغیر مستقل(گرایش موضوعی برنامه ها )در یک نگاه    117 جدول 4-10-3- شاخص های مرکزی متغیر مستقل(گرایش موضوعی برنامه)    117 جدول 4-11-1- توزیع فراوانی گویه های متغیر مستقل (تنوع برنامه ها)    119 جدول 4-11-2- توزیع فراوانی متغیر مستقل (تنوع برنامه ها) در یک نگاه    120 جدول 4-11-3- شاخص های مرکزی متغیر مستقل (تنوع برنامه ها)    120 جدول 4-12-1- توزیع فراوانی گویه های متغیر مستقل(زمان ارائه برنامه ها)    122 جدول 4-12-2- توزیع فراوانی گویه های متغیر مستقل(زمان ارائه برنامه ها)در یک نگاه    123 جدول 4-12-3- شاخص های مرکزی متغیر مستقل(زمان ارائه برنامه ها)    123 جدول 4-13-1- توزیع فراوانی مربوط به متغیر مستقل(مدیریت برنامه ها)در یک نگاه    125 جدول 4-13-2- شاخص های مرکزی متغییر مستقل(مدیریت برنامه ها)    126 جدول 4-14-1- توزیع فراوانی مربوط به گویه های متغیر وابسته (میزان اثر بخشی برنامه ها)    127 جدول 4-14-2- توزیع فراوانی مربوط به گویه های متغیر وابسته (میزان اثر بخشی برنامه ها) در یک نگاه     جدول 4-14-3- شاخص های مرکزی متغیر وابسته (میزان اثر بخشی برنامه)    129 جدول 4- 15- آزمون نرمال بودن متغیر های مستقل و وابسته    130 جدول 4-16-1- ضریب همستگی (میزان اثر بخشی شبکه استانی و مدیریت برنامه)    131 جدول 4-16-2- ضریب همبستگی(میزان اثربخشی شبکه استانی و گروه بندی وسازماندهی نیروهای تخصصی)    132 جدول 4-16-3- ضریب همبستگی (میزان اثر بخشی شبکه استانی و گرایش موضوعی برنامه ها)    133 جدول 4-16-4- ضریب همبستگی (میزان اثر بخشی شبکه استانی و فنون ارتباطی کارکنان)    134 جدول 4-16-5- ضریب همبستگی (میزان اثر بخشی شبکه استانی و تکنولوژی ساخت برنامه ها)    136 جدول 4-16-6- ضریب همبستگی (میزان اثر بخشی شبکه استانی و تنوع برنامه ها)    137 جدول 4-16-7- ضریب همبستگی (میزان اثر بخشی شبکه استانی و زمان ارائه برنامه ها)    138 جدول 4-16-8- جدول ترکیبي آزمون فرضیات تحقیق    139 جدول 4-17-1- آنالیز واریانس    140 جدول 4-17-2- ضرایب تاثیر استاندارد شده و غیر استاندارد در رگرسیون    141     فهرست نمودارها نمودار 1-1- مدل مفهومی پژوهش    .6 نمودار 2-1- انواع تاثیرات داخلي تكنولوژی    .39 نمودار 2-2- نحوه تاثیر تكنولوژی بر مدیران رسانه    .40 نمودار 2-3- چهار مهارت اصلي مدیریت را برای دستیابي به اهداف سازماني    .54 نمودار 2-4- کیفیت از نظر برنامه و عوامل تولید    .77 نمودار 2-5- سنجش کیفیت فني    .77 نمودار 2-6-کیفیت از منظر تنوع)وسعت امكان انتخاب مخاطب (    .78 نمودار 2-7- کیفیت بر اساس سنجش واکنش مخاطب    .78 نمودار 2-8- مدل مفهومی پژوهش    85  نمودار 4-1- توزیع پاسخگویان بر اساس جنسیت    102 نمودار 4-2- مربوط به سن پاسخگویان    103 نمودار 4-3- مربوط به رشته تحصیلی پاسخگویان    104 نمودار 4-4- مربوط به حوزه تخصصی پاسخگویان    105 نمودار 4-5- مربوط به میزان تحصیلات پاسخگویان    106 نمودار 4-6- مربوط به سابقه خدمت پاسخگویان    107 نمودار 4-7- مربوط به متغیر مستقل(تاثیر گروه بندی و سازماندهی نیروهای تخصصی)    110 نمودار 4-8- مربوط به متغیر مستقل(تاثیر مهارتها و فنون ارتباطی کارکنان)    112 نمودار 4-9- مربوط به متغیر مستقل(تاثیر تکنولوژی به کار رفته برای ساخت برنامه ها)    115 نمودار 4-10- مربوط به متغیر مستقل(گرایش موضوعی برنامه ها)    118 نمودار 4-11- مربوط به متغیر مستقل (تنوع برنامه ها)    121 نمودار 4-12- مربوط به متغیر مستقل (زمان ارائه برنامه ها)    124 نمودار 4-13- مربوط به متغیر مستقل(مدیریت برنامه)    126 نمودار 4-14- مربوط به متغیر وابسته (میزان اثر بخشی برنامه های صدا و سیما)    129 نمودار 4-15-1- پراکنش (میزان اثر بخشی شبکه استانی و مدیریت برنامه ها)    132 نمودار 4-15-2- پراکنش (میزان اثر بخشی شبکه استانی و سازماندهی نیروهای تخصصی)    133 نمودار 4-15-3- پراکنش (میزان اثر بخشی شبکه استانی و گرایش موضوعی برنامه ها)    134 نمودار 4-15-4- پراکنش (میزان اثر بخشی شبکه استانی و فنون ارتباطی کارکنان )    135  نمودار 4-15-5- پراکنش (میزان اثر بخشی شبکه استانی و تکنولوژی ساخت برنامه ها)    137 نمودار 4-15-6- پراکنش (میزان اثربخشی شبکه استانی و تنوع برنامه ها)    138 نمودار 4-15-7- پراکنش (میزان اثربخشی شبکه استانی و زمان ارائه برنامه ها)    139         
 • بررسی نظریه جرم پولشویی و عنصر قانونی آن در اسناد داخلی و بین المللی
 • بررسی نظریه جرم پولشویی و عنصر قانونی آن در اسناد داخلی و بین المللی جرم پولشویی بررسی نظریه جرم پولشویی مبانی نظری جرم پولشویی پیشینه جرم پولشویی عنصر قانونی جرم پولشویی در قوانین ایران عنصر قانونی جرم پولشویی در قوانین…

 • ارزیابی ماهیت بی حجابی از نگاه فقه و حقوق
 • ارزیابی ماهیت بی حجابی از نگاه فقه و حقوق جرم بی حجابی بی حجابی از نگاه فقه بی حجابی از نگاه حقوق بی حجابی در قانون مجازات اسلامی بی حجابی در منابع قانونی و فقهی دیدگاه قانون گذار درباره حجاب…

 • دانلود تحقیق مهارت های اجتماعی با فرمت ورد
 • دانلود تحقیق مهارت های اجتماعی با فرمت ورد دانلود هدف از این تحقیق بررسی مهارت های اجتماعی با فرمت docx در قالب 33 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد       فهرست مطالب…

 • بررسی افراز در قانون ثبت و سازوکار اجرایی آن
 • بررسی افراز در قانون ثبت و سازوکار اجرایی آن کلمات کلیدی : افراز در قانون ثبت افراز در قانون مدنی تعریف افراز در قانون ثبت قانون افراز در شهرداری تقسیم مال غیر منقول تقسیم مال غیر منقول مشاع پایان نامه…

 • پاورپوینت ساختار سازمانی و سازمان دهی
 • پاورپوینت ساختار سازمانی و سازمان دهی دانلود دانلود پاورپوینت ساختار سازمانی و سازمان دهی جهت رشته مدیریت در قالب 50 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش          مفهوم اصلی ساختار…

 • دانلود تحقیق درباره خودپنداره تحصیلی word
 • دانلود تحقیق درباره خودپنداره تحصیلی word دانلود هدف از این تحقیق بررسی خودپنداره تحصیلی با فرمت docx در قالب 15 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد       فهرست مطالب خودپنداره تحصیلی خود…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *