پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی ارتباط بین راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایه سوم متوسطه نظری

پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی ارتباط بین راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایه سوم متوسطه نظری راهبردهای یادگیری فرایندهای یاددهی – یادگیری پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دانلود پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی ارتباط بین راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایه سوم متوسطه نظری مهارتهای تدریس سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی و علوم ت

دانلود

پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی ارتباط بین راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایه سوم متوسطه نظری   مقدمه : محیط پیرامون ما با وجود افراد، اشیاء و رویدادهای متعدد ومتنوع بسیار پیچیده است بعلاوه كنش متقابل وتغییرات مداوم موجود در عوامل مختلف پیچیدگی فزاینده‌ای را بر زندگی انسان تحمیل می‌كند. و انسان برای مقابله با این همه تغییرات بدنبال یافتن راه‌حلهای مناسب برای سازگاری است.از آنجائیكه منابع خطر و ارضاء نیاز ما نیز پیوسته در حال تغییرند. لازمة زندگی پویایی در سازگاری ارگانیسم با محیط است. و فرایندهای یادگیری پویایی لازم برای ارگانیسم را فراهم می‌كند تا بتواند با شرایط محیطی گوناگون به زندگی خود ادامه دهد. یعنی علاوه براینكه محركهای مختلف مثبت، منفی یا خنثی را بشناسد. رفتارهای مناسب مقابل هر كدام از محركها را یاد بگیرد واین یادگیری به طرق مختلف از ابتدای زندی نوع بشر صورت گرفته است اما امروزه با تكامل زندگی بشر یادگیری عمومی و كسب دانش از طریق آموزش بخش مهمی از اطلاعات لازم برای سازگاری را در اختیار قرار می‌دهد. (السون  و هرگنهان ،1997)    حجم اطلاعات از هر نوع كه باشد،چنان رو به افزایش است كه هر فرد در هر شغل و مقامی برای رفع نیازهای فردی و شغلی خود نیاز به مطالعه و صرف وقت زیاد برای آن دارد. به این ترتیب مطالعه وسیلة ارتقاء نوع بشر و ابزار انتقال علم ودانش است. ولی متأسفانه در جامعة ما هنوز فرهنگ مطالعه به عنوان یك نیاز واقعی برای مردم به حساب نمی‌آید. و حتی دانش‌آموزان ودانشجویان ما نیز كه مطالعه جزء اصلی و حرفه وزندگی آنهاست درست مطالعه نمی‌كنند. روش مطالعه فعال را نمی‌دانند، كند می‌خوانند، به اندازه كافی مطالب را درك نمی‌كنند، به خوبی به یاد نمی‌آورند. نمی‌دانند چه بخوانند؟ چگونه بخوانند؟ و چگونه به خاطر بسپارند؟ از همه بدتر نمی‌دانند كه بد می‌خوانند و اینهمه باعث گریز از مطالعه و عدم یادگیری مناسب از آن است.      کلمات کلیدی: راهبردهای یادگیری فرایندهای یاددهی – یادگیری پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان     بیان مسئله : وقتی دانش‌آموزان تحت آموزش رسمی قرار می‌گیرند. پاسخهای متفاوتی نسبت به محركهای محیطی از جمله فرایندهای یاددهی – یادگیری از خود بروز می‌دهند. برای درك تفاوتهای دانش‌آموزان در آموزش یكسان لازم است ویژگیهای ورودی یادگیرندگان مورد مطالعه قرار بگیرد. ویژگیهای عاطفی، فیزیولوژیكی و شناختی یادگیرندگان در نحوه واكنش آنها بر محركها تأثیر دارد وشیوه‌های یادگیری  از جمله این ویژگیهاست. و از موضوعاتی است كه در دهه‌های اخیر به خصوص توسط نظریه‌پردازان شناختی مورد توجه واقع شده است.امروزه نظریه‌های شناختی در یادگیری، به دنبال تبیین فعالیتهای پیچیده شناختی مانند درك مطلب، یادآوری وراهبردهای یادگیری هستند تا بدینوسیله بتوانند به سوالهایی مانند اینكه چگونه یادگیری اتفاق می‌افتد؟ چگونه می‌توانیم درباره نحوه یادگیری خودآگاهی داشته باشیم؟ و چگونه مطالب آموخته شده در حافظه نگهداری می‌شوند پاسخ گویند.    یكی از دیدگاههایی كه زیر بنای نظریات شناختی است رویكرد پردازش اطلاعات است. در این رویكرد به تبیین فرایندهای ذهنی اثر گذار از لحظه ورود اطلاعات تا یادآوری آنها پرداخته می‌شود. بدین ترتیب كه ابتدا محركهای محیطی (دروندادها)  برارگانیزم (گیرنده‌های حسی) اثر می‌گذارند. سپس برای مدتی بسیار كوتاه (یك ثانیه) در حافظه حسی ذخیره می‌شود. بخشی كه مورد توجه قرار می‌گیرند وارد حافظه كوتاه مدت می‌شوند و بقیه از بین می‌روند. اطلاعات وارد شده به حافظه كوتاه مدت با استفاده از راهبردهای یادگیری مانند مرور ذهنی ، بسط دهی ، وسازماندهی  برای ثبتی پایدار به حافظه بلندمدت انتقال می‌یابند و در آنجا به صورت مقدارهای سازمان یافته برای تمام عمر باقی می‌مانند این نظام پردازش شامل دوبعد سخت افزار و نرم افزار است. ساختارهای حافظه حسی، كوتاه مدت و بلندمدت سخت افزارهای ذهن را تشكیل می‌دهند. كه فطری بوده و در همه افراد یكسان است. و فرایندهایی مانند مرور وبسط‌دهی معادل نرم‌افزار هستند كه افراد در چگونگی استفاده از آنها متفاوتند وبهره‌گیری از آنها اكتسابی می‌باشد. (اتكینسون  و شفرین ،1968)       فهرست مطالب   فصل اول:بیان مسئله 2 مقدمه 3 بیان مسئله 5 اهمیت و ضرورت پژوهش 11 4- اهداف پژوهش 14 6-1- متغیرها 16 6-2- تعریف عملیاتی: 17   فصل دوم:مروری بر پیشینه پژوهش 21 مقدمه 22 یادگیری از دیدگاه روانشناسی رفتارگرا 24 یادگیری از دیدگاه روانشناسی شناختی 27 نظریه رشد شاختی پیاژه 29 نظریه یادگیری گشتالت 32 نظریه یادگیری معنی‌دار كلامی 34 نظریه پردازش اطلاعات 38 راهبردهای تكراردر تكالیف ساده یادگیری 47 راهبرد مرور ذهنی در تكالیف پیچیده یادگیری 49 راهبرد بسط‌دهی در تكالیف پایه 51 راهبرد بسط‌دهی درتكالیف پیچیده 52 راهبرد سازماندهی در تكالیف پایه 54 راهبرد سازماندهی در تكالیف پیچیده یادگیری 56 فراشناخت 57 معلمان كارآمد 66 پرورش مهارتهای فكری 67 پرورش مهارتهای حل مسئله 68 مهارتهای تدریس 74 دستورالعمل‌های قبل از مطالعه 81 دستورالعمل‌های بعد از مطالعه 85 دستورالعملهای جهت گسترش حافظه 87 دستورالعمل‌های جهت بهسازی حافظه 89 ادبیات پژوهش موجود در موضوع مورد مطالعه 92   فصل سوم 104 1-3 روش تحقیق 105 2-3- جامعة مورد مطالعه 106 1-3-3- نمونه مورد مطالعه و روش نمونه‌گیری 106 جدول (1-3) نتایج تحلیل عاملی سوالهای آزمون 108 2-4-3- اعتبار آزمون: 110 باصری 110 5-3- روش نمره گذاری 111 6-3- روش تجزیه و تحلیل آماری 111   فصل چهارم:ارائه و تحلیل نتایج كلی 113 جدول 2-4 توزیع فراوانی آزمودنیها به تفكیك رشته تحصیلی وتحصیلات پدر 116 جدول 3-4 توزیع فراوانی آزمودنیها به تفكیك رشته تحصیلی وتحصیلات مادر 117 جدول شماره 4-4 توزیع فراوانی آزمودنیها به تفكیك رشته تحصیلی وشغل پدر 119 جدول شماره 5-4 توزیع فراوانی آزمودنیها به تفكیك رشته تحصیلی وشغل مادر 121 جدول 6-4 توزیع فراوانی دانش آموزان موفق وناموفق برحسب رشته تحصیلی 123 نظارت بر 124 جدول 9-4 ضرایب رگرسیون راهبردهای یادگیری در پیش بینی نمره درس حسابان 130 جدول 11-4 ضرایب رگرسیون راهبردهای یادگیری در پیش بینی نمره درس فیزیك 132 جدول 15-4 ضرایب رگرسیون راهبردهای یادگیری در پیش بینی نمره درس تاریخ 136 جدول 17-4 ضرایب رگرسیون راهبردهای یادگیری در پیش بینی نمره درس جامعه شناسی 138 جدول 19-4 ضرایب راهبردهای یادگیری در معادله تابع تمیز 141 جدول 20-4 ضرایب راهبردهای یادگیری در معادله تابع تمیز 143 جدول 22-4 ضرایب راهبردهای یادگیری در معادله تابع تمیز 145   فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری 146 بحث و نتیجه گیری 147 آیا بین راهبردهای یادگیری كه دانش آموزان موفق و ناموفق در هر رشته بكار می‌برند تفاوت وجود دارد؟ 153 محدودیت‌ها 159 پژوهش حاضر با محدودیت‌های ذیل مواجه بود 159 پیشنهادها: 160 منابع فارسی 162 منابع انگلیسی 167      
 • دانلود تحقیق تغییر حسابرس و دلایل آن با فرمت ورد
 • دانلود تحقیق تغییر حسابرس و دلایل آن با فرمت ورد دانلود  هدف از این تحقیق بررسی تغییر حسابرس و دلایل آن با فرمت docx در قالب 19 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد  …

 • پاورپوینت راجب طرح تجاری
 • پاورپوینت راجب طرح تجاری پاورپوینت طرح تجاری پاورپوینت راجب طرح تجاری و کسب ثروت دانلود پاورپوینت طرح تجاری پاورپوینت طرح تجاری و کارآفرینی دانلود دانلود پاورپوینت طرح تجاری جهت رشته کسب و کار در قالب 40 اسلاید و با فرمت…

 • مشخصه های طبیعی و انسانی شهر شوش
 • مشخصه های طبیعی و انسانی شهر شوش مشخصه های طبیعی شهر شوش مشخصه های انسانی شهر شوش مشخصه های طبیعی و انسانی شهر شوش خصوصیات جمعیتی شهرستان شوش زمین شناسی شهرستان شوش موقعیت جغرافیایی شهرستان شوش دانلود تحقیق معرفی شهرستان…

 • پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه هویت سازمانی
 • پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه هویت سازمانی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه هویت سازمانی مبانی نظری هویت سازمانی پیشینه تحقیق هویت سازمانی پیشینه داخلی هویت سازمانی پیشینه خارجی هویت سازمانی پیشینه پژوهش هویت سازمانی پیشینه نظری…

 • دانلود تحقیق معلولیت و سینمای معلولیت در ایران با فرمت ورد
 • دانلود تحقیق معلولیت و سینمای معلولیت در ایران با فرمت ورد دانلود هدف از این تحقیق بررسی معلولیت و سینمای معلولیت در ایران با فرمت docx در قالب 21 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می…

 • دانلود تحقیق سرمایه گذاری و استراتژی های مربوط به آن با فرمت ورد
 • دانلود تحقیق سرمایه گذاری و استراتژی های مربوط به آن با فرمت ورد دانلود هدف از این تحقیق بررسی سرمایه گذاری و استراتژی های مربوط به آن با فرمت docx در قالب 45 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *