قرارداد اختیار معامله

قرارداد اختیار معامله انواع ابزارهای مشتقه مالی قرارداد اختیار معامله در ایران پایان نامه قرارداد اختیار معامله تعریف قرارداد اختیار معامله مفهوم قرارداد اختیار معامله نهادهای مشابه قرارداد اختیار معامله شرایط اساسی اعتبار قرارداد اختیار معامله قرارداد اختيار معامله سهام در نظام حقوقي ايران مقایسه قرارداد اختیار معامله با انواع ابزارهای مشتقه مالی

دانلود

قرارداد اختیار معامله یکی از انواع ابزارهای مالی محسوب می شود که به تازگی در بازار سرمایه کشور ایران وارد شده است ، قرارداد اختیار معامله توافقی است که موضوع آن انتقال حق خرید یا فروش کالای معین با قیمت و تاریخی معلوم در قبال دریافت وجه به شخص دیگر است این قرارداد مشابه برخی از نهادهای حقوق تجارت و مدنی در ایران می باشد اما باتمامی آنها متفاوت است در سایر نهادهای فوق بحث قیمت اختیار وجود ندارد .       قرارداد اختیار معامله در بند 11ماده 1 قانون جدید بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماده سال 1384 به شکل صریح وارد شده است اما تعریفی از آن توسط قانون گذار ارائه نشده و بحث از ماهیت حقوقی این قرارداد نیز مسکوت مانده است     به همین سبب در این راستا سعی شده تا مفهوم قرارداد اختیار معامله ، اوصاف ، ماهیت و آثارحقوقی این قرارداد را مورد توجه قراردهیم که به نظر می رسد مناسب تر این باشد که اوراق اختیار معامله به جهت ماهیتی در زمره عقد صلح قرار گیرد. در پایان نیز این قرارداد را با انواع ابزارهای مشتقه مالی از جمله قراردادهای آتی خاص، قراردادهای آتی و قرارداد های معاوضه مقایسه می نمائیم تا سبب آشنایی بیشتر با این قرارداد و در نهایت توسعه هر چه بیشتر بازار سرمایه گردد.              فهرست مطالب چکیده    1 مقدمه:    3 دلیل اهمیت قرارداد اختیار معامله:    4 ضرورت انجام تحقیق:    5 علت انتخاب موضوع:    6 مسئله اساسی تحقیق :    6 سؤالات پژوهش :    8 فرضیات تحقیق:    8 روش انجام تحقیق:    10 پیشینه تحقیق:    10 ساختار کلی مطالب :    11     فصل اول: مفهوم و ماهیت قرارداد اختیار معامله مبحث اول: تاریخچه    15 گفتار اول: تاریخچه در جهان    15 بند اول:  تعریف و تاریخچه ای از بورس اوراق بهادار    17 الف: تعریف بورس اوراق بهادار    17 ب: تاریخچه بورس اوراق بهادار در جهان    19 بند دوم: تعریف و تاریخچه ای از اوراق مشتقه    20 الف: تعریف اوراق مشتقه    20 ب: تاریخچه اوراق مشتقه در جهان    22 بند سوم: تعریف و تاریخچه از قرارداد اختیار معامله    24 الف: تعریف قرارداد اختیار معامله    24 ب: تاریخچه قرارداد اختیار معامله در جهان    24 گفتار دوم: تاریخچه در ایران    26 بند اول: تاریخچه بورس اوراق بهادار در ایران    26 الف: دوره نخست (1357 – 1346)    26 ب: دوره دوم (1367 – 1358)    26 ج: دوره سوم 1383 – 1368    27 د: دوره چهارم از سال 1384 تاکنون    27 بند دوم : تاریخچه اوراق مشتقه در ایران    27 بند سوم: تاریخچه قرارداد اختیار معامله در ایران    27 مبحث دوم: مفهوم قرارداد اختیار معامله    28 گفتار اول : تعریف لغوی و اصطلاحی از قرارداد اختیار معامله    29 بنداول: تعریف لغوی قرار اختیار معامله    29 بنددوم: تعریف اصطلاحی قرارداد اختیار معامله    30 الف: تعاریف مختلف از قرارداد اختیار معامله    30 ب: قرارداد اختیار معامله در تعریف نهایی    33 گفتار دوم: ابزارهای مالی قابل معامله در دو بورس اوراق بهادار تهران    37 بند اول: انواع ابزارهای مالی قابل معامله در بازار بورس اوراق بهادار تهران    37 الف: سهام عادی    37 ب: حق تقدم خرید سهام    38 ج: اوراق مشارکت    38 د: اوراق آتی سهام    39 ه: اوراق اختیار فروش تبعی    39 بند دوم: اوراق اختیار فروش تبعی در بازار سرمایه ایران    40 الف: اصطلاحات مهم    40 ب:  سازوکار اوراق اختیار فروش تبعی    43 ج: فرآیند اعمال « اوراق اختیار فروش تبعی »    43 مبحث سوم: ماهیت حقوقی قرارداد اختیار معامله    45 گفتار اول: قرارداد اختیار معامله مصداق عقد بیع    47 بنداول: موضوع عقد بیع از دیدگاه فقه    48 بند دوم: موضوع عقد بیع از دیدگاه حقوق    48 بند سوم: بیع اربون و قرارداد اختیار معامله    50 بندچهارم: بیع خیاری و قرارداد اختیار معامله    51 گفتار دوم: قرارداد اختیار معامله مصداق عقد بیع ، وکالت و قولنامه    52 بنداول: قرارداد اختیار معامله مصداق قرارداد بیمه    52 الف: اصول حاکم بر قرارداد بیمه    53 ب: موضوع قرارداد بیمه    55 ج: اشتراک و افتراق قرارداد بیمه با اختیار معامله    56 بند دوم: قرارداد اختیار معامله و عقد وکالت    58 بند سوم: قرارداد اختیار معامله و قولنامه    59 گفتار سوم: قرارداد اختیار معامله به عنوان مصداق عقد صلح    60 بند اول: تعریف عقد صلح    61 بند دوم: ویزگی های عقد صلح    62 الف: صلح ابتدایی    62 ب: استقلال عقد صلح    63 ج: گستره موضوع عقد صلح    64 بند سوم: صلح اختیار معامله در بازار اولیه    65 بند چهارم: صلح اختیار معامله در بازار ثانویه    66 بند پنجم: قابل صلح بودن اختیار خرید و فروش    67 مبحث چهارم: اوصاف ، ارکان و اقسام قرارداد اختیار معامله    68 گفتار اول: اوصاف قرارداد اختیار معامله    69 بند اول: لازم    70 بند دوم: منجز    73 بندسوم: معاوضی    75 بند چهارم: عهدی    78 بند پنجم: فوری    80 بند ششم: آزاد ارشادی یا تحمیلی (حسب مورد)    82 بند هفتم: قطعی    83 بند هشتم: رضایی یا تشریفاتی  (حسب مورد)    84 بند نهم: مغابنی    84 گفتار دوم: ارکان قرارداد اختیار معامله    85 بند اول: اختیار    85 بند دوم: حق شرط    86 بندسوم: دارایی تضمین شده    86 بندچهارم: قیمت توافقی یا قیمت اعمال    87 بند پنجم: سر رسید یا تاریخ انقضاء    88 گفتار سوم: مزایا و معایب قرارداد اختیار معامله    89 بند اول : مزایای قرارداد اختیار معامله    89 الف: مدیریت خطر    90 ب: انعطاف پذیری    91 ج: معطل نکردن سرمایه    91 د: افزایش کارایی بازار    91 ه: نتایج عملیاتی    92 بند دوم : معایب قرارداد اختیار معامله    92 الف: پیچیدگی و دشواری    93 ب: توسعه اقتصاد کاغذی    93 گفتار چهارم: اقسام قراردادهای اختیار معامله    94 بند اول: به اعتبار نوع حق مورد انتقال    94 الف:  قرارداد اختیار خرید    94 ب: قرارداد اختیار فروش    95 بند دوم: به اعتبار ارزش قرارداد    97 الف: اختیار معامله با ارزش    97 ب: اختیار معامله به ارزش    98 ج: اختیار معامله بی ارزش    98 بندسوم: به اعتبار سر رسید    99 بند چهارم: به اعتبار نوع عرضه در بازار    100 الف: بازار اولیه اختیار معامله    101 ب: بازار ثانویه    101 بند پنجم: به اعتبار نوع بازار    102 بند ششم: به اعتبار مال موضوع قرارداد نهایی (دارایی پایه)    103 الف: قرارداد اختیار معامله سهام    103 ب: اختیار معامله شاخص سهام    105 ج:  اختیار معامله قراردادهای آتی    106 د: اختیار معامله ارز 109     فصل دوم: نهادهای مشابه قرارداد اختیار معامله و مقایسه آن با انواع ابزارهای مشتقه مالی مبحث اول: نهادهای مشابه قرارداد اختیار معامله    112 گفتار اول: نهادهای موجود در حقوق تجارت    113 بنداول: حق تقدم    114 بنددوم: اوراق قرضه قابل تبدیل    117 بند سوم: اوراق مشارکت    118 گفتار دوم: نهادهای موجود در حقوق مدنی    120 بند اول: قرارداد موجد حق سرقفلی    120 بند دوم: قرارداد تعهد یک جانبه به فروش یا خرید    123 بند سوم: قرارداد اجاره به شرط تملیک    126 بندچهارم: قرارداد تعهد به حفظ ایجاب    127 مبحث دوم: شناخت قراردادهای آتی و مقایسه آن با قرارداد اختیار معامله    130 گفتار اول: تعریف ، تاریخچه و خصوصیات قرارداد های آتی    132 بند اول: تعریف    133 الف: تعریف لغوی    134 ب: تعریف اصطلاحی    135 بند دوم: اصطلاحات رایج در خصوص قراردادهای آتی    136 بند سوم: کاربرد قراردادهای آتی    137 گفتار دوم: تاریخچه و انواع قراردادهای آتی    138 بند اول: تاریخچه قراردادهای آتی در جهان    139 بند دوم: تاریخچه قراردادهای اتی در ایران    140 بند سوم: انواع قراردادهای آتی    140 الف: قرارداد آتی ارز    140 ب: قراردادهای آتی شاخص سهام    142 ج: قرارداد آتی سهام    142 د: قرارداد آتی نرخ بهره    143 گفتار سوم: ماهیت قراردادهای آتی و شاخص سهام    144 بند اول: ماهیت حقوقی قراردادهای آتی خاص    144 الف:  قراردادهای آتی مصداق بیع نسیه به نسیه    145 ب: قراردادهای آتی مصداق بیع العربون ( بیعانه)    146 ج: قرارداد آتی مصداق التزام برای معامله ای در آینده    146 بند دوم: ماهیت حقوقی قراردادهای آتی    147 الف:  بیع نسیه به نسیه مصداق ماهیت قراردادهای آتی    147 ب: بیع العربون و قرارداد آتی    148 ج: تصحیح قرارداد آتی از راه عقد صلح    148 بند سوم: ماهیت حقوقی قراردادهای آتی شاخص سهام    149 گفتار چهارم: مقایسه قرارداد های آتی و قرارداد اختیار معامله    150 بند اول: مقایسه قرارداد آتی خاص و آتی    150 بند دوم: مقایسه قراردادهای آتی و اختیار معامله    151 مبحث سوم: قراردادهای معاوضه و مقایسه آن با قراردادهای آتی    154 گفتار اول: تعریف ، تاریخچه و انواع قراردادهای معاوضه    155 بند اول: تعریف لغوی قرارداد معاوضه    156 بند دوم: تعریف اصطلاحی قرارداد معاوضه    157 بند سوم: تاریخچه پیدایش قراردادهای معاوضه    158 بند چهارم: کاربرد قراردادهای معاوضه    159 بند پنجم: اجزای تشکیل دهنده قراردادهای سوآپ و انواع آن    159 الف: اجزای تشکیل دهنده قراردادهای سوآپ    159 ب: انواع قرارداد های سوآپ    161 گفتار دوم: ماهیت حقوقی قراردادهای سوآپ    165 بند اول: مقایسه تهاتر با سوآپ    166 بند دوم: مقایسه عقد معاوضه درحقوق مدنی با سوآپ در بورس    166 بند سوم: مقایسه جعاله با سوآپ    167 بند چهارم:  مقایسه حق العمل کاری و سوآپ    167 گفتار سوم: مقایسه قراردادهای سوآپ با قرارداد آتی و اختیار معامله    169 بند اول: مقایسه قراردادهای سوآپ با قراردادهای آتی    169 بند دوم: مقایسه قراردادهای سوآپ با قرارداد اختیار معامله    170     فصل سوم: شرایط  اساسی اعتبار قرارداد اختیار معامله مبحث اول: شرایط لازم برای اعتبار قرارداد اختیار معامله    173 گفتار اول: قصد و اراده طرفین قرارداد    174 بنداول: شرایط تاثیر قصد    174 الف: شرایط ایجاب و قبول    175 بند دوم: موانع تاثیر قصد    179 الف: موانع قانونی    179 ب: موانع شخصی ( اشتباهات )    181 گفتار دوم: اهلیت طرفین قرارداد    185 بند اول: اهلیت قانونی    186 بند دوم: اهلیت تصرف ( اختیار تصرف )    188 الف: ورشکستگان    188 ب: کاگزاران و معامله گران    189 گفتار سوم: موضوع قرارداد اختیار معامله    194 بند اول: ماهیت موضوع قرارداد اختیار معامله    194 الف: تحلیل موضوع قرارداد در بازار اولیه    195 ب: تحلیل موضوع قرارداد در بازار ثانویه    197 بند دوم: شرایط موضوع قرارداد اختیار معامله    199 الف: مالیت داشتن    200 ب: معلوم و معین بودن    203 ج: مشروع بودن    204 د: مقدور بودن    206 ه: مشروعیت جهت قرارداد    207 مبحث دوم: روابط طرفین قرارداد اختیار معامله    209 گفتار اول: روابط طرفین قرارداد اختیار خرید    209 بند اول: قبل از اعمال اختیار خرید و انقضای مهلت قرارداد    210 بند دوم: بعد از اعمال اختیار خرید    211 بند سوم:  بعد از انقضای مهلت اختیار    211 گفتار دوم: روابط طرفین اختیار فروش    211 بند اول: روابط طرفین اختیار فروش قبل از اعمال اختیار فروش و انقضای مهلت قرارداد    212 بند دوم: بعد از اعمال اختیار فروش    212 بند سوم: بعد از انقضای مهلت اختیار فروش    213 مبحث سوم: ضمانت اجرای قرارداد اختیار معامله    213 گفتار اول: ضمانت اجرا در بازار بورس    215 بند اول: حساب ودیعه    215 بند دوم: شرکت پایاپای بورس( شرکت تسویه حساب)    218 گفتار دوم: ضمانت اجرا در بازارهای خارج از بورس    220 بند اول: دریافت عین معین    222 بنددوم: دریافت عین کلی    223 بند سوم: معامله معارض با قرارداد اختیار خرید    225 الف: نظریه صحت معامله معارض    226 ب: نظریه عدم نفوذ معامله معرض    228 ج:  نظریه بطلان معامله معارض    231 بند چهارم: معامله معارض با قرارداد اختیار فروش    235 مبحث چهارم: خاتمه قرارداد اختیار معامله    235 گفتار اول : ایفاء تعهد از طریق تحویل دارایی پایه    236 گفتار دوم : تبدیل تعهد از طریق تسویه نقدی    239 بند اول: تغییر موضوع قرارداد ازکالا به پول    240 بند دوم: تغییر موضوع دین به پول نقد    240 بند سوم: تبدیل تعهد از طریق تهاتر    241 بندچهارم: تبدیل تعهد عوض اسقاط حق    241 گفتار سوم: تهاتر از طریق معامله معکوس    242 گفتار چهارم: پایان یافتن زمان قرارداد    244 گفتار پنجم: سایر روشهای خاتمه قرارداد اختیار معامله    245 بند اول : وجود شرط فسخ    245 بند دوم: وجود عقد معلق    246 بند سوم: اعسار    246 بند چهارم: تلف مال    246 بندپنجم: فوت    246     فصل چهارم: نتایج و پیشنهادات مبحث اول: نتایج    250 گفتار اول: نتایج فصل اول    250 گفتار دوم: نتایج فصل دوم    254 بند الف: شرایط اعتبار قرارداد اختیار معامله    255 گفتار سوم: نتایج فصل سوم    256 مبحث دوم: پیشنهادات    259 گفتار اول: پیشنهادات فصل اول    259 گفتار دوم: پیشنهادات فصل دوم    260 گفتار سوم: پیشنهادات فصل سوم    261 فهرست منابع    264    
 • پایان نامه کارشناسی مهندسی کشاورزی پرورش ملکه زنبور عسل
 • پایان نامه کارشناسی مهندسی کشاورزی پرورش ملکه زنبور عسل زنبور عسل زنبورداری ملکه زنبور عسل پرورش ملکه زنبور عسل تخم گذاری ملکه زنبور عسل تولید ملکه در زنبورداری اهمیت تولید ملکه در زنبورداری دانلود پایان نامه کارشناسی مهندسی کشاورزی دانلود…

 • دانلود تحقیق رقابت در بازار با فرمت ورد
 • دانلود تحقیق رقابت در بازار با فرمت ورد دانلود هدف از این تحقیق بررسی رقابت در بازار با فرمت docx در قالب 16 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد       فهرست مطالب…

 • پاورپوینت تست غربالگری ASQ
 • پاورپوینت تست غربالگری ASQ دانلود دانلود پاورپوینت تست غربالگری ASQ جهت رشته پزشکی در قالب 41 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       ASQ یک تست غربالگر است با خصوصیات زیر: 1-بصورت…

 • پاورپوینت سیستم مدیریت ارزش کسب شده
 • پاورپوینت سیستم مدیریت ارزش کسب شده پاورپوینت مدیریت ارزش کسب شده پاورپوینت مدیریت ارزش کسب شده در پروژه پاورپوینت محاسبات evm دانلود دانلود پاورپوینت سیستم مدیریت ارزش کسب شده جهت رشته مدیریت در قالب 69 اسلاید و با فرمت بصورت…

 • عوامل موثر بر میزان موجودی در زنجیره تامین و ارائه راهکارهایی برای کاهش سطح آن بدون افزایش هزینه
 • عوامل موثر بر میزان موجودی در زنجیره تامین و ارائه راهکارهایی برای کاهش سطح آن بدون افزایش هزینه زنجیره تامین مدیریت زنجیره تامین عوامل موثر بر میزان موجودی در زنجیره تامین کاهش سطح میزان موجودی زنجیره تامین بدون افزایش هزینه…

 • آثار و نحوه انعقاد معاملات با حق استرداد و مقایسه آن با عقود مشابه در حقوق ایران و انگلیس
 • آثار و نحوه انعقاد معاملات با حق استرداد و مقایسه آن با عقود مشابه در حقوق ایران و انگلیس پایان نامه معاملات با حق استرداد معاملات با حق استرداد در حقوق ایران معاملات با حق استرداد در حقوق انگلیس مقایسه…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *