پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با عنوان جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با عنوان جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران دانلود پایان نامه جنسیت در حقوق كیفری تاثیرات جنسیت در حقوق كیفری ایران حقوق کیفری ایران اثبات جرم و اجرای مجازات دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران

دانلود

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با عنوان جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران (بصورت جامع و کامل در قالب 200 صفحه)   *آپدیت اول:فایل تاثیر جنسیت در مجازات با 28 صفحه اضافه شد. *آپدیت دوم:اضافه شدن فایل ممنوعیت ازدواج با زن شوهردار و در عده بصورت مفصل در قالب 24 صفحه       چكیده در این پژوهش تاثیرات جنسیت در حقوق كیفری ایران با مراجعه و ملاحظه قوانین و مقررات اعم از ماهوی و شكلی مورد بررسی قرار گرفت كه مقنن با مد نظر قرار دادن جنسیت زن و مرد،تفاوت و تمایز در برخی موضوعات را اعمال كرده است. در عناوین مجرمانه جرایمی شناسایی گردیده است كه مختص جنس معینی بوده و در سن مسئولیت كیفری و زمان آن زن و مرد وضعیت یكسانی ندارند. به نحوی كه شروع مسئولیت كیفری زن زودتر از مرد است. در میزان دیه و پذیرش پرداخت دیه دیگری شرایط مساوی بین آنان حاكم نیست و زن جزء افرادی كه عهده‌دار دیه دیگران هستند، محسوب نمی‌گردد.   در تخفیف و تشدید مجازات اثر جنسیت قابل‌ملاحظه و موارد تخفیف مجازات هر یك در مقایسه با دیگری احصاء شده است. اثبات جرم و اجرای مجازات مباحثی می‌باشند كه زن و یا مرد بودن در آن بی‌تاثیر نیست. شهادت زنان در بعضی جرایم قابل پذیرش نبوده و در قسامه جز زمانی كه مدعی یا مدعی‌علیه باشند، نقشی ندارند. در قتل عمد اگر قاتل پدرو یا جدپدری باشد، اجرای قصاص ممكن نیست و چنانچه مقتول زن باشد، باید ابتدا نصف دیه مرد را پرداخت، آنگاه قصاص را اجرا كرد. قانونگذار در شیوه و كیفیت اجرای حد رجم و حد جلد و موارد تاخیر اجرای مجازات و مجازات‌های قابل تاخیر نیز جنسیت را مؤثر و بین زن و مرد تفاوت قائل شده است.       کلمات کلیدی: جرم شناسی حقوق کیفری حقوق کیفری ایران اثبات جرم و اجرای مجازات تاثیرات جنسیت در حقوق كیفری ایران       مقدمه انسان به عنوان كسی كه خداوند به او بزرگواری بخشیده و بر تمام آفریدگان جهان برتری داده و در زمین جانشین خود قرار داده، حقوقی را نیز دارا است. همان انسانی كه چنان مقام و منزلتی را دارا است، وظایف و تكالیفی نیز برای او مقرر گردیده تا بتواند در جمع بین حق و تكلیف و عمل به آن به هدف نهایی كه قرب الی‌الله است نائل شود. انسان‌ها از لحاظ توانایی و شایستگی و ارزش در جهت تكامل هیچ‌گونه تفاوتی با یكدیگر ندارند و در دارا شدن حق و تكلیف نیز نمی‌توان برای آنها تفاوتی قائل شد. لیكن هر گاه اجتماعی را به وجود آورند، در اعمال و اجرای حق در جهت نظم بخشیدن به جامعه و روابط اجتماعی و دیگر امور مربوط به آن ممكن است به لحاظ شرایط و اقتضائات جامعه و طبیعت ذاتی بشر، تمایزاتی از جهات گوناگون پدید آید. در عالم حقوق همه انسان‌ها در برابر قانون یكسان بوده و فرقی بین آنان وجود ندارد.    در حقوق كیفری كه قواعد آن آمره و مربوط به نظم عمومی جامعه است، وضعیت حاكم، برای همه شرایط مساوی را مقرر می‌نماید. در حقوق كیفری ایران كه ملهم از حقوق اسلامی است، هیچ‌گونه تبعیضی علیه هیچ فردی روا نمی‌شود. اصولاً از نظر قانونگذار جنسیت در وضع مقررات و تعیین عناوین كیفری و دلایل اثبات جرم و میزان مجازات و مسئولیت بی‌تاثیر است و همه افراد از نگاه قانون برابر فرض شده‌اند، اما این اصل با توجه به عرف و اعتقادات حاكم بر جامعه در موارد خاصی كه مربوط به خلقت ذاتی و میزان حضور در اجتماع و فعالیت‌ها و نوع روابط و كاركرد و ویژگی‌های فیزیكی و روحی افراد می‌شود،            فهرست مطالب چكیده 1 مقدمه 2 1- بیان مساله 4 2- اهمیت تحقیق 4 3- هدف تحقیق 5 4- روش كار 5 5- سوالات 5 6- فرضیات 6 7- پیشینه 7 8- ساماندهی موضوع 8   فصل اول:آثار جنسیت در عناوین مجرمانه 10 مقدمه 10 1-1 عناوین مجرمانه مختص مردان 11 1-1-1  لواط 11 1-1-2 تفخیذ 13 1-1-3 برهنه زیر یك پوشش خوابیدن دو مرد 16 1-1-4 ترك انفاق نسبت به همسر 17 1-1-5 ازدواج با زن شوهر‌دار یا در عده دیگری 19 1-1-6 عدم ثبت واقعه ازدواج دائم 21 1-1-7 عدم ثبت طلاق 22 1-1-8 عدم ثبت رجوع 24 1-1-9 ازدواج قبل از بلوغ دختر 25 1-1-10 انكار زوجیت 26 1-2 عناوین مجرمانه مختص زنان 28 1-2-1 مساحقه 28 1-2-2 برهنه زیر یك پوشش قرار گرفتن دو زن 29 1-2-3 بدحجابی 31 1-2-4 ازدواج زن شوهردار یا در عده  با دیگری 33 1-2-5 ادعای زوجیت و مطالبه حقوق مالی ناشی از ازدواج برخلاف واقع 35   فصل دوم:آثار جنسیت در سن و میزان مسئولیت كیفری و مجازات 38 مقدمه 38 2-1 تاثیر جنسیت در سن مسئولیت كیفری و میزان مسئولیت و دیه 39 2-1-1 اثر جنسیت در سن مسئولیت كیفری 39 2-1-2-1 عاقله 43 2-2-2-1-1 درجه و محدوده مسئولیت عاقله 44 2-1-2-1-2 اثر جنسیت در عاقله 46 2-1-3 تاثیر جنسیت در میزان دیه 47 2-1-3-1 دیه قتل 48 2-1-3-2 دیه عضو 50 2-1-3-3 دیه ضرب و جرح 52 2-1-3-4 صدماتی كه نیاز به ارش دارد 53 2-2 آثار جنسیت در میزان مجازات 54 2-2-1 اثر جنسیت در تخفیف مجازات 55 2-2-1-1 موارد تخفیف مجازات مردان در مقایسه با مجازات زنان 55 2-2-1-1-1 عدم حد در صورت تكرار خوابیدن دو مرد زیر یك پوشش 56 2-2-1-1-2 نسبت دادن زنا یا لواط توسط پدر یا جد پدری 56 2-2-1-1-2-1 پدر یا جد پدری و فرزند هر دو مسلمان یا نامسلمان باشند 59 2-2-1-1-2-2 پدر یا جد پدری و فرزند یكی مسلمان و دیگری نامسلمان باشد 60 2-2-1-1-3 قذف همسر متوفی توسط شوهرش 60 2-2-1-1-3-1 هر دو مسلمان یا نامسلمان باشند 63 2-2-1-1-3-2 یكی مسلمان دیگری نامسلمان باشد 64 2-2-1-1-4 سرقت پدر از مال فرزند 66 2-2-1-1-5 قتل فرزند توسط جد یا جد پدری 67 2-2-1-1-5-1 پدر یا جد پدری و فرزند هر دو مسلمان یا کافر باشند 69 2-2-1-1-5-2 پدر یا جد پدری و فرزند یکی مسلمان، دیگری کافر باشد 69 2-2-1-1-5-3 قتل فرزند حاصل از زنا 70 2-2-1-1-5-4 قتل فرزند رضاعی 71 2-2-1-1-5-5 قتل فرزند حاصل از لقاح مصنوعی 71 2-2-1-1-6 ایراد صدمات بدنی زن توسط مرد 74 2-2-1-1-7 جواز قتل و ضرب و جرح همسر ومرد اجنبی 75 2-2-1-2 موارد تخفیف مجازات زنان در مقایسه با مجازات مردان 77 2-2-1-2-1 حد زنا 77 2-2-1-2-1-1- زنا با زن پدر 77 2-2-1-2-1-2- زنای غیر مسلمان با زن مسلمان 79 2-2-1-2-1-3 زنای محصنه با نابالغ 79 3-2-1-2-1-4 زنای زن متاهل قبل از دخول 80 2-2-1-2-2 همجنس بازی 81 2-2-1-2-3 قوادی 82 2-2-1-2-4 تعرض نسبت به زنان 83 2-2-1-2-5 مزاحمت برای زنان 84 2-2-1-2-6 توهین به زنان در اماکن عمومی و معابر 85 2-2-1-2-7 رعایت موازین شرعی در مورد متهمین زن هنگام بازجویی 86   فصل سوم:آثار جنسیت در اثبات جرم و اجرای مجازات 88 مقدمه 88 3-1 آثار جنسیت در اثبات جرم 89 3-1-1 شهادت 89 3-1-1 تاثیر جنسیت در اعتبار شهادت 91 3-1-1-1-1 عدم اعتبار شهادت مرد 91 3-1-1-1-2 عدم اعتبار مطلق شهادت زن و اعتبار شهادت مرد 92 3-1-1-1-3 عدم پذیرش گواهی زن بدون همراهی مرد 93 3-1-2 قسامه 95 3-1-2-1 موارد قسامه 96 3-1-2-2 نصاب قسامه 97 3-2 آثار جنسیت در اجرای مجازات 101 3-2-1 اجرای مجازات مردان 101 3-2-1-1 اجرای قصاص 102 3-2-1-1-1 قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری 102 3-2-1-1-2 قتل زن توسط مرد 103 3-2-1-1-3 قتل خنثی توسط مرد 104 3-2-1-1-4 قطع عضو یا جرح  زن توسط مرد 105 3-2-1-2 شیوه و کیفیت اجرای مجازات در قیاس با زنان 106 3-2-1-2-1 اجرای حد رجم 106 3-2-1-2-2 اجرای حد جلد 108 3-2-2-1 اجرای مجازات زنان 110 3-2-2-1 تاخیر در اجرای مجازات 110 3-2-2-1-1 موارد تاخیر در اجرای مجازات 111 3-2-2-1-2 مجازات‌های قابل تاخیر 115 نتیجه گیری 120 پیشنهاد ها 125 منابع و مآخذ 127 Abstract 132                
 • دانلود تحقیق هوش اخلاقی و مولفه های آن با فرمت ورد
 • دانلود تحقیق هوش اخلاقی و مولفه های آن با فرمت ورد دانلود هدف از این تحقیق بررسی هوش اخلاقی و مولفه های آن با فرمت docx در قالب 18 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می…

 • دانلود پاورپوینت مرور اولویت های فروش
 • دانلود پاورپوینت مرور اولویت های فروش دانلود دانلود پاورپوینت مرور اولویت های فروش جهت رشته کسب و کار 24 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       مواردی که در این پاورپوینت…

 • جایگاه و روند عسر و حرج در قانون
 • جایگاه و روند عسر و حرج در قانون مقاله عسر و حرج در طلاق الحاکم ولی الممتنع مبانی عسر و حرج محدوده قاعده عسروحرج قاعده نفی عسروحرج قاعده نفی عسروحرج در امور خانوادگی در قانون ایران شرایط و محدوده اعمال…

 • پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی - پلاستیک ها
 • پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی - پلاستیک ها دانلود در این پروژه پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی - پلاستیک ها در 30 اسلاید به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر طبق موارد زیر بیان شده است: 1-  تعریف 2-  پلاستیک به…

 • پاورپوینت بررسی ساختمان چشم انسان ، بیماری ها و درمان
 • پاورپوینت بررسی ساختمان چشم انسان ، بیماری ها و درمان دانلود دانلود پاورپوینت بررسی ساختمان چشم انسان ، بیماری ها و درمان جهت رشته پزشکی در قالب 350 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش…

 • پاورپوینت آموزشی معاینه فیزیکی قلب ریه و شکم
 • پاورپوینت آموزشی معاینه فیزیکی قلب ریه و شکم دانلود دانلود پاورپوینت آموزشی معاینه فیزیکی قلب ریه و شکم جهت رشته پزشکی در قالب 40 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش    …

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *