پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن با عنوان امكان فرآوری آلونیت با استفاده از روش‌های شیمیایی

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن با عنوان امكان فرآوری آلونیت با استفاده از روش‌های شیمیایی فرآوری آلونیت اسپکتروسکوپی سینتیک استخراجی آلونیت روش‌های شیمیایی فرآوری آلونیت دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن با عنوان امكان فرآوری آلونیت با استفاده از روش‌های شیمیایی انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی معدن خرید پایان نامه سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل fileina فروشگاه

دانلود

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن با عنوان امكان فرآوری آلونیت با استفاده از روش‌های شیمیایی   چکیده:  در ابتدا هدف اضافه کردن رسوب آلونیت بر آرد خام برای تولید سیمان پورتلند است که ارزان است برای جانشینی برای سنگ گچ استفاده می شود. در آزمایشات هر دو در دمای 1450 و بعد 1300 می سوزند نتیجه اینگونه می شود از لحاظ مشخصات معدن شناسی هیچ تفاوتی ندارد و بخوبی فرم یافته است. روش اسپکتروسکوپی  NIR را برای تحلیل آلونیت ها بررسی می کنیم. که باقدرت بسیار بالا توانایی تمایز آلونیت با راحتی زمانیکه فرمول مواد معدنی تا حد و زیادی مرتبط است دارد .   این روش پتانسیل زیادی به عنوان ابزار اسپکتروسکوپی مواد روی سیار و به ویژه در مریخ دارد.به معرفی آلونیت می پردازد که از کانیهای سولفات ها هستند.نواحی طیفی نزدیک IR  به راحتی می توان به 4 دسته تقسیم کرد.این روش تاکنون عمیقاً برای مطالعه  ی آلونیت ها به کار برده نشده است.در ادامه روش استروسکوپی Raman بررسی می شود که در 2984 و vvk برای مشخص کردن آلونیت های    استفاده می شود که M کاتیونهای یک ظرفیتی   است .طیف Room  این روش تمایز بین آلونیت های ترکیبی باکاتیونهای مختلف را ممکن می سازد.   آلونیت ها در مریخ فراوان است چون وجود آب در مریخ در حال با گذشته ثابت شده و آلونیت در ذخایر معدنی تبخیر بافته یافت می شود.آلونیت ها بخشی از گروه سوپر مواد معدنی که شامل آلونیت ها و ژارومیت ها است. و تمامی آنهایی که با طیف Raman  مشخص می شوند است . بعد درباره ی استخراج آلونیت در اسیدسولفوریک و هیدروکلریک صحبت می شود که در یک تراکتور گروهی مطالعه شده است اثرات دمای واکنش، غلظت اسید ، اندازی ذره ، دمای خشک کردن زمان خشک کردن و نسبت فرایند مولار  روی فرایند استخراج مورد بررسی قرار گرفته است.   دمای خشک کردن پارامتر مهمی است که روی  سایر فرآیندها تاثیر می گذارد بقیه تاثیر کمتری دارند .آلونیت ها در حالت خالص بی رنگ هستند اما به دلیل ناخالصیهای موجود به رنگای سفید – خاکستری ، سفید – زرد و قرمز یافت می شوند آلونیت باید در دمای  به مدت 60 دقیقه خشک شود تا استخراج بهینه حاصل شود نسبت   6% بهینه است .با توجه به قیمت به نظر می رسد از نظر فنی و اقتصادی اسید سولفوریک مناسب تر است و بعد شرایطی که در آن ماکزیمم حاصل استخراج آلومینیوم بدست آمده مشخص می شود    * سپس به چگونگی جذب فسفات از محلول آلونیت می پردازیم. به نظر می رسد با افزایش دمای خشک کردن جابجایی فسفات افزایش و با کاهش pH  افزایش می یابد همزمان با کاهش اندازه ی ذره ی آلونیت، نرخ جذب فسفات افزایش می یابد.آلونیت چون فراوان و ارزان است بنابراین پتانسیل بالایی برای جذب فسفات دارد .       کلمات کلیدی: فرآوری آلونیت اسپکتروسکوپی سینتیک استخراجی آلونیت روش‌های شیمیایی فرآوری آلونیت     آلونیت فرمول شیمیایی آلونیت  است دارای  سیستم تبلور رمبوئدربک می‌باشد.آلونیت در رده بندی سولفات ها قرار دارد. دارای جلای شیشه ای و همچنین مانند میکاجلای صدفی دارد.شکستگی ندارد و دارای کلید از مناسبی است.کانی شفافی می باشد که خاصیت مغناطیسی ندارد.شکل  ظاهری آن از لحاظ بلور به صورت دانه ای می باشد.تقریباً کمیاب بیشتر در شوروی سابق، ایتالیا، آمریکا و استرالیا یافت می شود.در ترکیب شیمیایی آن   و   و  همچنین  می باشد.رنگ آلونیت بیشتر سفید خاکستری، زرد و قرمز یافت می شود.   رنگ خاکه ی آن هم سفید رنگ است.دارای پاراژنز با هالوزیت،  کائولینیت و ژیبسیت است.منشأ شکل آلونیت ها منشأ آذرین و آتشفشانی است.شکل بلورهای آن رمبوئدر یا لوزی شکل و صفحه ای است.چگالی آن حالات مختلفی دارد که حداقل 2.7 و حداکثر 2.8 می باشد. و از لحاظ سختی هم حداکثر 4 و حداقل 3.5  است.آلونیت ها در تهیه ی زاج سفید نیز کاربرد دارند که در آن کاتیون تک ظرفیتی پتاسیوم و کاتیون سه ظرفیتی آلومینیوم می باشد و تحت عنوان زاج آلومینیوم پتاسیم شناخته می شود.             فهرست 1-فصل اول:کلیات 1 1-1 آلونیت 2 1-2 زاج سفید 3 1-3 کاربرد آلونیت 5   فصل  دوم:آزمایش رسوب سازی آلونیت – ژارومیت در مخلوط خام جهت تولید سیمان پورتلند و کلینک های سیمان با پایه ی سولفوآمونیت 2- آزمایش اضافه کردن رسوب آلونیت به آرد خام درجهت تولید پوتلند و آجرهای سیمانی سولفوآلونیت 7 2-1- مقدمه 8 2-2- آزمایشات 10 2-3- نتایج و مباحث 15 2-3-1- تحلیل های شیمیایی 15 2-3-2- تحلیل های معدنی انکسار اشعه ی X 17 2-3-3- آزمایش میکروسکوپیک بخش های صیقلی 19 2-4- نتیجه گیری 22   فصل  سوم:اسپکتروسکوپی با استفاده از اشعه مادون قرمز نزدیک بر روی آلونیت های طبیعی سولفات 3- اسپکتروستکوپی با  استفاده از اشعه مادون قرمز 23 3-1- مقدمه 24 3-2- آزمایشات 27 3-2-1- کانیها 27 3-2-2- اسپکتروسکوپی مادون قرمز نزدیک (NIR) 28 3-2-3- اسپکتروسکوپی نیمه IR 29 3-3- نتایج و مباحث 30 3-4- نتایج 34   فصل چهارم:مطالعه ی استروسکوپی زمان برروی آلونیت ها 4- مطالعه ی اسپکتروسکوپی آلونیت ها 35 4-1- مقدمه 36 4-2- آزمایشات 38 4-2-1- مواد معدنی 38  4-2-1-1- روش کارترکیب آلونیت آمونیوم 38 4-2-1-2- روش کار ترکیب آلونیت سدیم 40 4-2-1-3- روش کار ترکیب آلونیت پتاسیم 40 4-2-2- انکسار اشعه ی X 40 4-2-2-1- اسپکتروسکوپی مادون قرمز 41 4-2-2- 2- اسپکتروسکوپی Raman 41 4-3- نتایج و مباحث 42 4-3-1- انکسار اشعه ی x . 42 4-3-2- استروسکوپی Raman . 44 4-3-3 – ناحیه ی هیدروکسیل . 51 4-4- نتیجه گیری . 53   فصل  پنجم:سینتیک استخراجی آلونیت با استفاده از اسیدسولفوریک و اسید هیدروکلروریک 5- سینیتک استخراج آلونیت در اسید سولفوریک و اسید هیدروکلریک.54 5-1- مقدمه . 55 5-2- روشها ومواد . 57 5-3- نتایج و مباحث . 59 5-3-1- واکنشهای شیمیایی . 59 5-3-2- محرکهای استخراج . 59 5-3-3 – اثرات دمای واکنش . 63 5-3-4 – اثر غلظت اسید . 65 5-3-5 – اثر اندازه ی ذره . 66 5-3-6- اثر دمای آهکی شدن (خنک شدن) . 67 5-3-7- اثر زمان خشک کردن . 68 5-3-8- اثر نسبت مولار   . 69 5-4- نتیجه گیری . 70   فصل  ششم:جذب فسفات از محلول آبی بر روی سطح آلونیت 6- جذب سطحی فسفات از محلول آبی آلونیت 72   6-1- مقدمه 73 6-2- مواد و روشها   76 6-3- نتایج و مباحث 79 6-3-1- اثر دما و زمان خشک شدن 79  6-3-2- اثر اندازه ی ذره 80  6-3-3- اثر pH 81    6-3-4- اثر غلظت اولیه ی فسفات 82   6-3-5 محرکهای جذب سطحی 83  6-3-6 – ایزترم های جذب سطحی   84 6-4- نتیجه گیری 86    7- فصل هفتم:نتایج و پیشنهادات منابع 92          
 • مبانی نظری شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار موفق مدیریت دانش در سازمان
 • مبانی نظری شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار موفق مدیریت دانش در سازمان مبانی نظری مدیریت دانش مبانی نظری استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش عوامل كلیدی اجرای موفق مدیریت دانش مبانی نظری عوامل موثر استقرار موفقیت آمیز مدیریت…

 • دانلود تحقیق شیوه های فرزندپروری و تاریخچه ی آن در ایران با فرمت ورد
 • دانلود تحقیق شیوه های فرزندپروری و تاریخچه ی آن در ایران با فرمت ورد دانلود هدف از این تحقیق بررسی شیوه های فرزندپروری و تاریخچه ی آن در ایران با فرمت docx در قالب 38 صفحه ورد بصورت کامل و…

 • دانلود تحقیق حاکمیت و مالکیت نهادی و مباحث مرتبط با آن با فرمت ورد
 • دانلود تحقیق حاکمیت و مالکیت نهادی و مباحث مرتبط با آن با فرمت ورد دانلود هدف از این تحقیق بررسی حاکمیت و مالکیت نهادی و مباحث مرتبط با آن با فرمت docx در قالب 37 صفحه ورد بصورت کامل و…

 • پاورپوینت برخی از بیماری ها
 • پاورپوینت برخی از بیماری ها دانلود دانلود پاورپوینت برخی از بیماری ها جهت رشته ی پزشکی در قالب 19 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       راشیتیسم یا نرمی استخوان…

 • پروپوزال پایان نامه مدیریت دانش و کارآفرینی
 • پروپوزال پایان نامه مدیریت دانش و کارآفرینی کلمات کلیدی : پروپوزال مدیریت دانش دانلود پروپوزال مدیریت دانش نمونه پروپوزال مدیریت دانش دانلود نمونه پروپوزال مدیریت دانش پروپوزال در مورد مديريت دانش پروپوزال مدیریت دانش و کارآفرینی دانلود پروپوزال مدیریت دانش…

 • پاورپوینت آموزش صفحه 33 ریاضی پنجم ابتدایی تقسیم کسر در عدد
 • پاورپوینت آموزش صفحه 33 ریاضی پنجم ابتدایی تقسیم کسر در عدد دانلود دانلود پاورپوینت آموزش صفحه 33 ریاضی پنجم ابتدایی تقسیم کسر در عدد در قالب 16 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش  …

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *