شناسایی رابطه کیفیت زندگی کاری با عملکرد مدیران بیمه ایران

شناسایی رابطه کیفیت زندگی کاری با عملکرد مدیران بیمه ایران ارزیابی عملکرد مدیران بیمه ایران کیفیت زندگی کاری عملکرد مدیران عملکرد مدیران بیمه ایران رابطه کیفیت زندگی کاری با عملکرد مدیران شناسایی رابطه کیفیت زندگی کاری با عملکرد مدیران بیمه ایران

دانلود

دانلود پایان نامه کار شناسی ارشد MBA و مدیریت شناسایی رابطه کیفیت زندگی کاری با عملکرد مدیران بیمه ایران     مقدمه  با مطالعه و بررسی تحقیقات و متون مدیریتی مشاهده  می کنیم ، مفهوم کیفیت زندگی کاری  از حدود 30 سال پیش در ادبیات مدیریت مطرح شده که خاستگاه اولیه آن نیاز سازمانها و کارخانجات در نتیجه تعامل با انسانها و مشکلات آنها بوده است چرا که آنها برای تحلیل و ارائه راهکاری به این منظور، به مفهوم پردازی و سازماندهی موضوع کیفیت زندگی کاری پرداختند ( جان پیر و دیگران  ، 2006 ،333 ) .  بسیاری از محققین نیز معتقدند که امروزه به نوعی تکنولوژی بر زندگی سازمانی افراد چیره گشته که در این رابطه لزوم سازش تکنولوژی با ویژگی های انسانی سازمانها ضروری به نظر می رسد . چراکه مسائلی نظیر زندگی سازمانی ، ارتباطات کاری ، فرهنگ و سبک زندگی و … مواردی هستند که امروزه باید در طراحی های سازمانی در نظر گفته شوند ( شنکار سرانگ  ،2006، 202 ).    توجهی که امروزه به کیفیت زندگی کاری می شود بازتاب اهمیتی است که همگان برای آن قائلند .  بسیاری ازکارکنان از کار خود  ناراضی بوده و در پی کاری معنا دارتر می باشند . کیفیت  زندگی کاری یکی از خاستگاههای مهم توسعه سازمانی  است که توسعه سازمانی ترکیب تعامل یافته ای از علم وهنر است که هم زمینه تخصصی عملکرد اجتماعی و هم قلمروئی از بررسی و کاوش علمی را تشکیل می دهد . اخیرا ” شیوه های کیفـــیت زندگی کاری به قدری اهمیت یافتــــه است که آن را می توان یک نهضت ایدئولوژیک نامید ( کامینگز و ورلی ،محمد زاده  1375 ) . از آنجائیکه در هر سازمانی مدیریت عامل اصلی راهبری محسوب می شود ، باید بتواند تمامی عناصر آن را هماهنگ پیش ببرد .     به عبارت دیگر به اثر بخشی و بازده مطلوب برساند ، برای اینکه مدیر بتواند سازمان را به اثر بخشی لازم برساند ، باید خود فردی کارا و اثر بخش باشد . از آنجائیکه نیروی انسانی کارا مهمترین سرمایه هر سازمانی و مانند سرمایه و تکنولوژی نمی توان او را خرید یا به وام گرفت ، بلکه باید او را پرورش  داد و با روش های مناسب انگیزه ، تلاش و کوشش را در او ایجاد کرد . استفاده صحیح از منابع انسانی متکی به اقداماتی است که در جهت تعالی جسم و روح کارکنان سازمان به عمل می آید. این اقدامات که شامل امکانات رفاهی خدمات درمانی ، طرحهای تشویقی ،تناسب شغلی ، امنیت شغلی ، طراحی شغل ، اهمیت دادن به نقش و جایگاه فرد در سازمان ، فراهم نمودن زمینه رشد و پیشرفت کارکنان ، آموزش و مواردی از این قبیل می باشد  مجموعا” تحت عنوان کیفیت زندگی کاری در نظر گرفته می شوند.  در ادبیات مدیریت نیز ذکر شده است که بین سطح کیفیت زندگی کاری و عملکرد افراد رابطه مستقیم وجود دارد . این پژوهش نیز در پی یافتن صحت یا سقم همین نظریه می باشد .        کلمات کلیدی: سازمان و کارکنان ارزیابی عملکرد مدیران بیمه ایران کیفیت زندگی کاری     فهرست مطالب فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه 2 بیان مسئله 3 اهمیت و ضرورت پژوهش 6 سوالات پژوهش 7 اهداف پژوهش 7 فرضیه های پژوهش 8 تعاریف واژه‌های پژوهش 9 تعاریف عملیاتی 10   فصل دوم: مبانی نظری و پژوهشی بخش اول: ادبیات عمومی پژوهش مقدمه 13 تاریخچه کیفیت زندگی کاری 13 نهضت کیفیت زندگی کاری 15 مفهوم و تعارف کیفیت زندگی کاری 16 شاخص‌های کیفیت زندگی کاری 21 مشارکت در تصمیم‌گیری 23 فضای کاری 23 مزایا، خدمات و امکانات رفاهی 23 شاخص‌های کیفیت زندگی کاری(QWL) والتون 26 حقوق منصفانه و کافی 26 نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد 27 محیط کاری ایمن و بهداشتی 28 تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم 28 قانون‌گرایی در سازمان 28 وابستگی اجتماعی زندگی کاری 28 فضای کلی زندگی 29 یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان 29 توسعه قابلیت‌های انسانی 29 تلاش‌های موفق در زمینه کیفیت زندگی کاری 31 نتایج کیفیت زندگی کاری 31 استراتژی‌های بهبود کیفیت زندگی کاری 33 مدیریت مشارکتی 34 تیم های کاری خودگردان 35 غنی وسازی و طراحی مجدد شغل 36 رهبری مؤثر و رفتار سرپرستی 37 برنامه‌های کیفیت زندگی کاری 38 اهداف برنامه های کیفیت زندگی کاری 40 بخش دوم: عملکرد مقدمه 43 تعاریف عملکرد 43 عوامل مؤثر بر عملکرد فردی 44 توانایی‌های ذهنی 44 توانائی‌های جسمی 45 تناسب بین توانایی‌های فرد و شغل 45 شخصیت 46 عوامل تعیین کننده شخصیت 46 وراثت 46 محیط 46 یادگیری 47 ادراک 47 انگیزش 48 انگیزش و عملکرد 49 تأثیر استرس یا فشار روانی بر عملکرد فردی 50 عوامل مؤثر بر عملکرد گروهی 51 ارتباطات چیست 51 فرایند ارتباط 52 نظریه‌های هدایت و رهبری 53 نظریه‌های خصوصیات فردی و رهبری 53 نظریه‌های رفتار رهبری 53 نظریه‌های موقعیتی و اقتضائی 54 عوامل مربوط به رهبری 55 عوامل مربوط به پیروان 55 عوامل مربوط به موقعیت و شرایط 55 قدرت و سیاست 55 تعریف سیاست 56 رفتار بین گروهی و تعارض 57 تأثیر  تعارض و تضاد بر عملکرد 59 عوامل مؤثر بر عملکرد سازمانی 60 تعریف سازمان 60 ساختار سازمانی 61 تأثیر ساختار بر عملکرد 62 محیط سازمانی 63 تأثیر محیط بر عملکرد سازمانی 63 سیاست ها و رویه های سازمان 64 روش‌های گزینش 64 برنامه‌های آموزش و پرورش 65 ارزیابی عملکرد 65 فرآیند ارزیابی 66 تدوین و تنظیم شاخص‌های ارزیابی عملکرد 66 تدوین و برقراری معیارهای عملکرد 66 ابلاغ و اعلان شاخص‌ها به ارزیابی شونده 66 سنجس عملکرد واقعی 66 مقایسه عملکرد با استاندارد های هر شاخص 67 اعلان نتایج به کارکنان و بحث در چگونگی اصول نتایج 67 اقدام به منظور بکارگیری عملیات اصلاحی 67 محتوای ارزیابی 67 هدف و منظور ارزیابی 68 بازآگاهی و بازخورد 68 شناخت خود 68 بهبود عملکرد 68 سابقه خدمتی 68 برنامه‌ریزی 68 بهسازی 69 انتظارات 69 اجرای تعهدات قانونی 69 روش ها و فنون ارزشیابی عملکرد 69 روش استفاده از ویژگی‌های صفات 69 انتخاب اجباری 70 روش‌ مقیاسی 70 روش وقایع حساس 70 روش رتبه‌بندی 70 روش مقایسه زوجی 71 روش توضیع اجباری 71 سیستم پاداش 71 اتحادیه های کارگری 72 فرهنگ سازمانی 72 تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد 73 بخش دوم: ادبیات ویژه پژوهش پژوهش‌های خارج کشور 77 پژوهش‌های داخل کشور 87 تاریخچه و شرحی بر شرکت سهامی بیمه ایران 90 آموزش در بیمه ایران 92 مدیریت وجوه و سرمایه گذاری 94 روابط عمومی و اطلاع رسانی 95 تبلیغات و اطلاع رسانی 95 فعالیت اتکایی و بین الملل بیمه ایران 96 اتکایی قبولی 96 اتکایی واگذاری 96 قراردادی 96 اختیاری 96 بیمه های انرژی 97 مکانیزاسیون بیمه ایران 97 طراحی و بهبود سیستم های موجود 97 پشتیبانی فنی 97 عملکرد شبکه 97 ایجاد سیستم های جدید 98 اهداف برنامه ها و امتیازات بیمه ایران 98   فصل سوم: روش تحقیق مقدمه 102 روش تحقیق 102 جامعه و نمونه 103 ابزار اندازه‌گیری 105 پرسشنامه کیفیت زندگی کاری 106 پرسشنامه عملکرد 107 شیوه اجرا 108 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 109 ضریب همبستگی پیرسون 109 ضریب تعیین 110 ویژگی‌های فنی ابزار اندازه‌گیری 110 روایی ابزار اندازه‌گیری 110 پایان ابزار اندازه‌گیری 110   فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها مقدمه 113 توصیف آماری اطلاعات جمعیت شناختی 113 توصیف آماری هر یک از سوالات پرسشنامه کیفیت زندگی کاری 116 توصیف آماری هر یک از سوالات پرسشنامه عملکرد 127 توصیف آماری هر یک از فرضیه‌ها 137 آزمون فرضیات 138 فرضیات اخص 138 نتایج آماری هر یک از مؤلفه های متغیر کیفیت زندگی کاری 142   فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری مقدمه 152 بحث و نتیجه‌گیری از فرضیه‌های پژوهش 152 محدودیت های تحقیق 169 پیشنهادات 170 توصه های کاربردی 170 پیشنهادات پژوهشی 171 منابع فارسی 173 منابع انگلیسی 177       //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// *تحقیقات مرتبط با بیمه: بیمه و مقررات حاکم بر آن ماهیت بیمه و انواع بیمه در بیمه ایران روش‌های خصوصی‌سازی و تاثیر آنها بر بیمه مطالبات معوق و چالش‌های فراروی بانك و بیمه بیمه و بیمه‌ی مجدد ، بیمه تجاری و بیمه تعاونی بررسی گسترش همکاری صنعت بیمه و بازار سرمایه پایان نامه کارشناسی رشته بیمه با عنوان پیشگیری از حوادث شناسایی رابطه کیفیت زندگی کاری با عملکرد مدیران بیمه ایران رابطه سبک های تصمیم گیری با هوش فرهنگی در کارکنان اداره بیمه بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در اقتصاد خانواده و اجتماع در ایران خصوصی سازی شرکت های بیمه دولتی در اجرای اصل 44 قانون اساسی خصوصی سازی صنعت بیمه و بررسی آثار آن بر اقتصاد،عملکرد و ساختار داراییها ارائه مدلی جهت تبیین ارزش ویژه برند بر مبنای کارمندان در بیمه‌های بازرگانی استان یزد پایان نامه رشته بیمه و اقتصاد با عنوان بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخه اقتصادی خصوصی سازی صنعت بیمه و بررسی آثار آن بر اقتصاد،عملکرد و ساختار داراییها (142 صفحه) تجزیه و تحلیل و برنامه نویسی سیستم بیمه بدنه اتومبیل با زبان برنامه نویسی سی شارپ دانلود پایان نامه دوره كارشناسی مدیریت بیمه با عنوان بیمه آتش سوزی و دلایل عدم گرایش افراد به آن بررسی تاثیر میزان بكارگیری فن‌آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی شركت سهامی بیمه ایران در شهر تهران    
 • دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد حسابداری و کیفیت سود با فرمت word
 • دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد حسابداری و کیفیت سود با فرمت word دانلود خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره حسابداری و کیفیت سود با فرمت docx در قالب 25 صفحه ورد بصورت کامل…

 • پاورپوینت کارگاه نحوه برخورد با اعضایی که دچار لغزش شده اند
 • پاورپوینت کارگاه نحوه برخورد با اعضایی که دچار لغزش شده اند دانلود دانلود پاورپوینت کارگاه نحوه برخورد با اعضایی که دچار لغزش شده اند جهت رشته روانشناسی در قالب 5 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و…

 • رابطه دلبستگی و اختللات خاص در در ارتباطات والد و کودک
 • رابطه دلبستگی و اختللات خاص در در ارتباطات والد و کودک انواع الگوهای ارتباطی الگوهای ارتباطی والد و کودک  ایجاد دلبستگی ایمن والد و کودک چرخه ایمن در در ارتباطات والد و کودک چرخه اضطرابی در در ارتباطات والد و…

 • دانلود تحقیق در مورد شکل گیری هویت دانشجویان word
 • دانلود تحقیق در مورد شکل گیری هویت دانشجویان word دانلود هدف از این تحقیق بررسی شکل گیری هویت دانشجویان با فرمت docx در قالب 108 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد     فهرست…

 • پایان نامه رشته حمل و نقل با عنوان طرح اضطراری فرودگاه بندر لنگه
 • پایان نامه رشته حمل و نقل با عنوان طرح اضطراری فرودگاه بندر لنگه طرح اضطراری حالتهای اضطراری برای هواپیما مشخصات شهرستان و فرودگاه بندر لنگه AIRPORT EMERGENCY PLAN دانلود پایان نامه رشته حمل و نقل با عنوان طرح اضطراری فرودگاه…

 • دانلود تحقیق سود حسابداری و نقاط ضعف و قوت آن با فرمت ورد
 • دانلود تحقیق سود حسابداری و نقاط ضعف و قوت آن با فرمت ورد دانلود هدف از این تحقیق بررسی سود حسابداری و نقاط ضعف و قوت آن با فرمت docx در قالب 44 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *