پایان نامه مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی

پایان نامه مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی کلمات کلیدی : پایان نامه مدیریت دانش رساله دکتری مدیریت دانش دانلود پایان نامه مدیریت دانش پایان نامه مدیریت دانش doc پایان نامه درباره مدیریت دانش دانلود پایان نامه مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی

دانلود

پایان نامه مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی با موضوع بررسي رابطه فرهنگ سازماني و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش در ستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نداجا) می باشد.در خصوص تاثیراتي كه حمايت از مديران به‌عنوان يكي از مؤلفه‌هاي فرهنگ سازماني بر به‌كارگيري مديريت دانش خواهد گذاشت و از آنجایی که میزان میانگین سوال‌های مرتبط با این شاخص‌ها بيش‌تر از حد انتظار بوده و هم چنین یک رابطه مثبت بین حمايت مديران با به‌كارگيري مديريت دانش وجود دارد، به منظور افزايش به‌كارگيري مديريت دانش در بين کارکنان، باید شرایطی را در سازمان‌ها به‌وجود آورد که افراد اين احساس را داشته باشند كه در مواقع لزوم مي‌توانند روي كمك مديران خود حساب باز كنند و به نوعي اين حس به‌وجود بيايد كه مديران دركنار كاركنان خود هستند و نه در مقابل آنان. به‌منظور اين كار مديران مي‌توانند از جلسات هفتگي و يا ماهيانه به‌طور متناوب براي گوش‌فرادهي به درخواست‌هاي كاركنان خود  استفاده نموده و همواره رابطه‌ي خود با زيردستان را حفظ كنند.           در خصوص تاثیراتي كه هويت سازماني به‌عنوان يكي از مؤلفه‌هاي فرهنگ سازماني بر به‌كارگيري مديريت دانش خواهد گذاشت و از آنجایی که میزان میانگین سوال‌های مرتبط با این شاخص‌ها بيش‌تر از حد انتظار بوده و هم چنین یک رابطه مثبت بین هويت سازماني با به‌كارگيري مديريت دانش وجود دارد، به منظور افزايش به‌كارگيري مديريت دانش در بين کارکنان، باید شرایطی را در سازمان‌ها به‌وجود آورد که كاركنان به جايي كه در آن كار مي‌كنند افتخار كرده و همواره خود را بخشي از كار يا يگان خود بدانند. اين موضوع باعث شده كه افراد تمام توان خود را براي هرچه بهتر انجام شدن كارها در يگان مربوطه انجام دهند. يكي  از راه‌هايي كه مي‌توان اين حس را در بين كاركنان به‌وجود آورد اين است كه افراد درست را براي اين كار انتخاب كرده و كاركنان را در پست‌هاي مرتبط با توانايي‌هايشان بگنجانند. اگر ما بتوانيم افرادي را انتخاب كنيم كه اهداف شخصي‌شان با اهداف سازمان يكي باشد مي‌توانيم اميدوار باشيم كه اين افراد تمام تلاش خود را براي موفقيت سازمان انجام مي‌دهند.             در خصوص تاثیراتي كه رهبري و الگوهاي ارتباطي به‌عنوان مؤلفه‌هاي فرهنگ سازماني بر به‌كارگيري مديريت دانش خواهند گذاشت و از آنجایی که میزان میانگین سوال‌های مرتبط با این شاخص‌ها بيش‌تر از حد انتظار بوده و هم چنین یک رابطه مثبت بین رهبري و الگوهاي ارتباطي با به‌كارگيري مديريت دانش وجود دارد، به منظور افزايش به‌كارگيري مديريت دانش در بين کارکنان، بايد مديراني توانمند وجود داشته كه همواره زماني را براي زيردستان اختصاص داده تا به مشكلات آن‌ها گوش فرادهند. زيرا اين‌كار باعث به‌وجود آمدن يك اطميناني در بين كاركنان مي‌شود و آن‌ها اين حس را پيدا مي‌كنند كه مديريت و  مقام‌هاي بالاتر همواره پشتيبان آن‌ها هستند.                   فهرست   فصل اول كليات تحقيق 1-1  مقدمه  3 1-2  بيان مسآله  4 1-3  اهداف تحقيق  9 1-4  سؤال تحقيق  9 1-5  چهارچوب نظري تحقيق  10 1-6  فرضيه‌هاي تحقيق  11 1-7  تعريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي تحقيق  12 1-8  قلمرو تحقيق  13       فصل دوم بخش اول 2-1 فرهنگ سازماني 2-1-1 مقدمه  16 2-1-2 منشأ و چگونگي شكل‌گيري فرهنگ سازماني  17 2-1-3 تعريف مفهومي فرهنگ سازماني  18 2-1-4 انواع فرهنگ سازماني  22 2-1-5 ابعاد فرهنگ سازماني  24 2-1-6 مدل‌هاي فرهنگ سازماني  27 2-1-6-1 فرهنگ سازماني از ديدگاه هافستد  27 2-1-6-2 فرهنگ سازماني از ديدگاه شاين  28 2-1-6-3 فرهنگ سازماني از ديدگاه هرسي- بلانچارد  28 2-1-6-4 فرهنگ سازماني از ديدگاه كويين  29 2-1-6-5 فرهنگ سازماني از ديدگاه دنيسون  29 2-1-7 عوامل سازماني تأثيرگذار بر فرهنگ سازماني  34 2-1-8 مديريت فرهنگ سازماني  35 2-1-9 فرهنگ در سازمان‌هاي قدرت‌مدار  37 2-1-10 تحقيقات انجام شده در رابطه با فرهنگ سازماني  39 بخش دوم 2-2 مديريت دانش 2-2-1 مقدمه  42 2-2-2 تعاريف مفهوم داده، اطلاعات، دانش  43 2-2-2-1 مفهوم داده  43 2-2-2-2 مفهوم اطلاعات  44 2-2-2-3 مفهوم دانش  44 2-2-3 طبقه‌بندي انواع دانش  45 2-2-3-1 دانش از نظر نوناكا  46 2-2-3-2 دانش از نظر جورنا  46 2-2-3-3 دانش از نظر ماشلوپ  47 2-2-3-4 دانش از نظر ليدنر  48 2-2-4 عناصر و ويژگي‌هاي دانش  48 2-2-4-1 عناصر دانش  49 2-2-4-2 ويژگي‌هاي دانش  50 2-2-5 دانش آفريني در سازمان  53 2-2-6 تعريف مفهومي مديريت دانش  56 2-2-7 منشأ و چگونگي شكل‌گيري مديريت دانش  57 2-2-8 اصول مديريت دانش  61 2-2-9 اهداف مديريت دانش  63 2-2-10 تئوري‌هاي مديريت دانش  64 2-2-10-1 تئوري‌هاي مديريت دانش جامع  64 2-2-10-2 تئوري‌هاي مديريت دانش تيمي  66 2-2-10-3 تئوري‌هاي مديريت دانش جامعه‌گرا  67 2-2-11 مؤلفه‌هاي مديريت دانش  68 2-2-12 مدل‌هاي مديريت دانش  69 2-2-12-1مدل بويست  71 2-2-12-2 مدل شش بعدي  72 2-2-12-3 مدل نوناكا  73 2-2-12-4 مدل رن جانسون  76 2-2-14-5 مدل استيوهالس  77 2-2-13 موانع مديريت دانش  79 2-2-14 تحقيقات انجام شده در ارتباط با مديريت دانش  82 2-2-14-1 پژوهش گلد  82 2-2-14-2 پژوهش موهرمان  83 2-2-14-3 پژوهش ريگانز و مك اويلي  84 بخش سوم 2-3 نيروي دريايي ج. ا. ا 2-3-1 مقدمه  86 2-3-2 نيروي دريايي ج. ا. ا  87     فصل سوم روش اجراي تحقيق 3-1 مقدمه  93 3-2 فرآيند اجراي تحقيق  93 3-3 روش تحقيق  94 3-4 جامعه آماري  94 3-5 نمونه آماري و روش نمونه‌گيري  95 3-6 روش گرداوري اطلاعات و تدوين پرسش‌نامه  95 3-7 روايي و پايايي  96 3-7-1 اعتبار (روايي) ابزار  97 3-7-2 قابليت اعتماد (پايايي) ابزار  97  3-8 روش تجزيه و تحليل داده‌ها  98       فصل چهارم تجزيه و تحليل داده‌ها 4-1 مقدمه  102 4-2 توصيف متغيرهاي تحقيق  102 4-2-1 نوآوري و خطرپذيري  102 4-2-2 رهبري  103 4-2-3 يكپارچگي   104 4-2-4 حمايت مديران  105 4-2-5 كنترل  106 4-2-6 هويت سازماني  107 4-2-7 سيستم پاداش  108 4-2-9 الگوهاي ارتباطي  110 4-2-10 مديريت دانش  111 4-3 آزمون فرضيه‌هاي تحقيق  112 4-4 نتايج آزمون  113 4-5 نتايج فرضيات به ‌طور خلاصه  120       فصل پنجم نتيجه‌گيري و پيشنهادات 5-1 مقدمه  122 5-2 نتايج و خلاصه آمار توصيفي  122 5-2-1 خلاقيت فردي كاركنان  122 5-2-2 حمايت مديران  122 5-2-3 هويت سازماني  122 5-2-4 سازش با پديده تعارض  123 5-2-5 سيستم پاداش   123-         5-2-6 سبك رهبري  123 5-2-7 سيستم كنترل   123 5-2-8 خطرپذيري   123 5-2-9 يكپارچگي  124 5-2-10 الگوهاي ارتباطي  124 5-3 نتايج و خلاصه آمار استنباطي  124 5-3-1 نتايج آزمون فرضيه اول  124 5-3-2 نتايج آزمون فرضيه دوم  124 5-3-3 نتايج آزمون فرضيه سوم  124 5-3-4 نتايج آزمون فرضيه چهارم  125 5-3-5 نتايج آزمون فرضيه پنجم  125 5-3-6 نتايج آزمون فرضيه ششم  125 5-3-7 نتايج آزمون فرضيه هفتم  125 5-3-8 نتايج آزمون فرضيه هشتم  126 5-3-9 نتايج آزمون فرضيه نهم  126 5-3-10 نتايج آزمون فرضيه دهم  126 5-4 پيشنهادات تحقيق  127 5-4-1 پيشنهاداتي مبتني بر نتايج آزمون فرضيه‌ها  127 5-4-2 پيشنهاداتي براي تحقيقات آينده  130 ضمايم    131 منابع    141       نمودارها 4-2-1 نمودار نوآوري و خطرپذيري در فرهنگ سازماني  102 4-2-2 نمودار رهبري در فرهنگ سازماني  103 4-2-3 نمودار يكپارچگي در فرهنگ سازماني  104 4-2-4 نمودار حمايت مديران در فرهنگ سازماني   105 4-2-5نمودار كنترل در فرهنگ سازماني  106 4-2-6 نمودار هويت در فرهنگ سازماني  107 4-2-7 نمودار سيستم پاداش در فرهنگ سازماني  108 4-2-8 نمودار پذيرش تضاد در فرهنگ سازماني  109 4-2-9 نمودار الگوهاي ارتباطي در فرهنگ سازماني  110 4-2-10 نمودار مديريت دانش  111       جداول 2-1-1 عوامل و ابعاد شكل دهنده‌ي فرهنگ سازماني  25 2-1-2 فرهنگ از ديدگاه هرسي و بلانچارد  28 2-1-3 فرهنگ از ديدگاه كويين  29 2-1-4 مقايسه‌ي تطبيقي مدل‌ها و الگوهاي ارتباطي  34 2-2-1 انواع مختلف دانش در ساختارهاي 5گانه مينزبرگ  47 2-2-2 مؤلفه‌هاي مديريت دانش از نگاه صاحب‌نظران  69 2-2-3 تعامل دانش نهفته و صريح  74 2-2-4 مدل مديريت دانش با توجه به ساختار كار  76 3-1 نحوه‌ي امتياز بندي طيف ليكرت  96 3-2 جدول ضرايب آلفاي كرونباخ  98 4-2-1 جدول فراواني نوآوري و خطرپذيري  102 4-2-2 جدول فراواني رهبري  103 4-2-3 جدول فراواني يكپارچگي (ادغام)  104 4-2-4 جدول فراواني حمايت مديران  105 4-2-5جدول فراواني كنترل  106 4-2-6 جدول فراواني هويت سازماني  107 4-2-7 جدول فراواني سيستم پاداش  108 4-2-8 جدول فراواني پذيرش تضاد  109 4-2-9 جدول فراواني الگوهاي ارتباطي  110 4-2-10 جدول فراواني مديريت دانش  111 4-4-1جدول همبستگي بين نوآوري و مديريت دانش  113 4-4-2 جدول همبستگي بين حمايت مديران و مديريت دانش  114 4-4-3 جدول همبستگي بين هويت سازماني و مديريت دانش  114 4-4-4 جدول همبستگي بين پذيرش تضاد و مديريت دانش  115 4-4-5 جدول همبستگي بين سيستم پاداش و مديريت دانش  116 4-4-6 جدول همبستگي بين رهبري و مديريت دانش  117 4-4-7 جدول همبستگي بين كنترل و مديريت دانش  117 4-4-8 جدول همبستگي بين يكپارچگي و مديريت دانش  118 4-4-9 جدول همبستگي بين الگوهاي ارتباطي و مديريت دانش  119 4-4-10 جدول همبستگي بين الگوهاي ارتباطي و مديريت دانش  119 4-5-1 اعلام نتايج فرضيات به اختصار  120       اشكال 1-1 اثر اطلاعات و دانش بر تصميم‌گيري  4 2-1-1 منبع و منشأ فرهنگ سازماني  17 2-1-2 پرده‌هاي فرهنگ از ديدگاه شاين  21 2-1-3 فرايند مديريت فرهنگ سازماني  36 2-2-1 تئوري مديريت دانش جامعه‌نگر  67 2-2-2 مدل عمومي دانش در سازمان  70 2-2-3 مدل بويست  71 2-2-4 مدل شش‌بعدي مديريت دانش  72 2-2-5 چارچوب مفهومي فرايند ايجاد دانش  73 2-2-6 مدل مبتني برفرايندهاي دانش  78 4-1 مدل در حالت T-VALUE  112  
 • دانلود تحقیق خدمات بیمه با فرمت ورد
 • دانلود تحقیق خدمات بیمه با فرمت ورد دانلود هدف از این تحقیق بررسی خدمات بیمه با فرمت docx در قالب 29 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد   فهرست مطالب خدمات بیمه بخش اول…

 • پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليتهاي ساخت املاك)
 • پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليتهاي ساخت املاك) دانلود رایگان پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليتهاي ساخت املاك) پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليتهاي ساخت املاك) پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره بیست و نه پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 پاورپوینت حسابداری…

 • پاورپوینت نقش فناوری و اطلاعات در امنیت
 • پاورپوینت نقش فناوری و اطلاعات در امنیت پاورپوینت فناوری اطلاعات در پلیس پاورپوینت کاربرد فناوری اطلاعات در پلیس پاورپوینت کاربرد فناوری اطلاعات در پلیس فتا پاورپوینت نقش فناوری در امنیتppt دانلود دانلود پاورپوینت نقش فناوری و اطلاعات در امنیت جهت رشته…

 • پاورپوینت درباره cyclones 
 • پاورپوینت درباره cyclones  ppt about cyclones cyclone ppt download cyclone ppt presentation download cyclone ppt cyclone ppt slides ppt for cyclone ppt on cyclones ppt on cyclones download cyclone ppt presentation cyclone ppt slideshare Applications for cyclone ppt Efficiency of cyclones…

 • پایان نامه کارشناسی رشته هنر و گرافیک با عنوان طراحی نشانه
 • پایان نامه کارشناسی رشته هنر و گرافیک با عنوان طراحی نشانه طراح گرافیک علامت فونتیک طراحی نشانه طراحی پیکتوگرام زبان سمبول نماد و نشانه دانلود پایان نامه کارشناسی رشته هنر و گرافیک با عنوان طراحی نشانه خرید پایان نامه کارشناسی…

 • اسلایدهای درس تحقیقات صحرایی مربوط به آزمایشات برش پره و دیلاتومتری vst - dmt
 • اسلایدهای درس تحقیقات صحرایی مربوط به آزمایشات برش پره و دیلاتومتری vst - dmt تحقیقات صحرایی مربوط به آزمایشات برش پره و دیلاتومتری vst - dmt دانلود اسلایدهای درس تحقیقات صحرایی مربوط به آزمایشات برش پره و دیلاتومتری vst -…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *