نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی

نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی فاصله قدرت در سازمان فاصله قدرت هافستد شاخص فاصله قدرت سبک رهبری معنوی پیش بینی سبک رهبری معنوی رابطه فاصله قدرت و سبک رهبری معنوی رهبری معنوی در سازمان های آموزشی سبک رهبری معنوی مدیران در دانشگاه پایان نامه فاصله قدرت پایان نامه سبک رهبری معنوی

دانلود

پایان نامه حاضر به بررسی رابطه فاصله قدرت و سبک رهبری معنوی مدیران در دانشگاه فردوسی پرداخت. این مطالعه به منظور تشخيص میزان نمره فاصله قدرت در دانشگاه فردوسی و همچنین میزان انطباق رفتار مدیران دانشگاه با شاخص های رهبری معنوی انجام شد.       پژوهش با استفاده از روش همبستگي و رگرسیون انجام شد. جامعه‌ی آماری شامل كليه کارکنان رسمی و غیر رسمی شاغل در در سال تحصیلی 1389- 1390 بودند. به منظور انتخاب آزمودني‌ها ابتدا از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی استفاده شد. در نهایت نیز با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده افراد نمونه انتخاب شدند. ابزار اين پژوهش دو عدد پرسشنامه بود که در میان تمام کارکنان نمونه انتخاب شده توزیع شد. در نهایت تعداد 240 پرسشنامه رهبری معنوی و 240 پرسشنامه فاصله قدرت مورد تجزيه و تحلیل نهایی قرار گرفت. مرور یافته های مربوط به سوالات تحقیق حامل نکات اساسی و قابل توجه ای است که در اینجا به تفکیک هر سوال، مورد بحث قرار می گیرد.           فهرست  مطالب فصل اول: مقدمه                                                                            بیان مسأله             2 اهداف تحقیق              .7 فرضیه و سسؤالات تحقیق           .7 فرضیه اصلی          .7 سؤالات فرعی              .8 تعاریف عملیاتی             .8   فصل دوم: پیشینه تحقیق                                                                      الف : مرور مبانی نظری پژوهش             11           طبقه بندی هافستد              11   تعاریف رهبری          .15   نظریه های رهبری              16    رهبری اخلاقی           19          چگونگی شکل گیری مفهوم معنویت      .       21   رهبری معنوی           .23   رهبری قانونی: الگویی از رهبری معنوی            27   رهبری معنوی در سازمان های آموزشی        .29   رهبری معنوی شخصی(الگویی برای سازمان های آموزشی)        30    مرور تحقیقات انجام شده            .32                                استنتاج از پیشینه و الگوی نظری پژوهش       .   فصل سوم: روش اجرا روش تحقیق          .42 جامعه مورد مطالعه           .42 حجم نمونه و روش نمونه-گیری             42 ابزار جمع آوری داده ها             44 روش بررسی پایایی و روایی ابزار تحقیق           .46 شیوه جمع آوری داده ها            49 روش تحلیل داده ها          50   فصل چهارم: تحلیل داده های تحقیق و ارائه یافته ها فرضیه اصلی پژوهش         .58         سؤال فرعی اول         .63         سؤال فرعی دوم               65         سؤال فرعی سوم         .     66         سؤال فرعی چهارم            .     .69         سؤال فرعی پنجم              72         سؤال فرعی ششم              75         فصل پنجم: نتیجه گیری و بحث مقدمه              .81 نتیجه گیری و بحث          .82 فرضیه اصلی پژوهش         .     .83            سؤال فرعی اول        .     85         سؤال فرعی دوم         .     86         سؤال فرعی سوم             .88         سؤال فرعی چهارم           .      90         سؤال فرعی پنجم         .    92         سؤال فرعی ششم           .  95         محدودیت-ها           .96         پیشنهادات             97         فهرست منابع          .      .99        پیوست ها:       الف : پرسشنامه فاصله قدرت        ب : پرسشنامه سنجش سبک رهبری معنوی چکیده انگلیسی       فهرست جداول و نمودارها نمودار(2-1) : مدل علی تئوری رهبری معنوی          26 نمودار(2-2) : مدل رهبری معنوی شخصی            .32 جدول (2-3) :ویژگیهای جوامع با فاصله قدرت کم-زیاد          .38 جدول (3-1) :توصیف نمونه مورد پژوهش از حیث نوع دانشکده، نوع استخدام، و جنسیت     43  جدول (3-2) :عبارات مربوط به فاصله قدرت در پرسشنامه         .45 جدول (3-3) : عبارات مربوط به رهبری معنوی در پرسشنامه            46 جدول (3-4): تحلیل اکتشافی پرسشنامه فاصله قدرت         .47 جدول(3-5) : سوالات پژوهش و آزمون آماری استفاه شده         51 جدول (4-1): آمار توصیفی شاخص های فاصله قدرت بر اساس نوع استخدام کارکنان   .54 جدول(4-2): آمار توصیفی شاخص های فاصله قدرت بر اساس گروه-های آموزشی      .55 جدول(4-3): آمار توصیفی شاخص های رهبری معنوی بر اساس گروه آموزشی   .56 جدول(4-4): آمار توصیفی شاخص های رهبری معنوی بر اساس نوع استخدام کارکنان   .57 جدول (4-5)  شاخص های توصیفی رهبری معنوی و فاصله قدرت          58 جدول (4-5-1): خلاصه مدل مورد استفاده در تحلیل یافته-ها         59 جدول(4-5-2): بررسی قابلیت پیش بینی سبک رهبری معنوی مدیران با نمره فاصله قدرت…   .59 جدول (4-5-3):ضرایب          . 60 جدول (4-5-4): خلاصه مدل مورد استفاده در تحلیل یافته-ها         61. جدول(4-5-5):بررسی قابلیت پیش بینی سبک رهبری معنوی بر اساس خرده آزمون های فاصله قدرت    61 جدول (4-5-6):ضرایب            62 جدول (4-6) : آمار توصیفی میزان فاصله قدرت           64 جدول (4-6-1) : وضعیت فاصله قدرت در دانشگاه فردوسی مشهد:آزمون t با ارزش ثابت               .     .64 جدول (4-7) : آمار توصیفی میزان رهبری معنوی       65 جدول (4-7-1):وضعیت رهبری معنوی در دانشگاه فردوسی مشهد: آزمون t با ارزش ثابت                     66 جدول (4-8) : تحلیل مانووای رهبری معنوی بر اساس نوع استخدام کارکنان       67 جدول (4-8-1) : آزمون اثرات بین آزمودنی-ها        .68 جدول (4-9) : تحلیل مانووای نمره فاصله قدرت بر اساس نوع استخدام کارکنان   .     69 جدول (4-9-1) : آزمون اثرات بین آزمودنی-ها        .71 جدول(4-10) : تحلیل مانووای رهبری معنوی بر اساس دانشکده های علوم انسانی و غیر علوم انسانی        .           72 جدول(4-10-1) : آزمون اثرات بین آزمودنی-ها        74 جدول (4-11) : آزمون مانووای فاصله قدرت بر اساس دانشکده های علوم انسانی و غیر علوم انسانی      .              .75 جدول (4-11-1) : آزمون اثرات بین آزمودنی ها       .77
 • دانلود پاورپوینت عقاید دینی و مذهبی آیین زرتشت
 • دانلود پاورپوینت عقاید دینی و مذهبی آیین زرتشت پاورپوینت دین زرتشت دانلود پاورپوینت زرتشت پاورپوینت درباره دین زرتشت پاورپوینت در مورد زرتشت پاورپوینت در مورد دین زرتشت دانلود دانلود پاورپوینت عقاید دینی و مذهبی آیین زرتشت جهت رشته علوم اجتماعی…

 • پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد
 • پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد کلمات کلیدی : پرسشنامه مدیریت دانش دانلود پرسشنامه مدیریت دانش پرسشنامه مدیریت دانش نیومن و کنراد دانلود پرسشنامه مدیریت دانش نیومن و کنراد بهترین پرسشنامه مدیریت دانش نمونه پرسشنامه مدیریت دانش پرسشنامه مولفه…

 • دانلود پاورپوینت کتاب دوره آشنایی با مدیریت پروژه
 • دانلود پاورپوینت کتاب دوره آشنایی با مدیریت پروژه پاورپوینت کتاب مدیریت پروژه دانلود پاورپوینت مدیریت پروژه پاورپوینت مدیریت زمان پروژه پاورپوینت مدیریت ریسک پروژه پاورپوینت در مورد مدیریت پروژه پاورپوینت مدیریت و کنترل پروژه دانلود پاورپوینت مدیریت و کنترل پروژه…

 • تسریع پردازش تصاویر با استفاده از ماتریس اسپارس
 • تسریع پردازش تصاویر با استفاده از ماتریس اسپارس پردازش تصویر الگوریتم های موازی تسریع پردازش تصاویر الگوریتم های فشرده سازی تصاویر کاربرد ماتریس اسپارس در پردازش تصویر دانلود پایان نامه مهندسی کامپیوتر دانلود پایان نامه رشته کامپیوتر تسریع پردازش تصاویر…

 • دانلود پاورپوینت مترو
 • دانلود پاورپوینت مترو دانلود دانلود پاورپوینت مترو جهت رشته حمل و نقل در 38 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       ایده احداث مترو اولین بار بطور جدی در کشورهای انگلستان…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش و نظریه های آن 38 صفحه
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش و نظریه های آن 38 صفحه فصل دوم پایان نامه هوش و نظریه های آن مبانی نظری هوش و نظریه های آن پیشینه تحقیق هوش و نظریه های آن پیشینه داخلی هوش و نظریه…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *