شناسایی علل تاثیرگذار برون سپاری خدمات شهری با مدل سوات

شناسایی علل تاثیرگذار برون سپاری خدمات شهری با مدل سوات عوامل برون سپاری ضرورت برون سپاری برون سپاری خدمات شهری برون سپاری خدمات شهرداری تاثیر برون سپاری بر عملکرد سازمان برون سپاری خدمات شهری با مدل سوات آسیب شناسی برون سپاری خدمات شهری کاربرد مدل SWOT  در آسیب شناسی برون سپاری ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر برون سپاری خدمات شهری پایان نامه برون سپاری دانلود پایان نامه برون سپاری پایان نامه با موضوع برون سپاری پایان نامه در خصوص برون سپاری

دانلود

هدف این پایان نامه آسیب‌شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون‌سپاری خدمات شهری با استفاده از مدل SWOT جهت شناخت ابعاد و مؤلفه‌های عوامل درونی‌(نقاط قوت و ضعف) و عوامل خارجی (فرصت‌ها و تهدیدات) مختلف و ارائه تعریفی دقیق و جامع از برون سپاری می‌باشد.     شناخت دقیق سازمان و شناسایی عوامل آسیب‌های برون‌سپاری و ارائه راه‌کارهای لازم جهت حل مشکلات موجود و ارتقای کمی و کیفی عملکرد سازمانی را مدنظر دارد. سؤال اصلی تحقیق این بود که نظام برون‌سپاری خدمات شهری شهرداری قم (از جهات نقاط قوت، نقاط ضعف، تهدیدها و فرصت‌ها) چگونه است؟       مي‎توان دقت و بازنگري در فعاليت‎هاي برون‎سپاري شده، شرکت‎هاي طرف قرارداد، اشکال برون‎سپاري، فعاليت‎هاي جديد قابل‌واگذاری و درنهایت عارضه‎يابي فعاليت‎هاي برون‎سپاري شده براي دستيابي به اهداف حاکم بر برون‎سپاري و نتايج اصلي حاصل از آن به‌عنوان اهميت و ضرورت اين مطالعه بيان داشت.       شهرداری یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های خدماتی در شهر می‌باشد که گستردگی و پهنه سازمانی آن به وسعت شهر است که ذینفعان و بهره‌برداران از خدمات آن تمامی مردم آن شهر می‌باشند. مدیریت چنین سازمان عظیمی به لحاظ منابع انسانی و وظایف جهت مدیریت شهر، آن را به یکی از منحصربه‌فردترین لذا شناخت آسیب‌های مرتبط با برون‌سپاری خدمات و فعالیت‌ها در شهرداری‌ها می‌تواند راهگشای مدیران و سیاست‌گذاران شهری در طراحی مناسب امور جاری جهت واگذاری فعالیت یا وظایف در حوزه‌های مختلف باشد.     لذا سؤالات اصلی تحقیق حاضر این است که: نقاط قوت، ضعف، تهدید‌ها و فرصت‌های نظام برون‌سپاری خدمات شهری استان قم کدم‌اند؟ از سوی دیگر چه استراتژی‌هایی را می‌توان در جهت بهبود وضعیت موجود با بهره‌گیری از نقاط قوت و فرصت‌ها و مقابله با تهدید‌ها و کاهش ضعف‌ها تدوین نمود؟                   فهرست مطالب چکیده:    1 مقدمه:    2 فصل اول: کلیات تحقیق    3 1-1- مقدمه فصل    4 1-2- بیان مسئله    4 1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق    10 1-4- هدف‌های تحقیق    13 1-4-1- هدف کلی    13 1-4-2- هدف‌های ویژه    14 1-5- سؤال‌های تحقیق    14 1-5-1- سؤال کلی    14 1-5-2- سؤال ویژه    14 1-6- نوع روش تحقیق    15 1-7- نحوه و ابزار گردآوری داده‌ها    15 1-7-1- جامعه آماری و نمونه تحقیق    16 1-8- نحوه و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‌ها    16 1-9- قلمرو تحقیق    17 1-9-1- قلمرو موضوعی    17 1-9-2- قلمرو زمانی    17 1-9-3- قلمرو مکانی    18 1-10- واژگان کلیدی تحقیق    18   فصل دوم:  ادبیات موضوع    23 2-1- مقدمه    24 2-2- تاریخچه برون‌سپاری در حوزه شهری شهرداری قم    24 2-3- ماهیت و مفهوم برون‌سپاری    26 2-4- تعاریف برون‌سپاری    30 2-5- دلايل عمده برون‌سپاری    34 2-5-1- مزایای برون‌سپاری    36 2-5-2- معایب برون‌سپاری    42 2-6- تفاوت برون‌سپاری، پیمانکاری، خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی    43 2-6-1- خصوصی‌سازی    44 2-6-2- کوچک‌سازی    45 2-7- درون‌سپاری    46 2-8- برون‌سپاری از دیدگاه بهره‌وری    46 2-9- انواع برون‌سپاری    49 2-10- فرآیند برون‌سپاری    52 2-11- اهمیت ضرورت آسیب‌شناسی نظام برون‌سپاری    53 2-12- مفهوم آسیب‌شناسی سازمانی    55 2-12-1- کانون‌های آسیب‌زا    58 2-12-2- عوامل ایجادکننده آسیب‌ها    59 2-12-3- کاربرد مدل‌های سازمانی    60 2-13- فرآیند آسیب‌شناسی سازمانی    62 2-13-1- الگوهای آسیب‌شناسی سازمانی    64 2-14- ماهیت آسیب‌شناسی برون‌سپاری خدمات شهری    65 2-15- شناسایی فرصت‌ها‌، تهدیدات و شرایط محیطی از دیدگاه اسلام    69 2-16- مدل SWOT به‌عنوان الگوی تحقیق    70 2-16-1- ابزار تحليل SWOT    72 2-16-2- بررسی محیطی    74 2-16-3- نقاط قوت    78 2-16-4- نقاط ضعف    78 2-16-5- تهدیدها    79 2-16-6- فرصت‌ها    79 2-17- کاربرد مدل SWOT در آسیب‌شناسی نظام برون‌سپاری    79 مروری بر مطالعات گذشته    82 الف: تحقیقات داخلی    82 ب: تحقیقات خارجی    92   فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش    94 3-1- مقدمه    95 3-2- نحوه اجرای تحقيق    95 3-3- روش و ابزار گردآوري داده‌ها    97 3-3-1- اطلاعات کتابخانه‌ای    97 3-3-2- روش دلفي- پانل صاحب‌نظران    98 3-3-3- پرسشنامه    98 3-3-4- مصاحبه    98 3-4- روش دلفی به‌عنوان روشی برای انجام تحقیق    99 3-5- فرايند طراحي مدل تحقيق    102 3-6- سؤال اصلي تحقیق    104 3-7- طرح تحقیق    104 3-8- روش تعیین پانل خبرگان    105 3-9- روایی روش دلفی    106 3-10- پایایی روش دلفی    107 3-11- روش‌های تجزیه‌وتحلیل اطلاعات    109   فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها    111 4-1- مقدمه    112 4-2- فهرست ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های اولیه    112 4-3- تجزیه‌وتحلیل داده‌های حاصل از دور اول    114 4-4- تجزیه‌وتحلیل داده‌های حاصل از دور دوم    117 4-5- تجزیه‌وتحلیل داده‌های حاصل از دور سوم    122 4-6- ضریب اهمیت عوامل مدل SWOT    126 4-7- محاسبه امتیازات عوامل چهارگانه مدل SWOT    130   فصل پنجم: نتایج و راهکارهای تحقیق    132 5-1- مقدمه    133 5-2- خلاصه و نتیجه تحقیق    133 5-3- مقایسه تحقیق حاضر با پژوهش‌های قبلی    141 5-4- تحلیل و بحث    142 5-5- تدوین ماتریس SWOT    148 5-6- ماتریس تدوین راهبردهای نظام برون‌سپاری خدمات شهری شهرداری قم    149 5-7- پیشنهادهای عملیاتی    151 5-8- پیشنهادهایی برای محققان آینده    154 5-9- محدودیت‌های تحقیق    154 منابع و مأخذ:    157 پیوست‌ها:    165   فهرست جدول‌ها جدول 2-1: مزایا برون‌سپاری    41 جدول 2-2: معایب برون‌سپاری    42 جدول 2-3: چرخه حیات برون‌سپاری گاتنر    49 جدول 2-4: انواع برون‌سپاری بر اساس طبقه‌بندی حوزه‌ای    50 جدول 2-5: انواع برون‌سپاری بر اساس معیارهای طبقه‌بندی    51 جدول 2-6: انواع آسیب‌های سازمانی    60 جدول 3-1: مراحل پژوهش    96 جدول 3-2: خصوصيات و ویژگی‌های اعضاي پانل    106 جدول 3-3: آزمون آلفاي كرونباخ براي پايايي عوامل و ابعاد پرسشنامه    108 جدول 3-4: آزمون آلفاي كرونباخ براي پايايي کل پرسشنامه    109 جدول 4-1: فهرست متغیرها، ابعاد مؤلفه‌ها و شاخص‌های اولیه    113 جدول 4-2: نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل پرسشنامه دور اول    115 جدول 4-3: نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل پرسشنامه دور دوم    119 جدول 4-4: نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل پرسشنامه دور سوم    123 جدول 4-5: ضریب اهمیت عوامل    127 جدول 5-1: اهم نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت    149 جدول 5-2: ماتریس عوامل درونی و بیرونی    150   فهرست شکل‌ها شکل 2- 1: ارکان اصلی آسیب‌شناسی سازمانی    63 شکل 2-2: الگوی جامع مدیریت استراتژیک    70 شكل 3-1: فرآيند انجام يك پژوهش دلفي    102 شکل 4-1: محاسبه امتیازات عوامل چهارگانه مدل SWOT    131 شکل 5-1: ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی    147  
 • عوامل موثر در بهینه سازی سیستم بازاریابی و فروش
 • عوامل موثر در بهینه سازی سیستم بازاریابی و فروش برند تجاری ارزش ویژه برند استراتژی های رقابتی سیستم بازاریابی و فروش دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی عوامل موثر در بهینه سازی سیستم بازاریابی و فروش دانلود پایان…

 • پاورپوینت ارزيابي نحوه سرويس تنيس
 • پاورپوینت ارزيابي نحوه سرويس تنيس کلمات کلیدی : دانلود پاورپوینت ارزيابي نحوه سرويس تنيس پاورپوینت ارزيابي نحوه سرويس تنيس پاورپوینت آماده درس حرکت شناسی رشته تربیت بدنی تحقیق ارزيابي نحوه سرويس تنيس ارزيابي نحوه سرويس تنيس بررسی نحوه سرويس تنيس…

 • پاورپوينت آشنایی با مفاهیم WEDM
 • پاورپوينت آشنایی با مفاهیم WEDM دانلود دانلود پاورپوينت آشنایی با مفاهیم WEDM جهت رشته فنی و مهندسی در قالب 90 اسلايد و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش       ماشينكاري وايركات، فرآيند…

 • ادبیات و مبانی نظری عزت نفس
 • ادبیات و مبانی نظری عزت نفس مبانی نظری عزت نفس پیشینه تحقیق عزت نفس مبانی نظری عزت نفس دختران مبانی نظری رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی ارتباط عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دختران دبیرستانی دانلود مبانی نظری عزت نفس…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اختلالات رفتاری کودکان
 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اختلالات رفتاری کودکان مبانی نظری اختلالات رفتاری کودکان دانلود مبانی نظری اختلالات رفتاری کودکان پیشینه تحقیق اختلالات رفتاری کودکان ادبیات نظری اختلالات رفتاری کودکان فصل دوم پایان نامه اختلالات رفتاری کودکان مبانی نظری و پیشینه…

 • پاورپوینت آموزش تدریس فارسی هشتم - درس ششم آداب نیکان
 • پاورپوینت آموزش تدریس فارسی هشتم - درس ششم آداب نیکان دانلود دانلود پاورپوینت آموزش تدریس فارسی هشتم - درس ششم آداب نیکان به دانش آموزان کلاس هشتم متوسطه اول در قالب 6 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *