پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان کاهش موجودی در زنجیره

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان کاهش موجودی در زنجیره زنجیره تامین تقاضا در زنجیره تامین کاهش موجودی در زنجیره نقش میزان موجودی در زنجیره تامین دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت

دانلود

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان کاهش موجودی در زنجیره   چکیده    هدف زنجیره تامین حداقل کردن کل هزینه های سفارش دهی،نگهداری و کالا می باشد.مقدار سفارش اقتصادی (EOQ) این سه هزینه را با تعیین مقدار سفارش بهینه ،متعادل می سازد.راهکارهای مدیریتی برای کاهش مقدار سفارش و درنتیجه میزان موجودی در زنجیره تامین بدون افزایش هزینه ها بصورت زیر می باشد: – کاهش هزینه های ثابت و هزینه های حمل ونقل در هر سفارش – اجرای طرح تخفیف براساس حجم کالا بجای طرح تخفیف بر اساس میزان سفارش کالا. – حذف و یا کاهش تبلیغات تجاری    موجوددی اطمینان به این دلیل نگهداری می شود که تقاضا از میزان پیش بینی شده بیشتر باشدویاکالا دیرتر از زمان موعود بدست برسد .سطح موجودی اطمینان مورد نظر زمانی کاهش می یابد و موجودی کالا ارتقا پیدا می کند که زنجیره تامین بتواند تغییر پذیری تقاضا را کاهش دهد.تغییر رویه از مرور دوره ای به مرور دائم می تواند به کاهش موجودی کمک کند سطح بهینه موجودی کالا با متعادل سازی هزینه های over-and understocking حاصل می شود.مدیریت می تواند سود دهی زنجیره تامین را با عقدقراردادهایی بصورت زیرافزایش دهد:   1- بازگرداندن مازاد موجودی 2- دادن یارانه(Subsides) برای موجودی نگهداری شده 3- میزان انعطاف پذیری هنگام سفارش دهی 4- مدیریت موجودی توسط فروشنده       کلمات کلیدی: زنجیره تامین کاهش موجودی راهکارهای مدیریتی کاهش مقدار سفارش سطح بهینه موجودی کالا مقدار سفارش اقتصادی (EOQ)       مقدمه  کاهش موجودی درباره کاهش مازاد موجودی ،افزایش نرخ گردش موجودی و تحویل به موقع کالا می باشد.مازاد موجودی سرمایه را راکد نگه می داردو لازم است کاهش پیدا کند تا برای فعالیت های رو به رشد در آمد ،سرمایه نقدی آزاد شود .یکی از مشکلات بزرگ کاهش موجودی این عقیده اشتباه می باشد که مدیریت پیشرفته کنترل موجودی برای افزایش نرخ گردش موجودی و فراهم آوری برنامه کاهش موجودی کافی می باشد.   بطور قطعی، نداشتن کنترل منجر به موجودی بیش از اندازه می شود ولی معمولاً سازمانها با کمبود کالا مخالف هستند و قسمت اعظم توجه گروه کالا تامین موجودی مورد نیاز می باشد نه پیدا کردن راهی که نرخ گردش موجودی را افزایش دهد .در نتیجه این عامل در عملکرد ضعیف کاهش موجودی مؤثر می باشد .   بسیاری از کمپانی ها با اجرای سیستمهایی مانند برنامه ریزی منابع سرمایه گذاری) ERP ) ،تحویل به موقع(JIT ) ، راههای دیگر مدیریت موجودی ، به کاهش موجودی و تحویل به موقع کالا دست یافته اند. این سیستمها موجودی را کاهش داده و نرخ گردش موجودی را افزایش می دهند ولی همچنان امکان پیشرفت وجود دارد . مقداری موجودی بدلیل تولید یا خرید کالا در مقادیر زیاد وجود دارد تا به سطحی از زنجیره تامین امکان بهره برداری از طرح اقتصادی و کاهش هزینه را بدهد .                 فهرست مطالب چکیده …………………………………     1   مقدمه …………………………………     2 فصل اول ……………………………….     4 هدف …………………………………..     5   فصل دوم:مدیریت طرحهای اقتصادی در زنجیره تامین:     میزان  موجودی در یک دوره………….      6                       2-1- نقش میزان موجودی در زنجیره تامین………     7 2-2- طرح های اقتصادی برای بکارگیری هزینه های ثابت……………………………….     13   2-2-1- میزان سفارش برای یک محصول(مقدار سفارش اقتصادی)……………………….    14    2-2-2- ادغام چندین محصول در یک بار سفارش…..   20    2-2-2- ادغام چندین محصول در یک بار سفارش…..   20 2-2-3- دادن مقدار دسته با چنین کالا یا مشتری..   23     2-2-3-1- دسته ها بطور جداگانه برای هر کالا   سفارش و تحویل داده می شوند……….    24     2-2-3-2- دسته ها برای هر سه مدل کالا باهم    سفارش و تحویل داده شده است………    26  2-2-3-3- دسته کالاهای سفارش وتحویل داده شده برای  کالاهای منتخب …………………    29 2-2-4- مدل تخفیف جزئی ……………………   40   2-2-5- چرا از مدل تخفیف استفاده می شود……..   45   2-2-6- هماهنگی در زنجیره تامین……………..   46 2-2-6-1- مدل تخفیف برای محصولات تولید شده…..   46 2-2-6-2- مدل تخفیف برای محصولاتی که تولید کننده قدرت را دارد………………….   49  2-2-6-3- تبعیض قیمت برای حداکثر کردن سود تامین کننده……………………….   54 2-3-  مدل تخفیف کوتاه- مدت:( تبلیغات تجاری- Trade Promotions             ). 58 2-4- برآورد عملی هزینه های مربوط به میزان موجودی دوره….  67 2-4-1-هزینه نگهداری موجودی………………..   68 2-4-2-هزینه سفار ش دهی……………………   71   فصل سوم:مدیریت عدم قطعیت تقاضادر زنجیره تامین….   73 3-1- موجودی اطمینان در زنجیره تامین …………   74 2-3- تعیین سطح مناسب برای موجودی اطمینان…….   76  3-2-1- برآورد عدم قطعیت تقاضا……………..   76  3-2-2- برآورد موجودی کالا………………….   77  3-2-3- سیاستهای ذخیره سازی………………..   78 3-2-4- بررسی سطح خدمت و نرخ پر کردن با سیاست   ذخیره سازی داده شده………………..   79      3-2-4-1- بررسی سطح موجودی با فرض سیاست ذخیره  سازی…………………………..   79 3-2-4-2- بررسی طول سطح خدمت (CSL) با فرض سیاست   ذخیره سازی…………………….   81 3-2-4-3- بررسی نرخ پر کردن با فرض سیاست ذخیره سازی…………………………..  81 3-3- اثر سیاستهای ذخیره سازی بر موجودی اطمینان…  82  3-3-1- سیاستهای مرور دائم………………….  82   3-3-2- سیاست مرور دوره ای …………………  84    3-4- برآورد و اداره موجودی اطمینان بطور عملی…..  88   فصل چهارم:تعیین سطح بهینه موجودی کالا…………..  91 4-1- اهمیت سطح موجودی کالا…………………….  92  4-2- عوامل موثر بر سطح بهینه موجودی کالا………..  92  4-2-1- سطح خدمت بهینه برای کالاهای فصلی با یکبار سفارش دهی در یک فصل ……………….  98 4-2-2- سطح خدمت مورد نظر برای کالاهایی که به طور  دائم ذخیره می شوند ……………….. 102 4-2-2-1- تقاضای عقب افتاده هنگام کمبود…… 103  4-2-2-2- تقاضای از دست رفته هنگام کمبود….. 106 4-3-اهرمهای اجرایی برای افزایش سوددهی زنجیره تامین 107 4-3-1- پیش بینی پیشرفته…………………..  108  4-3-2- عکس العمل سریع…………………….  111 4-3-3- پس افت……………………………  117  4-3-4- منابع ترکیبی………………………  123 4-4- قرار دادهای زنجیره تامین و تاثیر آنها بر روی سود  دهی………..  125 4-4-1- سیاست باز گشتی : قرار داد برگشت از خرید  128  4-4-2- قرار داد مقدار انعطاف پذیری…………  131 4-4-3- مدیریت موجودی توسط فروشنده …………  132 4-5- ایجاد سطوح بهینه موجودیت کالا بطور عملی……  133   فصل پنجم………………………………….  136 5-1- نتیجه گیری…………………………..  137 منابع و مآخذ………………………………  138 فهرست منابع فارسی …………………………  139 فهرست منابع غیر فارسی ………………………  139 چکیده انگلیسی …………………………….  140   فهرست جداول جدول2-1- مقدار سفارش دهی برای سفارش دهی مستقل…   26 جدول2-2- مقدار سفارش دهی و هزینه ها برای سفارش  جمعی در BestBuy …………………….   28 جدول2-3- مقدار سفارش  برای سیلست سفارش دهی……   34 جدول4-1- توزیع تقاضا برای هر دست لباس در L.L.Bean   95 جدول4-2- سهم جزئی حاصل از هر 100 دست اضافه شده…  96   جدول4-3- سود حاصل و مقدار سفارش دهی درBloomingdale  110 جدول4-4- سود حاصل و موجودی سربار در Saks بدون پیش  بینی پیشرفته برای دومین سفارش ……….  114 جدول4-5- سود حاصل و موجودی سربار در Saks بافرض پیش بینی پیشرفته برای دومین سفارش ……….  116 جدول4-6- مقدار سفارش دهی و سود در SA و TF با قراردادهای برگشت از خرید متفاوت …….. 130   فهرست شکلها  شکل2-1- موجودی بر حسب زمان ……………….    14 شکل2-2- متوسط هزینه هر واحد با تخفیف کلی تمام      واحدها …………………………..    36 شکل2-3- هزینه جزئی واحد کالا با داشتن تخفیف جزئی          برای هر واحد …………………….   40 شکل2-4- منحنی تقاضا- تقاضا برای قیمت 3$……..       56 شکل4-1- تغییرات سود و موجودیها با استفاده از           پیش بینی دقیق ……………………   110  
 • عوامل زمینه ساز و موثر بر ترک خدمت کارکنان
 • عوامل زمینه ساز و موثر بر ترک خدمت کارکنان ترک شغل ترک شغل کارکنان تمایل به ترک شغل تمایل به ترک شغل در کارکنان قصد و تمايل به ترك خدمت عوامل زمینه ساز ترک شغل عوامل موثر بر ترك خدمت…

 • پاورپوینت آشنایی با هرم غذایی
 • پاورپوینت آشنایی با هرم غذایی دانلود دانلود پاورپوینت آشنایی با هرم غذایی جهت رشته تغذیه در قالب 28 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       اهمیت شناخت گروه های غذایی…

 • پاورپوینت ارتباطات برای آموزش بهداشت
 • پاورپوینت ارتباطات برای آموزش بهداشت دانلود دانلود پاورپوینت ارتباطات برای آموزش بهداشت جهت رشته بهداشت عمومی در قالب 61 اسلاید و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       فرايندي دوطرفه براي تبادل…

 • پاورپوینت روانشناسی عشق
 • پاورپوینت روانشناسی عشق پاورپوینت روانشناسی عشق پاورپوینت روانشناسی عشق و نظریه های آن پاورپوینت روانشناسی عشق مردان پاورپوینت روانشناسی عشق زنان دانلود دانلود پاورپوینت روانشناسی عشق جهت رشته روانشناسی درقالب 9 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و…

 • دانلود پاورپوینت مدرسه معماری کوپر یونیون نیویورک
 • دانلود پاورپوینت مدرسه معماری کوپر یونیون نیویورک پاورپوینت معماری مدرسه یوهان کوپر پاورپوینت تحلیل معماری مدرسه یوهان کوپر یونیون نیویورک پاورپوینت آنالیز نقشه های معماری مدرسه یوهان کوپر دانلود دانلود پاورپوینت مدرسه معماری کوپر یونیون نیویورک جهت رشته معماری در…

 • دانلود پاورپوینت نیروگاه خورشیدی و اقتصاد
 • دانلود پاورپوینت نیروگاه خورشیدی و اقتصاد پاورپوینت نیروگاه خورشیدی و اقتصاد پاورپوینت تحلیل نیروگاه خورشیدی و اقتصاد پاورپوینت درباره اقتصاد نیروگاه خورشیدی دانلود دانلود پاورپوینت نیروگاه خورشیدی و اقتصاد در قالب 12 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *