پایان نامه کارشناسی ارشد رشته صنایع دستی با عنوان مروری بر تزیینات معماری مسکونی ایران (قاجار و اوایل پهلوی)

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته صنایع دستی با عنوان مروری بر تزیینات معماری مسکونی ایران (قاجار و اوایل پهلوی) تزیینات معماری تزیینات معماری مسکونی تزیینات معماری مسکونی ایران تزیینات خانه های قاجار و پهلوی تزیینات معماری مسکونی دوره قاجار تزیینات معماری مسکونی دوره پهلوی دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته صنایع دستی

دانلود

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته صنایع دستی با عنوان مروری بر تزیینات معماری مسکونی ایران (قاجار و اوایل پهلوی) (A review on the decoration of Iranian residential architect (Guajarid and pahlavi times       چکیده:  از دوران نوسنگی در پی دست کشیدن انسان از تردد و اقامت و سکونت در یک محل نخستین خانه ها ساخته شد و میتوان گفت در دوران گردآوری غذا به علت ایجاد محل هایی برای ذخیره غذا چون نوعی ساختن در آن رعایت می شد معماری آغاز گردید و انسان با ایجاد نخستین سرپناه های ساده گام های اولیه معماری به مفهوم متداول آن که ایجاد فرم در فضاست ر ابرداشت و تقریبا از همین زمان بود که انسان در کیفیتهای کاربردی و در چگونگی های شکلی فضای آن به اندازه توان خود مداخله کرد و انواع همین انگیزه ها بود که بسیاری از کسان را به ایجاد نقوش بر دیوارهای بنایی که پدید می آوردند واداشت و تزئین قسمت های مختلف یک بنا توانست به عنوان زمینه ساز بیشترین امکان بروز خلاقیت فردی باشد و از این طریق است که میتوان به بازشناسی خواسته انسان در اثرگذاری بر محیط مصنوع از راه گزینش و جا دادن علائم و یا نقوشی که کاربردی «بیانی» و گاه می تواندن نقش نمادهای فرهنگی و قومی را ایفا کنند دست پیدا کرد.    تمایل انسان به زیبایی در او یک احساس رضایت به وجود می اورد و همین مسئله است که انسان را به ساختن فضاهایی وا می دارد که با همسانی با طبیعت و نزدیکی به اصل فطری اش خستگی جسمانی و درماندگی های روحی اش را به باد فراموشی می سپارد. مفهوم زیبایی در قرن 14 هحری دارای بعد روانی می شود بدین ترتیب که بیننده خود نیز جزئی از فرایند به حساب می آید و در اصل، بیننده و وضع روحی و قضاوت او در فرایند ادراک زیبایی نقش اصلی پیدا می کند و این مسئله ای است که امروزه کمتر توجهی به آن نمی شود. ما باید با نگاه به آیینه پشت به جلو برانیم و با در نظر گرفتن آنچه که در گذشته داشته ایم و سرمشق قرار دادن آنها از سردرگمی که امروزه به آن دچار هستیم رهایی یابیم. این تحقیق نظری می باشد و با بررسی خانه های قاجار و پهلوی سعی در نشان دادن شرایط معماری آن دوره دارد.       کلمات کلیدی: معماری تزیینات معماری تزیینات معماری مسکونی ایران تزیینات خانه های قاجار و پهلوی           فهرست مطالب چکیده…………………………………………………………………………………………………………………….. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… فصل اول: کلیات تحقیق                                                                                           1-1عنوان………………………………………………………………………………………………………………….1 1-2بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………1 1-3هدف و ضرورت………………………………………………………………………………………………….2 1-4فرضیه و سئوالات…………………………………………………………………………………………………3 1-5روش شناسی تحقیق……………………………………………………………………………………………..4   فصل دوم: مروری بر معماری تزیینی 2-1مروری برپیشینه معماری و تزیینات……………………………………………………………………….5   2-1-1تزیینات معماری ایران باستان…………………………………………………………………………..9  2-1-2تزیینات معماری دوره اسلامی…………………………………………………………………………21   فصل سوم: معماری : فضا،محیط و مسکن 3-1تعریف معماری………………………………………………………………………………………………….32     3-1-1فضای معماری……………………………………………………………………………………………36     3-1-2محیط ورفتار انسان……………………………………………………………………………………..38 3-2مسکن………………………………………………………………………………………………………………43     3-2-1خانه های نخستین در ایران…………………………………………………………………………45     3-2-2ریشه به کار گیری تزیینات در فضای مسکونی………………………………………………50 3-3ویژگی معماری قاجار………………………………………………………………………………………….55 3-4ویژگی معماری پهلوی………………………………………………………………………………………..64 5-3شیوه های طراحی معماری قاجار و پهلوی…………………………………………………………….72   فصل چهارم: تزیینات : تزیینات خانه های قاجار و پهلوی 4-1تزیینات…………………………………………………………………………………………………………….76     4-1-1تزیینات از لحاظ شکل……………………………………………………………………………….80     4-1-2تزیینات از لحاظ مواد و مصالح…………………………………………………………………….88 4-2تزیینات معماری قاجار……………………………………………………………………………………….117 4-3تزیینات معماری پهلوی………………………………………………………………………………………126 4-4نمونه های خانه های قاجار و پهلوی……………………………………………………………………130    فصل پنجم: زیبایی شناسی: روان انسان، فضای مسکونی 5-1زیبایی………………………………………………………………………………………………………………154    5-1-1 مفهوم زیبایی در طول زمان………………………………………………………………………….156    5-1-2نظریه های زیبایی شناسی……………………………………………………………………………..158 5-2تعامل بین روان انسان و فضای مسکونی………………………………………………………………..163 تحلیل خانه های قاجار و پهلوی و نتیجه گیری …………………………………………………………169 منابع و مأخذکتاب………………………………………………………………………………………………..177 منابع و مأخذ مقاله ………………………………………………………………………………………………181   منابع و مأخذ پایان نامه……………………………………………………………………………………….183 منابع و مأخذ عکس……………………………………………………………………………………………..184          فهرست منابع تصاویر فصل چهارم  تصویر 4-4-1 ، خانه قوام الدوله . نگارنده. تصویر 4-4-2 ، خانه قوام الدوله . همان. تصویر4-4-3 ، خانه قوام الدوله . همان. تصویر 4-4-4 ، خانه قوام الدوله . همان. تصویر 4-4-5 ، خانه قوام الدوله . همان. تصویر 4-4-6 ، خانه قوام الدوله . همان. تصویر 4-4-7 ، خانه قوام الدوله. همان. تصویر 4-4-8 ، خانه قوام الدوله . همان. تصویر 4-4-9 ،خانه قوام السلطنه ، سایت میراث فرهنگی . تصویر 4-4-10 ، خانه قوام السلطنه. همان . تصویر 4-4-11 ، خانه قوام السلطنه. نگارنده. تصویر 4-4-12 ، خانه قوام السلطنه. نگارنده. تصویر 4-4-13 ، خانه قوام السلطنه. نگارنده. تصویر 4-4-14 ، خانه قوام السلطنه. نگارنده. تصویر 4-4-15 ، خانه مشیرالدوله ، سایت میراث فرهنگی.  تصویر 4-4-16 ، خانه مشیرالدوله.  همان . تصویر 4-4-17 ، خانه امام جمعه ، نگارنده . تصویر 4-4-18 ، خانه امام جمعه . همان . تصویر 4-4-19 ، خانه امام جمعه . همان . تصویر 4-4-19/1 ، خانه امام جمعه . همان. تصویر 4-4-19/2 ، خانه امام جمعه . همان. تصویر 4-4-19/3 ، خانه امام جمعه . همان. تصویر 4-4-20 ، خانه امام جمعه . همان . تصویر 4-4-21 ، خانه امام جمعه . همان . تصویر 4-4-22 ، خانه امام جمعه . همان . تصویر 4-4-23 ، خانه امام جمعه . همان . تصویر 4-4-24 ، خانه امام جمعه . همان . تصویر 4-4-25 ، خانه امام جمعه . همان . تصویر 4-4-26 ، خانه امام جمعه . همان . تصویر 4-4-27 ، خانه امام جمعه . همان . تصویر 4-4-28 ، خانه امام جمعه . همان . تصویر 4-4-29 ، خانه امام جمعه . همان . تصویر 4-4-30 ، خانه ابریشمی. غضبانپور، جاسم ، 1370 . خانه ایرانی ، سازمان ملی زمین و مسکن ، ص 82 تصویر 4-4-31 ، همان ، ص 83 . تصویر 4-4-32 ، خانه اجاق بیات . همان ، ص 45. تصویر 4-4-33 ، خانه اجاق بیات .همان ، ص 45. تصویر 4-4-34 ، خانه آصف یزدی . همان ، ص 50. تصویر 4-4-35 ،، خانه آصف یزدی . همان ، ص 50. تصویر 4-4-36 ، خانه قلعی . همان ، ص 42.  تصویر 4-4-37 ، خانه دارویی . همان ، ص 113. تصویر 4-4-38 ، خانه سمیعی . همان ، ص 79.  تصویر 4-4-39 ، خانه سمیعی .همان ، ص 78.  تصویر 4-4-40 ، خانه شهشهانی . همان ، ص205.  تصویر 4-4-41 ، خانه شهشانی . همان ، ص 206. تصویر 4-4-42 ، خانه ملک التجار . همان ، ص 158. تصویر 4-4-43 ، خانه ملک التجار . همان ، ص 159 . تصویر 4-4-44 ، خانه باقری . همان ، ص 105. تصویر 4-4-45 ، خانه اسدیان . همان ، ص 66.  تصویر 4-4-46 ، خانه مناف زاده . همان ، ص 61.  تصویر 4-4-47 ، خانه مناف زاده . همان ، ص 62.  تصویر 4-4-48 ، خانه امین اسلامی . همان ، ص 123.  تصویر 4-4-49 ، خانه امین اسلامی . همان ، ص 123 . تصویر 4-4-50 ، خانه تقوی . همان ، ص 109.  تصویر 4-4-51 ، نمای خانه ای در تهران . نگارنده . تصویر 4-4-52 ، نمای خانه ای در تهران . همان. تصویر 4-4-53 ، نمای خانه ای در تهران . همان.            
 • پاورپوینت کاربرد فناوری web gis در سامانه اطلاعات مکانی
 • پاورپوینت کاربرد فناوری web gis در سامانه اطلاعات مکانی پاورپوینت کاربرد فناوری web gis پاورپوینت آموزش سیستم اطلاعات جغرافیایی gis پاورپوینت سیستم های اطلاعات جغرافیایی gis پاورپوینت مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی gis دانلود دانلود پاورپوینت کاربرد فناوری web gis در…

 • دانلود پاورپوینت امنیت شبکه
 • دانلود پاورپوینت امنیت شبکه پاورپوینت امنیت شبکه پاورپوینت امنیت شبکه وایرلس پاورپوینت درباره امنیت شبکه پاورپوینت امنیت شبکه های کامپیوتری پاورپوینت امنیت شبکه های اجتماعی پاورپوینت امنیت شبکه وایرلس پاورپوینت درباره امنیت شبکه دانلود دانلود پاورپوینت امنیت شبکه جهت رشته…

 • دانلود پاورپوینت بام های سبز و روش های اجرای آن
 • دانلود پاورپوینت بام های سبز و روش های اجرای آن پاورپوینت بام سبز پاورپوینت روش اجرای بام سبز پاورپوینت اصول بام سبز پاورپوینت روش اجرای بام سبز دانلود دانلود پاورپوینت بام های سبز و روش های اجرای آن در قالب…

 • پاورپوینت روان شناسی عمومی
 • پاورپوینت روان شناسی عمومی پاورپوینت روانشناسی عمومی چیست پاورپوینت روانشناسی عمومی دانلود پاورپوینت روان شناسی عمومی دانلود دانلود پاورپوینت روان شناسی عمومی جهت رشته ی روان شناسی در قالب 41 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع…

 • پاورپوینت تعریف رنگ و روانشناسی رنگ در تبليغات
 • پاورپوینت تعریف رنگ و روانشناسی رنگ در تبليغات دانلود دانلود پاورپوینت تعریف رنگ و روانشناسی رنگ در تبليغات جهت رشته روانشناسی در قالب 27 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش      …

 • پاورپوینت گونه شناسی فرهنگ
 • پاورپوینت گونه شناسی فرهنگ دانلود پاورپوینت گونه شناسی فرهنگ چهار چهره فرهنگی مهم در جهان فرهنگ داوس فرهنگ جهان مك فرهنگ پروتستانتیسم اوانگلیك انوع شخصیت و فرهنگ تقسیم بندی فرهنگ ها دانلود عنوان: پاورپوینت گونه شناسی فرهنگ دسته: رشته های…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *