مبانی نظری اثربخشی نقش مدیریت بر نیروی انسانی سازمان و برنامه های آن

مبانی نظری اثربخشی نقش مدیریت بر نیروی انسانی سازمان و برنامه های آن کارکردهای رسانه اثربخشی در رسانه اثربخشی برنامه های فرهنگی مدل های اثربخشی سازمانی الگوی مدیریت رسانه صدا و سیما عوامل موثر بر اثربخشی یک سازمان رابطه بین اثربخشی و رشد یک سازمان فنون ارتباطی کارکنان سازمان صدا و سیما اثر بخشی مدیریت برنامه های صدا و سیما اثربخشی الگوی مدیریت رسانه و برنامه های صدا و سیما مبانی نظری اثربخشی مبانی نظری اثربخشی سازمانی

دانلود

ارائه یک الگوی عمومی در خصوص اثربخشی رسانه سازمان امکان پذیر نیست و به جای تلاش برای ایجاد یک نظریه عمومی در این زمینه بهتر است که چارچوب هایی را برای این سنجش سازمانی توسعه دهیم.گام نخست برای ایجاد یک چارچوب نظری، تعیین تمامی متغیرها در قلمرو اثربخشی و تعیین این نکته است که متغیرها چگونه به یکدیگر مرتبط می شوند.     نخستین موردی که باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد محیط پیرامونی است.چالش های محیطی یک سازمان رسانه ای در شرایط کنونی متعددند اما مهم ترین آنها عبارت از رقابت فزاینده در صنعت سازمان رسانه ای است که طی آن، نه تنها به دلیل ارزان شدن و سهولت ورود به بازار به دلیل فناوری های نوین ارتباطی تعداد بازیگران روز به روز گسترش می یابند ، بلکه حتی از صنایع دیگری همچون مخابرات نیز شرکت هایی که هرگز رقیب شرکت های رسانه ای محسوب نمی شدند اکنون به عنوان رقیب وارد بازار رسانه ای شده اند و بازار رقابت را گسترش داده اند.     چالش دیگر، نبود پایداری و ثبات در بازار رسانه است که بخشی از آن به تنوع محصولات و افزایش سلیقه مصرف کنندگان بر می گردد (خواجه ئیان، فرهنگی و هادوی نیا، 1388) .     یکی دیگر از مهم ترین چالش های محیطی که سازمان رسانه ای در دستیابی به اثربخشی باید به آن توجه کند، فضای کسب و کار درون صنعت است که به طور معمول مدل های کسب و کار در آن شکل می گیرند.در شرایط کنونی، ائتلاف های راهبردی، ادغام ها و یا ایجاد خوشه های همکاری، یک روند پذیرفته شده در بسیاری از صنایع است که در صنعت رسانه در سطح جهانی نیز بسیار دیده می شود. البته در کشور ما کمتر چنین ائتلاف ها و ادغام هایی به چشم می خورد اما چالش های دیگری همچون ورود رسانه ها به حوزه های جدیدی که پیش تر در آن حضور نداشتند، با استفاده از نیروهای جدید که پیش تر در آن حضور نداشتند، و یا استفاده از نیروهای فعال در رسانه های تخصصی دیگر، یک روند مسلط شده است که از نظر نتیجه، با ائتلاف ها یا ادغام ها در سطح جهانی مشابه است (خواجه ئیان و جانه، 1390 :93 ) .     کوتل نیز چالش های محیطی را شامل رقابت فزاینده در صنعت، تلاطم محیط رسانه ای، ورود فناوری های نوین و سرانجام راهبردهای نوین همچون ائتلاف های راهبردی و ادغام ها یا برون سپاری فعالیت دانسته است. لازم به ذکر است علاوه بر موارد مذکور ورود رسانه های نوین و افزایش تعداد کانال های ارتباطی در دسترس افراد جامعه، عصر تک رسانه ای را به سر رسانده و در نتیجه امروزه مخاطبان به طور معمول با چندین رسانه در تعامل اند و دیگر مصرف کننده انحصاری یک رسانه نیستند، بلکه ترکیبی از رسانه های مطلوب خود را ایجاد می کنند (روشندل، خواجه ئیان و اعظمی، 1389 : 54) .             فهرست مطالب      فصل دوم 2-1- مقدمه    14 2-2- مبانی نظری پژوهش    14 2-2-1- اثربخشی    14 2-2-1-1- مفهوم اثربخشی    15 2-2-1-2- تعاریف اثربخشی    16 2-2-1-3- اثربخشی و اهداف سازمان    18 2-2-1-3-1- هدف سازمانی    19 2-2-1-4- شایستگی مدیریت و اثربخشی    20 2-2-1-5- الگویی برای اثر بخشی    22 2-2-1-6- عوامل موثر بر اثربخشی یک سازمان    23 2-2-1-7- ویژگی  نظام های اثر بخش    24 2-2-1-8- مدل های اثربخشی سازمانی     25 2-2-1-9- ادغام معیارهای اثربخشی در مدیریت    28 -2-2-2- رسانه    28 2-2-2-1- تعریف رسانه    29 2-2-2-2- دیدگاه ها درباره نقش رسانه    30 2-2-2-2-1- دیدگاه افراطی     30 2-2-2-2-2- دیدگاه تفریطی    30 2-2-2-2-3- دیدگاه بینابینی یا معتدل    31 2-2-2-3- کارکردهای رسانه    31 2-2-2-3-1-کارکرد خبری و اطلاع رسانی رسانه    32 2-2-2-3-2-کارکرد آموزشی رسانه    33 2-2-2-3-3-کارکرد تفریحی و سرگرمی رسانه    34 2-2-2-4- ضوابط ساختاری برنامه سازی در رسانه    35 2-2-2-4-1- ایده برنامه    35 2-2-2-4-2- نام برنامه    36 2-2-2-4-3- آرم برنامه    37 2-2-2-4-4- لزوم تناسب برنامه37 2-2-2-5- تکنولوژی و مدیریت رسانه    38 2-2-2-5-1 انواع رویکرد مدیران رسانه به تکنولوژی     38 2-2-2-6- طبقه بندی برنامه های تلویزیون     41 2-2-2- 7- کیفیت برنامه های رسانه ای     42 2-2-2-8- دیدگاه های مربوط به مخاطبان و تاثیرگذاری رسانه.43 2-2-2-8-1- نظریه استفاده و رضایتمندی    45 2-2-2-8-2- نظریه انتظارات اجتماعی    47 2-2-2-8-3- نظریه یادگیری اجتماعی یا مشاهده ای    49 2-2-3- مدیریت رسانه    50 2-2-3-1- مفهوم مدیریت رسانه    51 2-2-3-2- تعریف مدیریت رسانه    52 2-2-3-3- چهار وظیفه مدیریت برنامه در رسانه    53 2-2-3-4- مدیریت برنامه    54 2-2-3-4-1-  تعریف مدیریت برنامه.55 2-2-3-4-2- روش کار در مدیریت برنامه    55 2-2 -3-4-3-  مقوله های موضوعی و مواد برنامه    56 2-2-3-4-4 – برنامه ریزی نیروی انسانی سازمان صدا وسیما    58 2-2-3-4-5- مدیریت روابط کارکنان سازمان صدا و سیما    59 2-2-3-4-6- اهمیت مدیریت نیروی انسانی سازمان ها    60  2-2-3-4-7- فنون ارتباطی کارکنان سازمان صدا و سیما    60 2-2-3-4-8- الگوی مدیریت رسانه(صدا و سیما)    61 2-2-3-4-9- اثربخشی الگوی مدیریت رسانه و برنامه های صدا و سیما    63 2- 4- پیشینه پژوهش     65 2- 4- 1- پیشینه داخلی     65 2-4-1-1- پایان نامه های داخلی مرتبط    65 2-4- 1-1-1- بررسی ویژگی های سازمان های اثربخش     65 2-4-1-1-2- بررسی میزان اثربخشی سیستم اطلاعات مدیریت    66 2- 4-1-1-3- طراحی الگوی مدیریت اثر بخشی سازمانی بر اساس نظریه نظم در آشفتگی     67  2-4-1-1-4- بررسی تأثیر ارتباطات رسمی و غیر رسمی سازمان بر اثربخشی واحدهای اداری     67 2-4-1- 1-5- بررسی عوامل موثر بر استفاده کنندگان اردبیلی از شبکه های ماهواره ای کشورها    68 2-4-1- 1-6- نقش شایستگی مدیران در اثربخشی مدیریت    70 2-4-1-1-7- بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و اثربخشی در اداره کل ورزش و جوانان    70 2-4-1-2- مقالات داخلی مرتبط    70 2-4-1-2-1- مخاطب، وابستگی یا رضایتمندی     71 2-4-1-3- تحقیقات داخلی مرتبط     71 2-4-1-3-1- بررسی ارتباط بین سبک شخصیت و اثربخشی مدیریت در مدیران سازمان های دولتی    71 2-4-1-3-2- بررسی رابطه سلامت سازمانی با اثربخشی مدارس     72 2-4-1-3-3- بررسی رسانه های جمعی و تاثیر آن بر فرهنگ جامعه    72 2-4-1-3-4- ارتباط فرهنگ سازمانی با اثربخشی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی     73 2-4-1-3-5- نقش و کارکرد وسایل ارتباط جمعی    73 2-4-2-پیشینه خارجی     74 2-4-2-1- مقالات خارجی مرتبط    74 2-4-2-1-1- سبک رهبری مدیران و اثربخشی    74 2-4-2-1-2- رابطه بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی    74 2-4-2-1-3- نقش مدیریت دانش اثربخش در عملکرد سازمانی    74 2-4-2-1-4- فرهنگ سازمانی و اثربخشی شخصی و رهبری    74 2-4-2-1-5- مدیریت اثر بخش    74 2- 4-2-1-6- تحقیقی از دانشگاه ایالتی میشیگان درباره کیفیت برنامه    76 2-4-2-1-7-  تحقیق از کشورهای شمالی اروپا درباره کیفیت برنامه    78 2-4-2-1-8-  دیدگاهی در انگلستان درباره کیفیت برنامه    79 2-5- جمع بندی مبانی و پیشینه تحقیق و ارایه الگوی مفهومی پیشنهادی    84 منابع و مأخذ    فهرست جداول جدول 2-1- مدل های مختلف اثر بخشی    27 جدول 2-2- دیدگاه های مربوط به مخاطبان و تاثیر گذاری رسانه    50 جدول 2-3- توضیحات چهار مهارت اصلي مدیریت.54 جدول 2-4- جمع بندی پیشینه تحقیقات داخلی     79 جدول 2-5- جمع بندی پیشینه تحقیقات خارجي    83    
 • پاورپوینت فصل 6 علوم ششم ابتدایی مبحث تنظیم هورمونی
 • پاورپوینت فصل 6 علوم ششم ابتدایی مبحث تنظیم هورمونی دانلود دانلود پاورپوینت فصل 6 علوم ششم ابتدایی مبحث تنظیم هورمونی در قالب 29 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش     مقدمه :…

 • ارزیابی ایستگاههای کاری سالن رنگ تندرشرکت ایران خودرو
 • ارزیابی ایستگاههای کاری سالن رنگ تندرشرکت ایران خودرو صدك آنتروپومتری ایستگاه كاری وضعیت كاری دانلود مقالات رشته بهداشت حرفه ای ارزیابی ایستگاههای کاری سالن رنگ دانلود مقالات بهداشت حرفه ای سیستم همکاری در فروش فایل دانلود دانلود مقاله رشته بهداشت…

 • پاورپوینت استئو پروز یا پوکی استخوان
 • پاورپوینت استئو پروز یا پوکی استخوان دانلود دانلود پاورپوینت استئو پروز یا پوکی استخوان جهت رشته پزشکی در قالب 61 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       پوکی استخوان به تنهایی…

 • پروپوزال تحلیل محتوای کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان
 • پروپوزال تحلیل محتوای کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان پروپوزال تحلیل محتوای کتاب دین و زندگی تحلیل محتوای کتاب درسی دین و زندگی پروپوزال تحلیل محتوای کتاب دین و زندگی 1 پروپوزال تحلیل محتوای کتاب دین و زندگی دهم…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی کودکان خیابانی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی کودکان خیابانی مبانی نظری توانمندسازی کودکان خیابانی دانلود مبانی نظری توانمندسازی کودکان خیابانی پیشینه تحقیق توانمندسازی کودکان خیابانی ادبیات نظری توانمندسازی کودکان خیابانی فصل دوم پایان نامه توانمندسازی کودکان خیابانی مبانی نظری و پیشینه…

 • انتخاب موضوع تحقیق دانشگاهی و استدلالهای حاکم بر آن
 • انتخاب موضوع تحقیق دانشگاهی و استدلالهای حاکم بر آن دانشگاه کارآفرین تحقیق دانشگاهی عوامل مؤثر بر انتخاب موضوع تحقیق دانشگاهی منطق حاکم بر انتخاب موضوع تحقیق دانشگاهی انتخاب موضوع تحقیق دانشگاهی و استدلالهای حاکم بر آن دانلود مقالات دانشگاهی دانلود…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *