پایان نامه كارشناسی ارشد رشته اقتصاد و مطالعات منطقه ای با عنوان رابطه توسعه پایدار و توسعه اقتصادی در ایران (86 ـ 1357)

پایان نامه كارشناسی ارشد رشته اقتصاد و مطالعات منطقه ای با عنوان رابطه توسعه پایدار و توسعه اقتصادی در ایران (86 ـ 1357) توسعه پایدار توسعه یافتگی توسعه اقتصادی گفتمان توسعه در ایران سند چشم انداز بیست ساله رابطه جریان‌های سیاسی و توسعه اقتصادی دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته اقتصاد و مطالعات منطقه ای با عنوان رابطه توسعه پایدار و توسعه اقتصادی در ایران (86 ـ 1357) سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل فروش فایل انجام پایان نامه ارشد

دانلود

پایان نامه كارشناسی ارشد رشته اقتصاد و مطالعات منطقه ای با عنوان رابطه توسعه پایدار و توسعه اقتصادی در ایران (86 ـ 1357)   چكیده: میان جریان‌های سیاسی و توسعه اقتصادی، ربط وثیقی وجود دارد. به نحوی كه تغییر متناوب، سیستماتیک، منظم و قانونی قدرت در دست جناح‌های سیاسی می‌تواند به تضمین رشد و توسعه اقتصادی جامعه منجر گردد. از این رو در شرایطی كه جریان‌های سیاسی بر سیاست‌های اقتصادی و روند توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز تاثیر گذار بوده‌اند، با این حال توسعه اقتصادی ایران از روندی ناکارآمد، ناپایدار و بدون برنامه برخوردار بوده است. بر این اساس جریان‌های سیاسی به دلیل فقدان نگرش سیستمی و عدم نهادینه سازی الگوی اقتصادی مشخص، موجب ناپایداری و كُندی روند توسعه اقتصادی ایران شده‌اند. در واقع قطبی شدن مطالبات جریان‌های سیاسی در ایران، موجب بی ثباتی اقتصادی و به خطر افتادن توسعه اقتصادی پایدار شده و جناح‌های سیاسی ایران را به ارائه تعاریف گوناگون و بعضا متضادی از توسعه سوق داده است.   در نتیجه مهمترین هدف رساله حاضر، تحلیل و مقایسه‌ی دیگاه‌های اقتصادی جناح‌های سیاسی موجود در ایران و تاثیری است كه هر یک از آنها بر روند توسعه اقتصادی ایران گذاشته‌اند. از این رو با توجه به اهمیتی که توسعه اقتصادی در ایران امروز دارد و همچنین عدم وجود پژوهش مستقلی در خصوص تاثیر جریان‌های سیاسی بر روند توسعه اقتصادی ایران، در رساله‌ی حاضر از روش‌های توصیفی، تحلیلی و تطبیقی استفاده شده است. بر این اساس با توجه به ضعف جریان‌های سیاسی در خصوص طرح و اجرای یك الگوی فراگیر توسعه، می‌توان به سند چشم‌انداز بیست ساله و سیاست‌های كلی اصل 44 كه از سوی مقام معظم رهبری تبین شده است، اشاره نمود و آنها را اسنادی راهبردی در زمینه‌ی اشتراك و اجماع ملی در خصوص توسعه اقتصادی ایران محسوب نمود.       کلمات کلیدی: توسعه پایدار توسعه یافتگی توسعه اقتصادی گفتمان توسعه در ایران سند چشم انداز بیست ساله رابطه جریان‌های سیاسی و توسعه اقتصادی     مقدمه: مقوله توسعه در جوامع در حال توسعه و حتی جوامع توسعه یافته نیازمند انگیزه، برنامه، زمان و پایداری و استمرار است. از این رو کشورهای در حال توسعه به طور عام و کشور ایران به طور خاص در صورتی می توانند به این مقوله دست بیابند که ابتدا انگیزه و تمایل توسعه در میان مردم و سیاست مداران وجود داشته باشد و سپس با تنظیم و تدوین برنامه های کوتاه، میان و بلند مدت در این راه گام بردارند. ناگفته پیداست که استمرار در اجرای برنامه های صحیح در مدت زمان طولانی می تواند ایران را به کشوری توسعه یافته تبدیل کند. بنابراین وجود برنامه ای عقلایی و اجرای درست آن دومین گام در مسیر توسعه است. ایران اولین بار در سال 1327 به برنامه ریزی توسعه ای پرداخت که تا سال 1357 ادامه یافت.    در این مدت برنامه های میان مدت عموما¬ً با مشکلاتی مواجه شدند که نتوانستند به مقصود مورد نظر برسند، با این وجود نمی توان از مفید بودن آن در این دوره چشم پوشی کرد. انقلاب اسلامی ایران در ابتدا به خاطر مشکلات فراوان داخلی و خارجی نتوانست به برنامه ای میان یا بلندمدت دست پیدا کند. اما این اتفاق در سال 1368 و پس از اتمام جنگ تحمیلی رخ داد. در حال حاضر چهارمین برنامه  میان مدت توسعه در حال اجرا است.    اما مسئله این است که در فقدان برنامه و استراتژی بلندمدت توسعه ای باعث شد تا برنامه های پنج ساله نتوانند آنگونه که باید و شاید کشور را در مسیر توسعه قرار دهند. زیرا هر برنامه ای بر اساس سلیقه  دولت هایی تدوین شد که در همان ایام قدرت را در دست داشتند. با توجه به اینکه از زمان پس جنگ سه گفتمان توسعه اقتصادمحور، توسعه سیاست محور و توسعه عدالت محور بر کشور حاکم بوده، برنامه-ها از استمرار و پایداری لازم بهره مند نبوده و هر یک مسیر خاصی را پیموده اند. برای جلوگیری از این پراکندگی و گام گذاشتن در مسیر توسعه، ایران نیازمند چشم انداز و استراتژی بلندمدتی بود تا راه توسعه کشور را هموار کند. این اتفاق در «سند چشم-انداز بیست ساله» ایران رخ داده است و اگر در این مدت برنامه های پیش بینی شده به طور صحیح اجرا شوند به نظر توسعه امری دست یافتنی می شود.       فهرست مطالب فصل اول: کلیات طرح1 1-1 بیان مسئله2 1-2 هدف های تحقیق 4 1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن4 1-4 سوال ها، متغیرها و فرضیه تحقیق 5 1-5 تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی6 1-6 روش تحقیق 7 1-7 قلمرو تحقیق 8 1-8 محدودیت ها و مشکلات تحقیق 8 1-9 پیشینه تحقیق 8 1-10 سازماندهی تحقیق 11   فصل دوم: مباحث تئوریک: توسعه ی (مستمر) پایدار و توسعه یافتگی 14 مقدمه 15 2-1 ماهیت و مکاتب توسعه یافتگی         18 2-1-1 ماهیت و مفهوم توسعه19 2-1-1-1 مفهوم توسعه ی (مستمر) پایدار 22 2-1-2 تئوری های توسعه یافتگی26 2-1-2-1 مکتب نوسازی27 2-1-2-2 روستو و مراحل مستمر توسعه 31 2-1-2-3 ضرورت وجود برنامه در توسعه33 2-2 نبود توسعه ی پایدار و توسعه نیافتگی38 2-2-1 موانع توسعه سیاسی39 2-2-2 موانع توسعه اجتماعی و فرهنگی 43 2-2-3 توسعه نیافتگی اقتصادی46   فصل سوم: تاریخچه ی گفتمان توسعه در ایران 50 مقدمه 51 3-1 ایران، عقب ماندگی و انقلاب مشروطه    52 3-1-1 نظریه های عقب ماندگی ایران 53 3-1-2 ایران پیش از مشروطه57 3-1-2-1 اقتصاد ایران در دوره قاجار 58 3-1-2-2 مشروطیت؛ ناکام در توسعه 61 3-1-2-3 از مشروطه تا کودتا، روزگار آشفته67 3-1-3 اوضاع اقتصادی پس از انقلاب 69 3-2-1 پهلوی و الگوهای توسعه سلطنت 71 3-2-1 رضاخان، تجدد آمرانه، توسعه درونزا72 3-2-2 محمدرضا شاه، توسعه برون زا و راه نیمه تمام 81 3-2-3 اولین برنامه های عمرانی توسعه ای در ایران83 فصل چهارم: انقلاب اسلامی، جنگ و اقتصاد دولت محور (1357- 1368) 90 مقدمه 91 4-1 انقلاب اسلامی ایران، تئوری ها و توسعه92 4-1-1 ثبات و توسعه (60- 1357) 97 4-1-2 سال های بی ثباتی، بی اعتمادی و گرایش به چپ 100 4-1-3 جنگ و توسعه 110 4-2 اقتصاد دولت محور و توسعه 115 4-2-1 اقتصاد اسلامی 117 4-2-2 اقتصاد سرمایه داری119 4-2-3 اقتصاد سوسیالیستی121   فصل پنجم: دولت هاشمی رفسنجانی و توسعه ی اقتصادمحور(1368- 1376) 124 مقدمه 125 5-1 گفتمان توسعه ی اقتصادمحور (توسعه ی اقتصادی)126 5-1-1 گریز از اقتصاد دولتی – جنگی 127 5-1-2 تعدیل اقتصادی، تعدیل ساختاری 129 5-1-3 انواع و مبنای تئوریك سیاست تحلیل131 5-1-4 اقتصاد؛ گفتمان غالب دوره هاشمی رفسنجانی 133 5-2 دست آوردها و مشکلات136 5-2-1 آشتی نسبی با دنیای خارج 136 5-2-2 خصوصی سازی، چرخشی در سیاست های اقتصادی 142 5-2-3 شکست خصوصی سازی، شکست برنامه های دولت اقتصادمحور 147   فصل ششم: دولت محمد خاتمی و توسعه سیاست محور (1376- 1384) 160 مقدمه 161 6-1 گفتمان توسعه ی سیاست محور (توسعه ی سیاسی)162 6-1-1 اصلاحات سیاسی؛ گفتمان غالب 165 6-1-2 دیدگاه های اقتصادی 169 6-2 مشکلات و دست آوردها174 6-2-1 مشکلات درونی 176 6-2-2 مشکلات بیرونی 180 6-2-3 دست آوردها 183   فصل هفتم: دولت محمود احمدی نژاد و توسعه ی عدالت محور (1386- 1357)188 مقدمه 189 7-1 گفتمان توسعه ی عدالت محور 191 7-1-1 زمینه های پیدایش گفتمان عدالت محور192 7-1-2 راهبردهای كلان دولت نهم 194 7-2 مشکلات و دست آوردها197 7-2-1 دست آوردهای غیرمتعارف 198 7-2-2 مشکلات بنیادی، مشکلات روشی 203   فصل هشتم: سند چشم انداز بیست ساله، اتخاذ برنامه ی بلندمدت توسعه   214  مقدمه             215 8-1 پارادایم سند چشم انداز217 8-1-1 برنامه و برنامه نویسی در ایران 218 8-1-2 برنامه اول توسعه و تعدیل ساختاری219 8-1-3 برنامه دوم توسعه و تعدیل در تعدیل ساختاری 221 8-1-4 برنامه سوم توسعه، از بی برنامگی اقتصادی تا امیدهای توسعه 223 8-1-5 برنامه چهارم توسعه، قانونی رها شده224 8-2 چشم انداز بیست ساله، گریز از ماهیتی تجددستیز231 8-2-1 اصل 44، بن بست توسعه و راه گریز از آن234 8-2-2 ولایت فقیه، سند چشم انداز و توسعه240 8-3 مشکلات و پیامدهای پارادایم چشم انداز242 8-3-1 مشکلات اجرایی سند چشم انداز 243 8-3-2 پیامدهای سند چشم انداز بیست ساله244   فصل نهم: نتیجه گیری و پیشنهادات257 مقدمه 258 7-1 نتیجه گیری 258 7-2 پیشنهادهای حاصل تحقیق262 منابع و ماخذ 263     فهرست جدول ها جدول 2-1: برخی از اندیشه ها و اعتقادات در دنیای قدیم و جدید (تمدن قبلی- تمدن فعلی)        16    جدول 6-1: روند گسترش تجارت خارجی                                                                  169                           جدول 6-2: حساب ذخیره ارزی                                                                             187    جدول 8-1 مقایسه عملكرد و اهداف رشد متغیرهای بخش واقعی اقتصاد در برنامه دوم و سوم توسعه 229 جدول 8-2 : مقایسه عملكرد و اهداف رشد متغییرهای بخش مالی اقتصاد در برنامه دوم و سوم توسعه   230      فهرست شکل ها و نمودارها نمودار 2-1: روند دستیابی به مولفه های توسعه ی  یایدار                                                     26 نمودار 2-2: ساز و كار تاثیر متقابل نهادها و توسعه ی اقتصادی                                            39  نمودار 4-1: پراکندگی رابطه بین ثبات سیاسی و رشد اقتصادی                                            99  نمودار 4-2: نمودار پراکندگی رابطه بین حاکمیت و رشد                                                   100  نمودار 5-1: خصوصی سازی و توسعه یافتگی                                                                147  نمودار 8-1: ایران آینده  (سند چشم اندازِ بیست ساله)                                              249  نمودار 8-2: الگوی توسعه (سند چشم اندازِ بیست ساله)                                                    250                نمودار 8-3: جامعه و تولید ملی                                                                                251 نمودار 8-4: امنیت ملی                                                                                          252 نمودار 8-5: رفاه ملی                                                                                            253 نمودار 8-6: ویژگی های فرد ایرانی 1404                                                                    254 نمودار 8-7: جایگاه منطقه ای (1404)                                                                        255                          نمودار 8-8: جایگاه ایران در جهان اسلام (1404)                                                         256                      
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی کشاورزی با عنوان بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی کشاورزی با عنوان بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR واکنش PCR سطح ملکول DNA نشانگر مولکولی SSR ارقام و پایه‌های سیب تعیین رابطه ژنتیکی ارقام و پایه…

 • پاورپوینت پدافند غیر عامل در تاسیسات و زیر ساخت های شهری
 • پاورپوینت پدافند غیر عامل در تاسیسات و زیر ساخت های شهری پاورپوینت اهمیت پدافند غیر عامل پاورپوینت پدافند غیر عامل پاورپوینت موضوعات پدافند غیر عامل پاورپوینت در مورد پدافند غیر عامل دانلود دانلود پاورپوینت پدافند غیر عامل در تاسیسات و…

 • پاورپوینت مبانی رفتار گروهی
 • پاورپوینت مبانی رفتار گروهی پاورپوینت مبانی رفتار گروهی مبانی رفتار گروهی مبانی رفتار گروهی پاورپوینت مبانی رفتار گروهی پاورپوینت رفتار گروهی تحليل تعاملي TA حالات من شخصيت تعامل ميان افراد سه مهارت يا شايستگي رهبري قدرت و رهبري مديران منابع…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق عزت نفس سازمانی 40 صفحه
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق عزت نفس سازمانی 40 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه عزت نفس سازمانی مبانی نظری عزت نفس سازمانی پیشینه تحقیق عزت نفس سازمانی پیشینه داخلی عزت نفس سازمانی پیشینه خارجی عزت نفس سازمانی…

 • پاورپوینت آشنایی با حسابداری بین المللی
 • پاورپوینت آشنایی با حسابداری بین المللی دانلود دانلود پاورپوینت آشنایی با حسابداری بین المللی جهت رشته حسابداری در قالب 19 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       حسابداری مالی از…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدل های تعهد سازمانی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدل های تعهد سازمانی کلمات کلیدی : مبانی نظری مدل های تعهد سازمانی پیشینه تحقیق مدل های تعهد سازمانی پیشینه داخلی مدل های تعهد سازمانی پیشینه خارجی مدل های تعهد سازمانی پیشینه پژوهش مدل های…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *