مقاله ترجمه شده رشته کامپیوتر با عنوان داده کاوی جهانی: مطالعه تجربی از روند فعلی پیش بینی آینده و انتشار فناوری

مقاله ترجمه شده رشته کامپیوتر با عنوان داده کاوی جهانی: مطالعه تجربی از روند فعلی پیش بینی آینده و انتشار فناوری داده کاوی داده کاوی جهانی داده کاوی سازمانی نوآوری های فناوری داده کاوی مطالعه تجربی از روند فعلی پیش بینی آینده و انتشار فناوری دانلود مقاله ترجمه شده رشته کامپیوتر دانلود مقالات ترجمه شده کامپیوتر

دانلود

مقاله ترجمه شده رشته کامپیوتر با عنوان داده کاوی جهانی: مطالعه تجربی از روند فعلی پیش بینی آینده و انتشار فناوری       عنوان انگلیسی :  Global data mining-An empirical study of current trends, future forecasts and technology diffusions   دانلود مقاله اصلی     چکیده:‏ با استفاده از روش داده کاوی این مطالعه و تجلیل روند تحقیقات و پیش بینی داده کاوی را ‏از سال ‏‎1989‎‏ تا سال ‏‎2009‎‏ را با عنوان داده کاوی در پایگاه ‏SSCI‏ انجام داده است روش ‏کتاب سنجی تحلیل روشی بررسی موضوع در این بازه زمانی است. ما با برداشت از ‏‎1881‎‏ ‏مقاله به بررسی این موضوع پرداخته ایم در این مقاله پیاده سازی و طبقه بندی مقالات داده ‏کاوی با استفاده از سال نشر، استناد، کشور نشر، نوع سند، نام موسسه، زبان، عنوان منبع و ‏موضوع منطقه برای وضعیت های مختلف به منظور کشف تفاوت ها و اطلاعات چگونگی فناوری ‏و توسعه یافتگی آن در این دوره با گرایش های فناوری پرداخته ایم و پیش بینی نتایج ‏را از این مقالات انجام داده ایم همچنین این مقاله انجام آزمون ‏K-S‏ را برای بررسی اینکه ‏آیا تجزیه و تحلیل براساس قانون لوکتا است یا نه انجام دادند.   علاوه براین تجزیه و ‏تحلیل بررسی متون تاریخی جهت نفوذ فناوری داده کاوی انجام شده است. این مقاله یک ‏نقشه راه برای تحقیقات آینده، و روندهای تکنولوژی و پیش بینی و تسهیل انباشت دانش را ‏در دستور خود دارد به طوری که محققان داده کاوی بتواند با صرف هزینه کم بر روی موضوع ‏مشخص خود متمرکز شوند. ‏ این بدان معنی است که پدیده موفقیت در نشریات با کیفیت بالاتر شایع تر است .     کلمات کلیدی:‏ داده کاوی نفوذ فناوری روش کتاب سنجی روند تحقیقات و پیش بینی ‏     مقدمه:‏ داده کاوی زمینه بین رشته ای است که ترکیبی مصنوعی از هوش، مدیریت پایگاه داده، ‏تجسم داده ها، دستگاه یادگیری، الگوریتم های ریاضی و آمار را به وجود آورده است. داده ‏کاوی نیز به عنوان کشف پایگاه داده ها شناخته شده است. دچن، هان ویو ‏‎1996‎‏ ، ‏پیاتتکسی و اسمیت ‏‎1996‎‏ که به سرعت در حال ظهور می باشند.این فناوریها روش های ‏مختلفی را برای تصمیم گیری حل مسئاله، تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی، تشخیص، ‏یکپارچه سازی، پیشگیری آموزش و نوآوری را به ارمغان می آورد که نیاز به تکنیک های ‏جدید برای کمک به تجزیه و تحلیل، درک و حتی تجسم مقدار بسیار عظیمی از داده های ‏ذخیره شده را در برنامه های علمی و کاربردی را جمع آوری می کند. کشف دانش این ‏فرآیند جالب توجه است.   که مانند الگوهایی برای انجمن ها، تغییرات، ناهنجاری و سازه های ‏مهم که از مقادیر زیادی از داده های ذخیره شده در پایگاه داده ها، انبار داده ها و یا دیگر ‏مخازن اطلاعاتی تشکیل شده است. این می تواند به شرکت جهت تصمیم گیری به خاطر ‏ماندن در فضای رقابتی بازار کمک کند. توابع اصلی داده کاوی در تجارت توسعه یافته شامل ‏خلاصه، انجمن، طبقه بندی، پیش بینی و خوشه است.این توابع می تواند با استفاده از انواع ‏فناوریها مانند پیاده سازی پایگاه داده، یادگیری و روش های آماری اجرا شود. (پیا تتسکی ‏و اسمیت ‏‎1996‎‏ ) استخراج اطلاعات از پایگاه داده به عناون یک فرایند است که با استفاده ‏از آمار، ریاضی، تکنیک های هوشی مصنوعی و روشهای دیگر و شناسایی اطلاعات مفید و ‏پس از آن بدست آوردن دانش پایگاه های بزرگ تعریف می شود.   در تلاش برای توسعه بینش ‏های جدید با کارایی عمل مناسب داده کاوی به منظور بررسی برنامه های بهبود، اولویت ‏استراتژیک عوامل محیطی، ابعاد عملکرد تولید و اثر متقابل آنها مورد استفاده قرار گرفت ‏‏(حاجی زاده، حسینی، بارفروش و همکاران ‏‎2010‎‏ (اسمیت و برسون ‏‎2000‎‏ ) (لوژن ‏‎2001‎‏ ‏‏)(احمد‎2004‎‏ )(لینوف و بری ‏‎2004‎‏ ) همچنین  داده کاوی به عنوان فرآیند استخراج ‏اطلاعات تعریف شده و یا تشخیص الگوهای پنهان و یا اطلاعات از پایگاه داده های بزرگ و ‏امکان پذیر می کند.با مقدار زیادی از داده ها، فناوریهای داده کاوی می تواند با بحث به ‏وجود آمدن هوش کسب و کار و در نهایت ایجاد فرصت های جدید می شود. به تازگی ‏تعدادی از برنامه های کاربردی داده کاوی و نمونه های اولیه برای انواع دامنه های توسعه یافته ‏است (بارچمن و خابازا، کلسژن پیاتتکسی، شاپیر و سیموریس ‏‎1996‎‏ ) که از جمله ‏بازاریابی، بانکداری و امورمالی، تولید و مراقبت های بهداشتی است. علاوه براین داده کاوی ‏نیز به عنوان دیگر داده ها مانند اعمال سری های زمانی، ارتباط است. ‏       فهرست مطالب : چکیده:‏ ‏1‏ کلیده واژه ها:‏ ‏1‏ ‏1- مقدمه:‏ ‏2‏ ‏2- موارد و روش های تحقیق:‏ ‏4‏ ‏2-1 مواد تحقیق:‏ ‏4‏ ‏2-2 روش تحقیق:‏ ‏4‏ ‏2-2-1 قانونی لوتکا:‏ ‏5‏ ‏2-2-2 زیر ساخت های تحقیقات :‏ ‏6‏ ‏1-جمع آوری داده ها ‏6‏ ‏2-فهرست نویسنده و جدول توزیع مقاله ‏6‏ ‏3-محاسبه مقدار ‏n‏ (شیب)‏ ‏6‏ معادله1‏ ‏6‏ ‏4محاسبه مقدار ‏C ‏7‏ فرمول 3‏ ‏7‏ معادله 4‏ ‏7‏ ‏3-نتایج:‏ ‏8‏ ‏3-1:توزیع های سال نشر:‏ ‏8‏ ‏3-2: توزیع های استنادی‎:‎ ‏8‏ ‏3-3 توزیع های کشور- قلمرو:‏ ‏8‏ ‏3-4:توزیع نام موسسه:‏ ‏9‏ جدول1 :25 کشور برتر در سال 2009-1989‏ ‏9‏ ‏3-5:توزیع توسط نوع سند:‏ ‏12‏ ‏3-6:توزیع شده توسط زبان:‏ ‏12‏ ‏3-7توزیع های موضوع:‏ ‏12‏ شکل 1: انتشار و وضعیت استناد در هر سال‎. ‎منبع‎: ‎پایگاه دادهSSCI ‏13‏ جدول 2 :توزیع نوع و زبان سند2009-1989‏ ‏13‏ ‏3-8: توزیع عنوان منبع:‏ ‏14‏ توزیع 25 گروه اول  از منابع 2005-1989‏ ‏15‏ جدول4 :محاسبه بهره وری نویسنده داده کاوی ‏19‏ جدول 5 :محاسبه ‏n‏ برای داده کاوی ‏19‏ شکل 2: توزیع بهره وری ادبیات نویسنده در پژوهش داده کاوی ‏19‏ جدول 6:آزمون ‏K-S‏ برای داده کاوی ‏19‏ جدول 7 نمای کلی از نوآوری های فن آوری در داده کاوی ‏20‏ جدول 7: مروری بر نفوذ بازار در داده کاوی ‏21‏ جدول 8 :نمای کلی از قبول تعداد در داده کاوی:‏ ‏22‏ ‏4-بحث:‏ ‏23‏ ‏4-1:تجزیه و تحلیل بهره وری منابع توسط قانون لوتکا:‏ ‏23‏ ‏3-محاسبه مقدار ‏n‏(شیب)‏ ‏24‏ معادله 5‏ ‏24‏ ‏4-محاسبه ارزش ‏C ‏24‏ معادله 6‏ ‏24‏ معادله 7‏ ‏25‏ ‏2-4 بحث و گفتگو:‏ ‏25‏ ‏1-5 نوآوری های فناوری داده کاوی (1998-1989):‏ ‏25‏ ‏2-5 قبولی داده کاوی سازمانی(2003-1999):‏ ‏26‏ ‏3-5نفوذ در بازر با استفاده از داده کاوی(2009 -2004)‏ ‏26‏ ‏6- نتیجه گیریک ‏26‏ ‏5-روند اصلی مقاله از نوع سند داده کاوی  در پژوهش هست.‏ ‏28‏ ‏6-زبان انگلیسی هنوز زبان اصلی در داده کاوی پژوهشی می باشد.‏ ‏28‏  
 • پاورپوینت درس 14 مطالعات اجتماعی هشتم میراث فرهنگی ایران در عصر سلجوقی
 • پاورپوینت درس 14 مطالعات اجتماعی هشتم میراث فرهنگی ایران در عصر سلجوقی دانلود دانلود پاورپوینت آموزش تدریس درس 14 مطالعات اجتماعی هفتم با عنوان میراث فرهنگی ایران در عصر سلجوقی به دانش آموزان کلاس هشتم متوسطه در قالب 40 اسلاید…

 • برنامه ریزی منابع سازمانی برای سیستم های اطلاعات مدیریت
 • برنامه ریزی منابع سازمانی برای سیستم های اطلاعات مدیریت یکپارچه سازی مهندسی مجدد برنامه ریزی منابع سازمانی سیستم های اطلاعات مدیریت Enterprise Resource Planning ERP سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل فروش فایل fileina فروشگاه فایل خرید…

 • دانلود پاورپوینت تجارت الکترونیک با رویکرد کسب و کار الکترونیکی
 • دانلود پاورپوینت تجارت الکترونیک با رویکرد کسب و کار الکترونیکی دانلود دانلود پاورپوینت تجارت الکترونیک با رویکرد کسب و کار الکترونیکی جهت رشته مدیریت در 45 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش  …

 • بررسی دیدگاه و نظریه های مختلف در مورد سلامت روان
 • بررسی دیدگاه و نظریه های مختلف در مورد سلامت روان کلمات کلیدی : ابعاد سلامت روانی ابعاد اصلی سلامت روانی ابعاد مختلف سلامت روانی نظریه های سلامت روان نظریه های مربوط به سلامت روان دیدگاه های مختلف در مورد سلامت…

 • پاورپوینت تأثیرات گروه بر فرد
 • پاورپوینت تأثیرات گروه بر فرد کلمات کلیدی : پاورپوینت تأثیرات گروه بر فرد تأثیرات گروه بر فرد تحقیق تأثیرات گروه بر فرد مقاله تأثیرات گروه بر فرد بررسی تأثیرات گروه بر فرد تحلیل تأثیرات گروه بر فرد شکل گیری خود…

 • پاورپوینت عوامل بازرسی از سد
 • پاورپوینت عوامل بازرسی از سد پاورپوینت سد دانلود پاورپوینت سد پاورپوینت درباره سد دانلود دانلود پاورپوینت عوامل بازرسی از سد جهت رشته عمران در قالب 22 اسلايد و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *