پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت با عنوان مدیریت روابط عمومی

پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت با عنوان مدیریت روابط عمومی روابط عمومی سیستم های سازمانی روابط عمومی ایران مدیریت روابط عمومی دانلود پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت

دانلود

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت با عنوان مدیریت روابط عمومی     مقدمه: امروزه نیاز به شناخت و درك متقابل مدیریت فرایند و عناصر و اجزای سازمان ها و ادارات به منظور تسریع در دستیابی به مقاصد و اهداف، سازمانی به عنوان یك اصل اساسی در مدیریت پذیرفته شده است. برای تشخیص این نیاز و ترسیم آن نیز روابط عمومی نقش بسیاری مؤثری ایفا می نماید.روابط عمومی به عنوان مركز گردآوری و مبادله اطلاعات و برقراری ارتباطات دوسویه در سازمان ها زمانی موفق خواهد بود كه وظایف و مسئولیت های آن از سوی مدیران سازمان ها شناخته شود. اگر روابط عمومی ها، تاكنون نتوانسته اند برنامه های مدون و دقیقی در رابطه با وظایف و مسئولیت های اصلی خویش ارایه كنند و یا با از دست دادن مفهوم اصلی خود با انحرافی عمیق روبرو شوند و به دلیل آن بوده است كه در بسیاری از موارد به عنوان عنصر قوی در طرح و تدوین و ارزیابی برنامه ها در جهت پیشبرد اهداف سازمانی شناخته نشده و از جایگاه ویژه برخوردار نبوده اند.   عدم توجه و شناخت كافی مدیران نسبت به روابط عمومی و عدم به كارگیری نیروهای متخصص را می توان از مهم ترین عوامل عقب ماندگی آن بر شمرد. در این برنامه سعی می شود با اشاره به نقش و وظایف بخش های گوناگون روابط عمومی اهداف خاص در سازمان تشریح شود.   روابط عمومی ها نیز به عنوان بخشی از مدیریت فرایند سازمان به امید آن است كه بتوانند مشاركت كسانی كه با سازمان سر كار دارند را جلب نمایند و از آنان در جهت تقویت برنامه ها و توفیق در اجرای آنها استفاده كنند. اهداف – برقراری ارتباط متقابل بین مردم و مسئولین – افزایش آگاهی مردم از عملكرد سازمان (دستگاه) – آماده نمودن اذهان عمومی و جلب همكاری و مشاركت در اجرای طرح ها و برنامه ها – ایجاد محیط مناسب برای رشد فضایل اخلاقی كاركنان       اصول وظایف: 1- جمع آوری و تمركز اخبار و اطلاعات موردنیاز مربوط به فعالیت ها، طرح ها و برنامه های سازمان (دستگاه) به منظور تنظیم سیاست خبری، تبلیغاتی و اجرای طرح های انتشاراتی و آماده نمودن اذهان عمومی با توجه به خط مشی كلی از طریق: – شركت در جلسات مهم دستگاه – ارتباط مستقیم و مستمر بامسئولین – شركت در گردهمایی ها – حضور در سفرهای داخلی و خارجی مقامات – دریافت گزارش فعالیت، طرح ها و برنامه حوزه های مختلف دستگاه – ارتباط مستقیم با مردم از طریق تلفن تماس، صندوق پستی، سایت اینترنتی. – ارتباط مستمر با جراید و رسانه های گروهی از طریق: گردهمایی ها به مناسب های گوناگون، تشكیل ستادهای خبری، اتاق خبرنگران، دیدار با مدیران مسئول، سردبیران.   2- ایجاد هماهنگی در اجرای سیاست ها و خط مشی های تبلیغاتی دولت جمهوری اسلامی ایران از طریق برقراری ارتباط با دبیرخانه شورای هماهنگی تبلیغات دولت. 3- فراهم آوردن حسن ارتباط متقابل مردم و مسئولین دستگاه مربوطه از طریق: – برگزاری مصاحبه با رسانه های گروهی – برگزاری ملاقات عمومی – برپایی سخنرانی ها و گردهمایی ها – سفرها، بازدیدها و ملاقات 4- تقویت ارتباط حسنه بین كاركنان و مسئولیت دستگاه مربوطه       کلمات کلیدی: مدیریت روابط عمومی سیستم های سازمانی روابط عمومی ایران مدیریت روابط عمومی       تاریخچه روابط عمومی ایران روابط عمومی برای نخستین بار توسط شادروان پرفسور حمید نطقی در شركت نفت ایران پدید آمده است. در میان موسسات و سازمانهای بخش خصوصی و دولتی ایر ان، شركت ملی نفت ایران نخستین اداره ای بود كه دفتر روابط عمومی تاسیس كرد. در شركت نفت ایران و انگلیس سابق تا سال 1332 یك دفتر اطلاعات و مطبوعات وجود داشت كه پس از ملی شدن صنعت نفت، همان دفتر به روابط عمومی تبدیل شد. شاید بتوان گفت كه ضرورت وجود روابط عمومی در شركت نفت به دلیل ارتباط با دیگر شركتهای مشابه در جهان و داشتن مشتریان خارجی بسیار زودتر از سایر نهادها احساس شده است. دیگر وزارتخانه ها و موسسات بزرگ ایران، به اقتباس از این شركت و سالها پس از تاسیس دفتر روابط عمومی در شركت ملی نفت ایران اقدام به تاسیس دفاتر روابط عمومی كرده اند. در سال 1345 مطالعاتی برای ایجاد دانشكده ای مرتبط با روابط عمومی آغاز شد كه این مطالعات منجر به تأسیس «مؤسسه عالی مطبوعات و روابط عمومی» در سال 1346 گردید. این مؤسسه، تعدادی دانشجو برای تحصیل در مقطع كارشناسی (لیسانس) روابط عمومی برگزید.   نام «مؤسسه عالی مطبوعات و روابط عمومی» در تاریخ 19/9/1347 به «مؤسسه عالی علوم ارتباط اجتماعی» و در تاریخ 25/3/1350 به دانشگاه علوم ارتباطات اجتماعی تغییر یافت. در حال حاضر روابط عمومی بعضاً بصورت یك رشته در برخی مؤسسه های علمی و كاربردی و نیز به عنوان چند واحد درسی در برخی از رشته های علوم اجتماعی، ارتباطات اجتماعی، روزنامه نگاری و … در مراكز آموزش عالی (اعم از دولتی و خصوصی) تدریس می شود و دانشكده ای اختصاصی به این نام در ایران وجود ندارد.       فهرست مطالب مقدمه: 2 اصول وظایف: 3 بخش اول:كلیات روابط عمومی 5 تعریف 6 ویژگی های روابط عمومی 9 اركان روابط عمومی 10 عناصر روابط عمومی 10 به طور معمول روابط عمومی را به سه عنصر تفكیك می كنند این عناصر عبارت است از: 10 تاریخچه روابط عمومی 11 روابط عمومی در ایران 12 مدیریت روابط عمومی 13 فعالیت عمده روابط عمومی 13 قدرت تحلیل وتفسیر 15 برنامه ریزی 17 سازماندهی 20 ارزیابی 21 گزینش نیرو 21 سوالات بخش 1  (كلیات روابط عمومی) 24 بخش دوم:سازمان وروابط عمومی 25 سازمان روابط عمومی 26 نقش روابط عمومی در سازمان 29 نتیجه گیری : 31 چكیده : 32 بخش سوم:الگوهای روابط عمومی 33 الگوهای روابط عمومی 34 مشخصه های روابط عمومی 34 5-روابط عمومی ،بخشی از وظیفه مدیریت است : 39 نگرش های عمده به روابط عمومی 40 دیدگاههای متقارن ونامتقارن سیستم های سازمانی 45 الگوهای روابط عمومی 46 الگوی دوسویه ناهمسنگ: 50 الگوی دو سویه همسنگ: 51 نگرش های عمده به سازمان: 55 4-نگرش به سازمان به عنوان یك نظام سیاسی: 57 نقش های روابط عمومی 58 نقش های روابط عمومی در الگوی مختلف 59 سوالات بخش 3   (الگوهای روابط عمومی) 61 بخش چهارم:برنامه ریزی در روابط عمومی 62 برنامه ریزی در روابط عمومی 63 چند نكته مهم 65 ناكامی برنامه ای 67 شرایط توفیق برنامه 67 بخش پنجم:ارتباط با رسانه ها 70 نقش روابط عمومی در بهینه سازی تصمیم گیریهای سازمانی 71 چار چوبی برای ارزیابی محیط سازمانی همراه با تردید 80 بخش ششم:روابط عمومی كاركردهای كلان ووظایف 85 شرح وظایف وتشكیلات روابط عمومی 86 الف )ارتباطات 86 ب)امور فرهنگی ونمایشگاهها 87 و)آموزش ،پژوهش وبرنامه ریزی 89 توزیع وظایف در زیر ساختها 90 1-مدیریت روابط عمومی 90 2-بخش آموزش ،پژوهش وبرنامه ریزی 91 3-بخش پشتیبانی 91 5-بخش انتشارات 92 6-بخش امور فرهنگی ونمایشگاهها 93 7-بخش ارتباط با رسانه ها 94 سوالات بخش 6  (روابط عمومی، كاركردهای كلان و وظایف) 97 منابع: 98      
 • دانلود تحقیق درباره مهارت های مقابله ای word
 • دانلود تحقیق درباره مهارت های مقابله ای word دانلود هدف از این تحقیق بررسی مهارت های مقابله ای با فرمت docx در قالب 23 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد       فهرست…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تفکر انتقادی 120 صفحه کامل و جامع
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تفکر انتقادی 120 صفحه کامل و جامع کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه تفکر انتقادی مبانی نظری تفکر انتقادی پیشینه تحقیق تفکر انتقادی پیشینه داخلی تفکر انتقادی پیشینه خارجی تفکر انتقادی پیشینه پژوهش تفکر…

 • خلاصه کتاب روانشناسی عمومی هیلگارد pdf فصل 1 تا 16
 • خلاصه کتاب روانشناسی عمومی هیلگارد pdf فصل 1 تا 16 خلاصه کتاب روانشناسی عمومی هیلگارد جزوه خلاصه کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد دانلود کتاب روانشناسی عمومی هیلگارد pdf خلاصه کتاب روانشناسی هیلگارد ترجمه محمدی دانلود رایگان روانشناسی عمومی هیلگارد pdf خلاصه…

 • پاورپوینت تهدید، امنیت و تصویر ذهنی
 • پاورپوینت تهدید، امنیت و تصویر ذهنی پاورپوینت تهدیدات امنیتی پاورپوینت امنیت و تهدید پاورپوینت درباره امنیت پاورپوینت درباره تصویر ذهنی پاورپوینت تصویر دهنی چیست دانلود دانلود پاورپوینت تهدید، امنیت و تصویر ذهنی جهت رشته ی علوم سیاسی و اجتماعی در…

 • مبانی نظری مدیریت دانش مشتریان بانک با روشهای داده ‌کاوی
 • مبانی نظری مدیریت دانش مشتریان بانک با روشهای داده ‌کاوی داده کاوی در مدیریت دانش مشتریان بانک مدیریت دانش مشتریان بانک با داده ‌کاوی مدیریت دانش مشتریان بانک با تکنیکهای داده‌کاوی مدیریت دانش مشتریان بانک با روشهای داده‌کاوی مبانی نظری…

 • دانلود حل المسائل کتاب بلوچر (ترجمه شده)
 • دانلود حل المسائل کتاب بلوچر (ترجمه شده) دانلود حل المسائل کتاب بلوچر دانلود دانلود حل المسائل کتاب بلوچر (ترجمه شده) فصلهای 1 و 2 و 5 و 11 و 13 و 19 با فرمت ورد

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *