طراحی،اجرا و مدیریت سیستم های آبیاری در کشاورزی

طراحی،اجرا و مدیریت سیستم های آبیاری در کشاورزی طراحی،اجرا و مدیریت سیستم های آبیاری در کشاورزی مدیریت اجرا و نگهداری سیستم های آبیاری سیستم های آبیاری فعالیت های ترویجی كشاورزی حوزه آبیاری مدیریت سیستم های آبیاری طراحی سیستم های آبیاری دانلود پایان نامه رشته کشاورزی دانلود پایان نامه کشاورزی

دانلود

دانلود پایان نامه مهندسی کشاورزی طراحی،اجرا و مدیریت سیستم های آبیاری در کشاورزی *آپدیت شد: نمونه اجرایی:ضمیمه شدن سیستم مدیریت شبكه های آبیاری زاینده رود اصفهان و درودزن فارس بصورت رایگان:)   پیشگفتار:   هدف از نگارش متن حاضر آن است كه با توضیح كامل مراحل مختلف یك طرح، به گردانندگان تشكل های گروهی در زمینه‌ی اجرای وظایف محوله، كمك شود.     الف) طرح توسعه: طرح توسعه شامل مراحل زیر است: – تهیه و جمع آوری اطلاعات – فرایند برنامه ریزی و طراحی – تشكیل گروه – تجهیز گروه – و سرانجام امور تكمیلی.     هر یك از مراحل فوق به زیر شاخه هایی تقسیم می شوند. توضیحات كامل مراحل یاد شده در كتاب آمده است.         ب) توضیحاتی درباره‌ی كتابچه راهنما:   در ابتدای هر فصل یكی از مراحل طرح توسعه شرح داده شده و در ابتدای آن كلیاتی از اطلاعات ذیل درج گردیده است: گروه هدف: در این قسمت مشخص شده كه كدام فرد یا گروه كشاورزی در مرحله‌ی مورد بحث، مسئولیت دارد. گروه هدف می تواند شامل كلیه‌ی كشاورزان یك روستا و حومه‌ی آن، اعضای گروههای ویژه، اعضای شورا، اعضای هیئت مدیره، كارگران فنی حوزه‌ی آبیاری  و غیره باشد. كارمندان مسئول: در این بخش از كارمندانی از موسسات دولتی یا خصوصی نام برده شده كه در مرحله‌ی مورد نظر، مسئولیت خاصی را برعهده دارند.       NGOها: سازمان های غیر دولتی كه در زمینه های خاصی فعالیت دارند. زمان بندی: مشخص می كند طی چه زمانی پس از اتمام یك مرحله، مرحله‌ی بعدی آن باید آغاز شود. اهداف اصلی: نتیجه ای است كه طی هر مرحله از طرح توسعه باید حاصل شود.       روش ها: مشخص می كند كه در هر مرحله از چه روشهایی می توان بهره جست. (مصاحبه، گفتگوهای گروهی یا خصوصی، نظرسنجی، سخنرانی، مباحثه، مشاهده و…) اسناد: در هر مرحله از طرح، اسناد و مدارك خاصی مورد نیاز است.         تجهیزات سمعی بصری: گردانندگان تشكل ها باید در هنگام ملاقات با كشاورزان، از امكاناتی مانند فلوچارت، نقشه، طرح و عكس استفاده كنند. بخصوص استفاده از فلوچارت برای جلب توجه و آموزش كشاورزان، در حین سخنرانی توصیه می‌شود. پس از چند جلسه، بروشور یا اطلاعیه ای كه حاوی خلاصه مطالب باشد، باید بین كشاورزان توزیع شود. در ضمیمه‌ی 2، متن كلیه‌ی اطلاعیه ها و فلوچارت ها درج شده است. وظایف ویژه‌ی گروه‌های آبیاری عبارتند از:   • تهیه‌ی یك طرح اجرایی كه شامل جداول توزیع آب آبیاری و الگوی كشت است. • ارایه‌ی كلیه‌ی اطلاعات لازمه، مانند الگوی كشت و نیاز آبی به حوزه‌ی آبیاری. اطلاعات و دستورالعمل‌ها: تحت این عنوان و به منظور كمك به گردانندگان تشكل ها در راستای اجرای مراحل طرح، یك سری اطلاعات كلی و دستورالعمل های مهم ارایه شده است.       در این راستا برای بیان موضوعات مختلف ازنمادهای متفاوتی استفاده شده است: : اطلاعات مهم و یا دستورالعمل.  : توصیه به پرهیز از شرایطی ویژه یا عدم انجام كاری خاص. : فلوچارت هایی كه توصیه می شود. : بروشور/ اطلاعیه ای كه باید توزیع گردد. : كپی اسناد و سایر اطلاعاتی كه در ضمیمه آمده است.     ج) ثبت فعالیت ها: توصیه می شود گردانندگان تشكل ها با استفاده از اطلاعات كلی مربوط به بازدیدها، گزارش هایی تهیه و ارایه كنند. این اطلاعات می تواند شامل نام روستا، تاریخ بازدید، تعداد كشاورزان بازدید كننده، هدف از بازدید، موضوعاتی كه مورد بحث قرار گرفته، تصمیمات گرفته شده وبالاخره سایر اقدامات مقتضی باشد         کلمات کلیدی: سیستم های آبیاری فعالیت های ترویجی كشاورزی سیستم های توزیع حوزه آبیاری                 فهرست پیشگفتار: 17 الف) طرح توسعه: 17 ب) توضیحاتی درباره‌ی كتابچه راهنما: 17 اطلاعات و دستورالعمل‌ها: 19 ج) ثبت فعالیت ها: 19 مرحله‌ 1: شناسایی و بازدیدهای اولیه 22 اهداف اصلی: 22 روش ها: 22 1/1) شناسایی: 23 2/1) بازدید اولیه 23 1/2/1) تماس با افراد صاحب نفوذ: 23 2/2/1) معرفی طرح و موسسه‌ی مجری آن: 24 3/2/1) تبلیغات و فعالیت های آگاه سازی: 26 اهداف اصلی: 27 روش ها: 27 1/2) هدف از فعالیت های آگاه سازی: 28 2/2) جلسات گروهی: 29 اهداف اصلی: 35 روش ها : 35 اسناد:‌ 36 تجهیزات سمعی بصری: هیچ 36 اطلاعات و دستورالعمل : 36 3/3) تهیه‌ی طرح نظرسنجی: 38 4/3) روش های گردآوری اطلاعات: 39 1/4/3) مصاحبه های رسمی: 39 مصاحبه های انفرادی: 39 مصاحبه های گروهی: 41 2/4/3) گفتگوهای غیررسمی: 43 3/4/3) قدم زدن در روستا: 45 5/3) ساختار طرح نظرسنجی: 45 1/5/3) جلسه ‌ی معارفه 45 هدف از اجرای نظرسنجی: 45 2/5/3) بازدید اولیه از مزرعه: 46 3/5/3) مصاحبه های انفرادی و گروهی: 46 گروه هدف: كلیه‌ی كشاورزان 47 كارمندان مسئول: متخصصین و كارگران ماهر كشاورزی و گرداننده‌ی تشكل 47 زمان بندی: چند هفته پس از تكمیل طرح پایه (مرحله‌ی 3) 47 اهداف اصلی: 47 روش ها: 47 اسناد: هیچ 48 تجهیزات سمعی بصری: هیچ 48 1/4) ایفای نقش به عنوان تسهیل كننده: 48 2/4) بازدیدهای علمی: 48 1/2/4) معرفی و تشریح برنامه‌ی بازدید: 49 2/2/4) شناسایی سیستم های آبیاری مناسب: 49 3/2/4) انتخاب سیستم های آبیاری مناسب: 50 4/2/4) زمینه سازی برای برگزاری برنامه‌ی بازدید: 52 5/2/4) اجرای برنامه‌ی بازدید: 53 6/2/4) جلسه نهایی: 54 3/4) بررسی مشكلات و راه حل آن‌ها: 54 1/3/4) دستور جلسه‌ی جلسات مشكل یابی: 55 • انعكاس مشكلات بر روی وایت برد و امتیازبندی آنها به منظور تعیین مشكلات عمده و رعایت اولویت ها (60 دقیقه): 56 • توافق درباره‌ی راه حل ها (20 دقیقه): 57 • طرح فعالیت (10 دقیقه): 57 • جمع بندی (5 دقیقه): 58 2/3/4) تجهیزات: 59 4/4) اجرای فعالیت های ترویجی كشاورزی: 59 گروه هدف: كلیه‌ی زمین دارانی كه از سیستم های آبیاری پیشنهادی استفاده خواهند كرد. 60 كارمندان مسول: گرداننده‌ی تشكل و كارمندان طراحی شبكه های آبیاری 60 زمان بندی: چند هفته پس از تكمیل طرح اولیه (مرحله‌ی 3) 60 اهداف اصلی: 60 روش ها: 60 اسناد: هیچ 60 تجهیزات سمعی بصری: 60 1/5) بالا بردن سطح آگاهی روستائیان در مورد اصول طراحی و ساختار كمیته‌ی مربوطه: 61 1/1/5) اصول پایه ای فرآیند طراحی مشاركتی: 61 2/1/5) هدف كمیته‌ی طراحی: 62 3/1/5) وظایف و اختیارات كمیته‌ی طراحی: 63 4/1/5) تركیب كمیته ی طراحی: 64 2/5) تشكیل كمیته‌ی طراحی: 64 3/5) آموزش اعضای كمیته‌ی طراحی: 65 1/3/5) انتخاب رئیس و منشی كمیته‌ی طراحی: 65 گروه هدف: اعضای كمیته‌ی طراحی و كلیه‌ی زمین دارانی كه از سیستم آبیاری پیشنهادی استفاده خواهند كرد. 66 كارمندان مسول: كارشناسان آبیاری، كنتورات چی‌ها و گردانندگان تشكل ها. 66 زمان بندی: طی یك یا دو هفته پس از تشكیل كمیته‌ی طراحی (مرحله‌ی 5) 66 اهداف اصلی: 66 روش ها: 66 اسناد: هیچ 66 تجهیزات سمعی بصری: 66 1/6) اهمیت مشاركت كشاورزان در فرآیند طراحی مشاركتی: 67 2/6) تهیه‌ی فهرستی از مالكان و زمین داران: 68 3/6) جلسات پیش طراحی: 68 1/3/6) ارایه‌ی طرح آرایش سیستم: 69 2/3/6) تهیه‌ی فهرست سلایق و نقطه نظرات كشاورزان: 71 4/6) برگزاری برنامه های بازدید: 72 5/6) جلسات طراحی: 72 1/5/6) ارایه‌ی جزییات آریش سیستم: 73 2/5/6) گشت و گذار در مزرعه: 74 3/5/6) بازنگری آرایش سیستم: 75 4/5/6) همكاری كشاورزان روستاهای مختلف: 76 5/5/6) انواع سیستم های توزیع: 77 6/5/6) تاسیسات رفاهی: 78 7/5/6) گزارش بازبینی آرایش سیستم: 79 6/6) سازگار كردن آرایش نهایی سیستم با خواسته های كمیته‌ی طراحی: 79 1/6/6) ارایه‌ی آرایش نهایی سیستم به كمیته‌ی طراحی: 80 2/6/6) تصویب و امضای آرایش نهایی سیستم توسط كمیته‌ی طراحی: 80 3/6/6) رد آرایش نهایی سیستم: 81 گروه هدف: اعضای كمیته‌ی طراحی و كلیه‌ی زمین داران 82 كارمندان مسول: گرداننده‌ی تشكل و كارشناسان آبیاری 82 زمان بندی: طی یك یا دو هفته پس از تصویب و امضای آرایش نهایی سیستم توسط كمیته‌ی طراحی 82 اهداف اصلی: 82 روش ها: 82 اسناد: 82 تجهیزات سمعی بصری: 82 1/7) فعالیت های كشاورزان در مورد مسئولیت استفاده و نگهداری سیستم و آب بها: 83 1/1/7) مسئولیت در قبال استفاده و نگهداری سیستم: 84 2/1/7) آب بها: 85 2/7) ارایه‌ی آرایش نهایی سیستم: 86 3/7) تصویب آرایش نهایی سیستم توسط كشاورزان: 86 4/7) امضای موافقت نامه‌ی آرایش سیستم توسط كمیته‌ی طراحی: 87 گروه هدف: اعضای كمیته‌ی طراحی و صاحبان زمین های كشاورزی 89 كارمندان مسول: گرداننده‌ی تشكلو كارشناسان آبیاری 89 زمان بندی: طی یك یا دو هفته پس از امضای موافقت نامه‌ی آرایش سیستم (مرحله‌ی7) 89 اهداف اصلی: 89 روش ها: 89 اسناد: 89 تجهیزات سمعی بصری: 89 1/8) طراحی جزئیات سیستم: 90 1/1/8) ارایه‌ی طرح های مربوط به جزئیات سیستم: 90 2/1/8) گشت و گذار در مزرعه: 90 3/1/8) بازبینی طرح های مربوط به جزئیات سیستم: 92 4/1/8) گزارش بازنگری طرح ها: 93 5/1/8) ارایه‌ی طرح های نهایی جزئیات سیستم: 93 2/8) پیش نویس استفاده و نگهداری از سیستم 93 1/2/8)ارایه‌ی پیش نویس به كمیته‌ی طراحی: 93 2/2/8) بازبینی پیش نویس توسط كمیته‌ی طراحی: 95 3/2/8) ارایه‌ی گزارش درباره‌ی پیش نویس توسط كمیته‌ی طراحی: 95 3/8) تصویب پیش‌نویس و طرح های نهایی جزییات سیستم توسط كمیته: 96 1/3/8) رد پیش نویس و طرح های نهایی جزییات سیستم توسط كمیته: 96 4/8) تصویب پیش‌نویس و طرح‌های نهایی جزئیات سیستم توسط كشاورزان 97 1/4/8) ارایه‌ی پیش‌نویس و طرح‌های نهایی جزئیات سیستم به كشاورزان: 97 2/3/8) تصویب پیش نویس و طرح های نهایی جزئیات سیستم توسط كشاورزان: 97 3/3/8) رد پیش نویس و طرح های نهایی جزئیات سیستم توسط كشاورزان: 98 4/8) امضای پیش نویس و طرح‌های نهایی جزئیات سیستم توسط حوزه‌ی آبیاری: 98 گروه هدف: كلیه‌ی زمین دارانی كه در طرح شركت دارند 100 كارمندان مسول: گرداننده‌ی تشكل 100 زمان بندی: طی یك یا دو هفته پس از امضای موافقت نامه‌ی طرح (مرحله‌ی7) 100 اهداف اصلی: 100 روش ها: 100 اسناد: 100 تجهیزات سمعی بصری: 100 1/9) فعالیت های آگاه سازی در مورد تشكیل حوزه و گروه‌های آبیاری: 100 اهداف تشكیل گروه آبیاری: 101 اهداف تشكیل حوزه‌ی آبیاری: 102 2/1/9) روش های تشكیل گروه‌ها و حوزه‌ی آبیاری: 103 3/1/9) ساختار و وظایف اصلی گروه ها و حوزه آبیاری: 104 ساختار و وظایف اصلی گروههای آبیاری: 104 ساختار و وظایف اصلی حوزه‌ی آبیاری: 107 2/9) معرفی واحد هیدرولیك ثالثیه و كشاورزان عضو آن 110 1/2/9) شناسایی واحدهای هیدرولیك ثالثیه: 110 2/2/9) معرفی كشاورزان عضو واحد هیدرولیك ثالثیه: 111 3/9) جلسات انگیزه‌دهی به كشاورزان 111 1/3/9) طراحی جلسات: 111 2/3/9) برگزاری جلسات انگیزه‌دهی: 112 3/3/9) بررسی سلایق كشاورزان: 113 4/3/9) تهیه‌ی فهرست اولیه‌ی اعضای گروه آبیاری: 114 گروه هدف: كلیه‌ی زمین داران منطقه 116 كارمندان مسول: گرداننده‌ی تشكل 116 زمان بندی: طی یك یا دو هفته پس از برگزاری جلسات انگیزه دهی كشاورزان واحدهای هیدرولیك ثالثیه 116 اهداف اصلی: 116 روش ها: 116 اسناد: 116 تجهیزات سمعی بصری: 116 قواعد تشكیل گروه آبیاری: 117 1/10) وظایف گروه‌های آبیاری: 119 2/10) ساختار گروه آبیاری 120 1/2/10) اعضا 120 2/2/10) هسته‌ی مركزی 122 3/2/10) كمیته 123 3/10) تدوین قوانین و مقررات گروه آبیاری: 126 1/3/10) قوانین و مقررات: 126 2/3/10) جریمه و مجازات: 130 4/10) تهیه‌ی فهرست عضویت گروه آبیاری: 131 5/10) رسمیت یافتن قوانین گروه آبیاری: 132 6/10) انتخاب اعضای كمیته: 132 1/6/10) شرایط مورد نیاز برای اعضای كمیته: 132 2/6/10) وظایف و مسئولیت های اعضای كمیته: 133 وظایف و مسئولیت های رئیس: 133 وظایف و مسئولیت های منشی/ خزانه دار: 134 3/6/10) نحوه‌ی انتخاب یا انتصاب اعضای كمیته: 135 3/6/10) عدم تشكیل گروه آبیاری: 137 7/10) انتخاب نام برای گروه آبیاری: 137 8/10) استخدام نیروی كار: 137 1/8/10) فعالیت یكی از اعضای گروه آبیاری به عنوان مدیر آبیاری: 139 9/10) انتخاب یا انتصاب اعضای شورای حوزه‌ی آبیاری: 139 گروه هدف: كلیه‌ی اعضای گروه آبیاری 141 كارمندان مسول: گرداننده‌ی تشكل 141 زمان بندی: طی یك یا دو هفته پس از تشكیل گروه آبیاری (مرحله‌ی 10) 141 اهداف اصلی: 141 روش ها: 141 اسناد: 141 تجهیزات سمعی بصری: 141 1/11) برگزاری جلسات بررسی قوانین حوزه‌ی آبیاری: 142 2/11) مبانی تاسیس حوزه‌ی آبیاری: 143 3/11) ساختار حوزه‌ی آبیاری: 144 1/3/11) اعضا: 144 حقوق اعضای حوزه‌ی آبیاری: 145 وظایف و مسئولیت های اعضای حوزه‌ی آبیاری: 146 3/3/11) هیئت مدیره: 147 وظایف و اختیارات هیئت مدیره: 148 4/3/11) رئیس: 149 وظایف و اختیارات رئیس: 150 4/11) جلسات مقدماتی تدوین آئین نامه‌ی حوزه‌ی آبیاری: 152 1/4/11) مجازات ها و جریمه ها: 154 گروه هدف: اعضای شورا 156 كارمندان مسول: گرداننده تشكل 156 زمان بندی: طی چند هفته پس از تدوین قوانین حوزه‌ی آبیاری (مرحله 11). 156 اهداف اصلی: 156 روش ها: 156 اسناد: 156 تجهیزات سمعی بصری: هیچ 156 1/12) بازنگری نهایی قوانین حوزه آبیاری: 157 2/12) ارائه بازنگری آئین نامه مقدماتی به حوزه آبیاری: 158 3/12) تصویب و امضای آئین نامه و بخش نامه های حوزه‌ آبیاری: 159 4/12) انتخاب اعضای هیئت مدیره‌ی حوزه‌ی آبیاری: 159 1/4/12) انتخاب رئیس حوزه‌ی آبیاری: 160 5/12) فرم ثبت نام در حوزه‌ی آبیاری: 160 نقطه‌ی عطف 2: حوزه‌ی آبیاری تاسیس گردید. 161 گروه هدف: اعضای هیئت مدیره و شورای حوزه‌ی آبیاری 162 كارمندان مسول: گرداننده تشكل و كارمندان موسسه‌ی مجری 162 زمان بندی: طی یك تا دو هفته پس از تایید رسمی حوزه‌ی آبیاری توسط دولت تركیه 162 اهداف اصلی: 162 روش ها: 162 اسناد: 162 تجهیزات سمعی بصری: هیچ 162 1/13) ارایه بازنگری موافقت نامه طرح: 163 2/13) امضای موافقت نامه طرح: 164 1/2/13) رد موافقت، از جانب حوزه آبیاری: 164 2/3/14) ممانعت از تحویل آب: 164 4/14) روشهای موجود تعیین و جمع آوری آب بها: 166 5/14) روش های توصیه شده تعیین و جمع آوری آب بها: 166 1/5/14) تعیین مقدار آب بها: 166 2/5/14) جمع آوری آب بها: 167 3/5/14) مجازات و جریمه ها: 168 6/14) بازدید كشاورزان: 169 گروه هدف: اعضای شورای هیئت مدیره حوزه آبیاری، اعضای كمیته گروه آبیاری و كارمندان این دو نهاد. 170 كارمندان مسول: گرداننده تشكل و مهندس آبیاری متخصص در استفاده و نگهداری سیستم 170 زمان بندی: طی دو تا سه هفته پس از تشكیل حوزه آبیاری؛ طی این مدت حوزه آبیاری كاملاً آماده شده و كارمندان متخصصی هم به استخدام در آمده‌اند. 170 اهداف اصلی: 170 روش ها: 170 اسناد: 171 تجهیزات سمعی بصری: هیچ 171 1/15) آموزش اعضای گروهها و حوزه‌های آبیاری: 171 1/1/15) آموزش اعضای شورا و هیئت مدیره حوزه آبیاری: 171 2/1/15) آموزش كارمندان حوزه آبیاری: 172 استفاده: 172 نگهداری: 172 3/1/15) آموزش گروههای آبیاری: 173 استفاده: 173 نگهداری: 173 گروه هدف: اعضای شورای هیئت مدیره حوزه آبیاری 174 كارمندان مسول: گرداننده تشكل و مهندس آبیاری 174 زمان بندی: چند هفته پیش از آغاز مراحل احداث (مرحله 17) 174 اهداف اصلی: 174 روش ها: 174 اسناد: هیچ 174 تجهیزات سمعی بصری: فلوچارت شماره 1/16 174 1/16) اهداف تشكیل كمیته احداث 174 2/16) وظایف و اختیارات كمیته احداث: 174 2/16) وظایف و اختیارات كمیته احداث: 175 2/16) تركیب كمیته احداث سیستم: 175 4/16) تشكیل كمیته طراحی: 176 5/16) آموزش اعضای كمیته نصب سیستم: 176 گروه هدف: اعضای كمیته نصب سیستم 177 كارمندان مسول: گرداننده تشكل و كارشناس آبیاری 177 زمان بندی: در مدت نصب سیستم آبیاری 177 اهداف اصلی: 177 روش ها: 177 اسناد: هیچ 177 تجهیزات سمعی بصری: هیچ 177 1/17) جلسات بازنگری فعالیت ها: 178 گروه هدف: حوزه آبیاری وكلیه مراجع خدمات رسانی 179 كارمندان مسول: كاركنان موسسه مجری و گرداننده تشكل 179 زمان بندی: پس از تشكیل حوزه آبیاری (مرحله 12)، نحوه خدمات رسانی می تواند مورد توافق واقع شود. 179 اهداف اصلی: 179 روش ها: 179 اسناد: موافقت نامه خدمات رسانی (1/18). 179 تجهیزات سمعی بصری: هیچ 179 1/18) نوع موافقت نامه خدمات رسانی: 180 2/18) مفاد اصلی موافقت نامه: 180 3/18) تهیه موافقت نامه های خدمات رسانی: 182 1/3/18)تهیه موافقت‌نامه خدمات‌رسانی بین‌حوزه آبیاری وشركت مجری‌طرح: 183 مرحله 19: بازبینی نهایی و انتقال مسئولیت استفاده و نگهداری 184 گروه هدف: اعضای كمیته نصب كننده سیستم و همچنین اعضای شورا و هیئت مدیره حوزه آبیاری. 184 كارمندان مسول: گرداننده تشكل و مهندس آبیاری 184 زمان بندی: حداكثر یك ماه پس از تكمیل مراحل نصب سیستم (مرحله 17). 184 اهداف اصلی: 184 روش ها: 184 اسناد: موافقت نامه انتقال مسئولیت 184 تجهیزات سمعی بصری: هیچ 184 1/19) بررسی نهایی 185 2/19) تهیه و تصویب موافقت نامه انتقال مسئولیت به هیئت‌مدیره حوزه آبیاری: 185 3/19) پذیرش موافقت‌نامه انتقال مسئولیت از جانب شورای‌حوزه آبیاری: 187 4/19) مراسم امضای موافقت نامه انتقال مسئولیت: 188 نقطه عطف 3: موافقت نامه انتقال مسئولیت امضا شد. 188 گروه هدف: اعضای شورا و هیئت مدیره حوزه و همچنین گروه آبیاری. 189 كارمندان مسول: كارشناس استفاده و نگهداری سیستم و گرداننده تشكل 189 زمان بندی: بلافاصله پس از امضای موافقت نامه انتقال مسئولیت و پذیریت مسئولیت استفاده و نگهداری از سیستم توسط حوزه آبیاری (مرحله 10). 189 اهداف اصلی: 189 روش ها: 189 اسناد: موافقت نامه خدمات رسانی 190 تجهیزات سمعی بصری: هیچ 190 1/20) نظارت های منظم: 190 2/20) حل اختلافات: 190 3/20) داوری اختلافات: 191   *آپدیت شد: نمونه اجرایی:ضمیمه شدن سیستم مدیریت شبكه های آبیاری زاینده رود اصفهان و درودزن فارس بصورت رایگان:)  
 • مقاله رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان نابسامانی خانواده، زمینه‌ساز بروز بزهكاری اجتماعی
 • مقاله رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان نابسامانی خانواده، زمینه‌ساز بروز بزهكاری اجتماعی بزهکار رفتارهای بزه‌كارانه انحرافات اجتماعی بزهكاری اجتماعی نابسامانی خانواده دانلود مقاله رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان نابسامانی خانواده، زمینه‌ساز بروز بزهكاری اجتماعی آسیب اجتماعی…

 • پاورپوینت کتاب نظریه های برنامه ریزی درسی تالیف جی پی میلر ترجمه دکتر محمود مهر محمدی
 • پاورپوینت کتاب نظریه های برنامه ریزی درسی تالیف جی پی میلر ترجمه دکتر محمود مهر محمدی دانلود دانلود پاورپوینت کتاب نظریه های برنامه ریزی درسی تالیف جی پی میلر ترجمه دکتر محمود مهر محمدی در قالب 161 اسلاید و با…

 • دانلود تحقیق رضایت تحصیلی و دوره یادگیری الکترونیکی با فرمت ورد
 • دانلود تحقیق رضایت تحصیلی و دوره یادگیری الکترونیکی با فرمت ورد دانلود هدف از این تحقیق بررسی رضایت تحصیلی و دوره یادگیری الکترونیکی با فرمت docx در قالب 29 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می…

 • پاورپوینت کتاب هوش مصنوعی رهیافتی نوین تالیف راسل و نورویگ ترجمه رهنمون و هماوندی
 • پاورپوینت کتاب هوش مصنوعی رهیافتی نوین تالیف راسل و نورویگ ترجمه رهنمون و هماوندی خلاصه کتاب هوش مصنوعی پیام نور خلاصه کتاب هوش مصنوعی پاورپوینت کتاب هوش مصنوعی پاورپوینت کتاب هوش مصنوعی رهیافتی نوین دانلود دانلود پاورپوينت کتاب هوش مصنوعی:…

 • پاورپوینت ماشین آلات راهسازی و ساختمانی - انواع غلتک ها در راهسازی ‬‎
 • پاورپوینت ماشین آلات راهسازی و ساختمانی - انواع غلتک ها در راهسازی ‬‎ دانلود در این پروژه پاورپوینت ماشین آلات راهسازی و ساختمانی - انواع غلتک ها در راهسازی در 41 اسلاید به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر…

 • دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد اعلان سود و سودمندی با فرمت word
 • دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد اعلان سود و سودمندی با فرمت word دانلود خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره اعلان سود و سودمندی با فرمت docx در قالب 52 صفحه ورد بصورت کامل…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *