نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر

نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر حقوق بشر دیوان بین المللی دادگستری حقوق بین الملل سازمان ملل متحد توسعه حقوق بشر نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

دانلود

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق و حقوق بین الملل نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر   چکیده    موضوع حقوق بشرو توسعه آن امروزه در جهان اهمیت شایانی یافته است.اهتمام به این موضوع تا آنجا پیش رفته است که به یکی از شاخصهای عمده برقراری دمکراسی در کشورهای مختلف بویژه جهان شوم تبدیل گردیده است.امروزه در چارچوبهای مختلف با این مسئله توجه جدی صورت گرفته و می گیرد. در بعد وسیع و فراگیر در سطح بین المللی سازمانهای مختلفی یا به صورت اصلی و ذاتی ویابه صورت فرعی و واسطه ای متولی حمایت و توسعه حقوق بشرمی باشند،که یکی از آنها دیوان بین المللی دادگستری می باشد.      با توجه به صلاحیت عام دیوان بین المللی دادگستری ، حقوق بشر تا به امروز موضوع تعدادی از دعاوی مطرح شده در این مر جع قضایی بین المللی به صورت غیر مستقیم  بوده است . هرچند ماده 34 اساسنامه دیوان ،تنها کشورها را مجاز به قرار گرفتن در محضر دیوان می کند؛ بنابراین نمی توان از دیوان انتظار یک دادگاه حقوق بشر را داشت.در میان حقوقدانان گرایش نسبت به توسعه صلاحیت دیوان وجود دارد و افزایش دعوای مرتبط با مسائل حقوق بشری نشان دهنده تمایل جامعه بین الملل برای درگیر شدن هرچه بیشتر این رکن قضایی سازمان ملل متحد در خصوص مسائل حقوق بشری دارد.      هرچند با نگاهی اجمالی و تفسیری مضیق ،می توان فهمید  که اکثریت قریب به اتفاق آراء دیوان در زمینه حقوق بشر نبوده است ،و در بررسی آراء در زمینه ترتیبات حقوق بشری حاکی از برخی ملاحظه کاری ها در پرداختن صریح به موارد نقض حقوق بشری از سوی دیوان می باشد؛ اما در هر صورت  نقش برجسته و غیر قابل انکار دیوان را از طریق نظرات خود در توسعه حقوق بشر را نمی توان انکار کرد .         واژگان کلیدی : حقوق بشر حقوق بین الملل سازمان  ملل متحد دیوان بین المللی دادگستری       مقدمه   توسعه حقوق بشر در درجه اول یك موضوع مربوط به حقوق داخلی است و هر كشوری در حد توان خود باید در صدد ایفای این تكلیف باشد. تكامل جامعه جهانی نیز آنرا از حمایت بین‌المللی خود برخوردار نموده است. بطوریكه امروز وجهه بین‌المللی آن بر وجهه داخلی آن غلبه كرده است و حقوق بشر در بعد بین‌المللی پس از گذشت بیش از شصت سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر از اهمیت واولویت درجه یك در سیاست بین الملل برخوردار گردیده؛( )به گونه ای كه گفته می‌شود حقوق بشر از جایگاه درجه دوم (low politics) در سیاست بین الملل به جایگاه درجه یك(High Politics) ارتقا یافته است.      آنچه جالب توجه می‌باشد آنست كه توجه بین‌المللی به توسعه حقوق بشر در سالهای اخیر منحصر در گرو علایق گروه خاصی نبوده است. سازمان های بین‌المللی از جمله سازمان ملل، اتحادیه های تجاری، سازمان‌های بازرگانی، جوامع حرفه‌ای، گروههای طالب رفرم سیاسی، دستجات قومی، محلی، زبانی و مذهبی و سایر اقشار جوامع، هر یك به نوبه خود حقوق بشر و توسعه آنرا از دیدگاههای خاص خویش و بر اساس منافع مورد نظر گروه خود، مورد توجه قرار داده اند.      اما این نكته را نیز نمی بایست از نظر دور داشت كه با وجود علایق و منافع گوناگون در این زمینه، این مفهوم مورد پذیرش قرار گرفته كه بواسطه ارزشهای مشترك انسانی، علی رغم تمامی تفاوت‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، زبانی، نژادی و… روندی همگرا در خصوص توسعه حقوق بشر و ارتقای استانداردهای مربوط به آن، در سطح جامعه بشری ایجاد گردیده است.این اقبال عمومی را شاید بتوان به عوامل چندی نسبت داد؛ تبعات زیانبار دو جنگ جهانی، اقدامات و نسل‌كشی‌های نازیها، عملكرد حكومتهای توتالیتر فاشیستی اروپایی، شدت گرفتن پدیده‌های بیگانه ستیزی، نژاد پرستی و… و نهایتاً رواج این طرز تفكر كه دولتها از عمده علل ایجاد و ادامه جنگ بوده‌اند، همه و همه سبب گردید تا حمایت عمومی جهانی از مفهوم حقوق بشر، بواسطه درك عمیق این مطلب كه در صورت عدم احترام به آن، چه فجایعی انتظار بشریت را خواهد كشید، گسترش بی‌سابقه‌ای یابد.     رشد سریع و پشتیبانی گسترده از حقوق بشر بویژه در قرن بیستم وعلی الخصوص در اواخر این قرن و اوایل قرن بیست ویكم، این پرسش را پیش می‌آورد كه چه سازمانها یا نهادهایی در افزایش توجه جهانی به مسأله حقوق بشر در این دوره نقش مؤثری بازی كرده‌اند؟در این میان سازمان ملل به عنوان نهادی كه هدف غایی آن حفظ صلح و امنیت و توسعه حقوق بشر است، بواسطه تهیه و تنظیم قواعد بین‌المللی حقوق بشر نقش عمیقی را در این روند بازی می‌كند.در نگاهی كلی، همانطوری كه ذكر شد از مهمترین مقاصد تشكیل این سازمان در سال 1945، دفاع و توسعه حقوق بشررا می توان نام برد. من باب اثبات این سخن می‌توان از مواد 1، بند ب ماده 13، 76،68،62،56،55 منشور ملل متحد یاد كرد كه ایمان به حقوق بنیادین بشر، ترویج و تشویق احترام جهانی به حقوق بشر و آزادیهای اساسی و رعایت آنها برای توسعه همكاریهای بین‌المللی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و كمك در جهت شناخت حقوق بشر برای همه، بالا بردن سطح زندگی انسانها، توسعه اقتصادی و اجتماعی وایجاد اشتغال را از عمده اهداف این سازمان نام می‌برد.             فهرست مطالب مقدمه    هدف پژوهش    روش  پژوهش    ساماندهی پژوهش بخش اول- کلیات       فصل اول- حقوق بشر  مبحث اول-تعریف حقوق بشر  مبحث دوم-تاریخچه توسعه و حمایت از حقوق بشر  گفتار اول- حمایت و توسعه حقوق بشر قبل از میلاد   گفتار دوم- حمایت و توسعه حقوق بشر تا قرن بیستم میلادی  گفتار سوم- حمایت و توسعه حقوق بشر از قرن بیست به بعد  مبحث سوم-تحولات مفهومی حقوق بشر  مبحث چهارم-منابع حقوق بشر  گفتار اول-اسناد بین المللی حقوق بشر  بند اول-جریان تنظیم اسناد حقوق بشر  بند دوم-طبقه بندی اسناد حقوق بشر   الف) اسناد عام  وخاص حمایت از حقوق بشر  1.اسناد عام  2.اسناد خاص ب) اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر ج)اسناد الزام آور و اسناد غیر الزام آورحقوق بشر بند سوم-پذیرش اسناد حقوق بشر   گفتار دوم-عرف بعنوان منبع حقوق بشر مبحث پنجم-توسعه حقوق بشر وابعاد این توسعه گفتار اول-توسعه حقوق بشر در قلمرو مکانی گفتار دوم-توسعه حقوق بشر در قلمرو زمانی    فصل دوم: دیوان بین‌المللی دادگستری مبحث اول-معرفی و تاریخچه تشكیل دیوان بین‌المللی دادگستری مبحث دوم-ساختار سازمانی دیوان بین‌المللی دادگستری گفتار اول-هیئت عمومی دیوان بین‌المللی دادگستری گفتار دوم-مجمع دولت‌های عضو  گفتار سوم-دبیر خانه گفتار چهارم-قضات دیوان بین‌المللی دادگستری گفتار پنجم-قضات ویژه  مبحث سوم-صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری  گفتار اول-صلاحیت ترافعی بند اول-مبنای صلاحیت دیوان (مجاری رضایت دولتها) الف) قرارداد خاص (رضایت قبلی) ب)اعلام رضایت از طریق صدورسند ج) شرط اختیاری قضاوت اجباری        1- اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان 1-1) شروط لازم برای صحت اعلامیه و شروط قابل درج در اعلامیه 1-1-1)شرط صحت 2-1-1) شرط زمانی 3-1-1) شرط عمل متقابل 4-1-1) شرط صلاحیت محكمه 5-1-1) شرط استفاده از سایر روش‌های حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات 6-1-1) شرط معاهدات چند جانبه 7-1-1) شرط عدم شناسایی 8-1-1) شرط جنگ 9-1-1) شرط اختلاف بین كشورهای مشترك المنافع 10-1-1) شرط «عطف به ماسبق نشدن» 11-1-1) شرط ویژه 2) گنجاندن صلاحیت اجباری در معاهدات وكنوانسیونها بند دوم-نهادهای صلاحیتدار برای ارجاع دعاوی به دیوان بین‌المللی دادگستری  الف) كشورهای عضو سازمان ملل متحد ب) كشورهای غیر عضو سازمان ملل متحد كه اساسنامه دیوان را قبول كرده اند ج) كشورهایی كه اساسنامه را قبول نكرده‌اند د) سازمان‌های بین‌المللی واشخاص خصوصی گفتار دوم-صلاحیت مشورتی  مبحث چهارم-آئین دادرسی دیوان بین‌المللی دادگستری گفتار اول-طرح دعوا بند اول- طرح دعوی از طریق مصالحه بند دوم- طرح دعوا از طریق شكایت یك جانبه گفتار دوم -مرحله رسیدگی بند اول-رسیدگی كتبی الف) بررسی شكلی و ایراد به صلاحیت دیوان ب ) بررسی ماهوی بند دوم-رسیدگی شفاهی گفتار سوم-احكام دیوان گفتارچهارم-تفسیر آراء دیوان گفتار پنجم-اعاده دادرسی گفتار ششم-آئین دادرسی آراء مشورتی مبحث پنجم-ضمانت اجراء احكام دیوان گفتار اول-ضمانت اجراء آراء ترافعی دیوان  بند اول-نقش شورای امنیت در اجرای احكام دیوان الف) توصیه نامه ب) اقدامات بند دوم-مجمع عمومی سازمان ملل متحد بند سوم-دكترین خودیاری الف) مقابله به مثل ب) اقدامات تلافی جویانه بند چهارم-نقش معاهده و موافقنامه ها در ضمانت اجرای احكام دیوان گفتار دوم-ضمانت اجرای آراء مشورتی دیوان بند اول-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق درج در معاهدات واساسنامه سازمان های بین‌المللی بند دوم-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق تفسیرمنشور ملل متحد بند سوم-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق اعمال آئین دادرسی ترافعی بند چهارم-تضمین آراء مشورتی توسط ارگانهای درخواست كننده رأی مشورتی گفتار سوم-ضمانت اجرای قراهای موقت دیوان بند اول-ضمانت اجراء دستورات موقت از طریق شورای امنیت بند دوم-ضمانت اجراء دستورات موقت از طریق اقتدارات خود دیوان فصل دوم – بررسی آراء ترافعی          مبحث اول- حقوق بنیادین وحیاتی بشر (حقوق مدنی و سیاسی)         گفتار اول- قضیه كانال كورفو         بند اول – شرح تاریخی رویداد         بند دوم- بررسی رأی دیوان        گفتار دوم- قضیه بارسلوناتراكشن         بند اول-  شرح تازیخی رویداد        بند دوم- بررسی رأی دیوان        گفتار سوم- قضیه راجع به گروگانگیری و اشغال سفارت آمریكا در تهران        بند اول- شرح تاریخی رویداد        بند دوم- بررسی رأی دیوان        گفتار چهارم- قضیه فعالیت های نظامی وشبه نظامی در نیكاراگوئه وعلیه آن كشور        بند اول- شرح تاریخی رویداد        بند دوم- بررسی رأی دیوان        گفتار پنجم- قضیه مربوط به درخواست اعمال و اجرای كنوانسیون جلوگیری ومجازات جرم   ژ     ژنوسید        بند اول- شرح تاریخی رویداد        بند دوم- برر سی رأی دیوان         گفتار ششم- قضیه مشروعیت استفاده از زور        بند اول- شرح تاریخی رویداد        بند دوم- بررسی رأی دیوان        گفتار هفتم- قضیه مربوط به قرار بازداشت مورخ 11 آوریل 2000        بند اول- شرح تاریخی رویداد        بند دوم- بررسی رأی دیوان         گفتار پنجم- قضیه كنگو – اوگاندا        بند اول- شرح تاریخی رویداد        بند دوم- بررسی رأی دیوان        مبحث دوم- حق تعیین سرنوشت         گفتار اول- قضیه تیمور شرقی        بند اول- شرح تاریخی رویداد        بند دوم- بررسی رأی دیوان        مبحث سوم- حقوق محیط زیست        گفتار اول- قضیه كانال كورفو (بررسی رأی دیوان ازبعد حقوق محیط زیست)        مبحث چهارم- حمایت دیپلماتیك        گفتار اول- قضیه بارسلونا تركشن (بررسی رأی دیوان از بعد حمایت دیپلماتیک)        گفتار دوم- قضیه برادران لاگراند        بند اول- شرح تاریخی رویداد        بند دوم- بررسی رأی دیوان        گفتار سوم- قضیه اونا و سایر اتباع مكزیكی        بند اول- شرح تاریخی رویداد        بند دوم- بررسی رأی دیوان فصل سوم- بررسی آراء مشورتی       مبحث اول- حقوق بنیادین و حیاتی بشر (حقوق مدنی و سیاسی)       گفتار اول- حق شرط بر كنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‏كشی (ژنو ساید)       بند اول- شرح تاریخی رویداد      بند دوم- بررسی رأی دیوان      گفتار دوم- مشروعیت استفاده یا تهدیدبه استفاده ازسلاح‏های هسته‏ای(درخواست شده تو سط    م    مجمع عمومی سازمان ملل)       بند اول- شرح تاریخی رویداد       بند دوم- بررسی رأی دیوان       گفتار سوم- قضیه آثار حقوقی ساخت دیوار مسائل در سرزمین‏های اشغالی فلسطین       بند اول- شرح تاریخی رویداد       بند دوم- بررسی رأی دیوان       مبحث دوم- حق تعیین سرنوشت       گفتار اول- آثار حقوقی حضور مستمر آفریقای جنوبی در نامبیا (آفریقای جنوب‏غربی)       بند اول- شرح تاریخی رویداد       بند دوم- بررسی رأی دیوان       گفتار دوم- قضیه صحرای باختری        بند اول- شرح تاریخی رویداد       بند دوم- بررسی رأی دیوان      گفتار سوم- آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین‏های اشغالی فلسطین(بررسی رأی  دیوا دیوان ازبعدحق تعیین سرنوشت)       مبحث سوم- حقوق محیط زیست       گفتار اول- مشروعیت تهدید به استفاده یا استفاده از سلاح‏های هسته‏ای       بند اول- شرح تاریخی رویداد       بند دوم- بررسی رأی دیوان       نتیجه       منابع  
 • پاورپوينت آشنایی با مهندسی نرم افزار فصل دوازده مدل سازی تحليلی
 • پاورپوينت آشنایی با مهندسی نرم افزار فصل دوازده مدل سازی تحليلی پاورپوينت مهندسی نرم افزار مدل سازی تحليلی دانلود پاورپوينت مهندسی نرم افزار مدل سازی تحليلی پاورپوینت درباره مهندسی نرم افزار مدل سازی تحليلی دانلود دانلود پاورپوينت آشنایی با مهندسی…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش کارآفرینی 55 صفحه
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش کارآفرینی 55 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری کارآفرینی تعریف نظری کارآفرینی مدل های نظری کارآفرینی پیشینه کارآفرینی در ایران پیشینه تحقیق کارآفرینی تاریخچه کارآفرینی در ایران و جهان پیشینه تحقیق در مورد کارآفرینی…

 • پاورپوینت مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات صفحات 52 تا 75 
 • پاورپوینت مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات صفحات 52 تا 75  دانلود دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات صفحات 52 تا 75 در قالب 27 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       مدل…

 • پاورپوینت آموزش نرم افزار مینی تب قسمت دوم انواع منوها
 • پاورپوینت آموزش نرم افزار مینی تب قسمت دوم انواع منوها دانلود دانلود پاورپوینت آموزش نرم افزار مینی تب قسمت دوم انواع منو ها  جهت رشته کامپیوتر در 19 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت…

 • دانلود تحقیق گمرک الکترونیک و مزایای آن با فرمت ورد
 • دانلود تحقیق گمرک الکترونیک و مزایای آن با فرمت ورد دانلود هدف از این تحقیق بررسی گمرک الکترونیک و مزایای آن با فرمت docx در قالب 47 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد  …

 • پرسشنامه بررسی تاثیر قابلیت های یادگیری و نوآوری در کسب مزیت رقابتی و شهرت فروشگاههای زنجیره ای
 • پرسشنامه بررسی تاثیر قابلیت های یادگیری و نوآوری در کسب مزیت رقابتی و شهرت فروشگاههای زنجیره ای پرسشنامه قابلیت های یادگیری و نوآوری پرسشنامه کسب مزیت رقابتی و شهرت فروشگاههای زنجیره دانلود دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته مدیریت پرسشنامه بررسی تاثیر قابلیت های یادگیری…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *