پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان دعوای تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت از حق

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان دعوای تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت از حق اقامه‌ی دعوا آیین دادرسی مدنی دعوای تصرف عدوانی ممانعت و مزاحمت از حق دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان دعوای تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت از حق سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام پایان نامه کارشناسی رشته حقوق fileina فروشگاه ساز فایل فروشگاه فایل

دانلود

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان دعوای تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت از حق   دعوای تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت از حق مقدمه یكی از مهم‌ترین قوانین الهی كه تمام انسان ‌ها باید به آن احترام بگذارند رعایت حق‌الناس است كه افراد نباید در زندگی به حق و حقوق یكدیگر تجاوز كرده و مزاحم حقوق هم شوند.از مهم‌ترین حقوق انسان‌ها همان حق مالكیت است كه خواه این حق بواسطه‌ی سند باشد یا بواسطه‌ی ید دراماره‌ی تصرف.در فقه بنا به عقیده‌ی مشهور اماره ید كه مورد تأیید قانون مدنی هم قرار گرفته حاكی از این دارد كه هر شئ اعم از منقول یا غیر منقول كه تحت تصرف و استیلاء شخص قرار دارد نشان دهنده این است كه این شئ از آن اوست و مدعی باید برای بدست آوردن و تصرف شئ كه نزد دیگری می‌باشد صرفاً می‌تواند اقامه دعوی و از ادله ی اثبات دعوی در صورت وجود استفاده كند تا مرجع قضایی حكم به نفع اودهد و او را به  عنوان مالك و متصرف حقیقی آن شئ یا حق بشناسد.   ید چارچوب مشخص و محدودی ندارد بلكه عامل اصلی در تشخیص آن عرف است و مفاد قاعده این است كه استیلا و سلطه فرد بر شئ،مثبت مالكیت آن شخص است مگر اینكه خلاف آن ثابت شود و طبق ماده‌ی 35 ق.م تصرف به عنوان مالكیت دلیل مالكیت است مگر اینكه خلاف آن ثابت شود. و در ماده 31 ق.م كه هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون كرد مگر به حكم قانون.پس هیچ كس حق ندارد مالی را كه در تصرف و اختیار دیگری است به نحو عدوان و ستم تصاحب و تصرف نماید مگر اینكه به طور قانونی این كار را انجام دهد و نمی‌تواند به وسیله‌ی قدرت شخصی، آن را از تصرف متصرف خارج سازد در غیر اینصورت غاصب محسوب می‌شود و به عنوان متصرف عدوان تحت پیگرد قرار می‌گیرد.    قانون مدنی مشخص نكرده كه تصرف شخص درمال  باید مستقیم و بالمبا شره باشد یا اعم از بالمبا شره و با واسطه، ولی این نكته در آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 تفسیر شده بود و ماده‌ی 745 آن قانون مقرر می‌داشت. تصرف اعم است از اینكه بالمبا شره باشد یا به واسطه مانند تصرف قیم و وكیل ومباشر از طرفی حقوقی زا كه افراد در ملك یا مال دیگری دارند باید همه به آن حقوق احترام قائل شوند مانند حق ارتفاق كه مورد حمایت ق.م در ماده‌های 95 ،97، 124 قرار گرفته است و اگر احیاناً حقوق این افراد ذیحق مورد ممانعت یا مزاحمت قرار گیرد دستگاه قضایی و ضابطان سریعاً با مزاحم یا ممانع برخورد قانونی لازم را لحاظ می‌كنند كه منابع این قوانین در این گونه موارد قانون مدنی(139-29)،آیین دادرسی(158-177) و حقوق جزا(693-692-691-690) می‌باشند.   در نهایت از آنكه فردی به حقوق او از ملكی ( كه در اینجا معمولاً غیر منقول است) مورد تجاوز قرار گرفته و می‌بایست  اقامه ی  یدعوی نماید. پس ابتدا به عنوان فصل مقدماتی به تعریف دعوا و حق و چگونگی  اقامه‌ی دعوی آن پرداخته‌ایم سپس به شرح دعوای تصرف در باب تصرف عدوانی می‌پردازیم و از آنجا كه این دعوا با غصب ارتباط نزدیك دارد آن دو را با هم مقایسه  می‌كنیم و در گام بعدی به دعوایی می‌پردازیم كه با حقوق ارتفاقی و انتفاعی افراد ربط دارند(دعوای مزاحمت، ممانعت از حق) و در مرحله‌ی بعد این سه نوع دعوی را با هم مقایسه و نقاط مشترك آنان را یادآوری می‌شویم و در گام نهایی طریقه شكایت و اقامه‌ی دعوی  از دعوایی مذكور و تجدید نظر درباره‌ی احكام آنها را بیان می‌كنیم.         کلمات کلیدی: اقامه‌ی دعوا آیین دادرسی مدنی دعوای تصرف عدوانی ممانعت و مزاحمت از حق         فهرست مطالب مقدمه فصل مقدماتی بحث اول(تعاریف) گفتار اول – تعریف تصرف و چگونگی آن گفتار دوم – تعریف حق و انواع آن گفتار سوم – تعریف عدوان و غصب گفتار چهارم – تعریف دعوا و شرایط اقامه‌ی آن   فصل اول (دعاوی تصرف) مبحث نخست – معرفی دعوای تصرف و مقررات ویژه‌ی آن مبحث دوم – معرفی و تعریف دعوای تصرف عدوانی گفتار دوم – (مقایسه دعوای تصرف عدوانی، خلع ید و تخلیه‌ی ید، غصب) بند اول – مقایسه دعوای تصرف عدوانی با خلع ید بند دوم – مقایسه دعوای تصرف عدوانی با تخلیه ید بند سوم – مقایسه دعوای تصراف عدوانی با غصب گفتار سوم – مقررات ویژه‌ی دعوای تصرف عدوانی بند اول – تكلیف ابنیه‌ی احداثی و اشجار غرس شده در ملك مورد تصرف عدوانی.. بند دوم – تكلیف ابنیه و اشجار در ارتباط با اقامه‌ی دعوا مالكیت بند سوم – تكلیف ابنیه‌ و اشجار در ارتباط با شكایت از حكم بند چهارم – تكلیف زراعت در ملك مورد تصرف عدوانی بند پنجم – تكلیف آثار تخریبی در ملك مورد تصرف عدوانی بند ششم – تكلیف اجرت‌المثل ایام تصرف بند هفتم – تكلیف تصرف امین   فصل دوم(دعوای ممانعت از حق) مبحث اول ( تعریف دعوای ممانعت از حق ) گفتار اول (مصادیق دعوای ممانعت از حق) گفتار دوم ( تفاوت دعوای تصرف عدوانی با ممانعت از حق)   فصل سوم(دعوای مزاحمت از حق) مبحث اول – تعریف دعوای مزاحمت از حق گفتار اول – مصادیق دعوای مزاحمت از حق مبحث دوم – تفاوتهای دعوای تصرف عدوانی با دعوای مزاحمت از حق مبحث سوم – تفاوتهای دعوای ممانعت از حق با دعوای مزاحمت از حق   فصل چهارم(قواعد مشترك بین دعاوی تصرف) مبحث اول (كیفیت و مدت تصرف) مبحث دوم(اوصاف تصرف) گفتار اول – اوصاف تصرف خواهان گفتار دوم – اوصاف تصرف خوانده مبحث سوم – مدت تصرف گفتار اول – مدت تصرف نسبت به خواهان گفتار دوم – مدت تصرف نسبت به خوانده مبحث چهارم(طریقه‌ اقامه‌ی دعوا، آثار آن و اقدامات احتیاطی) گفتار اول اقامه‌ی دعوا بند اول مرجع صالح اقامه‌ی دعوا بند دومشیوه‌ی اقامه‌ی دعوا بند سومذینفع اقامه دعوا گفتار دومآثار دعاوی تصرف گفتار سوم اقدامات احتیاطی دعوای تصرف   فصل پنجم(رسیدگی، صدور رأی و شكایت از آن) مبحث نخسترسیدگی دادگاه گفتار اول – ارائه‌ی دلیل و رسیدگی به آن گفتار دومورود ثالث و رسیدگی به آن گفتار سومصدور رأی  بند اول شكایت از رأی صادر شده مبحث دوم – آثار حكم و اجرای آن گفتار اول – آثار حكم دادگاه گفتار دوم – اجرای حكم دادگاه مبحث چهارم – نتیجه‌گیری و پیشنهاد منابع و مآخذ           علایم اختصاری ق . م  قانون مدنی ق . ا……………………………………………………….  قانون اساسی  ق . م .. ا…………………………………………………. قانون مجازات اسلامی ق . ا . ق . ج . ت . ع …………………..قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی ق . ت . د . ع . ا …………………………….. قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ق. ج ……………………………………………قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( قانون جدید) ق . ق ………………………………………………….. قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب  1318  ( قانون قدیم)        
 • پاورپوینت تعیین مشکل و اهداف در برنامه ریزی ارتباطی
 • پاورپوینت تعیین مشکل و اهداف در برنامه ریزی ارتباطی دانلود دانلود پاورپوینت تعیین مشکل و اهداف در برنامه ریزی ارتباطی جهت رشته پزشکی در قالب 57 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش  …

 • پاورپوینت آموزش تدریس درس 4 مطالعات اجتماعی هشتم - وظایف دولت
 • پاورپوینت آموزش تدریس درس 4 مطالعات اجتماعی هشتم - وظایف دولت دانلود دانلود پاورپوینت آموزش تدریس درس 4 مطالعات اجتماعی هشتم - وظایف دولت به دانش آموزان کلاس هشتم متوسطه اول در قالب 6 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل…

 • پاورپوینت مرحله گندزدایی آب و فاضلاب با پرتو فرابنفش
 • پاورپوینت مرحله گندزدایی آب و فاضلاب با پرتو فرابنفش پاورپوینت مرحله گندزدایی آب و فاضلاب با پرتو فرابنفش مقایسه یUV با سایر روش ها انواع پرتو و اثر آن بر گند زدایی منابع تولیدUV مکانیزم غیر فعالسازی میکروبی توسط UV…

 • پاورپوینت طراحی غیر فعال خورشیدی پایدار
 • پاورپوینت طراحی غیر فعال خورشیدی پایدار پاورپوینت طراحی فعال خورشیدی پاورپوینت سیستم های فعال و غیرفعال خورشیدی پاورپوینت طراحی سیستم های فعال و غیرفعال خورشیدی پاورپوینت سیستم های فعال خورشیدی پاورپوینت سیستم های غیرفعال خورشیدی پاورپوینت سیستم های غیرفعال سرمایش…

 • پرسشنامه عوامل موثر بر پذیرش فن آوری خدمات بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان با تمرکز بر ابعاد ریسک
 • پرسشنامه عوامل موثر بر پذیرش فن آوری خدمات بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان با تمرکز بر ابعاد ریسک پرسشنامه بانکداری اینترنتی پرسشنامه پذیرش فن آوری خدمات بانکداری اینترنتی پرسشنامه پذیرش بانکداری اینترنتی پرسشنامه خدمات بانکداری الکترونیک پرسشنامه بانکداری الکترونیکی پرسشنامه…

 • پاورپوینت نظریه تحلیل رفتار متقابل
 • پاورپوینت نظریه تحلیل رفتار متقابل دانلود دانلود پاورپوینت نظریه تحلیل رفتار متقابل جهت رشته روانشناسی و روانپزشکی در قالب 82 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش     فهرست :   زندگی نامه اریک…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *