پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مطبوعات و مسوولیت کیفری در مطبوعات

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مطبوعات و مسوولیت کیفری در مطبوعات مطبوعات مطبوعات در ایران جرایم مطبوعاتی مسوولیت کیفری در مطبوعات نحوه دادرسی در دادگاههای مطبوعاتی دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق مطبوعات و مسوولیت کیفری در مطبوعات

دانلود

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق مطبوعات و مسوولیت کیفری در مطبوعات     چکیده:  در این پژوهش بررسی اجمالی از تاریخچه مطبوعات، تدوین قانون مطبوعات و تحولات آن در طول تاریخ، تعریف مطبوعات و جرایم مطبوعاتی اعم از جرایم علیه اشخاص (تهمت و افتراء، توهین و اقسام آن)‌، جرایم علیه مصالح عمومی کشور و سایر جرایم و خصوصیات جرایم مطبوعاتی، مسئولیت کیفری هر یک از اشخاصی که به نحوی در تهیه، چاپ و انتشار مطلب مجرمانه دخالتی داشته اند از جمله صاحب امتیاز، مدیر مسوول، نویسنده، سایر پدید آورندگان و دستندرکاران، نحوه دادرسی در دادگاههای مطبوعاتی، صلاحیت دادگاه های مطبوعاتی، هیئت منصفه و نحوه انتخاب، شرکت آنها و وظایف آنها در طول دادرسی و تاثیر نظر آنها در حکم صادره از طرف دادگاه صورت پذیرفته است.   روش پژوهش در این پایان نامه کتابخانه ای می باشد و در یک ارزیابی کلی رویکرد غالب در یک ارزیابی کلی رویکرد غالب در جهت محدودیت مطبوعات و عدم اجرای قوانین مطبوعاتی بوده است، تعاریف دقیقی از واژه ها خصوصاً مطبوعات و جرایم مطبوعاتی به عمل نیامده و نقش و تاثیر هیئت منصفه در رای صادر شده از طرف دادگاه دقیقاً تبیین نگردیده است. لذا بازنگری در قانون و تدوین قانون مطبوعاتی و تعریف دقیق واژه ها لازم به نظر می آید. ولی با این همه رویکرد قانونگذاری همواره در جهت رفع ابهامات بوده است.       واژه های کلیدی: مطبوعات مطبوعات در ایران جرایم مطبوعاتی مسوولیت کیفری نحوه دادرسی در دادگاههای مطبوعاتی       مقدمه اصل 24 قانون اساسی: نشریات و مطبوعات در بیان   مطالب آزادند، مگر آنكه فحل به مبانی اسلام یا  حقوق عمومی باشد، تفصیل آن را قانون معین می كند.  آزادی و آزادی بیان یكی از حقوق طبیعی انسان است كه خداوند، همزاد با وی آفریده است. سلطه گران برای سلب آزادی انسانها و جوامع، شریفترین آزادیخواهان جهان حتی موسی (ع) ، عیسی (ع) ،محمد (ص) ، علی و حسین (ع)  را متهم می كردند تا آنها را از مردم و صحنه  مبارزات آزادیخواهانه بیرون كنند. آزادی بیان ریشه خونینی دارد و گوهر گرانبهایی است كه شاید هیچ راهی این مقدار قربانی و مبارزه به خود  ندیده است. آزادی بیان، اندیشه و تفكر و انتشار آن از طریق رسانه های مكتوب نظیرمطبوعات و كتب از پایه ای ترین واصلی ترین حقوق بشر است كه نگهبانی و  پاسداری از آن به  مثابه بستر اصلی رشد و تعالی جامعه بشری و شرط لازم و پایه توسعه و  یكی از  مبرزترین و مبرم ترین وظیفه دولتها وملتهاست.    اهمیت و نقش رسانه های گروهی در طرح مسائل یک جامعه در تمام ابعاد آن با  وسعتی كه دارد   موجبات پویایی و اعتلاء فكری، فرهنگی،  عاملی برای رشد و تواناییهای شهروندان برای مشاركت در زندگی اجتماعی و سیاسی می شود، عاملی است که جلو خودكامگی سیاسی و اجتماعی و انحصار قدرت را می گیرد. و با ایجاد امكان نقد برای جامع باز و پویا یاری می رساند، تبادل اندیشه زیاد می شود، موجب توسعه نهضتها، بیداری خلق می گردد، نظارت و كنترل برحكومت بیشتر می شود، موجب وحدت و ایجاد همبستگی و وحدت ملی و بین المللی  ایجاد همگرایی بین اقوام و ادیان می گردد. مطبوعات از جمله نمودار رشد و ترقی و طرز فكر آن جامعه است و از سوی دیگر راهنمای همان افراد جامعه است. برخورد و نحوه برخورد با مطبوعات به تناسب میزان دموكراتیك یا مستبد بودن حكومتها و دولتها متفاوت بوده و هست، تا آنجا كه وضعیت مطبوعات یك كشور، شاخصی برای محك زدن میزان دموكراسی آن كشور است.    امروز نقش مطبوعات از وسیله اطلاع رسانی وخبر فراتر رفته و به كانونهای قدرتمند تبدیل گردیده است.شاید مطبوعات نتوانند به مردم بگویند كه چگونه بیاندیشند ولی میتوانند بگویند كه به چه بیاندیشند و چه اموری را مهم  وحیاتی فرض نمایند. آری توسعه نیاز به مطبوعات دارد ومطبوعات نیاز به دموكراسی. در غیر این صورت جو بیگانگی در جامعه حاكمیت پیدا میكند و بازار تخطئه پر رونق میگردد. بدیهی است كه در چنین وضع نامطلوبی، امكان توسعه و تحكیم برادری و برابری وجود نداشته و حقیقت و عدالت در پرده ابهام وپندار محبوس خواهد ماند. در نگاه دیگر، این پدیده میتواند  در حكم یك عنصر فعال و خطرناك قادر خواهد بود تا با قدرت ذاتی خود، تباهیهای فراوانی را متوجه جامعه سازد و معضلاتی همچون نابودی ارزشهای انسانی، تحمیل الگوهای ضد ارزشی، انحراف وبزهكاری افراد جامعه، تضعیف امنیت ملی، تحریك به عداوتهای نژادی وقومی و ادیانی، تضعیف قوای مملكت، توهین و هتك حرمت اشخاص و در كل توان بالقوه برای آسیب رساندن به اجتماع را دارد. مطبوعات به همان اندازه كه سازنده و عامل رشد و توسعه است به همان میزان نیز میتواند موجب گمراهی، ضلالت و فلاكت یك ملت را به دنبال داشته باشد.             فهرست مطالب بخش اول: پیشینه تاریخی مطبوعات و قوانین مطبوعاتی در ایران فصل اول: تاریخچه مطبوعات در ایران 1-1-1ملاحظات تاریخی 1-1-1-1 مطبوعات در ایران باستان تا قاجار 1-1-1-2مطبوعات از قاجار تا انقلاب مشرو.طه 1-1-1-3 مطبوعات ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی 1-1-2 سیر تحول قانون مطبوعاتی ایران از ابتدا تا بعد از انقلاب اسلامی 1-1-2-1 قوانین مطبوعاتی از ابتدا تا انقلاب اسلامی الف) قانون مطبوعاتی 1286 ه . ش ب) قانون مطبوعات 1301 ه . ش ج) قانون محاکمه وزرا و هیئت منصفه 1307 ه . ش د) قانون هیئت منصفه 1310 ه . ش ذ) قانون اصلاح قسمتی از قانون مطبوعات سال 1321 ه . ش ن) لایحه راجع به توقیف جرائد و تسریع در محاکمه آنها 1327 ه . ش و) طرح مربوط به الغاء قوانین مطبوعاتی به استثناء قانون 1326 ه . ش ه) لایحه قانون مطبوعاتی 1331 ه . ش ی) لایحه قانون مطبوعات 1334 ه . ش 1-1-2-2 قوانین مطبوعاتی بعد از انقلاب اسلامی الف) لایحه قانون مطبوعات 1358 ه . ش ب) قانون مطبوعات 1364 و اصلاحیه 1379 ه . ش   فصل دوم: مطبوعات و جرائم مطبوعاتی 1-2-1 تعریف مطبوعات و جرائم مطبوعاتی 1-2-1-1 تعریف مطبوعات 1-2-1-2 تعریف جرائم مطبوعاتی 1-2-2 جرائم مطبوعاتی ( جرائم علیه اشخاص) 1-2-2-1 تهمت و افترا از طریق مطبوعات الف) عنصر قانونی ب) عنصر مادی ج) عنصر معنوی د) مجازات 1-2-2-2 توهین مطبوعاتی و اقسام آن الف) عنصر قانونی ب) عنصر مادی ج) عنصر معنوی د) مجازات 1-2-2-3  توهین به اشخاص عادی از طریق مطبوعات 1-2-2-4 توهین به مقامات دولتی از طریق مطبوعات الف) عنصر قانونی ب)عنصر مادی ج) عنصر معنوی د) مجازات 1-2-2-5 توهین به اموات از طریق مطبوعات الف) عنصر قانونی ب) عنصر مادی ج) عنصر معنوی د) مجازات 1-2-2-6 توهین به رهبر و مراجع مسلّم تقلید از طریق مطبوعات 1-2-2-7 توهین به ادیان از طریق مطبوعات الف) توهین به اسلام ب) توهین به سایر ادیان رسمی کشور 1-2-3 حمایت های حقوقی از زیان دیده به علت توهین و افتراء مطبوعاتی 1-2-3-1حق پاسخگویی 1-2-3-2مطالبه خسارات الف) خسارت مادی ب) خسارت معنوی 1-2-3-3 نحوه جبران خسارت معنوی 1-2-3-4 تهدید از طریق مطبوعات الف) عنصر قانونی ب) عنصر مادی ج) عنصر معنوی د) مجازات 1-2-4 جرایم علیه مصالح عمومی کشور از طریق مطبوعات 1-2-4-1 افشاء اسرار و اسناد نظامی الف) عنصر قانونی ب) عنصر مادی ج) عنصر معنوی د) مجازات 1-2-4-2 انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس، محاکم و تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی الف) افشاء مذاکرات غیر علنی مجلس ب) افشاء مذاکرات غیر علنی محاکم ج) افشاء تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی 1-2-4-3 تحریک به ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق مطبوعات الف) عنصر قانونی ب) عنصر مادی ج) عنصر معنوی د) مجازات 1-2-4-4  انتشار مطالب و صور منافی عفت از طریق مطبوعات الف) عنصر قانونی ب) عنصر مادی ج) عنصر معنوی د) مجازات 1-2-4-5 انتشار نشریه بدون پروانه 1-2-4-6 تقلید نام یا علامت نشریه دیگر 1-2-4-7 سرقت ادبی 1-2-4-8 اجاره دادن امتیاز پروانه نشریه به غیر و هرگونه واگذاری به افراد فاقد صلاحیت   بخش دوم: مسوول و مسوولیت کیفری در قانون مطبوعات و نحوه دادرسی در جرایم مطبوعاتی فصل اول: مسوول و مسوولیت کیفری در قانون مطبوعات 2-1-1 مسوولیت کیفری در قوانین مطبوعاتی سابق 2-1-2 مسوولیت کیفری در قانون مطبوعات 1364 و اصلاحیه 1379 ه . ش 2-1-2-1 مسوولیت کیفری صاحب امتیاز 2-1-2-2 مسوولیت کیفری مدیر مسوول 2-1-2-3 مسوولیت نویسنده و سایر پدید آورندگان 2-1-2-4 مسوولیت سایر دست اندر کاران   فصل دوم: نحوه و جریان دادرسی در جرائم مطبوعاتی 2-2-1صلاحیت دادگاه مطبوعات 2-2-2 تشریفات و شیوه دادرسی 2-2-2-1 علنی بودن دادرسی 2-2-2-2 لزوم حضور هیئت منصفه در دادرسی الف) سابقه تاریخی هیئت منصفه ب) قضاوت نقادانه پیرامون هیئت منصفه 1- دلایل مخالفان 2- دلایل موافقان 2-2-3 نحوه انتخاب اعضای هیئت منصفه و وظایف آنها قبل از اصلاح قانون اخیر التصویب 1379 2-2-3-1 نحوه انتخاب اعضای هیئت منصفه 2-2-3-2نحوه شرکت هیئت منصفه 2-2-3-3 رای هیئت منصفه 2-2-4 نحوه انتخاب اعضای هیئت منصفه با توجه به قانون اخیر التصویب 1379 2-2-4-1 شرایط اعضای هیئت منصفه 2-2-4-2 وظایف هیئت منصفه و رای آنها 2-2-4-3 پژوهش خواهی بخش سوم: نتیجه گیری و پیشنهادات        
 • جهاد، خودكفایی و امنیت غذایی
 • جهاد، خودكفایی و امنیت غذایی جهاد خودكفایی امنیت غذایی رفاه اجتماعی مدیریت جهادی جهاد، خودكفایی و امنیت غذایی سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل فروش فایل fileina فروشگاه ساز فایل فروشگاه فایل خرید مقاله و تحقیق رشته…

 • پاورپوینت مفاهیم سود در تئوری حسابداری شرودر
 • پاورپوینت مفاهیم سود در تئوری حسابداری شرودر دانلود دانلود پاورپوینت مفاهیم سود در تئوری حسابداری شرودر جهت رشته ی حسابداری در قالب 56 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش      …

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق کلمات کلیدی : مبانی نظری سند پیشینه تحقیق سند مبانی نظری سند در حقوق پیشینه تحقیق سند در حقوق مبانی نظری اسناد در حقوق پیشینه تحقیق اسناد در حقوق فصل دوم پایان…

 • دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد سرمایه سازمانی و انواع آن با فرمت word
 • دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد سرمایه سازمانی و انواع آن با فرمت word دانلود خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره سرمایه سازمانی و انواع آن با فرمت docx در قالب 17 صفحه ورد…

 • بررسی گزارشگری مالی و دولتی با تاکید بر گزارشگری مالی شهرداریها
 • بررسی گزارشگری مالی و دولتی با تاکید بر گزارشگری مالی شهرداریها حسابداری دولتی نظام گزارشگری مالی گزارشگری مالی در شهرداری ارزیابی عملكردسامانه گزارشگری مالی ارزیابی عملکرد سیستم گزارشگری مالی در شهرداری بررسی گزارشگری مالی و دولتی با تاکید بر گزارشگری…

 • نقش تحولات و وقایع دوره نخست وزیری آموزگار در روند پیروزی انقلاب اسلامی
 • نقش تحولات و وقایع دوره نخست وزیری آموزگار در روند پیروزی انقلاب اسلامی دلایل تغییر کابینه و انتصاب آموزگار علل انتخاب آموزگار به نخست وزیری بحرانها و چالش های پیش روی دولت آموزگار عوامل کناره گیری آموزگار از نخست وزیری…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *