پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی با عنوان پیران های شیمی

پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی با عنوان پیران های شیمی پیران پیریمیدین تركیبات آلی مشتقات نوینی دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی پیران های شیمی

دانلود

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی با عنوان پیران های شیمی   چکیده: پیرانها و پیریمیدینها هسته های هتروسیكل تشكیل ‌دهنده تركیبات آلی مهمی هستند. آنها بخش اصلی ساختار بسیاری از تركیبات طبیعی را تشكیل می دهند و در تهیه تعداد زیادی از تركیبات دارویی مفید، به كار می روند. كاربردهای متنوع و مصارف زیاد آنها، محدود بودن منابع طبیعی، همچنین مقدار ناچیز این تركیبات در منابع طبیعی و مهمتر از همه، مشكلات مربوط به استخراج آنها موجب شده است شیمیدانها برای سنتز این تركیبات بسیار تلاش كنند. اگرچه برای سنتز مشتقات پیران و پیریمیدین كارهای زیادی انجام شده است؛ اما برای سنتز تركیبات پیرانو پیران و پیرانو پیریمیدین كه در چند مورد خواص دارویی جالبی نشان داده اند، پژوهشهای كمی صورت پذیرفته است. در پایان نامه حاضر روشی برای تهیه مشتقات نوینی از پیران و پیریمیدین ارائه می گردد.     کلمات کلیدی: پیران پیریمیدین تركیبات آلی مشتقات نوینی       مقدمه: مشتقات پیران به دلیل نقش گسترده‌ای كه در فعالیتهای زیستی ایفا می‌كنند، بسیار مورد توجه ‌هستند [1‍]. این تركیبات به وفور در طبیعت وجود دارند [2] .برای مثال لاكتون α-پیرون به شكل شاخه جانبی در تعدادی از استروئیدهای طبیعی موجود است. مشتقی از γ-پیرون با نام مالتول  در برگ‌های سوزنی كاجوجود دارد [3]. بنزوپیرانها گروه مهمی از مشتقات پیران هستند كه بسیاری از آنها در طبیعت، ماده  اساسی رنگ و بوی گونه‌های گیاهی را تشكیل می‌دهند [4و5].    گزارش شده است كه مشتقات پیران، فعالیتهای ضدمیكروبی  [6]، اثرات تحریك كننده  رشد  [7]، اثرات ضد قارچ و تنظیم كننده‌ رشد گیاه  [8]، فعالیتهای ضد تومور  [9]، اثرات كاهش دهنده  فشار خون  [10]،  فعالیت ضد تجمع پلاكت ، بی حس کنندگی موضعی  [11-13] و اثرات ضد افسردگی  [14] از خود نشان داده‌اند. به دلیل اهمیتی كه پیرانها از نظر خواص شیمیایی و دارویی دارند، سنتز و مطالعه  آنها حائز اهمیت فراوانی بوده است.           فهرست مطالب چکیده فارسی                                 ر چکیده انگلیسی                           ز   فصل اول : مقدمه و تئوری پیرانها                                     1 1-1) مقدمه   1                             1-2) خواص كلی پیرانها           1 1-3) سنتزپیران‌ها                                         5 1-3-1) سنتز پیران-2-اون با استفاده از β-كتواسترها             5 1-3-2) سنتزپیران-2-اون با استفاده از استرهای غیراشباع-α،β                               5 1-3-3)سنتز پیران-2-اون ازطریق واكنش هترودیلز-آلدر                                         6 1-3-4) سنتز پیران-2-اون با استفاده از شیوه ی وارون  واکنش گروه کربونیل   6 1-3-5) سنتز پیران-2-اون از سیكلوپنتادی انون اپوكسید                   7    1-3-6) سنتز پیران-4-اون‌ها                                                       7 1-3-7) سنتز H2-پیران از طریق حدواسط دی انون                                     8 1-3-8) سنتز H2-پیران از طریق واكنش ویتیگ                             9 1-3-9) سنتز H4-پیران‌ها                                 9 1-4) سنتز تركیبات دو حلقه‌ای پیرانوپیران                                                                                             10 پیریمیدینها 1-5) مقدمه                                                           13  1-6) بررسی برخی از خواص كلی پیریمیدینها                                   14  1-7) خواص شیمیایی پیریمیدین                                                                        16 1-7-1) حمله  الكترون دوستی به كربن                                            16 1-7-1-1) نیترودار كردن                                          16 1-7-1-2) هالوژن دار كردن                                                    16 1-7-1-3) فرمیل دار كردن                                                           18 1-7-1-4) اكسیداسیون                                                                          18 1-7-2) حمله  هسته دوستی به كربن                                        19    1-8) سنتز پیریمیدین                           20 1-8-1) سنتز از اجزاء اتمی [5+1]                               21 1-8-2) سنتز از اجزاء اتمی [4+2]                                                                          22 1-8-3) سنتز از اجزاء اتمی [3+3]                                        23   فصل دوم : بحث و نتیجه گیری 2-1)مقدمه                                                       24 2-2)روش تحقیق                                                                                    24 2-3) سنتز مشتقات 2-آمینو-3-سیانو-4-(آریل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو ]3،2- [cپیران-5-اون         26 2-3-1) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(4-متوكسی فنیل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو ]3،2-[c پیران-5-اون                27 2-3-2) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(4-متیل فنیل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو]3،2-[cپیران-5-اون                  28 2-3-3) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(3-متوكسی فنیل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو ]3،2-[cپیران-5-اون                      29 2-3-4) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(3-کلروفنیل)-7-متیل-H4،H5–پیرانو]-3،2-[cپیران-5-اون                                                        30 2-3-5) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(4-فلوئورو فنیل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو ]3،2- [c پیران-5-اون                                                   30 2-4) سنتز 4-آمینو-5-(آریل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]3،2-[c پیران-6-اون                31             2-4-1) سنتز 4-آمینو-5-(4-متوكسی فنیل)-8-متیل پیریمیدو]4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]3،2-[c پیران-6-اون               35 2-4-2) سنتز 4-آمینو-5-(4-متیل  فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]3،2-[cپیران-6-اون                              37               2-4-3) سنتز 4-آمینو-5-(3-متوکسی فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو]3،2-[c پیران-6-اون                  40                                                                                         2-4-4) سنتز 4-آمینو-5-(3-کلرو فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو]3،2 [c-پیران-6-اون                                        42             2-4-5) سنتز 4-آمینو-5-(4-فلوئوروفنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو-]3،2-[c پیران-6-اون                   44 2-5) مقایسه با روشهای دیگر سنتز تركیبات پیرانوپیریمیدین                 47 2-6)نتیجه گیری                                      49 2-7)پیشنهاد برای کارهای آینده                                   50   فصل سوم : کارهای تجربی  3-1) تكنیك عمومی                                                            51 3-2) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(4-متوكسی فنیل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو ]3،2-[c پیران-5-اون             51 3-3) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(4-متیل فنیل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو]3،2-[cپیران-5-اون             52 3-4) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(3-متوكسی فنیل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو ]3،2-[c پیران-5-اون             53 3-5) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(3-کلروفنیل)-7-متیل-H4،H5–پیرانو ]-3،2-[c پیران-5-اون               53 3-6) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(4-فلوئورو فنیل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو ]3،2- [cپیران-5-اون                              54 3-7) سنتز 4-آمینو-5-(4-متوكسی فنیل)-8-متیل پیریمیدو ]4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]3،2-[c پیران-6-اون                                       55 3-8) سنتز 4-آمینو-5-(4-متیل فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]3،2-[c پیران-6-اون               56 3-9) سنتز 4-آمینو-5-(3-متوکسی فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو]3،2-[c پیران-6-اون               56 3-10) سنتز 4-آمینو-5-(3-کلرو فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]3،2-[c پیران-6-اون                              57 3-11) سنتز 4-آمینو-5-(4-فلوئوروفنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو]3،2-[c پیران-6-اون                                  58     فصل چهارم : طیفها و مراجع طیفها                                                              60     مراجع                                    80                                       فهرست شکلها فصل اول شکل(1-1) تعادل بین حلقهH 2-پیران با دی انون             2 شکل (1-2) تعادل بین ساختارهای حلقوی و غیر حلقوی در ترکیب استخلافدارH 2-پیران             3 شکل(1-3) تعادل بین α-پیرون با مزومر نمک پیریلیوم؛ γ-پیرون                         3 شکل(1-4) موقعیتهای فعال در α- و γ-پیرون                                                                      4 شکل(1-5) سنتز پیران-2-اون با استفاده از β-كتواسترها               5 شکل(1-6) سنتزپیران-2-اون با استفاده از استرهای غیراشباع-α،β                   6 شکل(1-7) سنتز پیران-2-اون ازطریق واكنش هترودیلز-آلدر                       6 شکل(1-8) سنتز پیران-2-اون با استفاده از شیوه ی وارون  واکنش گروه کربونیل                   7 شکل(1-9) سنتز پیران-2-اون از سیكلوپنتادی انون اپوكسید                                                                          7 شکل(1-10) سنتز پیران-4-اون با استفاده ازواکنش ترکیبات انیدرید با پلی فسفریك اسید                                                              8 شکل(1-11) سنتز‌γ-پیرون از طریق حد واسط دی استال                                                             8 شکل(1-12) سنتز H2-پیران از طریق حدواسط دی انون                                                             8 شکل(1-13) سنتز H2-پیران از طریق واكنش ویتیگ                                                                 9 شکل(1-14) سنتز H4-پیران با استفاده از واکنش عكس دیلز-آلدر                                                                                          9  شکل(1-15) سنتز H4-پیران با استفاده از واکنش کاهش                                                                                                    10 شکل(1-16) سنتز H4-پیران با استفاده از واکنش هترو دیلز-آلدر                                                                      10 شکل(1-17) سنتز ترکیب پیرانوپیران از طریق آلكیل‌دار کردن تری استیك اسید لاكتون                                                              10 شکل(1-18) سنتز ترکیبات پیرانوپیران با استفاده از واکنش تراكمی β-كتواسترها با تری استیك اسید لاكتون                        11                                   شکل(1-19) واکنش سنتز مشتق 3-استخلافدار پیرانوپیران                                                     11 شکل(1-20) سنتز ترکیب پیرانوپیران با استفاده از واکنش تراکمی‌ مالون دی آمید با دو مولكول مالونیل كلرید                                    11 شکل(1-21) سنتز ترکیب پیرانوپیران با طریق واکنش الکتروسیکلی حد واسط اکساتری ان                                                            12 شکل(1-22) واکنش سنتز ترکیب پیرانوپیران دی اُن                                                                          12 شکل(1-23) مقایسه قدرت بازی پیریمیدین با پیریدین                                                                                14 شکل(1-24) توزیع نسبی چگالی الكترونی مولكول پیریمیدین                                                                          15 شکل(1-25) پیریمیدینهای زیستی یوراسیل و تیمین                                                               15 شکل(1-26) ) طول ها و زوایای پیوندی مولكول‌پیریمیدین                                                                            15 شکل(1-27) واکنش نیترودار كردن پیریمیدین                                                                                16  شکل(1-28) واکنش برم دار كردن پیریمیدین                                               16 شکل(1-29) واکنش فلوئور دار كردن پیریمیدین                                                  17 شکل(1-30) واکنش ید دار كردن پیریمیدین                                                                 17 شکل(1-31) واكنش فرمیل دار كردن پیریمیدین                                                                18 شکل(1-32) واکنش اكسیداسیون پیریمیدین                                                               18 شکل(1-33) واکنش آب پوشی مستقیم هالوپیریمیدین در شرایط اسیدی و قلیایی                                                                      19 شکل(1-34) واكنش افزایشی پیریمیدین با استفاده از واكنشگرهای گرینیارد                                                                    19 شکل(1-35) واکنش جانشینی هسته دوستی هالو پیریمیدین با یون آلكوكسی                                                                           19 شکل(1-36) واکنش جابجایی هالوژن ترکیب دی هالو پیریمیدین در حضور HI                                                                         20 شکل(1-37) سنتز پیریمیدین از واکنش  پروپینوئیل اورتان با آنیلین                                                                                  20 شکل(1-38) سنتز پیریمیدین از واکنش β-آمینوایمین با فرمالدهید                                           21  شکل(1-39) سنتز پیریمیدین از واکنش β-آمینو استر غیر اشباع با تركیب ایزوسیانات                                                                 21 شکل(1-40) سنتز پیریمیدین از واکنش اتیل 3-آمینو-2،4ی سیانو كروتونات با 2،2،2-تری كلرواستو نیتریل                                     21 شکل(1-41) سنتز پیریمیدین از واکنش N-فرمیل آمیدین با دی متیل مالونات                                                                      22 شکل(1-42) ) سنتز پیریمیدین از واکنش دیلز-آلدر آزادی ان‌ها با آلكینهای فقیر الكترون                                                             22 شکل(1-43) سنتز پیریمیدین با استفاده از هم ارزهای β-دی آلدهید                                                                      23 شکل(1-44) سنتز پیریمیدین با استفاده از مالوناتهای استخلافدار                                                                      23 شکل(1-45) سنتز پیریمیدین از واکنش مالونونیتریل با تیواورهN –استخلافدار                                                                      23   فصل دوم شکل(2-1) شمای کلی سنتز دو مرحله ای مشتقات پیرانوپیران (e-a124) و مشتقات پیریمیدوپیرانوپیران (e-a125)                                 25 شکل(2-2) مکانیسم  تهیه ی مشتقات آریلیدن مالونونیتریل                                 26 شکل(2-3) مکانیسم سنتزمشتقات 2-آمینو-3-سیانو-4-(آریل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو]2،3- [cپیران-5-اون                               27 شکل(2-4) واکنش سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4- (4-متوكسی فنیل) -7-متیل-H4،H5-پیرانو]3،2- [cپیران-5-اون                             28 شکل(2-5) واکنش سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4- (4-متوكسی فنیل) -7-متیل-H4،H5-پیرانو]3،2- [cپیران-5-اون                 28 شکل(2-6) واکنش سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4- (3-متوكسی فنیل) -7-متیل-H4،H5-پیرانو]3،2- [cپیران-5-اون                                   29 شکل(2-7) واکنش سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(3-کلروفنیل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو3،2- [cپیران-5-اون                                            30 شکل(2-8) واکنش سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(4-فلوئورو فنیل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو]3،2- [cپیران-5-اون                   31 شکل(2-9) مکانیسم سنتزمشتقات 4-آمینو-5-(آریل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]2،3-[cپیران-6- اون                 32 شکل(2-10) مکانیسم واکنش جانبی تشکیل فراورده  پیریمیدوپیرانوپیران-4-اون                                                                             34 شکل(2-11) واكنش تولید آمیدین                                                35 شکل(2-12) سنتز 4-آمینو-5-(4-متوكسی فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]2،3-[c پیران-6- اون               36 شکل(2-13) الگوی پیشنهادی گسست (a125)                                                                                                                       37 شکل(2-14) سنتز 4-آمینو-5-(4-متیل فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]2،3-[c پیران-6- اون                                  38 شکل(2-15) الگوی پیشنهادی گسست (b125)                                                               39 شکل(2-16) سنتز 4-آمینو-5-(3-متوکسی فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]2،3- [cپیران-6- اون                              40 شکل(2-17) الگوی پیشنهادی گسست (c125)                                                             41 شکل(2-18) سنتز 4-آمینو-5-(3-کلرو فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]2،3- [cپیران-6- اون                                    42 شکل(2-19) الگوی پیشنهادی گسست (d125)                                                            44 شکل(2-20) سنتز 4-آمینو-5-(4-فلوئوروفنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]2،3- [cپیران-6- اون                                  44 شکل(2-21) الگوی پیشنهادی گسست (e125)                                                              46 شکل(2-22) واکنش های سنتز برخی مشتقات نفتالو پیرانوپیریمیدین                                                                            48        
 • ادبیات نظری و پیشینه تجربی خلاقیت
 • ادبیات نظری و پیشینه تجربی خلاقیت کلمات کلیدی : مبانی نظری خلاقیت پیشینه تحقیق خلاقیت پیشینه خارجی خلاقیت پیشینه داخلی خلاقیت پیشینه تاریخی خلاقیت پیشینه تحقیق درباره خلاقیت تاریخچه خلاقیت در ایران پیشینه تحقیق در مورد خلاقیت پیشینه نظری خلاقیت…

 • پاورپوینت سیستم های دودویی (باینری)
 • پاورپوینت سیستم های دودویی (باینری) دانلود پاورپوینت سیستم های دودویی دانلود پاورپوینت سیستم های باینری پاورپوینت در مورد سیستم های دودویی پاورپوینت در مورد سیستم های باینری دانلود دانلود پاورپوینت سیستم های دودویی جهت رشته کامپیوتر در قالب 302 اسلاید…

 • پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 6 - گزارش عملکرد مالی
 • پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 6 - گزارش عملکرد مالی پاورپوینت گزارش عملکرد مالی چیست پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 6 گزارش عملکرد مالی پاورپوینت استانداردهای حسابداری دانلود دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 6 - گزارش عملکرد مالی جهت رشته حسابداری در…

 • دانلود تحقیق حسابرسی و مجریان آن ها با فرمت ورد
 • دانلود تحقیق حسابرسی و مجریان آن ها با فرمت ورد دانلود هدف از این تحقیق بررسی حسابرسی و مجریان آن ها با فرمت docx در قالب 23 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد  …

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق دانش مفهومی معلمان ریاضی 37 صفحه
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق دانش مفهومی معلمان ریاضی 37 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه دانش مفهومی معلمان ریاضی مبانی نظری دانش مفهومی معلمان ریاضی پیشینه تحقیق دانش مفهومی معلمان ریاضی پیشینه پژوهش دانش مفهومی معلمان ریاضی…

 • دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر اتوماسیون صنعتی
 • دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر اتوماسیون صنعتی پاورپوینت اتوماسیون صنعتی پاورپوینت درمورد اتوماسیون صنعتی دانلود پاورپوینت آماده اتوماسیون صنعتی دانلود دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر اتوماسیون صنعتی جهت رشته مدیریت در قالب 31 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *