مدل بومی برای شکل گیری سیاست های زیست محیطی ایران

مدل بومی برای شکل گیری سیاست های زیست محیطی ایران توسعه پايدار ابعاد توسعه پايدار خط مشی گذاری زیست محیطی نگرش بومی خط مشی گذاری زیست محیطی شکل گیری سیاست های زیست محیطی ایران الگو سیاست های زیست محیطی ایران سیاست های کلی محیط زیست ایران سیاست های زیست محیطی در ایران ابعاد زیست محیطی توسعه پايدار فرآيند تدوين خط مشی های زیست محیطی عوامل مؤثر بر تدوين خط مشی های زیست محیطی

دانلود

هدف از این پایان نامه ارائه مدل بومی برای شکل گیری سیاست های زیست محیطی ایران می باشديکي از وظايف پژوهشگران علوم مديريتي، رصد مشکلات جامعه به صورت عيني به منظور حلّ مسائل دنياي واقع و ارائه «راه حل»‌هاي متناسب به مديران و سياستگذران جهت حلّ آن مسائل است. اتفاقاً چنين هدفي به طور خاص در علوم خط مشي‌گذاري عمومي (سياستگذاري عمومي) دنبال مي‌شود.   به طور ساده مي‌توان گفت سياست يا خط مشي عمومی اصول و موازينی است كه بوسيله مراجع ذيربط در هر جامعه وضع شده و به عنوان الگو و راهنما، اقدامات و فعاليتهای جامعه را رهبری میكند. يکي از اين اقدامات مهمّ عرصه اجتماعي، مباحث مربوط به مسائل، نيازها و راه‌حل‌هاي محيط زيستي که آحاد جامعه را تحت تأثير خود قرار مي‌دهد.     موضوع خط مشي‌گذاري يا سياست‌گذاري زيست محيطي از موضوعات اساسي مورد بحث در ادبيات خط مشي‌گذاري عمومي محسوب مي‌شود. اين موضوع به ويژه در سال‌هاي اخير (پس از دهه 1970 ميلادي) و گسترش بحران‌هاي زيست محيطي در سرتاسر جهان بيش از پيش مورد توجه دولتمردان کشورهاي توسعه‌يافته و برخي کشورهاي در حال توسعه قرار گرفت.   از سوي ديگر پژوهشگر معتقد است موضوعات «نظريِ محض» در حوزه خط مشي‌گذاري عمومي مطابق با محتوا و ماهيت اين رشته- که ماهيتي کاربردي و مسئله محور دارد- داراي اولويت نبوده و پرداختن به موضوعات و «مسائل عموميِ» کشور، کاربردي شدن مطالعات عرصه خط مشي‌گذاري عمومي را موجب خواهد شد.             فهرست تفصيلي مطالب فصل اول: طرح و کليات تحقيق    9 مقدّمه    10 1-1- بيان مسئله    11 1-2- اهميت و ضرورت موضوع    14 1-2-1- اهميت و وخامت شرايط زيست‌محيطي جهان    14 1-2-2- اهميت و وخامت اوضاع زيست محيطي کشور    14 1-2-3- اهميت محيط زيست از منظر اسلام    15 1-3- اهداف تحقيق    16 1-4- سؤال اصلي    16 1-5- سؤالات فرعي    16 1-6- فرضيه تحقيق    16 1-7- روش تحقيق    17 1-8- قلمرو موضوعي، مکاني و زماني تحقيق    17 1-9- نقشه راه پژوهش    18 1-10- شرح واژه‌ها و اصطلاحات تحقيق    20     فصل دوم: مباني نظري پژوهش و ادبيات تحقيق    23 مقدّمه    24 2-1- توسعه پايدار    25 2-1-1- بعد اقتصادي توسعه پايدار    28 2-1-2- بعد اجتماعي توسعه پايدار    29 2-1-3- بعد زيستمحيطي توسعه پايدار    31 2-1-4- بعد سياسي توسعه پايدار    32 2-1-5- جمع‌بندي مبحث اول از فصل دوم    33 2-2- خط مشيگذاري زيستمحيطي    34 2-2-1- تعريف خط مشي‌گذاري    35 2-2-1-1- تعريف خط مشي‌گذاري عمومي    35 2-2-1-2- تعريف خط مشي‌گذاري زيست‌محيطي    37 2-2-2- رويکردها، نظريه‌ها و مدلهاي خط‌مشيگذاري عمومي    37 2-2-3- بازيگران و گروه‌هاي ذينفع    47 2-2-4- مرحله تدوين در خط مشي‌گذاري زيست‌محيطي    54 2-2-5- مطالعات تطبيقي جايگاه (ساختاري) محيط زيست    66 2-2-6- جمع‌بندي مبحث دوم از فصل دوم    68 2-3- نگرش بومي به خط مشي‌گذاري زيست‌محيطي    70 2-3-1- ارزش‌هاي برآمده از مباني رويکرد اسلام به محيط زيست    71 2-3-2- اقتضائات خاص خط مشي‌گذاري زيست‌محيطي در ايران    85 2-3-3- جمع‌بندي مبحث سوم از فصل دوم    101 2-4- جمع‌بندي مباحث ارائه شده در فصل دوم    101     فصل سوم: روش تحقيق    102 مقدّمه    103 3-1- فلسفه استراتژي نظريه داده بنياد    103 3-2- تعاريف و مفاهيم اصلي روش داده‌بنياد    104 3-2-1- حساسيت نظري    105 3-2-2- يادداشت نظري    105 3-2-3- کفايت نظري    106 3-3- فرآيند تجزيه و تحليل روش داده‌بنياد    106 3-3-1- کدگذاري باز    107 3-3-2- کدگذاري محوري    108 3-3-3- کدگذاري انتخابي    110 3-4- قلمرو زماني و مکاني تحقيق    110 3-5- جامعه و نمونه تحقيق    111 3-6- اجراي روش در پژوهش حاضر    114 3-6-1- علل به کارگيري روش نظريه داده‌بنياد    114 3-6-2- مکانيزم بومي‌سازي خروجي تحقيق    115 3-6-3- ارتباط مراحل روش با سؤالات تحقيق    117 3-7- اعتبارسنجي نتايج تحقيق    118 3-7-1- مفاهيم و کليات اعتبارسنجي پژوهش کيفي    118 3-7-2- روش اعتبارسنجي تحقيق    119     فصل چهارم: تجز يه و تحليل داده‌ها    122 مقدّمه    123 4-1- تجزيه و تحليل مصاحبه‌ها    124 4-1-1- مطالعه مورد نخست (A)    124 4-1-2- مطالعه مورد دوم (B)    141 4-1-3- مطالعه مورد سوم (C)    148 4-1-4- مطالعه مورد چهارم (D)    160 4-1-5- مطالعه مورد پنجم (E)    167 4-1-6- مطالعه مورد ششم (F)    175 4-1-7- مطالعه مورد هفتم (G)    184 4-1-8- مطالعه مورد هشتم (H)    192 4-1-9- مطالعه مورد نهم (I)    195 4-1-10- مطالعه مورد دهم (J)    203 4-1-11- مطالعه مورد يازدهم (K)    213 4-1-12- مطالعه مورد دوازدهم (L)    220 4-1-13- مطالعه مورد سيزدهم (M)    225 4-1-14- مطالعه مورد چهاردهم (N)    236 4-1-15- مطالعه مورد پانزدهم (O)    241 4-1-16- مطالعه مورد شانزدهم (P)    244 4-1-17- مطالعه مورد هفدهم (Q)    247 4-1-18- مطالعه مورد هيجدهم (R)    251 4-1-19- تحقّق کفايت نظري    254 4-2- تشريح «مقولات» بدست آمده در روش داده بنياد    255 4-3- کدگذاري محوري    256 4-4- دستاورد روش نظريه‌پردازي داده‌بنياد    265 4-4-1- پاسخ به سؤالات فرعي تحقيق    265 4-5- جمع‌بندي فصل چهارم    271     فصل پنجم: جمع ‌بندي، نتيجه‌گيري و ارائه پيشنها دها    272 مقدّمه    273 5-1- کدگذاري انتخابي (استخراج گزاره‌هاي تئوريک)    274 5-1-1- تشريح قضيه «بافت توسعه پايدار» در تدوين    275 5-1-2- تشريح قضيه «دوگانگي‌هاي متناقض‌نما» در تدوين    281 5-1-3- تشريح قضيه «هنجارهاي بنيادين» وضع مطلوب تدوين    288 5-1-4- تشريح قضيه «الگوي تدريجي‌گرايي متعالي» تدوين    294 5-1-5- جمع‌بندي مرحله کدگذاري انتخابي تحقيق    298 5-2- اعتباريابي پژوهش    303 5-2-1- نوآوري پژوهش در «مفهوم‌سازي»    304 5-2-2- نوآوري پژوهش در «مقوله‌بندي»    305 5-2-3- نوآوري پژوهش در «قضاياي تئوريک»    308 5-3- موانع و محدوديت‌هاي تحقيق    309 5-4- ساير دستاوردهاي تحقيق    310 5-4-1- پيشنهادات عملي- اجرايي    312 5-4-2- پيشنهادات علمي- پژوهشي    318 پيوست‌ها    320 الف) سؤالات مصاحبه با خبرگان (مسائل عمومي محيط زيست)    321 ب) سؤالات مصاحبه با خبرگان (بحران درياچه اروميه)    322 ج) نمونه‌اي از يادداشت‌هاي نظري GT    323 کتابنامه    324     فهرست شکل‌ها شکل شماره 1-1: فرآيند تدوين خط مشي‌هاي عمومي    13 شکل شماره 1-2: نمايي کلي از مراحله نقشه راه پژوهش    20 شکل شماره 2-1: ابعاد توسعه پايدار    33 شکل شماره 2-2: مثلث آهنين    49 شکل شماره 2-3: بازيگران مؤثر در خط مشي‌گذاري عمومي (قلي‌پور، 1388، ص 144)    50 شکل شماره 2-4: روند شکل‌گيري سازمان حفاظت از محيط زيست    86 شکل شماره 2-5: جمع‌بندي کلّي سه مبحث ارائه شده در مرور مباني نظري    102 شکل شماره 3-1: فرآيندهاي به هم وابسته جمعآوري، تنظيم و تحليل دادهها در تدوين نظريه داده بنياد    106 شکل شماره 3-2: سير تطور کدها تا تئوري در نظريه داده‌ بنياد    107 شکل شماره 3-3: کدگذاري باز: ورودي‌ها، فرآيند و خروجي‌ها    107 شکل شماره 3-4: کدگذاري محوري: ورودي‌ها، فرآيند و خروجي‌ها    109 شکل شماره 3-5: کدگذاري انتخابي: ورودي‌ها، فرآيند و خروجي‌ها    110 شکل شماره 3-6: حرکت رفت و برگشتي جمعآوري و تحليل دادهها براي دستيابي به کفايت مقولهها    119 شکل شماره 4-1: ظهور سه مقوله اصلي نخست    258 شکل شماره 4-2: ظهور مقوله چهار مقوله اصلي دوم    259 شکل شماره 4-3: ظهور چهار مقوله اصلي سوم    260 شکل شماره 4-4: ظهور چهار مقوله اصلي چهارم    261 شکل 4-5: پارادايم کدگذاري محوري تحقيق    263 شکل 4-6: سير تطوّر نکات کليدي تا مقولات اصلي در تحقيق    271 شکل شماره 5-1: تناظر سلسله مراتب نيازهاي فردي و اجتماعي در نگاه به محيط زيست    293 شکل شماره 5-2: جمع‌بندي سير تکميل يافته‌هاي تحقيق با استفاده از روش داده‌بنياد    299 شکل شماره 5-3: نمونه‌اي از سير تدريجي تحقّق الگوي تدريجي‌گرايي متعالي    301 شکل شماره 5-4: جمع‌بندي «کدگذاري انتخابي» پژوهش (قضاياي تئوريک)    302 شکل شماره 5-5: ارتباط نتايج کدگذاري محوري و انتخابي    303     فهرست جداول و نمودارها جدول شماره 2-1: موانع موجود براي نگهداري نظام مديريت محيط زيستي    30 جدول شماره 2-2: مقايسه نظريات خط مشي‌گذاري عمومي    42 جدول شماره 2-3: ويژگي‌هاي کانون ارزش ذاتي اسلامي و کانون‌هاي رايج در اخلاق زيست‌محيطي    43 جدول شماره 2-4: مراحل فرآيند خط مشي‌گذاري از منظر صاحب‌نظران    45 جدول شماره 2-5: ساختار زير سيستم‌هاي خط مشي    51 جدول شماره 2-6 : تناظر فرآيند خط مشيگذاري عمومي و فرآيند حل مسئله    54 جدول شماره 2-7: گونه‌شناسي کلي کالاها و خدمات    56 جدول شماره 2-8: ابعاد مؤثر بر عوامل پيش‌ران خط مشي عمومي    57 نمودار شماره 2-1: چرخه حيات مسئله و استراتژي‌هاي مواجهه با آن    58 جدول شماره 2-9: دو تقسيم‌بندي حائز اهميت براي انواع دستور کار خط مشي    60 جدول شماره 2-10: سازندگان دستور کار خط مشي عمومي    61 جدول شماره 2-11: شيوه‌هاي دستور کارگذاري از نظر هاولت و رامش    62 جدول شماره 2-12: سبک‌هاي تصميم‌گيري در انتخاب نهايي خط مشي عمومي    63 جدول شماره 2-13: مقايسه تطبيقي- نهادي جايگاه محيط زيست در کشورهاي مختلف    67 جدول شماره 2-14: جمع‌بندي نظريات، رويکردها و مدل‌هاي خط مشي‌گذاري عمومي    68 جدول شماره 2-15: جمع‌بندي انواع بازيگران تأثيرگذار بر حوزه خط مشي‌گذاري عمومي    68 جدول شماره 2-16: جمع‌بندي گام‌هاي مرحله تدوين خط مشي عمومي    69 نمودار شماره 2-2: ضريب موفقيت خط مشي با توجه به ميزان همسويي آن با فرهنگ و ارزش‌ها    70 جدول شماره 2-17: مقايسه ردّ پاي اکولوژيک و ظرفيت زيست‌محيطي در چند کشور جهان    90 جدول شماره 2-18: مقايسه بودجه‌اي برنامه‌هاي زيست‌محيطي در برنامه‌هاي توسعه کشور    99 جدول شماره 2-19: خلاصه‌اي از سير تطوّر موضوع محيط زيست در برنامه‌هاي توسعه    100 جدول 3-1: پراکنش کلّي مصاحبه شوندگان تحقیق با توجه به معيارهاي خبرگي    112 جدول شماره 3-2: پراکنش دقيق مصاحبه شوندگان با توجّه به مسئوليت اجرايي    113 جدول شماره 3-3: راهکارهاي بومي‌سازي خروجي پژوهش    115 جدول شماره 3-4: تدابير اتخاذ شده جهت «بومي‌سازي» خروجي نهايي پژوهش    117 جدول شماره3-5: روش‌ها و ابزارهاي روش داده‌بنياد، متناسب با سؤال‌هاي اصلي و فرعي تحقيق    117 جدول 4-1: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد A    125 جدول 4-2: شکل‏گیری مفاهیم از کدهای مطالعه مورد A    135 جدول4-3: شکل‌گيري مقولات از مفاهيم مصاحبه A    137 جدول 4-4: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد B    141 جدول 4-5: مفاهيم شکل گرفته از کدهاي مصاحبه‌ي مورد دوم (B)    145 جدول4-6: شکل‌گيري مقوله از مفاهيم مصاحبه B    146 جدول4-7: تکميل مقولات از مفاهيم مصاحبه B    146 جدول 4-8: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد C    148 جدول 4-9: مفاهيم شکل گرفته از کدهاي مصاحبه‌ي مورد سوم (C)    155 جدول4-10: شکل‌گيري مقولات از مفاهيم مصاحبه C    157 جدول4-11: تکميل مقولات از مفاهيم مصاحبه C    158 جدول 4-12: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد D    160 جدول 4-13: مفاهيم شکل گرفته از کدهاي مصاحبه‌ي مورد چهارم (D)    165 جدول4-14: تکميل مقولات از مفاهيم مطالعه مستقلّ D    166 جدول 4-15: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد E    167 جدول 4-16: مفاهيم شکل گرفته از کدهاي مصاحبه‌ي مورد پنجم (E)    172 جدول4-17: شکل‌گيري مقولات از مفاهيم مطالعه مستقلّ E    173 جدول4-18: تکميل مقولات از مفاهيم مطالعه مستقلّ E    174 جدول 4-19: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد F    175 جدول 4-20: مفاهيم شکل گرفته از کدهاي مصاحبه‌ي مورد ششم (F)    181 جدول4-21: شکل‌گيري مقوله از مفاهيم مصاحبه F    182 جدول4-22: تکميل مقولات از مفاهيم مصاحبه F    183 جدول 4-23: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد G    184 جدول 4-24: مفاهيم شکل گرفته از کدهاي مصاحبه‌ي مورد هفتم (G)    189 جدول4-25: شکل‌گيري مقوله از مفاهيم مصاحبه G    191 جدول4-26: تکميل مقوله اول از مفاهيم مصاحبه G    191 جدول 4-27: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد H    192 جدول 4-28: مفاهيم شکل گرفته از کدهاي مصاحبه‌ي مورد هشتم (H)    194 جدول4-29: تکميل مقولات از مفاهيم مصاحبه H    194 جدول 4-30: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد J    195 جدول 4-31: مفاهيم شکل گرفته از کدهاي مصاحبه‌ي مورد نهم (I)    200 جدول4-32: تکميل مقولات از مفاهيم مصاحبه I    201 جدول 4-33: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد J    203 جدول 4-34: مفاهيم شکل گرفته از کدهاي مصاحبه‌ي مورد دهم (J)    210 جدول4-35: تکميل مقولات از مفاهيم مصاحبه J    212 جدول 4-36: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد K    213 جدول 4-37: مفاهيم شکل گرفته از کدهاي مصاحبه‌ي مورد يازدهم (K)    217 جدول4-38: تکميل مقولات از مفاهيم مصاحبه K    219 جدول 4-39: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد L    220 جدول 4-40: مفاهيم شکل گرفته از کدهاي مصاحبه‌ي مورد دوازدهم (L)    223 جدول4-41: تکميل مقوله از مفاهيم مصاحبه L    224 جدول 4-42: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد M    225 جدول 4-43: مفاهيم شکل گرفته از کدهاي مصاحبه‌ي مورد سيزدهم (M)    231 جدول 4-44: تکميل مقولات از مفاهيم مصاحبه M    233 جدول 4-45: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد N    236 جدول 4-46: مفاهيم شکل گرفته از کدهاي مصاحبه‌ي مورد چهاردهم (N)    239 جدول4-47: تکميل مقولات از مفاهيم مصاحبه N    240 جدول 4-48: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد O    241 جدول 4-49: مفاهيم شکل گرفته از کدهاي مصاحبه‌ي مورد پانزدهم (O)    243 جدول 4-50: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد P    244 جدول 4-51: مفاهيم شکل گرفته از کدهاي مصاحبه‌ي مورد شانزدهم (P)    246 جدول 4-52: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد Q    247 جدول 4-53: مفاهيم شکل گرفته از کدهاي مصاحبه‌ي مورد هفدهم (Q)    249 جدول 4-54: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد R    251 جدول 4-55: مفاهيم شکل گرفته از کدهاي مصاحبه‌ي مورد هيجدهم (R)    253 جدول شماره 4-56: فرآيند ظهور مفاهيم و مقولات تا مرز کفايت نظري    254 جدول 4-57: عناوين مقولات (فرعي) ظهور يافته در جريان تحقيق    257 جدول 4-58: ارتباط ميان مقولات اصلي و مقولات فرعي    262 جدول شماره 4-59: پاسخ به سؤال فرعي نخست    265 جدول شماره 4-60: پاسخ به سؤال فرعي دوم    266 جدول شماره 4-61: بازيگران مؤثر خط مشي‌گذاري زيست‌محيطي کشور    267 جدول شماره 4-62: پاسخ به سؤال فرعي سوم    268 جدول شماره 4-63: انواع دسته‌بندي مسائل زيست‌محيطي کشور    269 جدول شماره 4-64: پاسخ به سؤال فرعي چهارم    270 جدول شماره 4-65: عناوين دقيق‌تر اسناد بالادستي حاکم بر تدوين خط مشي‌هاي زيست‌محيطي    271 جدول شماره 5-1: مفاهيم، مقولات فرعي و اصلي شکل‌دهنده قضيه تئوريک «بافت توسعه پايدار»    277 جدول شماره 5-2: مفاهيم، مقولات فرعي و اصلي شکل‌دهنده قضيه تئوريک «دوگانگي‌هاي متناقض‌نما»    281 جدول شماره 5-3: مفاهيم، مقولات فرعي و اصلي شکل‌دهنده قضيه تئوريک «هنجارهاي بنيادين»    288 جدول شماره 5-4: مفاهيم، مقولات فرعي و اصلي شکل‌دهنده قضيه تئوريک «الگوي تدريجي‌گرايي متعالي»    295 جدول شماره 5-5: دسته‌بندي قضايا و زيرقضاياي شکل گرفته در فرآيند «کدگذاري انتخابي»    300 جدول شماره 5-6: تفکيک قضايا و زيرقضاياي تئوريک تحقيق بر حسب داده‌ها و منابع شکل دهنده    300 جدول شماره 5-7: نوآوري‌هاي پژوهش در سطح «مفهوم‌سازي» حاصل از «کدگذاري باز»    305 جدول شماره 5-8: نوآوري پژوهش در سطح «مقوله‌بندي» مفاهيم    306 جدول شماره 5-9: نوآوري پژوهش در سطح خلق قضاياي تئوريک (نظريه‌پردازي)    309 جدول شماره 5-10: مفاهيم ناظر به فرصت‌هاي آتي تدوين خط مشي‌هاي زيست‌محيطي    310 جدول شماره 5-11: مفاهيم ناظر به آسيب‌هاي موجود تدوين خط مشي‌هاي زيست‌محيطي    312  
 • فصل دوم پایان نامه سوء مصرف مواد
 • فصل دوم پایان نامه سوء مصرف مواد کلمات کلیدی : مبانی نظری سوء مصرف مواد پیشینه تحقیق سوء مصرف مواد پیشینه داخلی سوء مصرف مواد پیشینه خارجی سوء مصرف مواد پیشینه پژوهش سوء مصرف مواد پیشینه نظری سوء مصرف مواد…

 • دانلود تحقیق نوآوری و طبقه بندی آن با فرمت ورد
 • دانلود تحقیق نوآوری و طبقه بندی آن با فرمت ورد دانلود هدف از این تحقیق بررسی نوآوری و طبقه بندی آن با فرمت docx در قالب 28 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد  …

 • پاورپوینت اقیانوس شناسی ماهواره ای
 • پاورپوینت اقیانوس شناسی ماهواره ای پاورپوینت اقیانوس شناسی ماهواره ای دانلود پاورپوینت اقیانوس شناسی ماهواره ای به تعداد 50 اسلاید قابل ویرایش مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان   شامل مباحث زیر می باشد. 1- مفهوم سنجش از دور 2- تاریخچه…

 • دانلود پاورپوینت جزوه هیدرولوژی
 • دانلود پاورپوینت جزوه هیدرولوژی پاورپوینت هیدرولوژی پاورپوینت هیدرولوژی مهندسی پاورپوینت هیدرولوژی عمومی پاورپوینت در مورد هیدرولوژی پاورپوینت جزوه هیدورلوژی دانلود دانلود پاورپوینت جزوه هیدرولوژی در 28 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش      …

 • دانلود تحقیق طرح های اقتصادی و سرمایه گذاری با فرمت ورد
 • دانلود تحقیق طرح های اقتصادی و سرمایه گذاری با فرمت ورد دانلود هدف از این تحقیق بررسی طرح های اقتصادی و سرمایه گذاری با فرمت docx در قالب 37 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می…

 • پاورپوینت وظایف و اهداف مدیریت منابع انسانی
 • پاورپوینت وظایف و اهداف مدیریت منابع انسانی پاورپوینت مدیریت منابع انسانی چیست پاورپوینت مديريت منابع انساني پاورپوینت مدیریت منابع انسانی ppt پاورپوینت مدیریت منابع انسانی pdf پیام نور پاورپوینت مدیریت نیروی انسانی pdf دانلود دانلود پاورپوینت وظایف و اهداف مدیریت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *