پاورپوینت تئوريهاي مديريت پيشرفته

پاورپوینت تئوريهاي مديريت پيشرفته پاورپوینت تئوريهاي مديريت پيشرفته تئوريهاي مديريت پيشرفته پاورپوینت مبانی سازمان و مدیریت سازمان مدیریت، اصول و مکاتب آن وظایف مدیریت برنامه ریزی سازماندهی رهبری نظارت و کنترل در سازمان پرورش کارکنان مسئوليت و اختيار همكاري و هماهنگي

دانلود

دانلود پاورپوینت با موضوع تئوريهاي مديريت پيشرفته، در قالب ppt و در 553 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:   فصل اول: سازمان عصر حاضر؛ عصر سازماني علت وجودي سازمان ها تعريف سازمان عناصر و يژگي هاي مشترك سازمان تعريف سازمان با توجه به عناصر و يژگي هاي مشترك سازمان انواع سازمان هاي رسمي سازمان هاي مشترك المنافع سازمان هاي تجاري سازمان هاي خدماتي سازمان هاي رفاه عمومي   فصل دوم: مدیریت، اصول و مکاتب آن پيشينه مديريت اهميت و ضرورت مديريت تعریف مدیریت تعریف کامل وجامع مدیریت مكاتب مديريت مديريت علمي انگيزه نگارش كتاب اصول مديريت علمي مكانسيم يا روش اجراي اصول مديريت نارسايي ها و محدوديتهاي مديريت علمي مكتب كلاسيك مديريت اداري فعاليت سازمانهاي صنعتي توانائيها و ويژگيهاي لازم مديريت اصول مديريت اصل تقسيم كار اصل اختيار و مسئوليت اصل انضباط اصل وحدت دستور يا وحدت فرماندهي اصل وحدت جهت يا وحدت مديريت يا وحدت هدايت اصل تبعيت منافع فرد از منافع جمع اصل حق الزحمه كاركنان اصل تمركز اصل سلسله مراتب اصل انتظام سازماني يا نظم اصل انصاف اصل ثبات و دوام خدمت كاركنان اصل تقويت مباني كار جمعي و كارگروهي بوروكراسي تعريف بوروكراسي بوروكراسي آرماني اعمال قدرت براساس نظر ماكس و بر ( نظريه اقتدار ) ويژگيهاي بوروكراسي مكتب نئوكلاسيك مكتب علوم رفتاري تعريف رفتار حركات رفتار انواع رفتار تعريف رفتار سازماني اهداف رفتار سازماني نگرش هاي علوم رفتاري مكتب روابط انساني نتايج مطالعات هاثورن محققان روابط انساني نارسائيهاي مكتب روابط انساني مكاتب جديد مكتب اقتضايي عصاره و سؤال مكتب اقتضايي محققان اقتضايي انتقادهاي وارده بر مكتب اقتضايي مكتب سيستم ها تعريف سيستم تركيب سيستم طبقه بندي سيستم ها سازمان به عنوان سيستم ويژگيهاي سيستم باز   فصل سوم: وظایف مدیریت تعريف وظيفه وظايف مديران از ديدگاه صاحب نظران وظايف مديران از ديدگاه برچ وظايف مديران از ديدگاه هنري فايول وظايف مديران از ديدگاه لوتر گيوليك وظايف مديران از ديدگاه صاحب نظران امروزي نكاتي در مورد وظايف مديريت مهارتهاي مورد نياز مديران جهت اجراي وظايف   فصل چهارم: برنامه ریزی اهميت و ضرورت برنامه ريزي تعريف برنامه‌ريزي ويژگي‌هاي برنامه‌ريزي هدف‌های برنامه ریزی فرايند برنامه ریزی و‌يژگي‌هاي يك برنامه خو‌ب انواع برنامه تفاوت برنامه هاي عملياتي و راهبردي   فصل پنجم: سازماندهی اهميت و ضرورت سازماندهي تعريف سازماندهي تعريف ساختار سازماني ابزارهاي رسمي‌كردن در سازمان نمودار سازماني مو‌اردي كه از نمو‌دار سازماني قابل تشخيص هستند راهنماي سازمان مزاياي تهيه راهنماي سازمان عدم استقبال مديران از راهنماي سازمان مراحل سازماندهي تشخيص فعاليت‌ها يا طراحي كار و‌ فعاليت‌ها گرو‌ه بندي فعاليت‌ها دادن اختيار برقراري ارتباط بين و‌احدهاي گرو‌ه بندي شده ابعاد سازمان ابعاد ساختاري ابعاد محتوايي انواع پيچيدگي در سازمان   فصل ششم: رهبری اهميت  و‌ ضرو‌رت رهبري تعريف رهبري تمايز مديريت و رهبري نقش و وظيفه رهبري نظريه‌هاي‌رهبري نظريه‌هاي خصوصيات فردي نظريه‌هاي رفتار رهبري نظريه‌هاي موقعيتي و اقتضائي زنجيره رفتار رهبري مدل فيدلر نظريه مسير – هدف مدل تجويزي رهبري (مدل تصميم گيري) نظريه چرخه زندگي نظريه‌هاي جديد رهبري تئوري خصوصيات فردي رهبري – رهبري ذاتي تئوري جايگزين‌هايي براي رهبر   فصل هفتم: نظارت و کنترل در سازمان اهميت و ضرورت كنترل تعريف كنترل فرايند كنترل انواع كنترل كنترل پيشگير يا مقدماتي كنترل همگام كنترل بازخو‌رد(كنترل بعد از انجام عمليات) مشكلات كنترل مقاومت كاركنان در برابر كنترل مشكل دسترسي برنامه ريزان و مديران به نتايج كنترل   فصل هشتم: پرورش کارکنان مراحل پرورش نيروي كار موفق اهميت هدف سؤال‌ اصلي‌ در هدفگذاري‌ تعريف هدف دلایل کوتاهی در تعیین و تنظیم اهداف انواع هدف ويژگي هاي هدف گذاري خوب مزاياي هدف گذاري شخيص موانع هدف گذاري توصيه هاي لازم براي هدف گذاري مناسب شناخت تفاوت هاي انگيزشي قوانين انگيزش انتظارات كاركنان از كار( انگيزش و عملكرد) ارائه پاداش با ارزش نكات مورد توجه در قدرداني تذكر و تنبيه و پوزش نكات مورد توجه در عذرخواهي مسامحه در عذرخواهي   فصل نهم: مسئوليت و اختيار تعريف اختيار تعريف مسئوليت رابطه اختيار و مسئوليت تفويض اختيار اهمیت تفویض اختیار مزایای تفویض اختیار اصول تفويض اختيار چرا افراد تفویض اختیار نمی کنند؟ کارهایی که هرگز نباید تفویض اختیارکرد تفویض اختیار نادرست قواعد تفویض اختیار موثر   فصل دهم: همكاري و هماهنگيهمكاري هماهنگي ماهيت هماهنگي هماهنگی و مشارکت هماهنگی داوطلبانه تعريف هماهنگي هدف از ايجاد هماهنگي ويژگيهاي سازمان هماهنگ اصول هماهنگي اصل وحدت فرماندهی اصل خط فرمان اصل حیطه نظارت ويژگيهاي سازمان هماهنگ ساز و كارهاي هماهنگي هماهنگی غیررسمی برنامه ریزی نشده هماهنگی رسمی برنامه ریزی شده هماهنگی به وسیله افراد ایجاد واحد هماهنگ کننده هماهنگی به وسیله گروهها انواع هماهنگی هماهنگی عمودی هماهنگی افقی هماهنگی مورب   فصل یازدهم: مديريت خلاقيت مقدمه اهميت و ضرورت خلاقيت اهميت خلاقيت از جنبه كلي و عمومي اهميت خلاقيت از جنبه فردي اهميت خلاقيت از جنبه سازماني تعريف خلاقيت تعريف نوآوري تفاوت خلاقيت و نوآوري نظريه هاي علمي خلاقيت نظريه روانكاوي (زيگموند فرويد ) نظريه تداعي گرايي نظريه گشتالت و شناخت گرايي نظريه انسان گرايي نظريه روان سنجي نظريه عصب شناختي فرايند خلاقيت ايجاد نگرش موافق براي پذيرش افكار و طرحهاي جديد افزايش حساسيت افراد نسبت به مسأله مهيا ساختن شرايط خلاقيت ازطريق فراهم ساختن مواد خام لازم ايجاد سلاست فكر استمرار فعاليت ضمير ناخودآگاه بر روي مسأله درخشش ناگهاني يك فكر پيشنهادهاي عملي براي افزايش سلاست فكر پيشنهادهاي عملي براي افزايش سلاست فكر هم انديشي رقابتي مستقيم قرار دادن خود به جاي ديگران استفاده از رويدادهاي پيش بيني نشده موانع خلاقيت موانع فردي خلاقيت موانع سازماني خلاقيت موانع محيطي خلاقيت عوامل موثر بر خلاقيت ( محرك هاي خلاقيت ) فنون خلاقيت طوفان فكري قوانين طوفان فكري تكنيك گروه اسمي تكنيك دلفي   فصل دوازدهم: مدیریت زمان مقدمه مقدمه ویژگیهای زمان ارزش و اهمیت زمان ارزش و اهمیت زمان عمر ما چگونه می گذرد؟ چگونه از زمان استفاده می کنید؟ مديريت زمان به چه معنا می باشد؟ اصول مديريت زمان اصل برنامه‌ريزي براي كوچكترين واحد زمان اصل استفاده از برنامه‌ريزي‌ها در استفاده از زمان اصل اولويت‌بندي كارها ( فعالیتها ) اصل آشنايي با راه‌هاي صرفه‌جويي در وقت اصل «فقط روزي يك ساعت» اصل هدفمندي و هدف‌گذاري اصل توجه به آهنگ نوسانات حالات و آمادگي خود اصل واگذاري وظايف اصل خلوت و داشتن لحظه‌هاي غيب اصل مثبت‌انديشي و فعاليت مثبت اصل توجه به امروز اصل استراحت‌هاي منظم اصل 80/20 (قانون پارتو اصل بهبود مدت اجرا اصل فقط يكي (ساده‌ساز ي فرايند‌ها و تسهيل مديريت) اصل طولانی نمودن زمان اصل انتخاب بهترين‌ها براي انديشيدن و گفتگو اصل انتخاب مكان مناسب براي انجام امور اصل توجه به اولين تا آخرين دقيقه‌ها اصل توجه به ابزارها و وسايل اصل استفاده از اوقات سوخته پيشنهاداتي براي استفاده از اوقات سوختهعوامل اتلاف زمان مسامحه روشهای مقابله با مراجعین اتفاقی روشهای صرفه جویی در وقت ، هنگام تلفن زدن   فصل سیزدهم: تصمیم گیری مقدمه تعریف تصمیم گیری مساله یابی ، تصمیم گیری ، انتخاب و حل مساله مساله یابی روش های مساله یابی روشهای رسمی مساله یابی مساله یابی غیر رسمی اهمیت تصمیم گیری ارزیابی اهمیت یک تصمیم   فرایند تصمیم گیری فرایند تصمیم گیری مدل های تصمیم گیری تعریف مدل مزایای مدل   انواع مدل های تصمیم گیری مدل های کلامی  مدل های ترسیمی مدل های تجسمی (سه بعدی) مدل های ریاضی انتخاب معیار یا ملاک در تصمیم گیری طبقه بندی تصمیم ها طبقه بندی تصمیم ها از نظر میزان اطمینان با نتایج تصمیم گیری در شرایط اطمینان کامل مثال تصمیم گیری در شرایط اطمینان کامل تصمیم گیری در شرایط ریسک مراحل تصمیم گیری در شرایط ریسک مثال تصمیم گیری در شرایط ریسک تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان روشهای اخذ تصمیم در شرایط عدم اطمینان روش حداکثر حداکثرها   مثال روش حداکثر حداکثرها روش حداکثر حداقل ها   مثال روش حداکثر حداقل ها روش ضرایب احتمال یکسان مثال روش ضرایب احتمال یکسان روش ضریب خوش بینی روش هزینه فرصت از دست رفته مثال روش هزینه فرصت از دست رفته تصمیم های تک مرحله ای یا ایستا تصمیم های چند مرحله ای و دنباله دار طبقه بندی تصمیم ها از نظر مراحل درخت اخذ تصمیم مراحل اصلی درخت اخذ تصمیم درخت اخذ تصمیم   طبقه بندی تصمیم ها از نظر پیچیدگی   تصمیم های برنامه ریزی شده   تصمیم های برنامه ریزی نشده مشکلات تصمیم گیری در سازمان مشکلات اطلاعاتی در تصمیم گیری تصمیم گیری گروهی مزایای تصمیم گیری گروهی محدودیتهای تصمیم گیری گروهی روشهای بهبود تصمیم گیری گروهی   توضیحات: این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع” تئوريهاي مديريت پيشرفته” می باشد که در حجم 553 اسلاید، همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است. پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق درگیری شغلی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق درگیری شغلی پیشینه درگیری شغلی مبانی نظری درگیری شغلی ادبیات نظری درگیری شغلی چارچوب نظری درگیری شغلی پیشینه تحقیق درگیری شغلی پیشینه پژوهش درگیری شغلی پیشینه داخلی درگیری شغلی پیشینه خارجی درگیری شغلی فصل دوم…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق داخلی و خارجی عزت نفس 53 صفحه
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق داخلی و خارجی عزت نفس 53 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری عزت نفس ادبیات نظری عزت نفس پیشینه نظری عزت نفس پیشینه تحقیق عزت نفس پیشینه پژوهش عزت نفس پیشینه خارجی عزت نفس چارچوب…

 • فن آوری های کرایوژنیک (برودتی) جدید برای انجماد محصولات غذایی
 • فن آوری های کرایوژنیک (برودتی) جدید برای انجماد محصولات غذایی تجهیزات برودتی انجماد مواد غذایی تکنولوژی برودتی فن آوری های کرایوژنیک فن آوری های بدیع انجماد برودتی فنآوری های کرایوژنیک (برودتی) جدید برای انجماد محصولات غذایی دانلود فن آوری های…

 • دانلود پاورپوینت مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی
 • دانلود پاورپوینت مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی دانلود دانلود پاورپوینت مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی جهت رشته تربیت بدنی در 27 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       اوقات…

 • مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری
 • مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری مسئولیت مدنی شهرداری توجیه مسئولیت مدنی شهرداری مبانی مسئولیت مدنی شهرداری رابطه بین مسئولیت مدنی شهرداری و دولت دانلود تحقیق مسئولیت مدنی شهرداری مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری دانلود مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری دانلود…

 • پاورپوینت ایده پردازی و سیاست نویسی
 • پاورپوینت ایده پردازی و سیاست نویسی کلمات کلیدی : پاورپوینت ایده پردازی و سیاست نویسی ایده پردازی و سیاست نویسی مدل سیاست نویسی سیاست پرسش و پاسخ های سیاستگذاری طرح تدوین سیاست مهارت های هفت گانه سیاست نویسی روش بنیادی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *