مبانی نظری ارائه الگو مدیریت کیفیت خدمات ناجا

مبانی نظری ارائه الگو مدیریت کیفیت خدمات ناجا مدیریت کیفیت جامع مدیریت ارتباط با شهروندان کیفیت خدمات الکترونیک مدیریت کیفیت در سازمانهای دولتی مدیریت کیفیت در سازمانها مدل مناسب کیفیت خدمات ابعاد و مولفه های کیفیت خدمات راهور مدیریت کیفیت خدمات راهنمایی و رانندگی مدل مدیریت کیفیت خدمات راهنمایی و رانندگی مبانی نظری کیفیت خدمات مبانی نظری در مورد کیفیت خدمات مبانی نظری کیفیت خدمات راهنمایی و رانندگی

دانلود

این نوشتار جهت مبانی نظری کیفیت خدمات سازمان راهنمایی و رانندگی می باشد که در آن پژوهش ارائه الگو مدیریت کیفیت خدمات ناجا مورد بررسی قرار می گیرد.پس از شناسایی ابعاد و مؤلفه های کیفیت خدمات سازمان ناجا و  و بررسی مدل فعلی کیفیت خدمات ، به ارائه یک مدل مناسب برای کیفیت خدمات سازمان راهور می پردازد.       سازمان های دولتی برای خمت به مردم ایجاد شدند. لذا باید بازخورد نظرات مردم را بگیرند و سریعاً به آن پاسخ دهند. فعالیت ها و عملکرد بخش دولتی را همانند بخش خصوصی می توان، با معیارهای مدیریت کیفیت جامع مورد ارزیابی و سنجش قرار داد. سازمان های دولتی خدمت مدار هستند. نظرات شهروندان در گرفتن خدمات دولتی بیشتر متوجه نتایج زودرس است و به کیفیت خدمات درازمدت توجهی ندارند (الوانی، 1380).     شهروندان به خدمات راهنمایی و رانندگی نیاز مبرم دارند و انتظار دارند این نیازمندی با کیفیت تأمین شود. پلیس برای پاسخ به نیازهای ترافیکی مردم باید کارا و بهره ور باشد. عدم مدیریت کیفیت خدمات ضمن آن که باعث کاهش کارایی و بهره وری خدمات در سازمان می شود، موجبات بدبینی و کاهش اعتبار و اطمینان این سازمان در بین شهروندان می شود و رفتارهای سلیقه ای نسبت به مشتریان را در سازمان تسری می دهد. ارائه خدمات با کیفیت بدون داشتن مدل مدیریت کیفیت میسر نیست. ارائه مدل مدیریت کیفیت نیز با مطالعه علمی امکان-پذیر است.       مزایای ناشی از کیفیت خدمات خود عاملی است که سازمان ها را به ارائه خدمات باکیفیت ترغیب می کند. یکی از اثرات مستقیم ارائه خدمت با کیفیت، افزایش توانایی سازمان جهت ارائه خدمات به  صورتی کارا به مشتریان است، چرا که سازمان خواسته ها و نیازهای مشتریانش را شناسایی کرده است. لذا از خدمات غیرضروری کاسته و/یا آن ها را حذف کرده است (Royne etc al, 1998). بررسی های به عمل آمده توسط محقق از سازمان تحقیقات و مطالعات نیروی انتظامی، دفتر تحقیقات و مطالعات کاربردی پلیس راهنمایی و رانندگی و سایر منابع تاکنون تحقیقی تحت عنوان «مدلی برای مدیریت کیفیت خدمات راهنمایی و رانندگی ایران» صورت نگرفته است.                 فهرست مطالب   فصل دوم: مبانی نظری پژوهش و مروری بر تحقیقات پیشین     13 1-2  مبانی نظری تحقیق     14     1-1-2  تاریخچه مدیریت کیفیت در سازمان ها      14     2-1-2  تئوری مدیریت کیفیت جامع و تحولات آن .    19     3-1-2  مدل های مدیریت کیفیت در کل .    28     4-1-2  تفاوت مدیریت کیفیت در خدمات و تولید .      43     5-1-2  نمونه ای از مدل های مدیریت کیفیت در خدمات     49            1-5-1-2  مقیاس SYSTRA-SQ       52            2-5-1-2  مدل کیفیت خدمات پاراسورامن     53            3-5-1-2  مدل لهتینن و لهتینن .    57            4-5-1-2  مدل گاروین     58            5-5-1-2  مدل گرونروز     58            6-5-1-2  مدل بهبود کیفیت خدمات سازمانی مور     59            7-5-1-2  مدل های ZRM  .    60            8-5-1-2  مدل های پاسخ گویی در خدمات .    75            9-5-1-2  مدل کیفیت خدمات الکترونیک E- SQ .    84           10-5-1-2  مدل کیفیت پشتیبانی خدمات الکترونیکی E-Recs-Qual .    88     6-1-2  مدل کیفیت در پلیس     88     7-1-2  معیارهای انجمن بین المللی رؤسای پلیس   IACP.    90     8-1-2  کیفیت در پلیس ایران     91 2-2  پژوهش های انجام شده .    103     1-2-2  پژوهش های انجام شده داخلی در حوزه مدیریت کیفیت خدمات .    103     2-2-2  تحقیقات خارجی انجام شده .    108 3-2  دلایل استفاده از TQM در مدل کیفیت راهور .    118     1-3-2  دلایل استفاده از مدل EFQM  در مدل مفهومی کیفیت راهور .    119     2-3-2  دلایل استفاده از مدل Servqul در مدل مفهومی کیفیت راهور .    119     3-3-2  دلایل استفاده از مدل E- SQ در مدل مفهومی کیفیت راهور     120     4-3-2  جمع بندی دلایل استفاده از مدل مفهومی تحقیق .   فهرست منابع و مآخذ     فهرست شکل ها شکل 1-1: مدل مفهومی تحقیق     6 شکل 1-2: قلمرو مدیریت کیفیت جامع .    21 شکل 2-2: جوایز تعالی در قاره های جهان  .    28 شکل 3-2: چرخه دمینگ     30 شکل 4-2: ساختار مدل EFQM  بر اساس ویرایش 2010     32 شکل 5-2: منطق رادار در EFQM .    33 شکل 6-2: مفاهیم پایه ای مدل EFQM .    33 شکل 7-2: مدل شبکه ضوابط پاداش کیفیت ملی مالکوم بالدریج .    37 شکل 8-2: چارچوب ارتباط بین  ابعاد، دیدگاه و فعالیت های کیفیت .    45 شکل 9-2: کیفیت خدمات درک شده     54 شکل 10-2: مدل شکاف کیفیت خدمات .    56 شکل 11-2: ابعاد کیفیت خدمات     59 شکل 12-2: مدل بهبود کیفیت خدمات سازمانی     60 شکل 13-2: نمودار مدل کانو     62 شکل 14-2: روابط با مشتریان     63 شکل 15-2: مدل طیف مصالحه کیفیت خدمات و موقعیت های پیشنهادشده     65 شکل 16-2: مدل گذر خدماتی تعدیل شده     68 شکل 17-2: چارچوب عملیاتی پردازش مشتری     68 شکل 18-2: مدل رفتاری کیفیت خدمات     69 شکل 19-2: فرآیند رضایت مندی و وفاداری مشتری .    70 شکل 20-2: نیازهای کیفیت مشتریان     72 شکل 21-2: مدل سلسله مراتبی کیفیت خدمات .    75 شكل 22-2: انواع پاسخ گويي با رويكرد پيوستاري .    76 شکل 23-2: مدل اقتضایی پاسخ گویی     81 شکل 24-2: توالی ارزیابی ابعاد کیفیت خدمات الکترونیکی     86 شکل 25-2: ساختار مکنا .    94 شکل 26-2: مدل مدیریت کیفیت و تعالی در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران .    97 شکل 27-2: ابعاد و مؤلفه های مورد نظر در طرح مکنا .    98 شکل 28-2: ضروریات و امکانات مورد نیاز یک کلانتری از منظر مکنا .    99 شکل 29-2: مدل مفهومی تحقیق .    128            فهرست جداول جدول 1-2: خلاصه ای از تعاریف و تئوری های صاحب نظران کیفیت .    18 جدول 2-2: سیرتکاملی کیفیت از نظر انجمن کنترل کیفیت آمریکا .    24 جدول 3-2: ویژگی های مراحل گوناگون تکامل TQM     25 جدول 4-2: ارزش های محوری در مدل های دمینگ بالدریج و اروپایی .    39 جدول 5-2: مفاهیم و ارزش های اصلی در جوایز کشورهای مختلف     41 جدول 6-2: مقایسه عوامل تعیین کننده کیفیت خدمات .    50 جدول 7-2: انواع اشتباهات در خدمت     67 جدول 8-2: گونه های پاسخ گویی در بخش دولتی     78 جدول 9-2: نظام های پاسخ گویی برحسب ارزش ها و انتظارات رفتاری .    78 جدول 10-2: بسط مفهوم پاسخ گویی اجتماعی سازمانی برای سازمان های دولتی .    82 جدول 11-2: مدل های تعالی سازمانی مورد استفاده در پلیس های دنیا .    89 جدول 12-2: تطبیق ابعاد و معیارهای مدیریت کیفیت به تفکیک مدل ها براساس ادبیات تحقیق     121 جدول 13-2: ابعاد و معیارهای مدیریت کیفیت براساس جدول 12-2 .    125 جدول 14-2: ابعاد کیفیت خدمات برگرفته از ادبیات تحقیق برای اخذ نظر خبرگان         127 جدول 15-2: ابعاد تأیید شده مدل مفهومی نهایی تحقیق بر اساس ادبیات تحقیق توسط خبرگان              129         
 • پاورپوینت آشنایی با مبحث الكتروشیمی
 • پاورپوینت آشنایی با مبحث الكتروشیمی دانلود دانلود پاورپوینت آشنایی با مبحث الكتروشیمی جهت رشته شیمی در قالب 31 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       الکتروشیمی شاخه‌ای از شیمی‌فیزیک و…

 • دانلود پاورپوینت روش های تشخیص هویت
 • دانلود پاورپوینت روش های تشخیص هویت پاورپوینت روش های تشخیص هویت پاورپوینت روش های تشخیص هویت بیومتریک پاورپوینت راه های تشخیص هویت انسان پاورپوینت انواع روش های تشخیص هویت دانلود دانلود پاورپوینت روش های تشخیص هویت جهت رشته IT در…

 • عوامل موثر در فرآیند سازگاری و بررسی اشکال سازگاری
 • عوامل موثر در فرآیند سازگاری و بررسی اشکال سازگاری نیازهای دوره نوجوانی ویژگیهای افراد سازگار سازگاری اجتماعی دانش آموزان رشد اجتماعی در دوره نوجوانی عوامل موثر در سازگاری عوامل موثر در فرآیند سازگاری پایان نامه سازگاری اجتماعی پایان نامه سازگاری…

 • پاورپوینت تمرینات و اصول بدنسازی مربوط به درس علم تمرین
 • پاورپوینت تمرینات و اصول بدنسازی مربوط به درس علم تمرین پاورپوینت تمرینات و اصول بدنسازی مربوط به درس علم تمرین پاورپوینت تمرینات و اصول بدنسازی درس علم تمرین پاورپوینت درس علم تمرین تمرینات و اصول بدنسازی دانلود چگونگی تمرینات در…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رضایت شغلی
 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رضایت شغلی مبانی نظری رضایت شغلی پیشینه رضایت شغلی دانلود مبانی نظری رضایت شغلی پیشینه تحقیق رضایت شغلی ادبیات نظری رضایت شغلی فصل دوم پایان نامه رضایت شغلی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی…

 • پاورپوینت بررسی زنجيره ارزش
 • پاورپوینت بررسی زنجيره ارزش دانلود دانلود پاورپوینت بررسی زنجيره ارزش جهت رشته مدیریت در قالب 42 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش     كمترين هزينه براي اينكه عملكردها ويا خدمات لازم…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *